Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)"— Előadás másolata:

0 Konczosné dr. Szombathelyi Márta
PR, a bizalomépítés művészete „Dolgozz jól és beszélj róla!” Cél: a közvélemény befolyásolása Konczosné dr. Szombathelyi Márta

1 Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)
10.Public Affairs, Goverment affairs és a lobbi 11.A PR szerepe a válságkezelésben (kríziskommunikáció) 12. Eseményszervezés, támogatás (szponzoráció,adományozás) 13.A PR szakma etikai előírásai és jogi szabályozása 14. A házi dolgozatok értékelése 1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része 2.PR-elméletek 3.A PR szakma története 4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése 5.A PR tevékenység eszközei 6. A PR tevékenység részterületei 7.Belső kommunikáció (Internal PR) és külső PR (CSR)

2 1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része
A kommunikáció fogalma, folyamata, csatornái A szervezeti kommunikáció helye a társadalmi kommunikáció rendszerében A PR tevékenység helye, szerepe a szervezeti kommunikációban A vállalati kommunikáció értelmezése, rendszere A PR tevékenység többszintű értelmezése a szervezeti kommunikációban A PR tevékenység menedzsmentfunkciói

3 A kommunikáció fogalma
Communico, -are: közöl, megoszt, megbeszél, tanácskozik Communicatio: közzététel, gondolatok közlése a hallgatókkal Kommunikáció: latin jövevényszó, nincs megfelelője a magyarban, nincs egységes meghatározás

4 A kommunikáció fogalma
Közlekedés, összeköttetés (ISZN) Közlés, híradás, ill. ennek eredménye (MÉK) Nincs kommunikáció…csak kommunikatív leírás (Horányi) Üzeneteken át zajló társadalmi interakció (Róka)

5 A kommunikáció folyamata
A kommunikáció 4féle felfogása Tranzaktív Interaktív Kultivációs Participációs

6 Shannon – Weaver modell
JEL VETT JEL ÜZENET ↓ ↓ INF.-→ ADÓ →CSATORNA → VEVŐ→ CÍMZETT ZAJFORRÁS

7 A kommunikáció 2 axiómája (Watzlavik és Beavin-Jackson)
Lehetetlen nem kommunikálni. Minden kommunikációban jelen van egy tartalmi és egy viszony meghatározó aspektus.

8 A kommunikáció értelmezése
Információelméletileg 2. Matematikai értelemben 3. Technikai értelemben 4. Biológiai aspektus 5. Társadalmi kommunikáció (Em Griffin) Interperszonális kommunikáció Csoportos és nyilvános kommunikáció Tömegkommunikáció Kulturális kontextus (interkulturális, nemek közti)

9 A kommunikáció értelmezése
Szociálpszichológiai hagyomány Kibernetikai hagyomány Retorikai hagyomány Szemiotikai hagyomány Szociokulturális hagyomány Társadalomkritikai hagyomány Fenomenológiai hagyomány

10 A szó varázsa és válsága (Bencze Loránd)
Teremtő szó Cselekvő szó Életadó szó Gyógyító szó

11 A kommunikáció „világai”
-hagyományos írás és beszéd -média -internet, számítógép

12 A komplex emberi kommunikáció csatornái
Auditív-vokális Beszéd Prozódia -szünet -intonáció -ritmus Paralingvisztika Vizuális Megjelenés, életkor, nem, öltözék, hajviselet Tér Arc Szem Fej Testhelyzet Gesztusok

13 A szervezeti kommunikáció helye a társadalmi kommunikáció rendszerében
Társadalmi kommunikáció területei (Em Griffin) Interperszonális kommunikáció Csoportos és nyilvános kommunikáció (szervezeti kommunikáció) Tömegkommunikáció Kulturális kontextus (interkulturális, nemek közti) Szintjei: Intraperszonális Interperszonális Csoport szintű Szervezeti Társadalmi

14 Csoport és szervezet elkülönítése
Csoportot egyének tulajdonságai és a köztük zajló interakciók hoznak létre. A szervezet: egymással összefüggő pozíciók közti viszonyokkal meghatározható társas struktúra, melyben  az egyes pozíciókhoz tartozó egyéneknek társas szerepeket kell eljátszaniuk. A szervezet tehát olyan speciális csoport, amely rendelkezik  formalizált, hierarchikus kommunikációs struktúrával, világosan megfogalmazott, általában írásban rögzített céllal, egységes eljárásrenddel, mely szabályozza a csatlakozás, kizárás, döntéshozatal, a szervezet és környezete közti kommunikáció módját, a szervezetben a pozíciók szabják meg azokat a sajátosságokat, melyekkel a személyeknek rendelkezniük kell, profitorientált (for profit), nem profitorientált non profit), kormányzati/államigazgatási (govermental) 

15 A szervezeti struktúra
„A szervezet a vállalatvezetés eszköze az általános vállalati célok elérése érdekében” (Dobák) A szervezet struktúráját a szervezet feladata határozza meg Az „ázsiai kistigrisek” dinamikus gazdasági fejlődése›a vállalati szervezet szerepének átértékelése A struktúra pozíciói előbb léteznek, mint a pozíciókhoz rendelt egyének Formális és informális szervezetek Formális kommunikáció: az egyének mint különböző pozíciókat betöltő személyek között zajló, formálisan meghatározott kommunikáció Informális kommunikáció: az egyének mint egyének közti, informálisan meghatározott kommunikáció.

16 Szervezeti formák munkamegosztás alapján
Egydimenziós szervezetek (egy munkamegosztási elv alapján) Lineáris Funkcionális Divizionális Többdimenziós (mátrix) szervezetek (több munkamegosztási elv alapján) Termékelvű mátrix (viszonylag állandó) Projekt mátrix Dobák Miklós et al. (1992): Szervezeti formák és koordináció. KJK, Budapest

17 Egydimenziós szervezetek/1.
Lineáris legegyszerűbb forma, áttekinthető egy beosztott – egy felettes rugalmatlanság a felső vezetők túlterheltsége hangsúly: a hatalom gyakorlásán Dobák Miklós et al. (1992): Szervezeti formák és koordináció. KJK, Budapest

18 Lineáris szervezet Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

19 Lineáris törzskari szervezet
Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

20 Egydimenziós szervezetek/2.
Funkcionális egydimenziós szakmai munkamegosztás = szakmai irányítás döntéscentralizáció hangsúly: a szakértelmen

21 Funkcionális szervezet
Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

22 Funkcionális törzskari szervezet
Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

23 Egydimenziós szervezetek/3.
Divizionális Méretnövekedés Nemzetköziesedés Új alkalmazkodási kényszer = irányíthatóság, rugalmasság Vezérelv: A vállalati szintű feladatokra központi egységek Értékesítési és termelési területek tagoltsága termékcsoport, vevőkör, földrajzi terület szerint Dobák Miklós et al. (1992): Szervezeti formák és koordináció. KJK, Budapest

24 Divizionális szervezet
Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

25 Többdimenziós szervezetek
Mátrixszervezetek Termék elvű mátrix Projekt mátrixok Többvonalas, többdimenziós (tenzor szervezet) Feladat szerinti + termék vagy projekt elvű munkamegosztás Dobák Miklós et al. (1992): Szervezeti formák és koordináció. KJK, Budapest

26 Mátrixszervezet Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

27 A vállalat mint szervezet
A hatékonyság egyik feltétele a szervezet tagjainak tudati viszonyulása az elérendő célokhoz 1980-as évek gazdasági változásai: a soft tényezők szerepének felértékelődése: új stratégiák Cégfilozófia Hogyan gondolkodik a cég, milyen értékeket követ, miként vélekedik saját környezetéről stb. Küldetés (Misszió) A vállalat nyilatkozata arról, hogy mi létezésének indoka, miért van, mi a legalapvetőbb feladata, mit kíván szolgálni, miben hisz, mit tekint megkülönböztető jellemvonásának Vízió A vállalat által felvázolt, kívánt jövőbeni állapot Stratégiai szándék szerint Alapvető képességekre összpontosító vízió A vállalat tevékenységé és pozícióját definiáló vízió Jelszavas vízió Technikai látomásokra épülő víziók

28 A PR tevékenység helye, szerepe a szervezeti kommunikációban
A PR fogalma a kommunikáció egyik formája „egy szervezet kommunikációjának szervezése” valamilyen szervezet és a közönsége közötti viszonnyal foglalkozó tevékenységrendszer kétoldalú (visszacsatolásos) kapcsolatépítés csoportok érdekérvényesítésének kifinomult eszköze

29 PR=? általánosan elfogadott magyar megfelelője nincs
közvélemény-formálás kapcsolatápolás kapcsolatszervezés, közönségkapcsolatok kapcsolatépítés bizalomépítés stb.

30 A PR szűkebb és tágabb felfogása
A PR szűkebb értelmezése a vállalathoz, a mikro-szférához kötődik átfogó tevékenység része a befolyásolás hangsúlyos szerepkörű A PR tágabb értelmezése szerint a PR általános érvényű és hatókörű kommunikációs tevékenység hatása következtében átfog és vezérel számos egyéb kommunikációt is a befolyásolás alárendelt feladatkör: a lényeg az informáláson van

31 A PR tevékenység többszintű értelmezése a szervezeti kommunikációban
A kapcsolattartás felértékelődése›a public relations felértékelődése Cél: a közvélemény befolyásolása PR: „egy szervezet kommunikációjának szervezése” CPR és MPR viszonya A PR önálló vállalati funkció A PR vállalati gyakorlata kétszintű A kettő csak a gazdálkodó szervezetek esetében különül el A CPR az egész, az MPR csak annak egy részterülete

32 Kapcsolódó tudományágak
Kommunikáció Vezetés- és szervezéstudomány üzleti adminisztráció Pszichológia Szociológia Munka- és vállalat-gazdaságtan stb.

33 A PR tevékenység menedzsmentfunkciói
A PR a hatékony menedzsment alapeleme világszerte J.E. Grunig (USA, tudományos kutató): a PR 5 trendje A PR tudományos ismeretekkel megalapozott szakmává válik A PR egyre inkább menedzsment funkció, nem csupán technikai kommunikációs funkció A PR szakemberek stratégiai tanácsadókká válnak Fehér férfiak helyett zömében nők, és széles faji és etnikai hátterű szakemberek foglalkozásává vált A PR gyakorlata globális, nem zárható egy vállalat keretei közé

34 A PR alapelvei (Grunig szerint)
Stratégiai A PR tevékenység stratégiailag döntő fontosságú Szimmetrikus Two-way simmetrical A nyilvánosság felé irányuló kapcsolat módja: teret biztosít a párbeszédnek Sokrétű A PR osztály sokszínűsége hatékonnyá teszi a részleget Változatossági követelmény elve (requisite variety) Globális „Think global, act local!” Általános alapelvek, speciális alkalmazások


Letölteni ppt "Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések