Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium "— Előadás másolata:

1 Osztályfőnöki mk.ért. http://www.elmki.sulinet.hu/of_mk/
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Készítette: Kolozsiné Keresztes Éva

2 TÉMAKÖRÖK A 2011/2012. tanév legfontosabb időpontjai Házirend
Fontos jogszabályváltozások A közoktatás-fejlesztés tartalmi szabályozásának újdonságai

3 A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai
A szorgalmi idő Az utolsó tanítási nap: június 14. (péntek). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középiskolákban május 2. A szorgalmi idő első féléve január 11-ig tart.

4 A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai
Tanítási szünetek Őszi szünet: október 29-től november 4-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). Téli szünet: december 27-től január 2-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). Tavaszi szünet: március 28-tól április 2-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap , március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda)

5 A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai
Országos mérés, értékelés a 2012/2013. tanévben A 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően május 29-én

6 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

7 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése Az új szabályozás hatályba lépéséig a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény adott kérdésre vonatkozó rendelkezései érvényesek, így tehát annak hatályon kívül helyezése is fokozatosan történik.

8 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése A tankötelezettség végére vonatkozó szabály [45.§ (3)] 2012.szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak [97.§ (1)].

9 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik. 

10 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése Megszűnik a tanulói jogviszony a tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés tudomásulvételének napján. 53. § (2) 

11 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya - a tanköteles tanuló kivételével – ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

12 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépése mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni

13 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A tanulók rendszeres nevelés-oktatása, az érettségi vizsgára, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott kivétellel a szakmai vizsgára (a továbbiakban együtt: vizsga), valamint a művészeti alapvizsgára történő felkészítése az iskola feladata. 9. § (1)

14 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A pedagógus  a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. 

15 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. 

16 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.

17 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A tanuló kötelessége, hogy  megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 46. § (1)

18 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 50. § (1)

19 Házirend

20 Osztályfőnöki munkaközösség
Iskolánkról Tanáraink Tanáraink munkaközösségenként Osztályfőnöki munkaközösség

21 A tanítás rendje Minden tanuló a tanítás megkezdése előtt 5 perccel köteles megérkezni az iskolába. Tanítási időben a kollégista tanulók nem járhatnak fel a kollégiumba.

22 HIÁNYZÁSOK ÉS AZ IGAZOLÁS RENDJE

23 A MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA AZ OSZTÁLYFŐNÖK JOGA ÉS KÖTELESSÉGE
Nem kell hiányzónak tekinteni: A szorgalmi időben versenyző (tanulmányi, sportversenyek stb.) tanulókat, akiknek távollétét az iskolavezetés előre engedélyezte.

24 Betegség esetén A szülőnek a hiányzás kezdetekor értesítenie kell az osztályfőnököt. Az orvosi igazolást a tanuló a szülőjével is köteles aláíratni, a kollégista tanuló pedig a nevelőtanárral

25 Általános iránymutatások
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, a késését igazolnia kell. A késések időtartamát a szaktanár rögzíti az osztálynaplóban.

26 Általános iránymutatások
A késések idejét igazolt és igazolatlan bontásban az osztályfőnök adja össze. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. A késések igazoltságáról az osztályfőnök jogosult dönteni !!!

27 AZ IGAZOLATLAN HIÁNYZÁS FEGYELMI BÜNTETÉST IS VON MAGA UTÁN

28 IGAZOLATLAN ÓRÁK 1-2 igazolatlan óra: osztályfőnöki intés
a tanuló magatartása az adott félévben jónál (4) jobb nem lehet. 3-5 igazolatlan óra: osztályfőnöki megrovás a tanuló magatartása az adott félévben változónál (3) jobb nem lehet.

29 a tanuló magatartása az adott félévben változónál (3) jobb nem lehet.
IGAZOLATLAN ÓRÁK 6-15 igazolatlan óra: igazgatói intés a tanuló magatartása az adott félévben változónál (3) jobb nem lehet.

30 a tanuló magatartása az adott félévben rossznál (2) jobb nem lehet.
IGAZOLATLAN ÓRÁK 15 igazolatlan óra felett: igazgatói megrovás a tanuló magatartása az adott félévben rossznál (2) jobb nem lehet.

31 A hátrányos helyzetű gyermekek tanulók támogatása
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét a Gyvtv. 19. § (2) bekezdése határozza meg.

32 A hátrányos helyzetű gyermekek tanulók támogatása
E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint –tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. akit tartós nevelésbe vettek. (Közokt. tv § (1) bekezdés 14. pont.)

33 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását érintő változások
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. (4. § 23.)

34 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását érintő változások
A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 47. § (1)

35 A 3 éves szakiskola közismereti programja 2013-tól
Tájékoztatók a 3 éves szakiskolai kerettantervről Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai 2012 júniusában két budapesti és öt vidéki (Kecskemét, Pápa, Kaposvár, Debrecen, Szekszárd) iskolában mutatták be az új 3 éves szakiskola kerettantervét. A továbbképzésen a kerettantervi program ismertetése mellett a résztvevők megismerkedhettek a kerettanterv iskolai szintű alkalmazását támogató módszertani anyaggal is, amelynek a bemutatására és vitájára műveltségterületenként szekciókban (osztályfőnöki, természettudomány, társadalomismeret, matematika, idegen nyelv, magyar-kommunikáció) került sor.  Az ebédszünetben az egyes helyszíneken a program vezetője az intézményvezetők számára tartott tájékoztatót.

36 A 3 éves szakiskola közismereti programja 2013-tól
Az egyes programok prezentációi  pdf formátumban itt letölthetők: Plenáris ülés Osztályfőnöki  Magyar-kommunikáció Matematika Idegen nyelv Természetismeret Társadalomismeret

37 A honlap http://szaki.ofi.hu/ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
3 éves szakiskolai közismereti program (kerettanterv) Osztályfőnöki OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS (OKÉ)

38 A honlap http://szaki.ofi.hu/ Munkaanyagok Felhasználónév: szaki
Jelszó:gbcs2012 Osztályfőnöki „ Gondolkodni – beszélgetni – cselekedni”

39 A 3 éves szakiskola közismereti programja 2013-tól
Műveltségterület/tartalom Heti Óraszámok Osztályfőnöki (életvitel, életmód, fenntartható fejlődés, egészségtudatosság, etika, életpálya-tervezés) 1 Matematika Társadalomismeret (történelem, politikai és gazdasági földrajz, társadalomismeret) Nyelv és kommunikáció (irodalom, nyelvtan, művészet, kommunikáció, média) Idegen nyelv 2 Természetismeret (biológia, kémia, fizika, természeti földrajz) Testnevelés 5 Összesen 12

40 Módszertani „csomag(ok)” - óraszámok
Műveltségterület/tartalom 9. évfolyam 10.évfolyam 11. évfolyam összesen Osztályfőnöki (életvitel, életmód, fenntartható fejlődés, egészségtudatosság, etika) 36 34 106 Matematika Társadalomismeret (történelem, politikai és gazdasági földrajz, társadalmi ismeretek) Nyelv és kommunikáció (irodalom, nyelvtan, művészet, kommunikáció, média Idegen nyelv 72 68 212 Természetismeret (biológia, kémia, fizika, term.földrajz) Testnevelés 180 170 530

41 A 3 éves szakiskola közismereti programja
A program centrumában Az Osztályfőnöki program

42 A közismereti program szerkezete A: komplex tantárgyak B
A közismereti program szerkezete A: komplex tantárgyak B. integrált tartalmak

43 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium "

Hasonló előadás


Google Hirdetések