Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NYME BPK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK KOMPETENCIAALAPÚ NYELVELSAJÁTÍTÁS Részletek: www.bepf.hu Idegen nyelvi kompetenciák az angol, német nyelvű óvodai foglalkozásokon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NYME BPK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK KOMPETENCIAALAPÚ NYELVELSAJÁTÍTÁS Részletek: www.bepf.hu Idegen nyelvi kompetenciák az angol, német nyelvű óvodai foglalkozásokon."— Előadás másolata:

1 NYME BPK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK KOMPETENCIAALAPÚ NYELVELSAJÁTÍTÁS Részletek: www.bepf.hu
Idegen nyelvi kompetenciák az angol, német nyelvű óvodai foglalkozásokon

2 A kompetencia fogalma Az általános értelmezés szerint: Illetékesség, jogosultság, szakértelem a jelentése Az oktatásban, képzésben: Egy bizonyos feladat teljesítéséhez szükséges képesség, tevékenységek, szakmai feladatok köre.

3 A különbségek Óvodai nevelési célok: A pedagógiai szándék határozza meg az végrehajtás módját, akár a legkisebb részletig. A cél elérésénél az út vége. Kompetenciák: A gyermek eldöntheti melyik tanulási impulzusokat választja. A kompetenciafejlesztés nem fejeződik be. „Élethosszig tartó tanulás.” A tudás, a képesség, a cselekvés harmóniája!

4 A kompetencia fogalma idegen nyelvű óvodában
„A szakképzett óvónőtől elvárható ismeretek, magatartásformák (attitűdök) és képességek összessége, amely által képes lesz az óvodai alap- és idegen nyelvű szakmai feladatok eredményes elvégzésének összességére.”

5 Nemzetközi kitekintés I.
Az európai egységes alapelvek 1999 Bologna, felsőoktatás 2000 Lisszabon, továbbképzés 2002 Koppenhága, szakképzés 2005 Az EU legfontosabb kompetenciái anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, természettudományi, informatikai, tanulásmódszertani, interkulturális, vállalkozói. kulturális

6 Nemzetközi kitekintés II. Játszva ismereteket szerezni
2003 Pisa, az OECD jelentés Az óvoda, iskola közötti átmenetet erősíteni kell, különös tekintettel a kora kisgyermekkori nyelvelsajátításra A hangsúly a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére tevődik át

7 Nemzetközi kitekintés III. Mikor, hol vezették be?
Az EU-ban 10 névvel ezelőtt vezették be az első óvodai nevelési-, majd 2000 után a kompetencialapú alapprogramokat. Példák: Norvégia 1996 Svédország 1998 Anglia 2000 Németország 2004 Ausztria 2006 Előtérben az önállóságra nevelés, az egyén szerepe!

8 Nyelvtudás ma Magyarországon és az EU tagállamokban
A teljes lakosság 19,2%-a beszél valamilyen idegen nyelvet a 2001-es népszámlálás szerint A 15 év feletti magyar lakosság 25%-a beszéli az öt fő nyugati nyelv egyikét A tagállamokban a 15 év feletti lakosság 53%-a beszél legalább egy idegen nyelvet

9 Hogyan kezdjünk neki? Szemléletváltásra lesz szükség
Bővíteni kell a módszertani kultúrát, a módszer megválasztásától függ a megszerzett tudás minősége Meg kell határozni a kompetenciákat és a hozzájuk tartozó feladatokat A kompetencia alapú fejlesztéshez elengedhetetlen a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a tevékenységen alapuló fejlesztés

10 A hagyományos kompetenciák
Példák: Szenzomotorikus mozgásfejlesztés Érzelmi, szociális, etikai Kognitív, (gondolkodás) környezeti, tájékozódási, strukturális, kreatív, alkotó, önmagát megvalósító, kifejező Nyelvi-kommunikatív, tanulási stb.

11 Kompetenciafejlesztés
A gyermeket a saját képességein keresztül fogadjuk el elsősorban Ott és akkor segítünk, amikor szüksége van rá A teljesítést motiváljuk és nem erőltetjük A kompetenciákat egymással összefüggésben és nem külön-külön érvényesítjük

12 Nyelvelsajátítási formák, kompetenciaalapú módszertan
Játék Munka Felfedezés, kutatás Cselekvés, (hibákból tanulni) Alkotás Megfigyelés, utánzás

13 A kompetenciaalapú idegen nyelv elsajátítás általános céljai
A gyermekek a mindennapi életben hasznosítható, életkori sajátosságaiknak megfelelő nyelvtudásra tegyenek szert Játékos formában, szakképzett óvónő segítségével, képességeiknek megfelelően sajátítsák el a nyelvet Cél még - nem lemondva az ismeretek elsajátításáról -, az „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására való törekvés

14 A kompetenciaalapú képzés alapelvei az óvodában
Példák: A másság elfogadása és differenciálás Tevékenységformák párhuzamossága Sokszínűség Partnerség Módszertani szabadság

15 Sokszínűség, idegen nyelvi tevékenységformák
Szemléltetőeszközök, kirándulások, megfigyelések, képeskönyvek, mese, építés, alkotás, ünnepek, bábszínház, ügyességi játékok, társasjátékok, főzőcskézés, körjátékok, festés, rajzolás, rejtvények, tánc, állatok és növények ápolása, mozgás, torna, faliújság, gyűjtés, versek, új játékok stb.

16 Mit mond a pszichológus, a tudomány?
Az ember általában nem egynyelvűségre hivatott Sem a megtanulható nyelvek mennyisége, sem ennek időpontja nincs meghatározva A többnyelvűség a gyermeknél más kultúrák jobb megértéséhez vezet Ne erőltessük, a lehetőséget teremtsük meg a kompetenciákkal!

17 Mit figyelhetünk meg a nyelvelsajátítási folyamatban? I.
A gyermekek egymás közötti kommunikációs szokásait Az óvónővel kialakított kommunikációs magatartást A képeskönyvek használatát, pl. maga választja-e ki, egyes képek érdeklik-e, beszél-e a képekhez, mesél-e róluk társainak, kér-e felolvasást stb.

18 Mit figyelhetünk meg a nyelvelsajátítási folyamatban? II.
Érdeklik-e az idegen nyelvű szavak, megjegyzi-e őket, megjegyez-e mondókát stb. Részt vesz-e idegen nyelvű szerepjátékokban Megérti-e az egyszerű közléseket, reagál-e rájuk Aktívan bekapcsolódik-e társai beszélgetéseibe, önállóan használ idegen nyelvű szavakat stb.

19 A kétnyelvűség alapesetei
A gyermek: idegen nyelvként találkozik vele Kisebbségi nyelveként találkozik vele, részben beszéli a nyelvet Bevándorlók gyermeke, a magyar a második idegen nyelv

20 Idegen nyelvi kompetenciák I.
Hallás utáni megértés, érzékelés A gyermekek beazonosítják a hangforrások eredetét, irányát, reagálnak a halk suttogó hangokra, felismerik a hasonló hangzású szavakat

21 Idegen nyelvi kompetenciák II.
A kommunikáció öröme Egymással beszélgetni, vitatkozni, egymást hallgatni Meséket verseket hallgatni Képeskönyveket nézegetni Énekelni, mondókákat tanulni Verseket tanulni Bábszínházat, színházat, szituációkat eljátszani

22 Idegen nyelvi kompetenciák III.
Aktív szókincs Ki tudják fejezni alapvető érzéseiket, napirendjükhöz tartozó beszédszándékokat tudnak közvetíteni, egyes szavakat téma szerint be tudnak sorolni Passzív szókincs Kisebb dialógusokat le tudnak folytatni, kifejezéseket, szavakat megjegyeznek

23 Idegen nyelvi kompetenciák IV.
Nyelvtan Képesek rövid egyszerű szórendileg helyes mondatok képzésére, Kiejtés lehetőség szerint pontos, akár szülői segítséggel I am, you are – Ich bin, du bist ….

24 Kompetenciaalapú, idegen nyelvű anyagok összeállítása
Értékelés Elemzés A gyermekcsoport nyelvi szintjének elemzése, módszertan, a teljesítmény mérése, nyelvtanulási formák, segédanyagok, útmutatók, kompetenciaprofil Megvalósítás Tervezés Fejlesztés

25 I. Elemzés Belekezdjünk?
Van-e a nyelvet megfelelő szinten beszélő óvónő? Mit szónak a szülők hozzá? Milyen óvodai nevelési programunk van? Mit szól az önkormányzat? Milyen az infrastruktúránk? Szükség lesz-e továbbképzésre?

26 II. Tervezés Mire figyeljünk?
Hogyan illesztjük be a képzést a kezdetektől kezdve a napirendbe. Tervezzük meg a nyelvelsajátítási folyamatot az első „tanévre”. Időintervallumok, szókincs, beszédszándékok, módszertan stb.

27 III. Fejlesztés Mi szükséges?
Jó ha van kéznél a kiejtést is tartalmazó szótár, képes szótár. Képeskönyvek, képek, hangkazetták, dalokkal, mesékkel, mondókák, adott esetben (dia)filmek, interkulturális poszterek. Nagy beruházást nem igényel!

28 IV. Megvalósítás Felkészültünk?
Módszertani megoldások, pl: Két magyar óvónő közül csak az egyik beszéli a nyelvet. Az egyik óvónő anyanyelvi szintű, de csak idegen nyelven beszél. Mindkét magyar óvónő beszéli az idegen nyelvet.

29 V. Értékelés Megérte? Ne felejtsük: A kompetenciaalapú nyelvelsajátítás nem arról szól, hogy minden gyermeknek egyforma szinten kellene tudni a tervezett anyagot a „tanév” végére. Ellenkezőleg: A képesség, a cselekvő tevékenység, a részvétel a meghatározó. A folyamatot értékeljük a kezdetektől! Ebből induljunk ki!

30 A gyakorló óvónő szerepe meghatározó!
A gyermek képességét figyelembe kell venni!

31 Bevált kompetenciák EU-s kompetenciaalapú óvodákban
Az alapkompetenciáknak az idegen nyelv óvodai elsajátításban meghatározó szerepe van, hiszen a napirendbe beépülnek, akárcsak a nyelvhasználat. A programtól függ, hogy melyik alapkompetencia a kiemelt A játék és önállóság Az „Én” A mozgás és az ezzel összefüggő tevékenységek A zene A kreativitás A nyelv, a kommunikáció, a beszéd A környezet ismerete

32 Bevált kompetenciák EU-s kompetenciaalapú óvodákban I.
A Játék kompetenciái az érzékelésben is, hallás, látás, szaglás, tapintás, ízlelés stb. Az önállóságra nevelés öltözködés, étkezés, terítés, olló, használata, táska összepakolása, toalett használata Az „ÉN „ kompetenciák: Saját érzéseinket kifejezni, döntéseket hozni, megfelelő tűréshatárral, toleranciával rendelkezni, igényesnek lenni, a határokkal tisztában lenni, konfliktushelyzetekben megfelelően cselekedni, önállóságra törekedni, döntéseket hozni

33 Bevált kompetenciák EU-s kompetenciaalapú óvodákban II.
A mozgással összefüggő kompetenciák torna, tánc, játék stb. A zenei nevelés kompetenciái éneklés kis és nagyobb csoportokban, játék közben is, Orf hangszerek használata, zene, ének és tánc Kreatív kompetenciák Kreatív, alkotó találkozás különféle anyagokkal, textil, festék, papír, kő, fa, üveg, gipsz Kapcsolat a természettel a természetes anyagokkal, levél, termések stb. Színházi kulisszák létrehozása, szoba átrendezése, kosztümök tervezése,

34 Bevált kompetenciák EU-s kompetenciaalapú óvodákban III.
A nyelv, a kommunikáció, a beszéd Egymással beszélgetni, egymást meghallgatni, kultúráltan vitatkozni, érvelni, énekelni, mondókákat felmondani megtanulni stb. A környezet ismerete Felfedező utak a parkba, természetbe, erdőbe, víz mellé. Üvegház, botanikus kert, állatkert, háziállatot tartó gazdálkodó udvarának meglátogatása. (helyi lehetőségektől is függ!) Élményszerző óvodai séták Múzeum, művészek, kézművesek, pékség stb.

35 Gyakori kérdések Teljesítésorientált programok?
Szó nincs erről, a kompetenciaalapú programok célja, hogy a gyermekekből az egyéni képességeiknek megfelelően kihozza azt, ami bennük van. Játékos formában tegyenek szert az eddiginél több, az életből vett, praktikus, életkori sajátosságaiknak megfelelő gyakorlati ismeretekre. Fontos a szülők tájékoztatása is

36 Szakirányú Továbbképzési lehetőségek
Német nyelv az óvodában Angol nyelv az óvodában NYME BPK Nemzetiségi és idegen nyelvi tanszék 4 félév 120 kr Sopron 4 félév120 kr SOPRON Német nemzetiségi óvodapedagógus

37 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "NYME BPK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK KOMPETENCIAALAPÚ NYELVELSAJÁTÍTÁS Részletek: www.bepf.hu Idegen nyelvi kompetenciák az angol, német nyelvű óvodai foglalkozásokon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések