Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2014.07.17. IV. modul Nyertünk – Hogyan tovább? KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT IV. modul Nyertünk – Hogyan tovább?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2014.07.17. IV. modul Nyertünk – Hogyan tovább? KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT IV. modul Nyertünk – Hogyan tovább?"— Előadás másolata:

1 1 2014.07.17. IV. modul Nyertünk – Hogyan tovább? KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT IV. modul Nyertünk – Hogyan tovább?

2 2 2014.07.17. Projektkezdés Támogatási szerződés hatályba lépésének dátumaTámogatási szerződés hatályba lépésének dátuma Támogatási szerződés aláírásának dátuma Támogatási szerződés aláírásának dátuma  „Projekt megvalósításának kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.” Tervezett időponttól eltérés: jelentés köteles

3 3 2014.07.17. Előleg igénylése Előleg igénylése Minden kedvezményezett – jogszabályi kivételtől eltekintve, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett – a támogatási szerződés megkötését követően, 3 hónapon belül, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően igényelhet előleget a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ D7. pontjában (Előleg igénylése) meghatározottaknak megfelelően. Az előleg összegével történő elszámolás módja megegyezik az utófinanszírozás módjával, azaz a kifizetés igazolása számlával, vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylattal történik. Az elszámolás részletes feltételeit a Tájékoztató levél a Pénzügyi elszámoláshoz (Támogatási Szerződés melléklete – Pénzügyi elszámolás részletes szabályai) tartalmazza.

4 4 2014.07.17. Támogatási Szerződés Módosítása

5 5 2014.07.17. A módosítási igény lehet: 1. Műszaki-, szakmai tartalom változás; 2. Költségvetés változás; 3. Monitoring mutatók értékeinek változása, egyéb szerződéses vállalások módosítása; 4. Projektgazda változása: a. Egy kedvezményezett által megvalósított projektek; b. Konzorciumi formában megvalósított projektek; 5. Projektmegvalósítás kezdetének-, határidejének-, időtartamának módosítása; 6. A projekt egyéb paramétereinek változása;

6 6 2014.07.17. Megválaszolandó A módosítás hatása a projekt célhierarchiájára : Pozitív;Pozitív; Semleges;Semleges; Negatív;Negatív; A változtatási igény felmerülése: Kétfordulós és kiemelt eljárásrend esetén, a két forduló közötti projektfejlesztési szakaszban;Kétfordulós és kiemelt eljárásrend esetén, a két forduló közötti projektfejlesztési szakaszban; Támogatói döntés meghozatala és a támogatási szerződés megkötése között;Támogatói döntés meghozatala és a támogatási szerződés megkötése között; Támogatási szerződés megkötését követően a projektmegvalósítás időszakában;Támogatási szerződés megkötését követően a projektmegvalósítás időszakában; Projektfenntartási időszakban;Projektfenntartási időszakban;

7 7 2014.07.17. „Felróhatóság”- azaz ki a felelős? Eldöntendő: 1. Előre látható, tervezhető körülmény miatt következett-e be a változás? 2. Projektgazdának felróható-e a módosításra okot adó körülmény bekövetkezése?

8 8 2014.07.17. A kérelem elbírálási alapelvek a) Teljes helyzetfeltárás. Nincs tipikus eset – a döntés projektszinten, egyedileg mérlegelve; A módosítási kérelem: nem változtathatja meg a projekt alapvető célját; nem változtathatja meg a projekt alapvető célját; nem irányulhat jogosultsági feltételre; nem irányulhat jogosultsági feltételre; nem érintheti negatívan az értékelési feltételeket; nem érintheti negatívan az értékelési feltételeket; nem lehet ellentétben az eredeti belső korlátokkal; nem lehet ellentétben az eredeti belső korlátokkal; nem kerülhet jóváhagyásra, HA előre látható, tervezhető lett volna!! Kivételek: nem kerülhet jóváhagyásra, HA előre látható, tervezhető lett volna!! Kivételek: a. a kétfordulós és kiemelt eljárásrend projektfejlesztési szakaszában végrehajtani kívánt módosítások, b. a nem negatív irányú változások; c. az alapvető célokat elősegítő ésszerűsítés;

9 9 2014.07.17. A kérelem elbírálási alapelvek b) A TSz-t negatívan érintő módosítási igény nem kerülhet jóváhagyásra, HA a projektgazdának felróható okból merült fel; Konzorciumnál (általában) projektszintű az értelmezés; A pályázat benyújtásától a fenntartási időszak végéig (életút) érvényesek; A pályázat benyújtásától a fenntartási időszak végéig (életút) érvényesek; Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerinti jövedelem- termelő projektek esetén: a. közgazdasági költség-haszon elemzés mutatóinak a támogathatósági feltételeknek továbbra is meg kell felelniük, b. Megvalósíthatósági tanulmányban kiválasztottól eltérés - bizonyítani, hogy az új változat megvalósítása a legmegfelelőbb.

10 10 2014.07.17. 1. A projekt(elem) műszaki, szakmai tartalmát meghatározó, a TSz-ben rögzített dokumentumok A beadott pályázat teljes anyaga a TSZ elválaszthatatlan része! Építés - tervrajzok, engedélyek, műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz, tervezői költségbecslés; Szolgáltatás - a TSz mellékletét képező pontos feladatleírás, a költségvetés szöveges indoklása, megkötött szerződés, a költség- vetés szolgáltatási elemei alátámasztása; Eszközbeszerzés - tételes eszközlista, szállítólevél, megkötött szállítási (keret)szerződés, eszközök darabszámának feltüntetésével, költségvetés beszerzési elemei alátámasztása; Egyéb eset – releváns dokumentumok;

11 11 2014.07.17. Variációk a „műszaki tartalom” témára a) Műszaki tartalom növekedés: Lehetséges, HA - illeszkedik a projekt eredeti céljához, DE a megítélt támogatás nem növelhető; Műszaki tartalom csökkenés - funkcionálisan csak részben egyenértékű műszaki, szakmai megoldással történő kiváltás Lehetséges, HA - a módosítás oka jogszabályváltozás, hatósági előírás, vagy a projektgazdának nem felróható esemény. ÉS megfelelőségét a teljesítéséért felelős – személy vagy szervezet (pl. tervellenőr, műszaki ellenőr) igazolja ÉS megfelelőségét a teljesítéséért felelős – személy vagy szervezet (pl. tervellenőr, műszaki ellenőr) igazolja. Az elszámolható költségek összegét is arányosan csökkenti kivéve, ha egyéb útmutató, állásfoglalás ettől eltérően rendelkezik.

12 12 2014.07.17. Variációk a „műszaki tartalom” témára b) Helyettesítő módosítás: Lehetséges, HA- legalább olyan paraméterekkel bír, mint a hatályos (tartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitás, stb.) ÉS oka jogszabály-változás, vagy (szak)hatósági előírás, oka jogszabály-változás, vagy (szak)hatósági előírás, célja a fejlesztés szempontjából összességében költséghatékonyabb megoldás alkalmazása, vagy célja a fejlesztés szempontjából összességében költséghatékonyabb megoldás alkalmazása, vagy ha nem romlanak a vállalt output- és eredmény indikátorok. ha nem romlanak a vállalt output- és eredmény indikátorok.

13 13 2014.07.17. Variációk a „műszaki tartalom” témára c) Ha a projekten belül megtakarítás képződik – NEM használható fel a műszaki tartalom növelésére, KIVÉTEL: Ha a növeléssel a pályázat pontszámmal értékelt indikátorok és/vagy kulcsindikátorok is arányosan nőnek – DE nem jelenthet új tevékenységet; Ha a növeléssel a pályázat pontszámmal értékelt indikátorok és/vagy kulcsindikátorok is arányosan nőnek – DE nem jelenthet új tevékenységet; HA jogszabályi, (szak)hatóság írja elő, ÉS kapcsolódik a projekt alapvető célja(i) teljesüléséhez; HA a műszaki, szakmai tartalom növelése pótmunkának felel meg. 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján

14 14 2014.07.17. 2. Költségvetésben bekövetkező változás a) Projektszintű költségnövekedés: Kizárólag kétfordulós és kiemelt eljárásrend esetén, a 2. fordulós megelőzőenlehetséges – az önrész terhére Kizárólag kétfordulós és kiemelt eljárásrend esetén, a 2. fordulós megelőzően lehetséges – az önrész terhére Az első fordulóban előzetesen a teljes projektremegítélt támogatás összege nem növekedhet - a támogatás intenzitás csökken. Az első fordulóban előzetesen a teljes projektre megítélt támogatás összege nem növekedhet - a támogatás intenzitás csökken. A maximális egységárak, fajlagos költség, a költségvetésre vonatkozó belső korlátok, limitek - változatlanok. Egyéb esetekben a projektszintű elszámolható összköltség növelése nem lehetséges - A támogatás intenzitása nem változhat. Projektszintű költségcsökkenés ☺ Átcsoportosítás- HA célja áfakulcs-változás miatt felmerült költségnövekmény finanszírozása fordítják.

15 15 2014.07.17. 2. Költségvetésben bekövetkező változás b) HA a projekt tervezett elszámolható költségei csökkennek, a támogatási összeg is arányosan csökken, DE a a támogatási összeg is arányosan csökken, DE a TSz megkötése után a belső korlátokat túllépni CSAK költségmegtakarítás esetében lehetséges. Projekten belüli költségátcsoportosítás: HA - projekt szakmai megfelelőségéhez, üzembe helyezéséhez, használatához szükséges, illetve jogszabály, (szak)hatósági előírás- változás támasztja alá. ÉS/VAGY műszaki, szakmai tartalomnövelés – DE a pontszámmal értékelt indikátor(ok) mértékének is nőnie kell. NEM lehet új, a költségvetésében nem szereplő költségtípus, KIVÉVE jogszabályváltozás vagy (szak)hatósági előírás miatt ÉS megfelel az alapvető céloknak. ÉS megfelel az alapvető céloknak.

16 16 2014.07.17. 3. Szerződéses vállalások (monitoring mutatók, indikátorok, horizontális szempontok) módosítása a) Pozitív változás – nem gond : ☺ De többlet forrás nincs – így az önrész terhére (nyilatkozat), vagy projektelem-szintű megtakarítás átcsoportosításával. Számszerűsíthető vállalások csökkenés – probléma:  output- és eredményindikátorok bármelyike 25%-ot,output- és eredményindikátorok bármelyike 25%-ot, kulcsindikátorok 10%-ot (TSZ melléklet)kulcsindikátorok 10%-ot (TSZ melléklet) meghaladó kedvezőtlen változása, arányos támogatás csökkenés! Az indikátorok 50%-ot elérő változása a TSz–felbontása, szabálytalansági eljárás!

17 17 2014.07.17. 3. Szerződéses vállalások (monitoring mutatók, indikátorok, horizontális szempontok) módosítása b) NEM számszerűsíthető vállalások csökkenés –    NEM számszerűsíthető vállalások csökkenés –    A TSZ felbontása - HA az a projekt céljával részben vagy egészben ellentétes - KSZ megítélése! Horizontális szempontok – max. 5+5 pontok adtak rá! Horizontális szempontok – max. 5+5 pontok adtak rá! Fontos, amire pontoztak (értékelésre kerültek) – TSZ melléklet. Fontos, amire pontoztak (értékelésre kerültek) – TSZ melléklet. Ha nem pontoztak – legalább két–két szempont vállalása kötelező (Ld. Általános Feltételek, ill. Pályázati útmutató) (Ld. Általános Feltételek, ill. Pályázati útmutató) Többlet vállalás esetén ☺ – nyilatkozat – mit, mikor, mennyivel?

18 18 2014.07.17. 4. Projektgazda változása a) a) Egy kedvezményezett által megvalósított projekt Teljes, vagy részleges jogutódlással, a TSz-ben rögzített valamennyi kötelezettség átvállalásával, illetve átruházásával. Jogutódlás: Államháztartási körbe tartozó (ún. public*) szervezetek közötti, jogszabály, szerződés alapján létrejövő „projektátadás” – szerződés keretében;Államháztartási körbe tartozó (ún. public*) szervezetek közötti, jogszabály, szerződés alapján létrejövő „projektátadás” – szerződés keretében; Nem public szervezetek közötti jogutódlást a vonatkozó jogszabályok szerint.Nem public szervezetek közötti jogutódlást a vonatkozó jogszabályok szerint. 1997. évi CXLIV. Törvény a gazdasági társaságokról „Public” kedvezményezett nem adhatja át a projektet nem „public” kedvezményezett részére. Az új projektgazdának meg kell felelnie a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek.

19 19 2014.07.17. *Public szervezetek Építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv 1. cikk (9) szerinti ajánlatkérő szervet Építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv 1. cikk (9) szerinti ajánlatkérő szervet "Ajánlatkérő szerv": az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, a közjogi intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen szerv, illetve közjogi intézmény által létrehozott társulás; "Közjogi intézmény" minden olyan intézmény, a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra jött létre, amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű; b) amely jogi személyiséggel rendelkezik; valamint c) amelyet többségi részben az állam, vagy a területi vagy a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz; vagy amelynek irányítása ezen intézmények felügyelete alatt áll; vagy amelynek olyan ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testülete van, amely tagjainak többségét az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény nevezi ki.

20 20 2014.07.17. 4. Projektgazda változása b) b) Konzorciumi formában megvalósított projekt Tagok cseréje, új tag bevonása, kilépése lehetséges, HA: nem változik a projekt alapvető célja,nem változik a projekt alapvető célja, az új tag is megfelel a pályázati kiírás feltételeinek – dokumentumok!!az új tag is megfelel a pályázati kiírás feltételeinek – dokumentumok!! konzorciumvezető kilépése előtt - átadás-átvétel,konzorciumvezető kilépése előtt - átadás-átvétel, kilépés esetén nem változik a konzorcium pályázat benyújtására vonatkozó jogosultsága + HR megfelelés a menedzsmentrekilépés esetén nem változik a konzorcium pályázat benyújtására vonatkozó jogosultsága + HR megfelelés a menedzsmentre kilépés esetén - a tag igazolja, hogy vállalt kötelezettségeinek teljesítésére, KÜLSŐ körülmény folytán nem képes,kilépés esetén - a tag igazolja, hogy vállalt kötelezettségeinek teljesítésére, KÜLSŐ körülmény folytán nem képes, kizárás esetén - a vezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi/szakmai szempontból veszélyezteti,kizárás esetén - a vezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi/szakmai szempontból veszélyezteti, csere nélküli tagbevonást indokolni.csere nélküli tagbevonást indokolni.

21 21 2014.07.17. 4. Projektgazda változása c) c) Vegyes esetek Lehetséges módosítások Eredeti állapot: konzorcium –Eredeti állapot: konzorcium – Új állapot: egy kedvezményezett Eredeti állapot: egy kedvezményezett/pályázó –Eredeti állapot: egy kedvezményezett/pályázó – Új állapot: konzorcium Eredeti állapot: konzorcium –Eredeti állapot: konzorcium – Új állapot: társulás Eredeti állapot: társulás –Eredeti állapot: társulás – Új állapot: konzorcium - indokolás.

22 22 2014.07.17. A konzorcium és a társulás Egy magánjogi szerződés, amelynek a tartalmát a felek szabadon alakíthatják. Vita esetén a 1959. évi IV. törvény (Ptk.)ú.n. szabályzott Polgári Jogi Társaságra (PJT) vonatkozó szabályai alapján kell eldönteni Vita esetén a 1959. évi IV. törvény (Ptk.) XLVI. fejezet 568.§-578.§ ú.n. szabályzott Polgári Jogi Társaságra (PJT) vonatkozó szabályai alapján kell eldönteni. Kétféle konzorcium- vagyonegyesítő és koordinatív. A vagyonegyesítőnél a felek, gazdasági tevékenységet is igénylő közös céljuk elérése érdekében együttműködnek és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást közös rendelkezésre bocsátják. Kockázatközösség - PJT A koordinatív vagyoni hozzájárulás nélkül is működik.Nincs kockázatközösség - Ptk. A koordinatív vagyoni hozzájárulás nélkül is működik. Nincs kockázatközösség - Ptk.Társulás A 2004/18 irányelv 4.cikkely 2) „Gazdasági szereplők csoportjai (társulás) is tehetnek ajánlatot, illetve jelentkezhetnek részvételre. E csoportok számára az ajánlatkérő szervek nem írhatják elő, hogy meghatározott társasági formát hozzanak létre az ajánlattétel, illetve a részvételre jelentkezés benyújtása érdekében, azonban a kiválasztott csoporttól, miután a szerződést elnyerte, ez megkövetelhető annyiban, amennyiben ez az átalakulás a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges.”

23 23 2014.07.17. 4. A változások pénzügyi vonatkozásai Az eredeti kedvezményezett költségei akkor számolhatók el, ha a bizonylatokon szereplő fizikai teljesítés dátuma korábbi, mint projektátadó dokumentum. Az új kedvezményezett költségei csak ezek után! Beruházás bekerülési értékének részét képező költségek: az új kedvezményezettnek kell a fejlesztést aktiválnia, és a könyveiben nyilvántartania. Állami tulajdonú fejlesztések – kivétel!

24 24 2014.07.17. 5. A megvalósítás kezdetének módosítása HA a kezdési időpont a TSz-ben rögzített kezdési időpontnál korábbi, DE a TSz-kötésnél későbbi - változás-bejelentésHA a kezdési időpont a TSz-ben rögzített kezdési időpontnál korábbi, DE a TSz-kötésnél későbbi - változás-bejelentés HA a kezdési időpont a TSz-i kezdési időpontnál ÉS a TSz-kötésnél is korábbi, - TSz-t módosítás DE pályázati feltételek,HA a kezdési időpont a TSz-i kezdési időpontnál ÉS a TSz-kötésnél is korábbi, - TSz-t módosítás DE pályázati feltételek, HA a TSz-ben rögzített kezdési időpontnál a kezdés ≤három hó - változás-bejelentés,HA a TSz-ben rögzített kezdési időpontnál a kezdés ≤három hó - változás-bejelentés, >három hónap - TSz módosítás + ütemezés-, pénzügyek Ha a pályázati feltételek nem teljesíthetők ELUTASÍTÁS, szerződésbontás!!

25 25 2014.07.17. 5. A megvalósítás időtartamának módosítása Mérvadó az útmutató - (projekt megkezdéstől, de legkésőbb TSz-kötéstől számított X – általában 24 hónap); HA a projekt a TSz-kötést megelőzően megkezdődött, Jóváhagyható - HA a megvalósulás Σ<24 hónap (TSz); HA a projekt a TSz-kötést megelőzően megkezdődött, Jóváhagyható - HA a megvalósulás Σ <24 hónap (TSz); A Σ 24 hónapon túli kérés csak kivételesen indokolt esetben ÉS programszinten nem ütközik - N+2/N+3.

26 26 2014.07.17. 6. A változásokról általában A módosítási igényeket a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani, 17. § (2) e) pontja szerint (majdnem mindent) lényeges jellemző változásának tekintünk HA azok nem (2) a)-d) pontjai. + KSz és egyéb konkrét pályázati útmutatók, szabályzatok, Bizonytalanság esetén -KÉRDEZZÜK MEG a KSz-t! „A projektgazda kérelmében köteles a helyzetet teljes körűen bemutatni, az útmutatóban foglalt valamennyi szempontból megvizsgálva, feltárva a módosítás lehetséges következményeit”

27 27 2014.07.17. Változás-bejelentés Nem minősül szerződésmódosításnak Minden olyan változás, amely nem esik a 17. § (2)pont a-d felsorolás körébe, tipikusan : a szerződés teljesítésével összefüggő adminisztratív okokbóla szerződés teljesítésével összefüggő adminisztratív okokból szükséges változások, pl. adatváltozás, ezen kívül személycserék,szükséges változások, pl. adatváltozás, ezen kívül személycserék, költségvetést érintően a 20%-ot meg nem haladó változások,költségvetést érintően a 20%-ot meg nem haladó változások, HA írásban, a változást követő 8 napon belül értesíti a KSZ-t. A bejelentés - változás-bejelentő formanyomtatványon ! A 20%-os változás kumulált - TEHÁT a költségvetést érintő módosítások esetében, minden 20%-ot el nem érő változást, az előzőkhöz hozzáadva kell számítani! a költségvetést érintő módosítások esetében, minden 20%-ot el nem érő változást, az előzőkhöz hozzáadva kell számítani! HA együttesen több mint 20% - Szerződés módosítás

28 28 2014.07.17. Módosítások folyamata - változásnál JAVASOLT  előzetes (e-mailes egyeztetés): elküldeni az a kérelmet (VB és SZM kérelem forma), elküldeni az a kérelmet (VB és SZM kérelem forma), HA költségvetést is érint, a változáskövető XLS is Elbírálják  változásbejelentés/szerződésmódosítás Mindkét esetben hiánypótolható  elektronikusan Amennyiben jóváhagyás: az aláírt változásbejelentőt postai úton is el kell küldeni …és levélben hagyják jóvá (elektronikusan és postai úton) 2010-ben!! http://papirorszag.wordpress.com/

29 29 2014.07.17. Releváns Jogszabályok EU jogforrás: 1083/2006 EK rendelet Magyar jogforrások: 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az ERFA-ból, az ESzA-ból és a KA-ból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól; 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az ERFA-ból, az ESzA-ból és a KA-ból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről; 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az ERFA-ból, az ESzA-ból és a KA-ból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról;

30 30 2014.07.17. Támogatási Szerződés módosításának gyakorlata

31 31 2014.07.17. Támogatási Szerződés módosítása Kezdeményezheti Kedvezményezett, illetve a IH/KSZ A Támogatási szerződés kedvezményezetti kérésre az alábbi módokon változhat: Változás bejelentés Szerződésmódosítási kérelemmel A szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna!

32 32 2014.07.17. a projekt elszámolható költségeinek 20 százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a támogatás értékének 20 százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása 10 százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a projekt befejezése 3 hónapot meghaladóan késik változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90 %-át tartalék felhasználás kérése Támogatási Szerződés módosítása HA

33 33 2014.07.17. Szerződésmódosítás menete Kedvezményezett kérelmére 1.Kérelem benyújtása Közreműködő Szervezet felé indoklással, kérelmet alátámasztó dokumentumokkal, igazolásokkal, módosult mellékletekkel stb. 2.30 napon belül Közreműködő Szervezet megküldi a Támogatási Szerződés módosítás tervezetét, vagy az elutasítást és annak indoklását az elutasítást és annak indoklását (hiánypótlás nem számít bele) 3.Kedvezményezett 15 napon belül a Támogatási Szerződés módosítását cégszerűen aláírva megküldi a Közreműködő Szervezet részére


Letölteni ppt "1 2014.07.17. IV. modul Nyertünk – Hogyan tovább? KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT IV. modul Nyertünk – Hogyan tovább?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések