Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A XVI. század gazdag és eleven irodalmi életének legnagyobb teljesítménye Balassi Bálint költészete. Ő t tekinthetjük a magyar nyelv ű irodalom els ő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A XVI. század gazdag és eleven irodalmi életének legnagyobb teljesítménye Balassi Bálint költészete. Ő t tekinthetjük a magyar nyelv ű irodalom els ő."— Előadás másolata:

1

2 A XVI. század gazdag és eleven irodalmi életének legnagyobb teljesítménye Balassi Bálint költészete. Ő t tekinthetjük a magyar nyelv ű irodalom els ő klasszikusának, világirodalmi szint ű költ ő jének. Minden bizonnyal kora legm ű veltebb embere volt: a magyar mellett még nyolc nyelven beszélt: latinul, szlovákul, horvátul, lengyelül, románul, törökül, németül és olaszul. A klasszikusokon kívül kit ű n ő en ismerte és fordította a XV. és a XVI. század újlatin költészetét is. Zólyom várában született 1554 októberében. Apjától, az arisztokrata földesúr Balassi Jánostól nemcsak szertelen természetét kapta örökül, de politikai kegyvesztettségét, összekuszált pereit, ellenségeit, rokon- és ellenszenveit is. Kit ű n ő nevelést kapott. Egy ideig Bornemissza Péter, a század egyik jelent ő s írója, prédikátora tanította, aki zólyomi udvari papként (1570-ig) állt Balassi János szolgálatában. 1565-tol Nürnbergben járt egyetemre.

3 Életének els ő sorsdönt ő dátuma: 1569. Édesapját - hamis vádak alapján - összeesküvés gyanújával letartóztatták. A család Lengyelországba menekült, s követte ő ket fogságból megszökött apja is. Balassi János kés ő bb formálisan elnyerte ugyan a király kegyelmét, de a bécsi udvar bizalmát visszaszerezni már többé sohasem tudta. A gyanakvó bizalmatlanság eloszlatására mindent meg-próbált. 1575-ben fiát - a bécsi udvar szándéka szerint - elküldte a Báthori István erdélyi fejedelem elleni hadjáratba. Balassi Bálint fogságba esett, de a foglyot barátként kezelték Erdélyben, s a fiatalember kitün ő en érezte magát az olaszos m ű veltség ű fejedelmi udvarban. Mikor Báthorit lengyel királlyá választották, Balassi követte urát külföldre is. A Habsburg-udvar szemében ez egyet jelen-tett a felségárulással. Hogy apját és családját megszabadítsa az örökös zaklatástól, otthagyta lengyelországi nyugodalmas és gyönyör ű séges életét, s 1577-ben hazatért. Édesapja ekkor mát halott volt. Balassi János zilált anyagi ügyeket hagyott maga után, a Balassi-árvák gyámja, Balassi András nógrádi f ő ispán pedig a családot csaknem minden vagyonából kiforgatta.

4 A költ ő t - több futó kaland után - 1578-ban hozta össze a sors Losonczy Annával, Ungnád Kristóf feleségével. Szerelmük közel hat évig tartott, felh ő tlenül boldog e viszony csak az els ő két-három hónapban volt. Ennek a szerelemnek a tüzében formálódott igazi költ ő vé, az els ő nagy magyar lírikussá. Hadnagyságot vállalt Egerben. Négy esztend ő t szolgált itt, jelesen vitézkedve a törökkel, de - állítólag összeférhetetlenség miatt - távoznia kellett. Hogy súlyos anyagi gondjait rendezze, 1584-ben érdekházasságot kötött els ő unokatestvérével, Dobó Krisztinával, s hozományként elfoglalta Sárospatak várát. Ezzel a vérfert ő zés és a felségsértés vádját vonta magára. Hiába tért át a katolikus hitre, házasságát érvénytelenítették, agyagi gondjai növekedtek, szerelmi botrányai fokozták rossz hírét, s egyre lejjebb csúszott a társadalmi ranglétrán. Egy ideig Érsekújváron szolgált hadnagyként, de a f ő kapitány hamarosan kiutasította a várból, mert felesége beleszeretett. Vakmer ő házassági reményeket táplált az id ő közben özveggyé vált Losonczy Anna iránt, de a dúsgazdag asszony hallani sem akart már a rossz hír ű és vagyontalan emberr ő l.

5 1590-ben Wesselényi Ferencnél vendégeskedett. Egy feltételezés szerint házigazdája felesége, Szárkándi Anna az ekkor keletkezett Célia-versek ihlet ő je. Ez a kapcsolat ugyan nem bizonyított, de az biztos, hogy valódi élmény húzódik meg ezeknek az udvarló verseknek a hátterében. Balassi 1591-ben tért vissza Magyarországra. Megtépázott hírnevét a török elleni, 1593-ban meg-indított "hosszú háborúban" szerette volna helyreállítani. 1594. május 19-én Esztergom ostromakor megsebesült; mindkét combját ólomgolyó járta át, s e sebt ő l, bár a golyó nem ért csontot, 1594. május 30-án meghalt.

6 Balassi a reneszánsz ember öntudatával a szerelmet az emberi élet egyik legf ő bb értékének tekintette. Két nagy reménytelen szerelem, ihlette az Anna, Júlia és Célia verseket. Ezekben a versekben rendkívül sok az allegória, sok mitológiai utalás is található bennük. Sok vers dallamra készült, s ez kihat olvasásukra is. Fiatalkori udvarló költeményei s az 1578-ban keletkezett boldog-boldogtalan Anna-versek még csupán a kés ő bbi nagy költ ő szárnypróbálgatásai voltak, s a reneszánsz szerelmi költés minden poétára kötelez ő en, a petrarkizmus sablonjai szerint születtek. A Júlia-versek már az Anna-szerelem második korszakának szülöttei.. A Júlia-versek önmagukban, mint egyedi költemények is kiválóak, igazi értéküket és jelent ő ségüket azonban abban a nagyobb kompozícióban, ciklusokba komponáltan nyerik el, melybe a költ ő belefoglalta ő ket. is Ezek a versek - a szerkesztés eredményeképpen - a boldog találkozás ujjongó örömét ő l a lemondás teljes reménytelenségéig széles érzelmi skálán helyezkednek el, s ezzel párhuzamosan Júlia egyre elérhetetlenebb

7 eszménnyé (elérhetetlen szerelem - Trubadúrok, Petrarca), az élet értelmének egyetlen jelképévé válik. A Júlia-ciklus egyik fontos jellemz ő je, hogy a végér ő l hiányzik a megnyugvás. A Júlia-versekkel hiába udvarolt, nem ért el eredményt. Ezután íródtak Célia-versei, melyek érzéki, láttató, olykor barokkosan pompázó képekkel rögzítik ezt a szerelmi élményt. E versek majdnem mindegyikében megtalálható a Balassi strófa: 3* 3-as egység (3x3-as versszerkezet, 3 soros versszakok, 1 versszak is 3 részre oszlik föl, belül is rímelnek a szótagok, két hatszótagos után egy hetes rímképlet.)

8

9

10

11

12 A vallásos tematika a legszemélyesebb lírai mondanivaló kerete Balassi költészetének. Istenes versei végig kísérik hányatott életét. Sajátos összeállítású kéziratos kötelébe rendezi ezeket a verseit. Ennek a kötetnek 33.verse „Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott”. Ezzel a verssel zárja le ifjú kori költeményeit.Ilyen verse pl:Adj már csendességet A korabeli európai költészetben ismeretlen csak a mi líránkban vállhatott lírai témává a hazáért, a kereszténységért vívott önfeláldozó harc.Ilyen verse pl:Egy katonaének

13


Letölteni ppt "A XVI. század gazdag és eleven irodalmi életének legnagyobb teljesítménye Balassi Bálint költészete. Ő t tekinthetjük a magyar nyelv ű irodalom els ő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések