Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közgazdaság szakmacsoport

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közgazdaság szakmacsoport"— Előadás másolata:

1 Közgazdaság szakmacsoport
KERETTANTERVEK Közgazdaság szakmacsoport

2 Tanterv tervezés szintjei
NEMZETI ALAPTANTERV KERET TANTERV* HELYI OKTATÁSI PROGRAM TANMENET ÓRAVÁZLAT PEDAGÓGUS PEDAGÓGUS ISKOLA MINISZTER PARLAMENT * A szakképzésben központi program!

3 Nemzeti alaptanterv Közös értékeket tananyag tartalmakat
követelményeket fogalmaz meg. Minden iskola típusban teljesíthető és teljesítendő. Alternatív iskolák összehasonlító alapja

4 Kerettanterv kötelező kötelezően választható
Egy iskolatípusban (pl. szakközépiskola) teljesíthető program. Ajánlás: kötelező kötelezően választható szabadon választható oktatási tartalmakkal Óraszámok, tantervi hálók, oktatók, irodalom

5 Központi program Típusai Kinek szól? Részei Tananyag központú
Tevékenység központú Teljesítmény központú Részei Kinek szól? Az oktatási intézmény vezetőinek A pedagógusoknak A diákoknak A szülőknek A felhasználóknak Általános irányelvek Tantárgyi programok Mellékletek

6 A helyi oktatási program
Az iskola oktatási filozófiája Az iskola eszközrendszere A kötelező tananyagtartalmak Választható oktatási tartalmak Az iskola kapcsolati rendszerei

7 A tanmenet Tanév, szemeszter ütemezése Óraszám Az óra típusa
A tananyag megnevezése Oktatási módszerek Oktatási eszközök

8 Óravázlat Az óra típusa Az óra célja Részletes tananyag tartalom
Oktatási módszerek Oktatási eszközök Háttéranyagok Feladatok

9 Tantervek típusai Alaptanterv: egy közoktatási rendszerben, a tankötelezettség időtartamára érvényes, kötelezően elsajátítandó tudás követelményeit határozza meg Magtanterv (core-curriculum): az alaptanterv egyik típusa, bemutatja a legfontosabb területeket, továbbá a tantárgyi kereteken túlmutató általános ismereteket és követelményeket < NAT > Kerettanterv: a magtantervnél részletesebben határozza meg a folyamattervezés elemeit (tartalmak, fejlesztési szakaszok, ellenőrzési pontok, óratervek)

10 NAT és HT viszonya

11 Nemzeti alaptanterv Funkciója:
a közoktatás tartalmának elvi, szemléleti megalapozása, az iskolában elsajátítandó műveltség alapjainak meghatározása, a közoktatás egységének megteremtése A nevelés – oktatás közös értékei: „A NAT olyan iskola működését segíti megvalósítani, amelyben a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei alapján szerveződnek a tanítási-tanulási folyamatok. A NAT olyan iskolarendszert kíván erősíteni, amely az esélyegyenlőség megvalósulását segíti.”

12 Nemzeti alaptanterv A nevelés – oktatás alapvető céljai:
A kulcskompetenciák fejlesztése: „Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.” A kiemelt fejlesztési feladatok: „A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.”

13 NAT - kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

14 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.

15 NAT – kiemelt fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret Hon- és népismeret Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Környezettudatosságra nevelés A tanulás tanítása Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire

16 Gazdasági nevelés

17 A NAT FELÉPÍTÉSE 1–4. évfolyam 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam
bevezető szakasz kezdő szakasz alapozó szakasz fejlesztő szakasz általános műveltséget megszilárdító szakasz általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasz

18 NAT – műveltségterületek és javasolt arányok
Műveltségi területek * Magyar nyelv és irodalom Élő idegen nyelv Matematika Ember és társadalom Ember a természetben Földünk - környezetünk Művészetek Informatika Életvitel és gyakorlati ism Testnevelés és sport

19 Kerettantervek 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 8. §
(10) Az általános műveltséget megalapozó szakaszban az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv biztosítja. A Nemzeti alaptanterv kötelező rendelkezéseket állapíthat meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására. A Nemzeti alaptantervben kell meghatározni az iskolának az egészségfejlesztéssel, a fogyasztóvédelemmel és a környezetvédelemmel összefüggő feladatait. A Nemzeti alaptantervben foglaltak teljesítését az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek segítik.

20 Kerettantervek 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 8/A. §
A kerettanterv ajánlást tartalmaz: c) szakközépiskolában a szakmai orientációra, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatásra, továbbá az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás és a szakmai orientáció, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés időbeli tagolására, időkereteire, arányaira.

21 Kerettantervek 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 8/B. § (7) A kerettanterveket az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást érintő kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter adja ki. A kerettantervnek és az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek összhangban kell állniuk egymással.

22 Kerettantervek 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2. § (1) Az iskola pedagógiai programot és annak részeként - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az e rendelet mellékleteként kiadott Nemzeti alaptanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kerettantervek alapján is elkészítheti helyi tantervét, illetve a kerettantervet is beépítheti helyi tantervként a pedagógiai programjába.

23 Kerettantervek 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról tartalmazza évfolyamra vonatkozóan a kerettanterveket

24 Éves óraszámok évfolyamonként
A szakközépiskolák évfolyamának ajánlott tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 148 128 Történelem és társadalmi ismeretek 74 96 Társadalomismeret és etika 37 Idegen nyelv 111 Matematika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra 32 Osztályfőnöki Testnevelés és sport 92,5 80 Fizika 185* 74* 64* Földrajz Biológia Kémia Informatika 64 Szakmai orientáció 185 - Szakmacsoportos alapozó oktatás 296 256 Szabadon tervezhető 18,5 16 Kötelező óraszám a törvény alapján 1017,5 1110 960 Megjegyzések: A fizika, a kémia, a biológia és a földrajz óraszámait az iskola helyi tanterve határozza meg úgy, hogy ezek oktatására a két évfolyamon összesen legalább fizikából heti négy órát; biológiából heti négy órát; kémiából heti három órát; földünk és környezetünkre heti három órát kell fordítani.

25 Éves óraszámok szakmacsoportokra
Szakmai orientáció Éves óraszámok évfolyamonként 9. 10. Elmélet 37–111 0–111 Gyakorlat 74–148 74–185 Összesen 185 Szakmacsoportos alapozó oktatás Éves óraszámok évfolyamonként 11. 12. Elmélet 111–296 64–256 Gyakorlat 0–185 0–192 Összesen 296 256

26 Éves óraszámok közgazdasági szakmacsoportra
9. évfolyam Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra Elmélet és gyakorlat 185 óra 10. évfolyam Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra 11. évfolyam Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 óra Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 óra Elmélet és gyakorlat 296 óra 12. évfolyam Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 óra Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 64 óra Elmélet és gyakorlat 256 óra

27 Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek tantárgyai
Gazdasági környezetünk Elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) Üzleti gazdaságtan Célok és feladatok Fejlesztési követelmények

28 Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tantárgyai
Információkezelés Viselkedéskultúra Kommunikáció Üzleti gazdaságtan Célok és feladatok Fejlesztési követelmények

29 9. évfolyam Gazdasági környezetünk Információkezelés Viselkedéskultúra
Belépő tevékenységformák / témakörök- tartalmak / továbbhaladás feltételei

30 10. évfolyam Gazdasági környezetünk Információkezelés Kommunikáció
Belépő tevékenységformák / témakörök- tartalmak / továbbhaladás feltételei

31 11-12.. évfolyam Elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan)
Üzleti gazdaságtan Üzleti gazdaságtan gyakorlatok Belépő tevékenységformák / témakörök- tartalmak / továbbhaladás feltételei

32 Egy lehetséges órakeret /középszint/
Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Gazdasági környezetünk (74) 2 - Viselkedéskultúra (37) 1 Információkezelés (74) 2-2 Kommunikáció (37) 1-1 Elméleti gazdaságtan (111) 2+(1-1) (96) Üzleti gazdaságtan (111) 3 (96) 3 Üzleti gazdaságtan gyakorlatok (64) 2-2 Összesen: 185 296 256

33 Egy lehetséges órakeret /emelt szint/
Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Gazdasági környezetünk (74) 2 - Viselkedéskultúra (37) 1 Információkezelés (74) 2-2 Kommunikáció (37) 1-1 Elméleti gazdaságtan (185) 3+(2-2) (160) Üzleti gazdaságtan (111) 3 (96) 3 Üzleti gazdaságtan gyakorlatok (64) 2-2 Összesen: 185 396 320


Letölteni ppt "Közgazdaság szakmacsoport"

Hasonló előadás


Google Hirdetések