Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP/2006/3.3.2 pályázat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP/2006/3.3.2 pályázat."— Előadás másolata:

1 Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP/2006/3.3.2 pályázat Menedzsment tréning – nyitó el ő adás EKF Eger, 2006. december 14.

2 A projekt f ő célja „ Olyan pedagógusképzési program, illetve az ehhez szükséges tananyag, és taneszközök készítése, amely képessé teszi a tanárjelölteket a XXI. század pedagógiai gyakorlatában jelentkez ő kihívásokkal történ ő szembenézésre, felkészíti ő ket az elméleti és gyakorlati ismeretek és kompetenciák kreatív alkalmazására.”

3 A projekt közvetlen célkit ű zései az alapképzésben a tanári pályaorientációs pedagógiai- pszichológiai tanegységek tartalmának kialakítása (10+2 kr.) a tanárképzésben a kompetencia-orientált fejlesztés módszertanának elméleti megalapozása, elterjesztése, képzésbe való beépítése. a hallgatók felkészítése a NAT céljainak megvalósítására, a közoktatási igényeknek megfelel ő feladatok elvégzésére

4 A projekt közvetlen célkit ű zései felkészítés az ismeretek gyakorlati alkalmazására, az egészéleten át tartó tanulás megalapozására. a hallgatók tanári kompetenciáinak fejlesztése az intézményen belüli, nemzeti és nemzetközi szakmai együttm ű ködés módszereinek kialakítása, feltételeinek megteremtése, a maximális szinergiahatás elérése érdekében technológia és infrastruktúra kiépítése, fenntartása a projekt eredményeinek, valamint az e területen dolgozók tevékenységeinek megismertetése, disszeminációs tevékenység

5 Eszterházy Károly F ő iskola Eszterházy Károly F ő iskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú M ű vészeti Oktatási Intézmény Arany János Általános Iskola és Szakiskola Miskolci Egyetem – Neveléstudományi Tanszék Digitális Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Konzorciumi partnerek

6 A projekt célcsoportjai Közvetlen célcsoportok: fels ő oktatási intézményekben és gyakorló intézményeikben, továbbá a konzorciumi partnereknél pedagógus jelöltek felkészítésében résztvev ő oktatók, pedagógusok, szakemberek fels ő oktatási intézmények tanár szakos hallgatói közoktatási (iskolai) tanítási gyakorlatra hallgatókat fogadó közoktatási intézmények diákjai

7 A projekt szervezeti felépítése, munkacsoportjai

8

9 A projekt f ő tevékenységei 1.Nyitókonferencia, Menedzsment tréning, Képz ő k képzése 2.Programadaptálási és fejlesztési tevékenység 3.Programcsomag beépítése a képzésbe, hallgatói speciálkollégium meghirdetése, portfólió kialakítása 4.Adaptáció elvégzése a közoktatás igényei szerint, gyakorló iskolai kipróbálás 5.Tananyagfejlesztés, pedagógiai-pszichológiai 10 kredit tartalmi kidolgozása; Tananyagok digitalizálása – IKT 6.Kutatási-fejlesztési tevékenység: számítógépes tanulásfejleszt ő programcsomag kidolgozása 7.Min ő ségbiztosítás, mérés-értékelés, hatásvizsgálat; Szinergia+disszemináció

10 1.Nyitókonferencia, Menedzsment tréning, Képz ő k képzése F E L A D A T O K Rendezvények: Nyitókonferencia: 2006. november 23-24. Workshop 2007. szeptember - Arany János Iskola Zárókonferencia: 2008. február Menedzsment-tréning Képz ő k képzése 1.IKT kompetencia - felkészítés megtörtént: 2006. szeptemben 5-6-7. 2. 3 napos felkészítés - Kompetencia területenként 10 óra (Noszvaj, 2007. január 24-25-26.) Képz ő k képzését követ ő konzultációk - 10 óra Mentorálás - 10 óra A közoktatásban dolgozó pedagógusok, egyetemi és f ő iskolai tanárok felkészülése a feladatra Tananyagok lektorálása A projekt tevékenységben tanácsadás, szupervízió

11 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K - Korszer ű képzésmenedzsment - oktatásmenedzsment könyv + munkafüzet - 3 ív - FELEL Ő S: Dr. Kis-Tóth Lajos -E-learning anyagok készítésének módszertana tanulmány 3 ív - Dr. Komenczi Bertalan - Kompetencia alapú tanítás-tanulás pedagógiája, Kompetencia alapú tanítás-tanulás pszichológiája: FELEL Ő S: Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna; Dr. Nagy Mária - Lektori vélemények

12 2. Programadaptálási és fejlesztési tevékenység F E L A D A T O K Képz ő k képzését követ ő adaptálás és fejlesztés 3.1. : szociális és életviteli kompetenciaterület életpálya építési kompetenciaterület IKT kompetenciaterület 2.1.: kooperatív tanulás multikulturális tartalmak projektpedagógiai módszerek Tananyagfejlesztés-kivitelezés, módszertani felkészítés Kompetenciafejleszt ő programcsomagok adaptációjának el ő készítése, adaptálása, beépítése a képzésbe Szakmai anyagok lektorálása Tananyagfejlesztés, kivitelezés

13 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K Adaptált programcsomagok elkészítése Átdolgozott képzési tematikák, oktatási tananyagok Az adaptált programcsomagok beépítése a mesterszint ű tanárképzés pedagógiai, pszichológiai és módszertani tartalmaiba Indikátorok: 6 adaptált programcsomag – 3 ív/programcsomag Kiképzett pedagógusok száma: 220 f ő Újjonan kifejlesztett tartalmazó programok: 5 db beépítése az MA képzésbe Gyakorló órákról multimédiás DVD - 20 óra elkészítése

14 3. Programcsomag beépítése a f ő iskolai és egyetemi képzésbe; Hallgatói speciálkollégiumok meghirdetése; Portfólió kialakítása F E L A D A T O K - Hallgatói célcsoport toborzása - Hallgatói szemináriumok megszervezése - Hallgatói portfólió szakmai anyagának, forgatókönyvének el ő készítése - A hallgatói portfólió tananyagainak elektronikus formában való elkészítése

15 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K - Portfólió tartalmi és formai keretei meghatározva, - Útmutató + CD készítése

16 4. Adaptáció elvégzése a közoktatás igényei szerint, gyakorló iskolai kipróbálás F E L A D A T O K 1.Kompetencia területenként a mentorálás és a konzultációk segítik a pedagógusokat (Gyakorló iskola + Arany János Iskola) 2.Kiképzett pedagógusok a tanmenetbe, tantervekbe, óratervekbe beépítik a kompetencia területek fejlesztését. 3.Hallgatói hospitálásokat vezetnek. 4.Hallgatói próbatanításokra felkészítik a hallgatókat és mentorálják a munkájukat. 5.A hallgatói próbatanítások DVD-re történ ő felvételének el ő készítése.

17 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K Átalakított tanterv, tanemenet, óraterv, nevelési program Indikátor: 350 f ő kiképzett hallgató 90 f ő kiképzett pedagógus (EBI szakvizsga program) Új módszerekkel oktatott diákok száma a közoktatásban: 2000 f ő

18 5. Tananyagfejlesztés, pedagógiai-pszichológiai 10 kredit tartalmi kidolgozása; Tananyagok digitalizálása – IKT F E L A D A T O K 1. Tananyagírás + digitalizálásra el ő készítés, - pedagógiai-pszichológiai tanegységek tematikáinak és tananyagainak kidolgozása, - véglegesítése, a tanegységek beépítése a képzésbe 2. E-learning tananyagok elkészítése a 10 kredithez: - Pszichológia elméleti alapok - Gondolkodók a nevelésr ő l - A nevelés társadalmi alapjai elmélet és gyakorlat - A pedagógusszemélyiség fejlesztése Elektronikus portfólió elkészítése

19 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K Gondolkodók a nevelésr ő l 10 ív tananyag nyomtatott és e-learning A nevelés társadalmi alapjai 10 ív tananyag nyomtatott és e-learning Pszichológia elméleti alapok 10 ív tananyag nyomtatott és e-learning A nevelés társadalmi alapjai gyakorlat 4 ív nyomtatott formátum A pedagógusszemélyiség fejlesztése 4 ív nyomtatott formátum. Újjonan kifejlesztett anyagok - tantárgyak száma: 5 db

20 6. Kutatási-fejlesztési tevékenység: számítógépes tanulásfejleszt ő programcsomag kidolgozása F E L A D A T O K Kutatási terv Kérd ő ív kidolgozása Számítógépes terület elkészítése - programírás Próbavizsgálat Validizálás reliabilitásvizsgálatok Kérd ő ív véglegesítése Fejleszt ő feladatok kidolgozása. Fejleszt ő területenként minimum 10 feladat. DPSZI: Együttm ű ködés a K+F tevékenységben az EKF-el

21 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K Kutatási terv elkészítése Végleges kérd ő ív kidolgozása - angol és magyar nyelven, 1 db 150 kérdéses tanulásdinamikai kérd ő ív Számítógépes program A kérd ő ív eredményeinek elemzése A kidolgozott fejleszt ő feladatok végleges változata - Fejlesztési terülketenként 10 db fejleszt ő feladat Próbakuzus serdül ő és ifjúsági korosztályban, küls ő feln ő ttképzési és közm ű vel ő dési intézményben. Tanuló-pont tanácsadó irodájában kipróbálás

22 7. Min ő ségbiztosítás, Mérés-értékelés, hatásvizsgálat; Szinergia+disszemináció F E L A D A T O K a., Felel ő s: Koncsos Ferenc Min ő ségügyi értékelési szempontrendszer kidolgozása Min ő ségbiztosítási terv kidolgozása b., Felel ő s: Nagy Mária Hallgatói kompetenciamérések; tanulói kompetencia mérések Hatásvizsgálat - Hatásvizsgálati tanulmány Projekt min ő ségértékelési jelentésének elkészítése. DPSZI: részvétel a mérés-értékelés eszközrendszerének kidolgozásában, adatok tárolása. c., Felel ő s: Juhász Erika Sajtókonferencia - Líceum TV Részvétel külföldi és belföldi konferenciákon Digitális portólió Comenius nemzetközi pedagógustovábbképzési programon részvétel 2 f ő.

23 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K -Min ő ségbiztosítási, Képzésmenedzsment kézikönyv -Mérési-értékelési dokumentáció -Zárótanulmány elkészítése -Honlap elkészítése, információs anyagok, stb., Indikátorok: Pozitív eredményhez jutott személyek száma: 1000 f ő Készség-Kompetencia vizsgálatokban mért különbségek az új kódszerekkel és a hagyományos módszerekkel oktatott diákok között: 30 %

24 Projekt végrehajtásának ütemezése

25 A projekt várható eredményei, indikátorok

26 Köszönöm a figyelmet! estefan@ektf.hu


Letölteni ppt "Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP/2006/3.3.2 pályázat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések