Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GLOBALIZÁCIÓ ÉS A NEMZETI IDENTITÁS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN írta: Dr. Borbély József PhD Sopron, 2008 A helyről, ahol élünk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GLOBALIZÁCIÓ ÉS A NEMZETI IDENTITÁS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN írta: Dr. Borbély József PhD Sopron, 2008 A helyről, ahol élünk."— Előadás másolata:

1 GLOBALIZÁCIÓ ÉS A NEMZETI IDENTITÁS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN írta: Dr. Borbély József PhD Sopron, 2008 A helyről, ahol élünk

2 „Nemzetünk életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi, vagy vélt erényeit hangoztatják s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással ítélőképességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne.” /Weöres Sándor: Az országhoz/

3 A TÉMA INDOKLÁSA I. - Régóta foglalkoztat a „köztes-európai” tér - Zwischen-Európa múltja, úgy a nyugati Európa-résztől, mint Kelet-Európától bennünket egyaránt megkülönböztető szerkezeti és mentális különbözőség: Kelet-Közép-Európa jellegzetes arculata. - Foglakoztat e térség „hibrid”-szerkezete, és a kérdés, hogy az alapvetően nyugatias szerkezetű subrégiónk a nyugati világgazdaság fél perifériájaként milyen történelmi utat járt be. - Valamint azok a tudati-mentális sajátosságok – esetenként deformációk, identitás-zavarok-, amelyek éppen eme Janus- arcúság, „hibrid”-szerkezet és perifériás fejlődés következtében alakultak ki és rögzültek – máig jellemzően.

4 A TÉMA INDOKLÁSA II. - Célom bemutatni e félperifériás, de alapvetően nyugati mintakövető térség történelmi mozgásait, nemzedékről- nemzedékre „átöröklődő” felzárkózási törekvéseit. - Megértetni, hogy e „hibrid”-szerkezet következményeképpen is vizsgálandó térségünk társadalmai mentálisan torzultak, a politikai kultúra deformálódott, és e terület népeinek megkésett és többszörösen is problematikus etnogenezisével összefüggésben identitás-zavarok is jellemzőek.

5 Kérdéseim: Az alábbi kérdésekre kerestem a választ:  Az európai centrum társadalmai, döntéshozói felismerik-e, hogy e leszakadt, és válságból-válságba sodródó övezet - ahonnét a huszadik században a két világháborúvá szélesedett konfliktus is kiindult -, konszolidálása a Nyugatnak is elemi érdeke?  E félperifériás övezet milyen színvonalon, milyen minőségben képes a korszakonkénti csatlakozási- felzárkózási kísérletét végrehajtani a poszt-szovjet korszak után, a huszonegyedik század elején?

6  Korunk globális kihívásaira e történelmileg hátrányos helyzetű övezet képes-e adekvát válaszokat adni?  A világunkban a globalizációval párhuzamosan a partikularizáció, a fragmentálódás is jelen van, vizsgált térségünk a centripetális erőtér nyomására inkább hasadozik. Mi következhet ebből? Kérdéseim II:

7 EURÓPA HÁROM TÖRTÉNETI ALRÉGIÓJÁRÓL  Europa Occidentalis latin-keresztény háttere /római katolikus egyház/: kiformálója Nyugat szellemi arculatának  Kelet-Európa bizánci keresztény /ortodox / meghatározottsága  Közöttük kiformálódik az újkor kezdetére a köztes-európai alrégió  Köztes-Európa történelmi útjáról: A Karoling- Európa abszorbeálja az övezet törzsterületét. Az újkor kezdetére mégis Nyugat perifériája már e térség. Okai: -Európa késő-középkori gazdasági válsága (1300-1450)? -A válság áthárítása e köztes-térségre a „második jobbágyság” színterére. Vagy történelmi katasztrófák? Válaszunk: mindkettő valóságos ok

8 A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ KELETI HATÁRA /Samuel P. Huntington után/ Gondolatok Nyugat-és Kelet- Európa expanziójáról Köztes-európai társadalmak „hibrid”-szerkezetei és néhány modell-változat Forrás: Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása (258.old.) Európa könyvkiadó, Budapest (1998)

9 A MEGKÉSETT ÉS PROBLEMATIKUS NEMZETÁLLAMI KIFEJLÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI  a térség máig tartó kiegyensúlyozatlanságai, identitás- zavarai  területi viták okai: a megszületendő nemzetek közötti határok bizonytalansága  a kelet-európai kis-államok „mizériái”-ról  az antidemokratikus nacionalizmus  a kontraszelektív kiválasztódás  a „Haza és Haladás” egymás ellen; a népi-urbánus ellentétről

10 A „kiegyensúlyozhatatlan kiegyensúlyozási kísérlete”: Egy hamis konstrukció foglyai: „túlfeszült lényeglátók és hamis realisták” a Kárpát-medencében Az Osztrák-Magyar-Monarchia államalkotó nemzetei 1910 Forrás:Köztes-Európa 1763-1993 – Térképgyűjtemény – szerk.: Pándi Lajos Budapest: Osiris; 1997. 803 p.

11 Térségünk a Szovjetúnió befolyási övezetében: - első etap, csatlóssorba- taszítás - második etap: szovjetesítés Területi problémák Európában a II. világháború küszöbén: A POLITIKAI KELET- EURÓPA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN Forrás:Köztes-Európa 1763-1993 – Térképgyűjtemény – szerk.: Pándi Lajos Budapest: Osiris; 1997. 803 p.

12 AZ ÁLLAMSZOCIALISTA INTEGRÁCIÓS KÍSÉRLETRŐL  a szovjet-orosz államszocialista integrációról  katonai-politikai együttműködés lényege  a gazdasági integráció rövid értékelése: rendszer-inkompatibilitás  1988-1990-es időszak: alternatívák-keresése Kelet-Közép-Európában  húsz év után mire jutottunk?

13 KELET-KÖZÉP-EURÓPA ÖRÖKSÉGE ÉS KIHÍVÁSAI  a hagyományos felzárkózás a nyugati társadalmi-gazdasági modellhez  releváns válasz korunk globális kihívásaira  globalizáció-ökológiai válság  migrációs kihívás  Köztes-Európa ökológiailag is sérülékeny térség. Okai és lehetséges következményei.  korunk társadalmai: „rizikó-társadalmak”  Köztes-Európa társadalmai: bizalomhiányos, anómiás közösségek  viták a nemzetállamról, térségünk állami szerepvállalása a múltbéli modernizációs periódusokban

14 EURÓPAI MIGRÁCIÓS MÉRLEG Összesen Kelet-11,6 Szu-2,0 Észak0,7 Dél-3,1 Nyugat18,2 Európa összesen 2,2 Forrás: www.uni-miskolc.hu/~ecomojud/021030.pptwww.uni-miskolc.hu/~ecomojud/021030.ppt

15 A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI MIGRÁCIÓRÓL Forrás: www.uni-miskolc.hu/~ecomojud/021030.pptwww.uni-miskolc.hu/~ecomojud/021030.ppt  néhány adalék Köztes-Európa migrációs történetéből  A „megkésett iparosodó” – kelet-közép-európai vándorok

16 KIVÁNDORLÁS A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁGRÓL Forrás: Frisnyák Sándor(1992): Magyarország történeti földrajza, Tankönykiadó, Bp.

17 GLOB ÁLIS KIHÍVÁS: ERŐTELJES MIGRÁCIÓS- ÉS MENEKÜLT NYOMÁS  a tömeges migrációnak következménye lesz a gazdaságban és a társadalmak tudati-mentális állapotában Forrás: Bevándorlás Magyarországra (2006.) Szerkesztette: Tóth Pál Péter – Lucidus kiadó, Bp.

18 ÖSSZEFOGLALÁS:  bemutattam Kelet-Közép-Európa történelmi útját  Kelet-Közép-Európa politikai kultúrájának deformálódását: a térségünket jellemző tudati-mentális zavarokat  történelmi példákkal szolgáltam a térség „mizériáihoz”  felhívtam a figyelmet a lappangó, alig hangsúlyozott, bár alapvető mentális problémákra; úgy mint a térség „elitjének”, döntéshozóinak kontraproduktív kiválasztódására  a „túlfeszült lényeglátó” – „hamis realista” ellentét kontinuitására  bizonyítani kívántam, hogy a történelmi eredetű anomáliákat a szovjet-orosz befolyás évtizedei jegelték, de nem oldották

19 ÖSSZEFOGLALÁS II.  bizonyítottam, hogy e labilis, nem szerves fejlődésű térség társadalmai dupla feladatot kaptak: a felzárkózás hagyományos feladatát a centrum-régióhoz, ugyanakkor releváns válasz adását a globális kihívásokra  jeleztem, hogy a felzárkózási kísérlet egy olyan időszakban történik, amikor a nyugati modernitás válságjelei is egyre nyilvánvalóbbak  bizonyítottam, hogy a térség társadalmai bizalomdeficites, anómiás társadalmak, s ez a gazdasági versenyképességüket is rontja

20 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK  A munkám alapvetése, hogy az elmúlt századvégi hatalmi- politikai változásokkal megnyílott lehetőség, az újabb felzárkózási kísérlet esélyét növeli, ha ez az általunk jellemzett szubrégiós történelmi sajátosságok figyelembevételével történik.  Erre tekintettel a múlt századvég kelet-európai forgatókönyvei alapján végrehajtott „rendszerváltozások” korrekciója elengedhetetlen és elodázhatatlan.  A térség országai többségének csatlakozását a nyugati védelmi-katonai tömörüléshez, és az EU-hoz nem lebecsülve, üdvös lenne alrégiónk önszerveződése, a térség integrációja, a hatékonyabb érdekérvényesítés reményében is.

21 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "GLOBALIZÁCIÓ ÉS A NEMZETI IDENTITÁS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN írta: Dr. Borbély József PhD Sopron, 2008 A helyről, ahol élünk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések