Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eger április Komenczi Bertalan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eger április Komenczi Bertalan"— Előadás másolata:

1 Eger április Komenczi Bertalan Elektronikus tanulási környezetek III. Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék 1

2 1. A tanítás és tanulás rendszerszemléletű megközelítése
2. A tanítás és tanulás új koncepcionális keretei 3. Elektronikus tanulási környezetek 4. Az e-learning fogalmának értelmezése

3 Elektronikus tanulási környezetek III.
Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma 2. Az e-learning fogalom értelmezése 3. Elektronikus tanulási környezetek rendszermodelljei 4. Elektronikus tanulási környezet mint kognitív habitus Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

4 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalom olyan tanulási környezeteket jelent, ahol a tanítás és tanulás feltételrendszerének kialakításánál meghatározó szerepe van az elektronikus információ- és kommunikációtechnikai eszközöknek. Az új információtechnikai megoldások - többek között - kiterjednek az információk rendszerbe szervezésének technikáira (hipertext, multimédia, hipermédia, polimédia) a prezentáció - és általában a közlés - új, illetve a digitális világban megújult módozataira (video, animáció, szimuláció, blog, Wiki, podcast, stb.), az információk tárolásának és előkeresésének a digitális technológia által lehetővé tett megoldásaira (adatbázis, keresőrendszer) valamint a kommunikáció és az interakció változatos formáira. 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

5 2. Az elektronikus tanulási környezeteknek mindig van virtuális dimenziója is, amely többféleképpen értelmezhető. A virtuális tanulási környezet fogalmat gyakran az elektronikus tanulási környezet szinonimájaként használják. A virtuális dimenzió a több, egymásra épülő szinten is megjelenik. Már az epizodikus eseményészlelés és a mimetikus kommunikáció mentális reprezentációi is virtuálisnak tekinthetők. A narratív elmeszerkezet kialakulásával és a külső emlékezeti eszközök megjelenésével a virtuális valóság új szintjei (megosztott és megosztható virtuális valóság) manifesztálódnak. Ezeket a meglévő virtuális-valóság változatokat egészíti ki a számítógépes-hálózati virtualitás új világa. 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

6 3. Az elektronikus tanulási környezet erőforrásai – virtuális dimenziója következtében – részben delokalizáltak. Ezek a szétosztott erőforrások azonban a hiperlinkek aktiválásával elvileg bármikor, bárhonnan elérhetők. Az információs erőforrások sokrétűsége és szétszórtsága miatt az oktatásban fokozott jelentőségű a jól átgondolt didaktikai design, azaz a tanítási-tanulási folyamat tényezőinek hatékony, a tanulás eredményességét javító rendszerbe szervezése. 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

7 4. Az elektronikus tanulási környezet közvetlen és azonnali kommunikációs csatornákat biztosít közös tudáskonstrukcióhoz, illetve a tanulás során felmerült problémák megoldásához segítségül hívható tanulótársakhoz, szakértőkhöz, tutorokhoz, tanárokhoz. A kooperatív tanulásnak ez a formája kilép a személyes együttlét közös akusztikai és fizikai teréből, és lehetővé teszi tetszőleges helyen tartózkodó egyének együttes tanulását és problémamegoldását. A Web 2.0 lehetőségrendszere pedig nem csupán kiterjeszti, hanem egyenesen normává teszi a globális, hálózati kommunikáció és kooperáció gyakorlatát. 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

8 5. Az elektronikus tanulási környezeteket nem a hagyományos tanulási környezetek alternatívájának, hanem azok új fejlődési fázisának tekintjük, amelynek eredményeképpen eszköztáruk az új infokommunikációs technikával bővül. Az elektronikus tanulási környezete esetenként digitális tanulási környezeteknek is nevezik. Ez arra vezethető vissza, hogy ilyen tanulási környezetekben az információk feldolgozása, tárolása, módosítása, továbbítása elsősorban a digitális technológiák segítségével történik. .. a kulturális átadás mára kialakult új feltételrendszere; sajátos kulturális ökológiai fülke, nagy információsűrűségű kognitív habitus, amelyben a kognitív erőforrások szinte korlátlanul rendelkezésre állnak. 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

9 Elektronikus tanulási környezetek III.
Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma 2. Az e-learning fogalom értelmezése 3. Elektronikus tanulási környezetek rendszermodelljei 4. Elektronikus tanulási környezet mint kognitív habitus Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

10 Számítógéppel segített tanulás
Online, webalapú tanulás Számítógéppel segített tanulás nyitott információforrások adattárolás hálózati kommunikáció adatfeldolgozás e-learning kiterjesztett valóság interaktivitás didaktikai design hipertext modularitás multimédia rendszerszemlélet animáció szimuláció Távoktatás virtuális valóság idő- és térbeli függetlenség tanulás- és tanulóközpontúság önirányításos tanulás Didaktica elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai. Új Pedagógiai Szemle, 2004/11 10

11 Online, webalapú tanulás
Elektronikus környezet Online, webalapú tanulás mail, fórum, diszkusszió, videokonferencia, IP telefon, stb. hálózati kommunikáció „The computer as a communication device” nyitott információforrások kiterjesztett valóság A környezet számítógép által generált elemekkel egészül ki, amelyek elősegítik az adott környezetben történő tevékenységünk eredményességét. Ezek a kiegészítő információk általában vizuálisak, de lehetnek akusztikus és taktilis jelzések is. hipertextes információszervezés, dinamikus textualitás virtuális információk valós helyekhez, helyzetekhez és objektumokhoz kapcsolása

12 A kiegészített valóság új reláció ember és környezete kapcsolatában:
a valóságra vonatkozó tudás nem biológiai, belső mentális reprezentációban vagy külső szimbolikus tárban van jelen, hanem kívülről érkezve közvetlenül a környezetre szuperponálódik, új dimenziót adva ember és környezete interakciójának. valóság módosítás ...virtuális objektumoknak a valós környezetbe helyezése, a valóság és a virtuális realitás kombinációja, egységes cselekvésirányító rendszerré történő integrációja.

13 Számítógéppel segített tanulás
Online, webalapú tanulás nyitott információforrások interaktivitás hálózati kommunikáció hipertext kiterjesztett valóság multimédia animáció Magas belépési küszöb szimuláció Magas szintű digitális írástudás Alacsony belépési küszöb Alapfokú digitális írástudás + motiváció + műveltség Probléma: + motiváció kognitív hozzáférés Probléma: technikai hozzáférés TANULÓ

14 Elektronikus tanulási környezetek III.
Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma 2. Az e-learning fogalom értelmezése 3. Elektronikus tanulási környezetek rendszermodelljei 4. Elektronikus tanulási környezet mint kognitív habitus Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

15 tabula rasa

16 World Wide Web HIPERVILÁG Globális reprezentáció Médiaszféra
MIKROVILÁGOK HIPERVILÁG Lokális reprezentációk Globális reprezentáció MEZOVILÁG Médiaszféra ISKOLA zárt tanulási környezet Gutenberg - galaxis A tanulási környezet mezovilág modellje Marconi - konstelláció Egyedi tudástartalmak Neumann - univerzum Megelőző tapasztalatok Különböző kognitív kompetenciák Eltérő kulturális hátterek World Wide Web Különböző világszemléletek Személyes célok és programok

17 World Wide Web HIPERVILÁG Globális reprezentáció Médiaszféra
MIKROVILÁGOK HIPERVILÁG Lokális reprezentációk Globális reprezentáció MEZOVILÁG ISKOLA Médiaszféra Nyitott tanulási környezet Gutenberg - galaxis Marconi - konstelláció Egyedi tudástartalmak Megelőző tapasztalatok Neumann - univerzum Különböző kognitív kompetenciák Eltérő kulturális hátterek World Wide Web Különböző világszemléletek Személyes célok és programok

18 Sokféle és zavaros tudás van a fejekben, és ez nem csak helyet foglal, de a motivációt is csökkenti. Minden iskolának először pontosan tájékozódni kellene, hogy miről mit tudnak tanulói, és csak a felmérés után szerkeszthetné meg a tananyagot, ami egyre inkább ismeretszervező és nem ismeretadó lenne. ? Csányi Vilmos: Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében. Iskolakultúra 2010/1

19 Médiaszféra World Wide Web Neumann - univerzum HIPERVILÁG
MIKROVILÁGOK HIPERVILÁG Lokális reprezentációk Globális reprezentációk Médiaszféra MEZOVILÁG INTERFACE1 INTERFACE2 KORTÁRSCSOPORT ISKOLA Gutenberg - galaxis INTERFACE 3 CSALÁD Marconi - konstelláció Egyedi tudástartalmak Neumann - univerzum Megelőző tapasztalatok Különböző kognitív kompetenciák Eltérő kulturális hátterek World Wide Web Különböző világszemléletek Személyes célok és programok

20 Tanuló Tanár Könyv Társ Interaktív elektronikus médium
8. A tanulási környezet kommunikáció-középpontú modellje Tanár Könyv Társ Tanuló Interaktív elektronikus médium Nem interaktív elektronikus médium konvergencia Médiumpluralizmus

21 Interszubjektivitás és instrumentalizmus
A tanár tanulásirányító támogató szerepe Tanár A tanulási környezet kommunikációs kapcsolatrendszerének újraszabályozása Társ Könyv Tanuló Interaktív elektronikus médium Nem interaktív elektronikus médium konvergencia

22 A hálózati információs univerzum annak számára válik szerves tanulási környezetté, aki olyan mezovilágokban fejlődik, amelyek hatásrendszere képessé teszi őt arra, hogy szenvedélyes és magabiztos, a szükséges kognitív, perszonális és társas kompetenciákkal rendelkező tanuló személyiség legyen. A jól működő mobil, virtuális személyes tanulási hálózatok kiépülése így előfeltételezi a valós, lokalizált iskolai mezovilágokat és a két, komplementer rendszer folyamatos, iteratív kapcsolatát.

23 Elektronikus tanulási környezetek III.
Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma 2. Az e-learning fogalom értelmezése 3. Elektronikus tanulási környezetek rendszermodelljei 4. Elektronikus tanulási környezet mint kognitív habitus Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

24 ? kognitív habitus kulturális evolúció aktív tanítás/tanulás
Tudatosan kialakított környezeti hatásrendszer az aktív, célirányos tanítás és tanulás elősegítésére kognitív habitus kulturális evolúció kognitív erőforrások ? aktív tanítás/tanulás Tanulási környezet az a fizikai, biológiai és kulturális adottság-rendszer, amely sajátos kulturális ökológiai fülkeként a gyerekek fejlődésének és a felnőttek életvezetésének hátterét jelenti: a környezetet, amelyben, amelytől, és amelyen keresztül a tágabb értelemben vett tanulás, információszerzés történik. Tomasello, 2002.

25 A kognitív habitus alapformái
epizodikus ontogenezis mimetikus kognitív habitus 1 kulturális tanulás mitikus kognitív habitus 2 Az emberek úgy össze tudják gyűjteni kognitív erőforrásaikat, ahogyan más állatfajok nem. kulturális tanulás filogenezis teoretikus kognitív habitus 3 szociogenezis A kulturális erőforrások kiaknázása A gyerekek kognitív fejlődése olyan kontextusban zajlik, amely magán hordozza az adott csoport teljes kultúrtörténetének a lenyomatát. Gutenberg kulturális tanulás Hálózati …a bennünk rejlő lehetőségek kibontakozásához elengedhetetlenek a kulturálisan tárolt információk …

26 kognitív habitus I. kognitív habitus II. MITIKUS MIMETIKUS EPIZODIKUS
Modern elme kognitív habitus III. Hálózati A HÁLÓZATI TUDÁSHORDOZÓK VILÁGA Gutenberg kognitív habitus II. TEORETIKUS A KÖNYVES KULTÚRA VILÁGA MITIKUS kognitív habitus I. A TERMÉSZETES PEDAGÓGIA SZEMTŐL-SZEMBE VILÁGA MIMETIKUS EPIZODIKUS Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete Osiris Kiadó, 2001 Biológiai evolúció Kognitív evolúció

27 A narratív elmeszerkezet kialakulásával a világ virtuálissá változott…
A szimbólumok üzenetek, amelyek kapcsolatot létesítenek tudatos elmeállapotok között… …. kognitív habitus I. A narratív elmeszerkezet kialakulásával a világ virtuálissá változott… a társas lét nem-nyelvi kognitív infrastruktúrája 27

28 A teoretikus kultúra additív kognitív habitusa
“Az emberiség fejlődéstörténetében ezen a ponton vált szükségessé a standardizált formális oktatás, mivel a gyerekeknek el kellett sajátítani a vizuografikus szimbólumrendszerek kezelésének képességét.” M. Donald Külső emlékezeti mező (a tudatosság tükre ) kognitív habitus II. A tudatos információfeldolgozás kapacitásának jelentős bővülése 28

29 ? A hálózati kultúra additív kognitív habitusa Külső memória mező II.
kognitív habitus III. Külső memória mező II. 29

30 ? A teoretikus kultúra additív kognitív habitusa
A hálózati társadalom additív kognitív habitusa ? A külső emlékezeti mező metamorfózisa Műveletvégző gép Vezérlőpanel a műveletvégző géphez Ablak és bejárat valós és virtuális világokhoz Ablak és bejárat szimbolikus/ikonikus világokhoz Kommunikációs csatornák input/output felülete A közösségi aktivitás tereinek virtuális kiterjesztése


Letölteni ppt "Eger április Komenczi Bertalan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések