Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elképzelt közösségek Benedict Anderson. 1936-ban született a kínai Kunmingban, Angol-ír apa és angol anya házasságából, Írországba költözött – Etonban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elképzelt közösségek Benedict Anderson. 1936-ban született a kínai Kunmingban, Angol-ír apa és angol anya házasságából, Írországba költözött – Etonban."— Előadás másolata:

1 Elképzelt közösségek Benedict Anderson

2 1936-ban született a kínai Kunmingban, Angol-ír apa és angol anya házasságából, Írországba költözött – Etonban és Cambridgeben tanult, Ázsia történetével foglalkozik (Indonézia, Fülöp-szigetek, Thaiföld), 1983 Az elképzelt közösségek

3 A hipotetikus antropológiai fogalom A nemzet elképzelt közösség, melynek határát is, szuverenitását egyaránt veleszületettnek képzelik,

4 A hipotetikus antropológiai fogalom Elképzelt, mert nem ismerik a közösség tagjai egymást, Behatárolt, véges határokkal rendelkezik még, ha tágíthatók is, Szuverénnek képzelik magukat, a felvilágosodást lerombolta az isteni elrendelést, hierarchikus dinasztiák, birodalmak legitimitását, Szabadság záloga és függetlenség jelképe a szuverén állam,

5 A nemzet feltámadása Kulturális gyökerek roppant fontosak, Az Ismeretlen katona – az igazi jelkép, Európa a 18. század a vallásos gondolkodás alkonya és a nacionalizmus korának hajnala, Újnak és történelminek látják, de mindig az id ő tlen id ő b ő l törnek el ő re,

6 Vonatkoztatási/kulturális rendszer A vallási elképzelt közösségek hanyatlása 1. A felfedezések hatására lényegesen megváltozik a világkép, (Marco Polo, majd a nagy felfedez ő k, új, más kultúrák, stb.) 2. A szent nyelv (a latin) leértékel ő dése, 1500 el ő tt a könyvek 70% latin, a többi más nyelv ű, Vallásos forrongások,

7 Vonatkoztatási/kulturális rendszer A dinasztikus birodalmak 1. Legitimációs alapja isteni eredet ű 2. Nem a lakosságé, akik egyébiránt alattvalók ebben a birodalomban, 3. Bizonytalan határokkal rendelkezik, ami folyton változik, 4. Terjeszkedés házassági politika révén is megvalósulhat, nemcsak katonai terjeszkedéssel, vl

8 Összefoglaló Egy adott szentírás nyelve (latin) - ezáltal biztosított a privilegizált hozzáférés az ontológiai igazságokhoz, A társadalom egy kiemelt központ uralkodó köré és alá szervez ő djön, aki más mint a többi, egyfajta kozmológiai elrendelés folytán, a lojalitás szükségszer ű en hierarchikus és centripetális, A kozmológia és a történelem elválaszthatatlan, valamint a világ és az ember eredete lényegében megegyezik,

9 A nemzeti tudat eredete A kapitalizmus gerjesztette folyamat – a latin nyelv visszaszorulása, A latin a szövege miatt volt misztikus, A reformáció sikerét a nyomtatás- kapitalizmusnak köszönhette, A köznyelv terjedése, amit abszolutista uralkodók is átvettek,

10 A nemzeti tudat eredete 2. A nyelv kiválasztása fokozatosan, öntudatlanul, pragmatikusan ment végbe, ötletszer ű en, Kommunikáció és csere a beszélt nyelv felé, A nyomtatott-kapitalizmus állandóságot kölcsönzött a nyelvnek, A nyomtatás-kapitalizmus hatalmi nyelvek típusait tekintve különböztek a régebbi adminisztratív köznyelvekt ő l, vl

11 Régi nyelvek, új modellek Amerika forradalmai – Európa képe 1820 után – ekkor jönnek a nemzeti hullámok, A nemzeti nyomtatott nyelv központi ideológiai és politikai jelent ő séggel bír, - spanyol és angol ott nem gond, Távoli modellekb ő l dolgoztak, Olyan találmány a nemzet, amelyre képtelenség szabadalmat bejegyeztetni, A nacionalizmus fejl ő dését az iskolák és az egyetemek fejl ő dése mutatja, ezek lettek a nacionalizmus zászlóshajói,

12 Emlékezet és felejtés 1. Az Újvilág és az Európa között er ő s kapcsolat alakult ki, Számtalan új, (New, Nueva) település, tartomány, vidék alakult ki, mintha a testvérek közötti versengésr ő l lenne szó, A párhuzamosságnak (1500-1800 között) politikai következménye is lett, különösen nyilvánvaló volt ez az amerikai kontinens esetében,

13 Emlékezet és felejtés 2. 1. Az Atlanti-óceán partjainak távolsága lehetetlenné tette a lakosság európai értelm ű beolvasztását, 2. A bevándoroltak száma arra ösztönözte ő ket, hogy politikai, kulturális értelemben homogének maradjanak a nagy létszámú bennszülöttek felett csak így tudnak hatalmat gyakorolni, 3. A birodalmi apparátus (spanyol, angol) hatékonysága és ideológiája rá tudta er ő szakolni magát a kreolokra és évszázadokon keresztül uralta ő ket, 4. Ugyanezek a dolgok nem mondhatók el az ázsiai (kínai, indiai, muszlim) és a kelet-afrikai európai hódításokra,

14 Emlékezet és felejtés 3. Az amerikaiak párhuzamosnak és összehasonlíthatónak tartották magukat, Az 1776-as függetlenség új esemény volt, el ő zmény nélküli, de tökéletesen ésszer ű, Az Újvilág robbanása párhuzamra talált az Óvilágban a francia forradalomban, 1776 és 1789, kés ő bb mint történelmi el ő képek és modellek jelentek meg, A nacionalisták második csoportja eltér ő en, de genealogikusan olvasta a szeriális folytonosság történeti hagyományának a kifejl ő dését, (szeriális = írott nyelv tanulásának el ő feltétele, amikor képesek a szavakat felidézni, megérteni),

15 Emlékezet és felejtés 4. Az európai új nemzeti mozgalmak kulcsszava az ÉBREDÉS lett, mintha egy álomból ébrednének, 1. számolt a párhuzamossággal és feler ő södött Európában az amerikaiak nemzeti sikerével, a kései ébredés toposza, 2. metaforikus kapcsolatot teremtett az új európai nacionalizmus és a nyelv között, A nyelv eddig itt mást jelentett,

16 Emlékezet és felejtés 5. Amerikában más volt a probléma 1. az 1830-as évekre a nemzeti függetlenség elfogadott volt, az örökségeként beépült a genealogikus sorozatokba, A megoldást a Történelemben találták meg, mint most formálódó tudományban, amelyik ilyen szabályok alapján értelmezte a múltat,

17

18 A modernisták – konstruktivisták 2. Kulturális konstrukcióként értelmez i Anderson, A nemzet egy képzelt politikai közösség – elképzelt és alapjaiban behatárolt, de szuverén entitás, Kulcsszavai Print-kapitalism, nyomtatott-kapitalizmus, Print cultur, nyomtatási kultúra, Történelmi materialista álláspontot képvisel,

19

20 A hivatali nacionalizmus A hivatali nacionalizmus a dinasztikus hatalom honosítását és megtartását egyszerre érvényesít ő eszközként érdemes értelmezni, óriási soknyelv ű birodalomra igaz ez, (Seton-Watson) Hivatali nacionalizmus a nemezt és a dinasztikus birodalom szándékolt egyesítését szolgálja, 1820 után pl. Oroszország – kezd az orosz elterjedni, Brit Birodalom, Japán – imperializmus,

21 A hivatali nacionalizmus (a magyar példa) Vármegyék, akik lehetetlennek ítélték a magyar nyelv bevezetését, de tiltakoztak két- három évtizeddel korábban a német nyelv bevezetése ellen – II. József, 1860-as évek – nyomtatott-kapitalizmus virágzása, energikus liberális csapat, A népei magyar nacionalizmus –Kossuth Lajos, Népi nyelvi nacionalizmusok elterjedése, Minden magyarul beszél ő legyen magyar, minden magyarországi beszéljen magyarul (reformkori program), „A haza testén lév ő fekély” – a nemzetiség,

22 A hivatali nacionalizmus (a magyar példa) Tisza család - a dzsentri uralom megteremtése, Ausgleich (kiegyezés), a németek kicsikarták a magyaroknak, a szerencsés történet, A dzsentri uralom 1875-1906 között a támasz vala, A konzervatív reakciós politikai döntéseiket spontán népi nacionalizmus modelljeinek átvételével alakították ki, Hivatali nacionalizmus a nemzet és a dinasztikus birodalom közötti eltérést volt hivatott elfedni, bizonyos értelemben közelíteni,

23 Az utolsó hullám Az els ő világháború után nagy hullám ment végbe, A közlekedés változása dönt ő hatású volt, Hatalmas birodalmak vége humáner ő forrásokkal rendelkeztek, A modern oktatás volt generálója,


Letölteni ppt "Elképzelt közösségek Benedict Anderson. 1936-ban született a kínai Kunmingban, Angol-ír apa és angol anya házasságából, Írországba költözött – Etonban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések