Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.kozgazd-bp.sulinet.hu Nyílt napok 2006. szakközépiskolai képzés felvételi eljárás általában felvételi eljárás iskolánkban k ö z é piskolára elők é.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.kozgazd-bp.sulinet.hu Nyílt napok 2006. szakközépiskolai képzés felvételi eljárás általában felvételi eljárás iskolánkban k ö z é piskolára elők é."— Előadás másolata:

1 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Nyílt napok 2006. szakközépiskolai képzés felvételi eljárás általában felvételi eljárás iskolánkban k ö z é piskolára elők é sz í tő foglalkoz á sok

2 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Szakközépiskolai képzés A k ö zoktat á si szakasz 9-10. é vfolyam á n t ö bb szakmai ir á nynak megfelelő p á lyaorient á ci ó s oktat á st folytatunk. A 9-12. é vfolyamon a k ö telező é s a v á laszthat ó szakmai alapoz ó tant á rgyak k ö re egy ü ttesen szolg á lja az é retts é gire, az első szakma v á laszt á s á ra é s a felsőfok ú tanulm á nyokra val ó felk é sz í t é st.

3 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Szakközépiskolai képzés A 10. é vfolyam befejez é s é t k ö vetően tanul ó ink a gazdas á gi-szolg á ltat á si szakter ü leten: informatikai-k ö zgazdas á gi, kereskedelem-marketing, ü zleti adminisztr á ci ó, ü gyviteli szakmacsoportos alapoz ó k é pz é st v á laszthatnak. Á ltal á nos é retts é git tesznek.

4 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Szakközépiskolai képzés A közoktatásra épülő szakképzési szakaszban célunk az, hogy a tanulóknak esélyt nyújtsunk első szakmaként emeltszintű, az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) által elismert képesítések megszerzésére.

5 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Szakközépiskolai képzés A képzési időt az emeltszintű szakmák esetében az OKJ és a központi programok iskolarendszerben 1,5-2 tanévre ütemezik. A 11-12. évfolyamon tanított, illetve választott szakmai tantárgyak óraszámainak beszámításával iskolánkban a képzési időt a szakképző évfolyamon 1 évre rövidítjük le, vagyis tanulóink az iskola 12. évfolyamáról közvetlenül a 2/14. évfolyamra léphetnek.

6 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Szakközépiskolai képzés A megszerezhető emelt szintű szakmai k é pes í t é sek (az é retts é git k ö vetően 1 é v alatt): Szakcsoportok: Informatikai-közgazdasági: Gazdas á gi informatikus (emelt szintű) kereskedelem-marketing, ü zleti adminisztr á ci ó : K ü lkereskedelmi ü zletk ö tő (emelt szintű) kereskedelem-marketing, ü zleti adminisztr á ci ó : Logisztikai ügyintéző (emelt szintű) ü gyviteli szakmacsoportban: Idegen nyelvi titk á r (emelt szintű)

7 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felv é teli elj á r á s á ltal á ban 2007. 02. 16. Az á ltal á nos iskola tov á bb í tja a tanul ó i jelentkez é si lapokat a k ö z é pfok ú iskol á knak, a tanul ó i adatlapok első p é ld á ny á t pedig a Felv é teli K ö zpontnak.

8 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felv é teli elj á r á s á ltal á ban 2007. 02. 19.- 03. 09. Általános felvételi eljárás.

9 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felv é teli elj á r á s á ltal á ban 2007. 03. 16. A k ö z é pfok ú iskola eddig az időpontig nyilv á noss á gra hozza az ideiglenes felv é teli jegyz é ket. Iskolánkban:2007. 03. 02.

10 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felv é teli elj á r á s á ltal á ban 2007. 03. 16-17. A tanul ó i adatlapok m ó dos í t á s á nak lehetős é ge az á ltal á nos iskol á ban.

11 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felv é teli elj á r á s á ltal á ban 2007. 03. 19. Az á ltal á nos iskola eddig az időpontig elz á rva őrzi az eredeti, kor á bban bek ü ld ö tt tanul ó i adatlap m á sodik p é ld á ny á t. A m ó dos í t ó tanul ó i adatlapot ekkor kell megk ü ldeni a Felv é teli K ö zpontnak.

12 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felv é teli elj á r á s á ltal á ban 2007. 04. 06. A Felv é teli K ö zpont a m ó dos í t ó tanul ó i adatlapok alapj á n kieg é sz í ti az ideiglenes felv é teli jegyz é kben k ö zz é tett n é vsort.

13 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felv é teli elj á r á s á ltal á ban 2007. 04. 11. A k ö z é pfok ú iskola igazgat ó ja a v é gleges felv é teli jegyz é ket (rangsor, felvehető l é tsz á m, a biztosan fel nem veendők list á ja) megk ü ldi a Felv é teli K ö zpontnak.

14 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felv é teli elj á r á s á ltal á ban 2007. 04. 20. A győri Felv é teli K ö zpont rögzíti az igazgat ó i d ö nt é seket, kialak í tja a v é geredm é nyt az igazgat ó i d ö nt é sek é s tanul ó i adatlapok egyeztet é se alapj á n, é s elk ü ldi azt a k ö z é pfok ú iskol á knak.

15 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felv é teli elj á r á s á ltal á ban 2007. 04. 25. A felv é telt hirdető k ö z é pfok ú iskol á k megk ü ldik a felv é telről vagy az elutas í t á sr ó l sz ó l ó é rtes í t é st a jelentkezőknek é s az á ltal á nos iskol á knak.

16 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felvételi eljárás iskolánkban Hozott pontszám - az osztályzatok összege: 7. év vége és 8. félév: irodalom magyar nyelvtan történelem matematika idegen nyelv

17 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felvételi eljárás iskolánkban Hozott pontszám 41 vagy annál több: angol vagy német Nyelvi előkészítő Normál osztály felvételi: idegen nyelv nincs szerzett pont:maximum 10automatikus 10 sorrend:1. 2. tagozatkód: 0111

18 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Felvételi eljárás iskolánkban Hozott pontszám 40 vagy kevesebb: Normál osztály Tagozatkód: 11 Írásbeli felvételi:magyar matematika Maximum 5-5 pont.

19 www.kozgazd-bp.sulinet.hu K ö z é piskolára elők é sz í tő foglalkoz á sok 2006. november 1. és 2007. janu á r 31. között ingyenes k ö z é piskol á ra elők é sz í tő foglalkoz á sokat tartunk.

20 www.kozgazd-bp.sulinet.hu K ö z é piskolára elők é sz í tő foglalkoz á sok C é lja: a min é l jobb 8. oszt á lyos f é l é vi eredm é ny kialak í t á s á nak seg í t é se, tanul á s m ó dszertani tr é ning, az iskol á nkban foly ó nevelő-, oktat ó munka k ö vetelm é nyeinek, m ó dszereinek megismer é se, az iskolai di á k ö nkorm á nyzat műk ö d é s é nek megismer é se, az iskola hagyom á nyainak, a tan ó r á n k í v ü li tev é kenys é gek lehetős é geinek megismer é se, a k ü l ö nb ö ző á ltal á nos iskol á b ó l jelentkező tanul ó k megismerked é s é nek é s megismer é s é nek előseg í t é se.

21 www.kozgazd-bp.sulinet.hu K ö z é piskolára elők é sz í tő foglalkoz á sok Jelentkez é si hat á ridő: 2006. okt ó ber 18. Jelentkez é s m ó dja: a kit ö lt ö tt jelentkez é si lap lead á sa a port á n

22 www.kozgazd-bp.sulinet.hu Nyílt napok 2006. Köszönöm figyelmét! Kérjen jelentkezési lapot az előkészítőre a segítő tanulóktól, a kérdőívet ugyanott legyen szíves leadni!


Letölteni ppt "Www.kozgazd-bp.sulinet.hu Nyílt napok 2006. szakközépiskolai képzés felvételi eljárás általában felvételi eljárás iskolánkban k ö z é piskolára elők é."

Hasonló előadás


Google Hirdetések