Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006 Útitársak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006 Útitársak."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006 Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, 2011. november 16. Dr. Budai István: Képzésfejlesztési irányok és tanulásirányítási metodikák integrációja

2 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Képzéssel szembeni megrendelés = Szociális szakma társadalmi mandátuma Szakmai-képzési szemlélet: –Szakmai értékek –Szaktudás-kompetenciák –Hivatás-identitás Képzőrendszer és fejlesztése Tantervek (kurrikulumok) és fejlesztésük Képzési - tanulásirányítási metodika, kultúra A képzésfejlesztés irányai = szakmapolitika + képzéspolitika

3 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 A szociális képzés rendszerének kialakításaKvázi, szétaprózott, nem koherens rendszer Törekvés a modern, integrált szemléletű, kettős (akadémiai-szakmai) legitimációjú képzés kialakítása A tradicionális, diszciplináris, akadémikus, tömegessé váló felsőoktatásban: akadémiai- szakmai legitimáció egymást gyengítő hatása A szociális munka kvázi tudás rendszerének kialakítása: helyet kér a diszciplínák rendszerében Csak a társtudományok tudományos háttere A szociális munka gyakorlatához, a terepekhez kötődés kialakítása és erősítése A képzés és a szakma külön utakon jár - Iskolák-terepek egymást kölcsönösen gyengítő hatása Erősödő akadémiai követelményekIntézményesüléssel puhuló alkalmazási követelmények a szociális ellátásban Szociálismunkás képzés jellemzői 1990-2005 között

4 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Bologna Nyilatkozat és Képzési Rendszer Hangsúly: a régi és az új keretek egymáshoz illesztése, hogy ne csorbuljanak a képzési tartalmak, változatlan metodikával IFSW és IASSW: Globális AlapelvekHangsúlytalan maradt Szakképzés reformja: modularitás, átjárhatóság Felsőfokkal való összhang hiánya (fsz-ek) Új MA szakok létesülése, beindításaInformális (rejtett) vita létjogosultságáról, általános – speciális jellegéről Szakirányú továbbképzések iniciálása és beindítása (IP és tereptanárképző kurzusaink) felsőfokú képzési piac bővülése Továbbképző és szakvizsga rendszer „belesímulása és kvázi elfogadása” Mára elfogyott a forrás Szociális szolgáltatások újra és újra szabályozása – sztenderdizáció, integrációk Szakmai értékek csorbulása, eliminálódása Szociális munka tárgyú kutatások elindulásaKutatások nem támasztják alá a szakmát TÁMOP képzésfejlesztő projektek (Útitársak)Kiírási és indulási megkésettség, túlbürokratizáltság Szociálismunkás-képzés jellemzői 2005-től

5 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 A képzés régi-új kérdései: Dilemmák: régiek nem oldódtak fel, és…újak teremtődtek Szakmai szerepek- segítői-hatósági: menedzser, jog- vezérelt, bürokrata vs az autonómiát, önrendelkezést empowerment-et támogató, szociálpolitizáló szakember Kliensekhez való viszony: facilitálás vs „megnevelni, kigondozni” stb. Szakdolgozót vs értelmiségi szakembert Állami vs piaci forrásokkal Tömeges képzést vs szakmai szocializációt, identitást preferáló Diák-gyakornok/kliens árucikk vs partner (szolidaritás, inclusion, összefogás, együttműködés) stb.

6 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Karuza és társai (1982) Dominelli (1997) Lorenz (2006)Tew (2009) Felelősség a problémák okaiban és megoldásában: - Kompenzáló - Erkölcsi - Felvilágosító - Medikális Az állam és az állampolgár viszonyának közvetítője a sz. munkás: - Terápiás - Fenntartói - Emancipatórikus Sz. munkában alkalmazott paradigmák: - Viselkedési normákhoz - Kultúra közvetítő - Autonómia, önmegvalósítás életünk feletti kontroll A hatalom gyakorlása alapján: 1. Produktív - védelmező - ellenőrző 2. Kooperatív - eredmények - kirekesztő Milyen paradigmák, értékrend alapján?

7 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Individuális, instrumentális Miután a szolgáltatás igénybe vevője a bajok fő oka, tegyen Ő maga, ebben támogatja Őt a szociális munka terápiákkal, tanácsadással (pszichologizáló, mentálhigiénés modellek) Ki és hogyan képes igénybe vevővé válni a bajban? Magukra lehet-e hagyni a több generáción át szegénységben, hátrányos helyzetben, betegségben stb. élőket? A sz munka funkciói alapján: Terápiás (Dominelli)

8 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Miután a szociális problémák veszélyesek a társadalomra, a szociális munka az állam elvárásait tolmácsolja a sz-t igénybe vevők felé prevencióval, rehabilitációval – Történetileg (II. vh-ig) kialakult sz m. mandátum: csökkentse a társadalmi feszültségeket, konfliktusokat. A „tőke-munka békéje”, az elnyomás elfogadása Kiknek érdekében? Társadalom valamennyi tagja vs felsőbb- közép rétegek, macsó-fehér férfiak érdekében? Így eltakarhatja az igazságtalanságokat. Szociális munka = looser-ek,lázadók, engedetlenek regulázása Fenntartói

9 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Miután a problémák oka jórészt strukturális, miután a túlgondoskodó attitüd a szegénygondozáshoz vezet, vissza a szociális munka alapjaihoz: –tegyen a társadalmi kirekesztődés ellen –segítse elő a társadalmi szolidaritást, integrációt – akik ideiglenesen-tartósan nem képesek elérni a többség számára elérhető javakat –hívja fel a figyelmet a társadalmi igazságtalanságokra lobbizással, akciókkal, szolidarisztikus cselekedetekkel –vállaljon szerepet a társadalom strukturális feltételeinek alakításában – a tőke hatalmának korlátozásában (szükségletek felmérése, szolgáltatások kialakítása, jogszabályi háttér, közvélemény formálás stb.) Az IFSW – IASSW sz m definíciója ezt célozza. Emancipatórikus

10 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006

11 Megnyit, bezár A lehetőségeket egyenlően vs egyenlőtlenül osztja el Mások feletti (power over): Hatalom nélküliek segítése is termelhet paternalizmust Javainkat megosztó, együttes erő (power together): ProduktívVédelmező: gyerekek védelembe vétele Kooperatív: csop. köz. munka veszély, ha idővel a lejjebb levők kirekesztődnek KorlátozóElnyomó: apák „kirekesztése” a szolgáltatásokból Konspiratív: adósságkezelő programok Szakember-igénybe vevő viszony a hatalom szempontjából (Tew)

12 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 A szociális szakmai és a képző tevékenység fejlesztés problémáinak összeadódása: –A hibás, looser, lusta, „nem szeretem emberek” szemlélet erősödése –Pusztán (szegény)gondozói szemlélet - marginális sz m felé –Esetmunka kultúra kizárólagossága és megrekedése –Társadalomtudományi és szociális képzések jelentőségének megítélése –Képzési keretszámok drasztikus csökkentése stb. De: meglévő lehetőségek használata: –TÁMOP projektek: új szakirányú továbbképzések, tanulást segítő szakanyagok De: „kitörési” lehetőségek találása: –A közösségek, integrációk, együttműködés felé nyitó képző programok, modulok – Közösségi civil tanulmányok MA felé Összefoglalva:

13 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Az egyének és a közösségek viszonyrendszerével dolgozik. Vátozások katalizátora: reflektív, konstruktív, együttműködő, ip szellemiség, facilitátor, a köz. általi fejlesztés koordinátora Kulcskompetenciái: –Elköteleződés és értékrend –Kommunikáció –Szükséglet-felmérés –Tervezés –Képessé tevés – a közösséget, tagjait, laikusokat, önkénteseket –Kapcsolatok szervezése –Közösségi munka tudás fejlesztése A kulcskompetenciák rendszerben Így lehet idővel eljutni a társadalmi felelősség vállalás-ig Víziónk a közösségfejlesztő szakemberről Dátum, élőláb Előadás címe - élőlábban megadva 13

14 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Bemenet – folyamat – kimenet egyenrangúsága (Jones-Joss) A közösségi munka szellemisége - módszerei - tanulásirányítási stratégiák (mint modellek) integrálása: –Tapasztalat-alapú tanulás – indukciós bázis, különösen a felnőttokt. –Reflektív professzionalizmus – holisztikus szakértelem, ember- közösség egészlegessége –Probléma-alapú tanulás – csoportok és team-ek pozitív szerepe –Felfedező/kísérletező tanulás, konstrukciókat a tanulási folyamatban A stratégiák és módszerek egymással való kombinációk sokféle variációiban – „Learning by doing” Értelmet adni a tanulás közbeni cselekvésnek és konstrukcióknak, „…kiszabaduljanak a gondolkodás megszabott sémáiból…” (Freire) Korszerű tanulásirányítási kultúra Dátum, élőláb Előadás címe - élőlábban megadva 14

15 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Mire képes, mit tud megcsinálni? Pozitív viszonyrendszer Érték preferenciák Következésképp: Diák/gyakornok a képzés középpontjában, váljon saját tanulásának szakértőjévé Tartalom helyett a diák személyére - mit tanítsunk mellett/helyett hogyan tanítsunk? Tanár: kompetens, bátorság, alázat –Modellál, katalizál, tanulást irányít, elfogadja a diákok kreativitását –Nyitottsággal, kíváncsisággal legyen képes a diákkal együttműködni Kompetencia-alapú képzés Dátum, élőláb Előadás címe - élőlábban megadva 15

16 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Komplex, ip szellemiségű, rugalmasan alakítható tanegység Motiváló modul cím és célkitűzések A szükségletek holisztikus természetének felismeréséből indul ki – közösségi irányultságú A „mi tanítsunk?”-ról a „hogyan irányítsuk a tanulást”-felé: kompetenciák fejlesztése, egyensúlyt a kettő között Szűkebb, célirányos tartalom: alaposabb megértés, mélyebb értelmezések Rendszerelméleti és ökológiai megközelítésű Interaktív, együttes, ip tanulásra, konstrukciókra lehetőséget Sok képzési területen és szinten alkalmazható Diákok és tanárok szerepeit (tervezés-értékelésig) bemutató Milyen a jó képzési modul?

17 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 A tapasztalatok egymás közötti megosztása: Az egyes modulok és a lektori vélemények A pilot kurzusok tapasztalatai Az egyes modulokban a szellemi, tartalmi és metodikai egységre, integrációra törekvés A diákokkal szemben támasztott követelmények és a velük való (tanulásirányítási) foglalkozás A modulkészítők együttműködése Dátum, élőláb Előadás címe - élőlábban megadva 17

18 TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP-5.4.4-09/2-C- 2009-0006 „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006 Útitársak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések