Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Osztályfőnöki mk.ért. Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium of_mk/ of_mk/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Osztályfőnöki mk.ért. Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium of_mk/ of_mk/"— Előadás másolata:

1 Osztályfőnöki mk.ért. Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium http://www.elmki.sulinet.hu/ of_mk/ http://www.elmki.sulinet.hu/ of_mk/ 2012. 08. 27. Készítette : Kolozsiné Keresztes Éva

2 TÉMAKÖRÖK TÉMAKÖRÖK I. A 2011/2012. tanév legfontosabb időpontjai II. Házirend III. Fontos jogszabályváltozások IV. A közoktatás-fejlesztés tartalmi szabályozásának újdonságai

3  A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai A szorgalmi idő  Az utolsó tanítási nap: 2013. június 14. (péntek).  Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középiskolákban 2013. május 2.  A szorgalmi idő első féléve 2013. január 11-ig tart.

4 A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai Tanítási szünetek  Őszi szünet: 2012. október 29-től november 4-ig  A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).  Téli szünet: december 27-től 2013. január 2-ig  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december  21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).  Tavaszi szünet: 2013. március 28-tól április 2-ig  A szünet előtti utolsó tanítási nap, március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda)

5 A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai Országos mérés, értékelés a 2012/2013. tanévben A 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében A 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően 2013. május 29-én meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően 2013. május 29-én

6 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

7 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése Az új szabályozás hatályba lépéséig a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény adott kérdésre vonatkozó rendelkezései érvényesek, így tehát annak hatályon kívül helyezése is fokozatosan történik.

8 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése A tankötelezettség végére vonatkozó szabály [45.§ (3)] 2012.szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak [97.§ (1)].

9 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése  Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg,  tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart,  amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik.  amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik.

10 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése  Megszűnik a tanulói jogviszony  a tankötelezettség megszűnése után  - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -,  a bejelentés tudomásulvételének napján. 53. § (2) 53. § (2)

11 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya - a tanköteles tanuló kivételével – - a tanköteles tanuló kivételével – ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

12 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni

13 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A tanulók rendszeres nevelés-oktatása, A tanulók rendszeres nevelés-oktatása, az érettségi vizsgára, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott kivétellel az érettségi vizsgára, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott kivétellel a szakmai vizsgára (a továbbiakban együtt: vizsga), valamint a szakmai vizsgára (a továbbiakban együtt: vizsga), valamint a művészeti alapvizsgára történő felkészítése a művészeti alapvizsgára történő felkészítése az iskola feladata. 9. § (1) az iskola feladata. 9. § (1)

14 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell.

15 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A félévi és az A félévi és az év végi osztályzatot év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. az érdemjegyek alapján kell meghatározni.

16 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. nem lehet fegyelmezési eszköz.

17 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. továbbá a házirendben foglaltakat. 46. § (1)

18 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 50. § (1) 50. § (1)

19 Házirend

20 http://www.elmki.sulinet.hu/  Iskolánkról  Tanáraink  Tanáraink munkaközösségenként Osztályfőnöki munkaközösség Osztályfőnöki munkaközösség

21 A tanítás rendje Minden tanuló a tanítás megkezdése előtt 5 perccel köteles megérkezni az iskolába. Minden tanuló a tanítás megkezdése előtt 5 perccel köteles megérkezni az iskolába.  Tanítási időben a kollégista tanulók nem járhatnak fel a kollégiumba.

22 HIÁNYZÁSOK ÉS AZ IGAZOLÁS RENDJE

23 A MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA AZ OSZTÁLYFŐNÖK JOGA ÉS KÖTELESSÉGE Nem kell hiányzónak tekinteni: Nem kell hiányzónak tekinteni: A szorgalmi időben versenyző (tanulmányi, sportversenyek stb.) A szorgalmi időben versenyző (tanulmányi, sportversenyek stb.) tanulókat, akiknek távollétét az iskolavezetés előre engedélyezte. tanulókat, akiknek távollétét az iskolavezetés előre engedélyezte.

24 Betegség esetén  A szülőnek a hiányzás kezdetekor értesítenie kell az osztályfőnököt.  Az orvosi igazolást a tanuló a szülőjével is köteles aláíratni, a kollégista tanuló pedig a nevelőtanárral pedig a nevelőtanárral

25 Általános iránymutatások  Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, a késését igazolnia kell.  A késések időtartamát a szaktanár rögzíti az osztálynaplóban.

26 Általános iránymutatások A késések idejét igazolt és igazolatlan bontásban az osztályfőnök adja össze. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.   A késések igazoltságáról az osztályfőnök jogosult dönteni !!!

27 AZ IGAZOLATLAN HIÁNYZÁS FEGYELMI BÜNTETÉST IS VON MAGA UTÁN

28 IGAZOLATLAN ÓRÁK 1111-2 igazolatlan óra: osztályfőnöki intés aaaa tanuló magatartása az adott félévben jónál (4) jobb nem lehet. 3333-5 igazolatlan óra: osztályfőnöki megrovás aaaa tanuló magatartása az adott félévben változónál (3) jobb nem lehet.

29 6666-15 igazolatlan óra: igazgatói intés aaaa tanuló magatartása az adott félévben változónál (3) jobb nem lehet.

30 11115 igazolatlan óra felett: igazgatói megrovás  a tanuló magatartása az adott félévben rossznál (2) jobb nem lehet.

31 A hátrányos helyzetű gyermekek tanulók támogatása Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az,  akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét a Gyvtv. 19. § (2) bekezdése határozza meg.

32 § A hátrányos helyzetű gyermekek tanulók támogatása E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló,  akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.  akit tartós nevelésbe vettek. (Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 14. pont.)

33 § A§ A§ A§ A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását érintő változások  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. ( 4. § 23.)

34 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását érintő változások A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 47. § (1)

35 A 3 éves szakiskola közismereti programja 2013-tól http://szaki.ofi.hu/ http://szaki.ofi.hu/ http://szaki.ofi.hu/ Tájékoztatók a 3 éves szakiskolai kerettantervről Tájékoztatók a 3 éves szakiskolai kerettantervről Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai 2012 júniusában két budapesti és öt vidéki (Kecskemét, Pápa, Kaposvár, Debrecen, Szekszárd) iskolában mutatták be az új 3 éves szakiskola kerettantervét. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai 2012 júniusában két budapesti és öt vidéki (Kecskemét, Pápa, Kaposvár, Debrecen, Szekszárd) iskolában mutatták be az új 3 éves szakiskola kerettantervét. A továbbképzésen a kerettantervi program ismertetése mellett a résztvevők megismerkedhettek a kerettanterv iskolai szintű alkalmazását támogató módszertani anyaggal is, amelynek a bemutatására és vitájára műveltségterületenként szekciókban (osztályfőnöki, természettudomány, társadalomismeret, matematika, idegen nyelv, magyar-kommunikáció) került sor. A továbbképzésen a kerettantervi program ismertetése mellett a résztvevők megismerkedhettek a kerettanterv iskolai szintű alkalmazását támogató módszertani anyaggal is, amelynek a bemutatására és vitájára műveltségterületenként szekciókban (osztályfőnöki, természettudomány, társadalomismeret, matematika, idegen nyelv, magyar-kommunikáció) került sor. Az ebédszünetben az egyes helyszíneken a program vezetője az intézményvezetők számára tartott tájékoztatót. Az ebédszünetben az egyes helyszíneken a program vezetője az intézményvezetők számára tartott tájékoztatót.

36 A 3 éves szakiskola közismereti programja 2013-tól http://szaki.ofi.hu http://szaki.ofi.hu http://szaki.ofi.hu Az egyes programok prezentációi pdf formátumban itt letölthetők: Az egyes programok prezentációi pdf formátumban itt letölthetők: Plenáris ülés Osztályfőnöki Magyar-kommunikáció Matematika Idegen nyelv Természetismeret Társadalomismeret Plenáris ülés Osztályfőnöki Magyar-kommunikáció Matematika Idegen nyelv Természetismeret Társadalomismeret Plenáris ülés Osztályfőnöki Magyar-kommunikáció Matematika Idegen nyelv Természetismeret Társadalomismeret Plenáris ülés Osztályfőnöki Magyar-kommunikáció Matematika Idegen nyelv Természetismeret Társadalomismeret

37 A honlap http://szaki.ofi.hu/ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet http://szaki.ofi.hu/ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet http://szaki.ofi.hu/ 3 éves szakiskolai közismereti program (kerettanterv) 3 éves szakiskolai közismereti program (kerettanterv)  Osztályfőnöki  OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS (OKÉ) (OKÉ)

38 A honlap http://szaki.ofi.hu/ http://szaki.ofi.hu/ http://szaki.ofi.hu/ Munkaanyagok Munkaanyagok  Felhasználónév: szaki  Jelszó:gbcs2012  Osztályfőnöki  „ Gondolkodni – beszélgetni – cselekedni”

39 A 3 éves szakiskola közismereti programja 2013-tól Műveltségterület/tartalom Heti Óraszámok Osztályfőnöki (életvitel, életmód, fenntartható fejlődés, egészségtudatosság, etika, életpálya-tervezés) 1 Matematika1 Társadalomismeret (történelem, politikai és gazdasági földrajz, társadalomismeret) 1 Nyelv és kommunikáció (irodalom, nyelvtan, művészet, kommunikáció, média) 1 Idegen nyelv 2 Természetismeret (biológia, kémia, fizika, természeti földrajz) 1 Testnevelés5 Összesen12

40 Módszertani „csomag(ok)” - óraszámok Műveltségterület/tartalom 9. évfolyam 10.évfolyam 11. évfolyam összesen Osztályfőnöki (életvitel, életmód, fenntartható fejlődés, egészségtudatosság, etika) 363634106 Matematika363634106 Társadalomismeret (történelem, politikai és gazdasági földrajz, társadalmi ismeretek) 363634106 Nyelv és kommunikáció (irodalom, nyelvtan, művészet, kommunikáció, média 363634106 Idegen nyelv 727268212 Természetismeret (biológia, kémia, fizika, term.földrajz) 363634106 Testnevelés180180170530

41 A 3 éves szakiskola közismereti programja A program centrumában AzOsztályfőnökiprogram

42 A közismereti program szerkezete A: komplex tantárgyak B. integrált tartalmak

43 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Osztályfőnöki mk.ért. Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium of_mk/ of_mk/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések