Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a nonprofit szervezetek alapításába, gazdálkodásába Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a nonprofit szervezetek alapításába, gazdálkodásába Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a nonprofit szervezetek alapításába, gazdálkodásába Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület

2 Nonprofit szektor definiálása A nonprofit szektor politikai szempontból az állam és a polgári (civil) társadalom összefüggésében helyezhető el, gazdasági szempontból pedig a haszonérdekelt/nem haszonérdekelt szektorra való felosztásban. Így alakult ki a nonprofit, illetve nem kormányzati megjelölés.

3 A nonprofit szektor jogi és statisztikai fogalmának kapcsolata

4

5

6 Jellemzői: a kormánytól való függetlenség, a magánszektor része intézményesültség, önálló jogi személyiség (elkülönülés az informális szektortól) önkéntesség, öntevékenység, jótékonyság, civil kezdeményezés Összeférhetetlenség és érintettség elkerülése (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény alapján)

7 A nonprofit szervezetek szerepe: a. társadalmi a demokrácia intézményei, megjelenítik az autonóm, szabad cselekvés jogát, a civil társadalmi törekvéseket és a pluralizmust b. gazdasági: a piacgazdaságok tökéletesítésének eszköze, mérhető gazdasági teljesítményt hoznak létre, megjelennek mint foglalkoztatók és a redisztribuciók fontos intézményei az állami elvárások és a piaci igének összehangolása

8 A nonprofit szervezetek szerepe II. Politikai: a hatalmi döntések befolyásolói, kontrolljai jól működő társadalmakban számottevő aktorok (az állampolgári részvétel szervezeti kereteit hozza létre)

9 Nonprofit szervezetek lehetnek: adományozó (zömmel alapítványok, közalapítványok) adománygyűjtő ( alapvetően alapítványok) szolgáltatásokat nyújtó (alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok) érdekvédelmi szervezetek (egyesületek, köztestületek) felhalmozási célú, önsegélyező jellegű (főként egyesületek) társadalmi érintkezést szolgáló (alapítványok, egyesületek)

10 1. tábla A nonprofit szektor elemzéséhez használt főbb formális statisztikai ismérvek Jogi formaTevékenységHatókörTelepüléstípusBevételnagyság Alapítványok - (magán)alapítvány - közalapítvány Társas nonprofit szervezetek - egyesület - köztestület - szakszervezet - szakmai, munkálta- tói érdekképviselet - közhasznú társaság - nonprofit intézmény (- politikai párt, - egyház, - önkéntes biztosítópénztár) - kultúra - vallás - sport - szabadidő, hobbi - oktatás - kutatás - egészségügy - szociális ellátás - polgárvédelem, tűzoltás - környezetvédelem - településfejlesztés - gazdaságfejlesztés - jogvédelem - közbiztonság védelme - többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek - nemzetközi kapcsolatok - szakmai, gazdasági érdekképviselet - politika - egy intézmény támogatása, konkrét cél elérése - kisebb lakó-, munkahelyi körzet - egy település - több település - egy megye - több megye - régió - Magyarország - több ország, nemzetközi - főváros - megyeszékhely - egyéb város - község - 50 ezer Ft alatt - 50 ezer–500 ezer Ft - 500 ezer–5 millió Ft - 5 millió(–-50 millió Ft - 50 millió) Ft felett

11 A nonprofit szektor jogi szabályozásának legfontosabb elemei: Egyesület KöztestületAlapítványKözalapítványKözhasznú társaság AlapítókJogi és magánsze- mélyek TörvényJogi és magánsze- mélyek, kivéve az országgyűlés, kormány, helyi önkormányzatok Országgyűlés, kormány, helyi önkormányzatok Jogi és magánszemélyek Csatlakozás lehetősége, tagság Belépés önkéntes, befogadás az alapszabály szerint Törvényben előírt kötelező tagság vagy önkéntes belépés A csatlakozás önkéntes, elfogadása alapító okirat szerint Társasági jog szerint Cél, alaptevékeny-ségAlapszabályban meghatározott cél Tagsághoz kapcsolódó közfeladat Alapító okiratban meghatározott célok Jogszabály alapján állami vagy önkormányzati feladat A társadalom közös szükséglete kielégítése Gazdasági tevékenység lehetősége Csak kiegészítő tevékenységként Az alapító törvénynek megfelelő Csak kiegészítő tevékenységként Elsődleges tevékenység Jogi személyiség megszerzése Bírósági bejegyzés Bírósági bejegyzés és hivatalos közzététel Cégbírósági bejegyzés Törvényességi felügyelet ÜgyészségAz alapító törvényben megjelölt hatóság ÜgyészségÜgyészség és Állami Szám-vevőszék Cégbíróság A vagyon sorsa megszűnés után Alapszabály rendelkezése, vezetőség döntése szerint, azok hiányában közérdekű célra Alapító törvény szerint Alapító okirat rendelkezése, bírósági döntés alapján hasonló célú alapítványba Az alapító döntése szerint A gazdasági társaságokról szóló törvény szerint MegszüntetésFeloszlás, egyesülés, feloszlatás útján TörvénnyelAlapító okiratban meghatározott cél megvalósul, idő eltelik, feltétel bekövetkezik, ill. megszüntetés egyesítés útján Közfeladat-ellátása iránti igény megszűnt, vagy más módon hatékonyabban kielégíthető A gazdasági társaságokról szóló törvény szerint

12 Nonprofit szervezet alapítása Jogszabályi háttér 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet, az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 114/1992. (VII. 23.) Korm. Rendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről 115/1992. (VII. 23.) Korm. Rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjéről 1997. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről 2005. évi LXXXVIII. Törvény, a közérdekű önkéntes tevékenységről

13 A nonprofit szervezetek gazdálkodását befolyásoló főbb jogszabályok A mindenkor hatályos adótörvények A számviteli törvény A 114/1992. Kormányrendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról A 115/1992. Kormányrendelet az alapítványok gazdálkodásáról A 8/1996. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 1996. évi CXXVI. és az 1997. Évi CXXIX. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvények Az 1997. évi CLVI. törvény a gazdálkodás alapelveit és szabályait rögzíti a nonprofit szervezeteknél

14 Alapítványok működése Teendők az alapítvány bírósági bejegyzését követően Alapítványok esetében a gazdasági társaságokkal kapcsolatos egyablakos ügyintézés nem alkalmazható, így az alapítvány bírósági bejegyzését követően az APEH-től adószám igénylése, illetve a KSH-tól statisztikai számjel igénylése külön eljárásban kezdeményezendő. Az alapítvány kezelő szerve, a kuratórium Az alapítvány képviseletét a kezelő szerv látja, amelyet az alapító hoz létre vagy jelöli (kuratórium). A kezelő szervben az alapító nem gyakorolhat meghatározó befolyást. Az alapítvány kezelő szervének alapító okiratban történő létrehozása esetén meg kell határozni annak összetételét, illetve a képviseletre jogosult személyt, vagy személyeket, az utóbbi esetben a képviselet módját is. Az alapítót megillető jogok gyakorlására – akár feltételhez kötötten – az alapító más személyt is kijelölhet. Az alapítvány vagyona, gazdálkodása Az alapítvány vagyonának nyílt alapítvány alapítása esetén elegendő annak megfelelnie, hogy az elegendő legyen a tevékenysége megkezdéséhez. Az alapítvány vagyonával önállóan gazdálkodik. Az alapítvány módosítása Az alapító az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sértetlenül hagyása esetén az alapító okiratot módosíthatja a nyilvántartásba vételre irányadó szabályok alkalmazása mellett.

15 A működés dokumentumai Alapszabály, alapító okirat Aláírási címpéldány (közjegyzőnél) Jegyzőkönyv, jelenléti, határozatok könyve Szigorú számadású nyomtatványok: kiadási, bevételi pénztárbizonylat, kiküldetési rendelvény, számlatömb), nyilvántartó lap Köztartozásmentes adózói adatbázis

16 Forrásteremtés I. Az Európai Szociális Alap (ESZA) A finanszírozás a tagállamokon keresztül történik Az ESZA-projektek kedvezményezettei : a foglalkoztatás és a társadalmi integráció területén működő közigazgatási szervek, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és szociális partnerek. Hazai pályázatkezelő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

17 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. I. A Társaság részt vállal a foglalkoztatási, szociális, felnőttképzési, szakképzési, esélyegyenlőségi, kábítószer-prevenciós, valamint a civil szektor fejlesztését célzó pályázatok megvalósításában: Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) –Társadalmi Megújulás (TÁMOP)Társadalmi Megújulás (TÁMOP) –Társadalmi Infrastruktúra (TIOP)Társadalmi Infrastruktúra (TIOP) –Közép Magyarországi Operatív Programokban (KMOP)Közép Magyarországi Operatív Programokban (KMOP) Kizárólag hazai forrásból finanszírozott pályázatok –Nemzeti Civil AlapprogramNemzeti Civil Alapprogram –Gyermek és Ifjúsági AlapprogramGyermek és Ifjúsági Alapprogram –Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) pályázataiSzociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) pályázatai

18 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. II.

19 Nemzeti Civil Alapprogram 2003. évi L törvényben jött létre Cél: a civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával működésük megerősítése, a civil szektor fejlődésének elősegítése. Az Alapprogramból támogatásban részesülhetnek mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek legalább egy éve ténylegesen működnek. A támogatási összegek felosztásáról a civil szervezetek képviselői közül választott kollégiumok döntenek. 2004-2006 27 000 pályázat 19 milliárd Ft 2007 16 180 pályázat 6,87 milliárd Ft 2008 15 089 pályázat 6,87 milliárd Ft 2009 17 874 pályázat 7,7 milliárd Ft

20 NCA pályázatok (2010) I. 1. Kutatások elkészítésének támogatása Kutatások elkészítésének támogatása 2. Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása 3. Civil szervezetek működésének támogatása Civil szervezetek működésének támogatása 4. Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének, tapasztalatcseréjének támogatása Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének, tapasztalatcseréjének támogatása 5. Civil együttműködések, és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatása Civil együttműködések, és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatása 6. Civil szervezetek belföldi döntéshozó, tanácsadó és szakértői testületekben történő részvételének támogatása Civil szervezetek belföldi döntéshozó, tanácsadó és szakértői testületekben történő részvételének támogatása 7. Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása 8. Információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok létrejöttének támogatása Információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok létrejöttének támogatása

21 NCA pályázatok (2010) II. 9. Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítésének támogatása Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítésének támogatása 10. Társadalmi kohéziót erősítő programok támogatása Társadalmi kohéziót erősítő programok támogatása 11. Civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozásának támogatása Civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozásának támogatása 12. Civil szervezetek helyi társadalmat segítő tevékenységének támogatása Civil szervezetek helyi társadalmat segítő tevékenységének támogatása 13. Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatása Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatása 14. Civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó megyei vagy országos szintű kampánya kidolgozásának és megvalósításának támogatása Civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó megyei vagy országos szintű kampánya kidolgozásának és megvalósításának támogatása

22 Egyéb civil pályázatok Norvég Civil Támogatási Alap (alapvetően 4 témakör: – környezetvédelem és fenntartható fejlődés; – civil szervezetek kapacitásfejlesztése; – szociális kohézió, – gyermek- és egészségvédelem; kulturális örökség védelem. Nemzeti Kulturális Alap (kultúra témakörei: fotózás, képzőművészet, mozgókép, régészet, építészet stb.) Ökotárs (környezetvédelem téma) Minisztériumi pályázatok (pl. zöld forrás) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai, EU társfinanszírozott (Operatív programok) Magáncégek pályázatai (pl. MOL, ING) Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatok (OFA) Közvetlen EU-s pályázatok (pl. Active Citizens for Europe)

23 Pályázatírási gyakorlat A Pályázati kiírás A pályázati kiírás legfontosabb elemei: 1. Pályázat célja 2. Rendelkezésre álló forrás mértéke, megpályázható összeg minimuma- maximuma, forrásintenzitás 3. Támogatottak köre 4. Ki nem részesülhet támogatásban 5. A pályázat kötelező elemei (Mit kell benyújtani?) 6. Támogatási időszak 7. Támogatható kiadások (anyag, szolgáltatás, tárgyi eszköz, foglalkoztatási költségek) és a kiadások aránya 8. A benyújtás módja (elektronikus, papiros, vegyes), határideje, hiánypótlás, döntés ideje 9. Szerződéskötés részletei 10. Támogatás folyósítása (elő-, utófinanszírozott, vegyes) 11. Támogatás elszámolása, ellenőrzés

24 Elbírálás szempontjai 1. A szervezet céljainak és tevékenységének összhangja (0-5 pont) 2. A szervezet tevékenységének hasznossága, hatása (0-5 pont) 3. A szervezet társadalmi aktivitása, tárgyévi tervei (0-5 pont) 4. A szervezet fenntarthatósága, forrásteremtése (0-5 pont) 5. A kért támogatás arányban és összhangban áll-e a pályázó megfogalmazott szükségleteivel (0-5 pont) 6. Esélyegyenlőség (0-2 pont) 7. A szervezet működésének, gazdálkodásának célja és jogszerűsége (0-5 pont)

25 Pályázatírás a gyakorlatban: az NCA működési pályázat Szöveges rész: 1. A pályázó szervezet előző évi (2009.) tevékenységének rövid bemutatása különös tekintettel a Tanács által elfogadott támogatási elvekre. (megvalósított programok, működtetett szolgáltatások, azok kommunikációja, szervezeti menedzsment, szervezet adminisztratív háttere, meglévő infrastruktúra, szervezet együttműködései, szolgáltatásokat igénybe vevők köre). (max. 3000 karakter) 2. A pályázó szervezet támogatási időszakra vonatkozó terveinek rövid bemutatása (max. 1500 karakter) 3. Az igényelt támogatás céljának pontos leírása. (Az igényelt támogatás összhangja a pályázó tevékenységével, a pályázatban megfogalmazott szükségleteivel) (max. 1500 karakter)


Letölteni ppt "Bevezetés a nonprofit szervezetek alapításába, gazdálkodásába Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések