Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M.SZÖGEDI ILDIKÓ PTE ETK adjunktus cím: 2008

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M.SZÖGEDI ILDIKÓ PTE ETK adjunktus cím: 2008"— Előadás másolata:

1 M.SZÖGEDI ILDIKÓ PTE ETK adjunktus E-mail cím: iszogedi@gmail.com 2008
PSZICHOLÓGIA – I.-II. M.SZÖGEDI ILDIKÓ PTE ETK adjunktus cím: 2008

2 KÖVETELMÉNYEK Tantárgy jellege: kötelező Kredit érték: Vizsgakövetelmény: KOLLOKVIUM ESETTANULMÁNY- INTERJÚ, ELÉGEDETTSÉGI LIKERT-SKÁLA KÉSZÍTÉSE

3 BIBLIOGRÁFIA- I. Bernáth László -Révész György:
A pszichológia alapjai, Tertia Kiadó,Bp.1994. Atkinson : Pszichológia, Osiris,Bp.1995. Ronald J. Comer: A lélek betegségei Osiris,Bp.2000. Döme László: Személyiségzavarok, Animula Kiadó, Bp.2000. Hebb : A pszichológia alapkérdései Gondolat kiadó,Bp.1975.

4 BIBLIOGRÁFIA – II. Horányi Özséb. (szerk.) Kommunikáció I.- II. kötet, General Press Kiadó, Bp.2004./Robinson,W.P.:A nyelv funkciói 255.o./ László János: -Nyelv és kommunikáció (Bernáth L. szerk.) A pszichológia alapjai, Tertia Kiadó,Bp.1994./ o/ - László János-Buda Béla: Beszéd a szavak mögött, Tömegkommunikációs Kutatóközpont,Bp.1981. - László János: Szociálisreprezentáció-elmélet In: lászló J.: Társas tudás, elbeszélés, identitás, Scientia Humana/Kairosz,1999.(9-41.o o. Narratív pszichológia) - Reboul,A.-Moeschler,J.: Grice öröksége és a kognitív pragmatika A társalgás cselei, Osiris, Bp.2000.(76-99.o.)

5 BIBLIOGRÁFIA- II. Pataki Ferenc: Csoportlélektan II. Gondolat, Bp.1980.( o.) Knapp, M.L.:A nem verbális kommunikáció, Kommunikáció II.48.o.(Horányi Ö.szerk) Cseh-Szombathy L.-Ferge Zs.: A strukturált megfigyelés. A szociológia felvétel módszerei,KJK.Bp o.) Falus Iván - Ollé János:Statisztikai módszerek pedagógusok számára, OKKER kiadó,Bp.2000.(Kutatás-Spss módszer) Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó,Bp.1998.

6 BIBLIOGRÁFIA – III. G.W. Alport: Az előítélet, Gondolat, Bp.1977.
Mérei F.: Társ és csoport,Akadémia,Bp.1989. (45-49.o.)A pár és a csoport Lewin, K.:A mezőelmélet a társadalomtudományokban,Gondolat,1972. Lewin, k.: Csoportdinamika, KJK, 1975./A házassági konfliktus háttere o. A jutalmazás és a büntetés pszichológiai helyzetei o./ Sherif: Normaképződés csoportszituációban, Hunyady szerk.Szociálpszichológia,gondolat,Bp o. Mead, G.H.:A pszichikum, az én és a társadalom,Gondolat, o. Sherif:A vonatkoztatási csoport fogalma az emberi kapcsolatokban, o.Kelley:A vonatkoztatási csoportok két funkciója, Pataki F. szerk. CSL Gondolat,1980.

7 BIBLIOGRÁFIA - IV. László János: Az én, }ELŐADÁS
László J.: Szerep és szerepelmélet }ELŐADÁS László J.: Szerepek és szerepkonfliktusok }ELŐADÁS Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Animula, Bp.1994. Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata, Osiris,Bp.1998. Michael W. Eysenck – Mark T. Keane: Kognitív Pszichológia, Nemzeti TK.Bp.2003. Pléh- Síklaki -Terestyéni: Nyelv-Kommunikáció-Cselekvés, Osiris,Bp.1997.

8 BIBLIOGRÁFIA – IV. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó,Bp.2001. Béres István – Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció, Osiris,Bp.1999. Hewstone /Stroebe /Codol /Stephenson: Szociálpszichológia o. o o o o. Don Richard Riso - Russ Hudson: Személyiségtípusok, Park Kiadó,Bp.1996. Buda Béla: Pszichoterápia, Akadémia Kiadó,Bp.2004. Fodor László:Bevezetés a pszichológiába, BGF főiskolai jegyzet,Bp.2002. Váriné Szilágyi Ibolya – Solymosi Zsuzsa: A siker lélektana, Hatodik Síp Alapítvány Új Mandátum Kiadó, Bp

9 Mivel foglalkozik a pszichológia?
Elnevezése: görög eredetű szó - psziché = lélek + logosz = tan PSZICHOLÓGIA-PSYCHOLOGY: A viselkedést és a mentális folyamatokat tanulmányozó tudomány. Pszichológia atyja: Wilhelm Wundt Lipcse Kisérleti pszichológiai laboratórium létrehozása

10 PSZICHOLÓGIA FELADATA
Feltárja a lelki jelenségek kiváltó okait Lefolyásuk törvényszerűségeit Hatásukat az emberi cselekvésre

11 PSZICHOLÓGIA VIZSGÁLJA
Az egyéni lelki megnyilvánulások szabályszerűségeit Egyén - indivídum fejlődését A társas helyzetben, és csoportban lezajló lelki történések hatásmechanizmusait

12 A PSZICHOLÓGIA KUTATJA
A személyiség ( indivídum) szerveződését A személyiség fejlődését A viselkedés általános és egyéni jellemzőit, indítékait

13 A pszichológia tudományok felosztása
TÁRGYUK SZERINT ( MIT? ) 1.EMBERLÉLEKTAN a/. Egyénlélektan (személyiségpszichológia) - normális jelenségek lélektana - kóros jelenségek lélektana b/. Társas lélektan (szociálpszichológia) 2.ÁLLATLÉLEKTAN

14 CÉLJUK SZERINT ( MIÉRT? )
1/.ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN 2/.ÖSSZEHASONLÍTÓ LÉLEKTAN a/. összehasonlító állatlélektan b/. differenciál –pszichológia és pszichodiagnosztika c/. fejlődéslélektan d/. nemek lélektana e/. etnopszichológia

15 A tevékenység jellege szerint (alkalmazási területek ) (HOGYAN? )
1/.Pedagógiai pszichológia 2/.Orvosi lélektan: klinikai pszichológia, pszichoterápia 3/.Munkalélektan: Ipari -közlekedési-mezőgazdasági lélektan 4/.Reklámpszichológia 5/.Művészetpszichológia 6/.Sportpszichológia 7/.Kriminálpszichológia

16 A pszichológiai nézőpontok, irányzatok gyökerei
Időszámításunk előtti IV. – V. század Görög filozófusok : Szókratész, Platón, Arisztotelész : „A lelki élet alapvető kérdéseire keresték a választ: Helyesen észlelik-e az emberek a világot? Az emberek alapvetően racionálisak vagy irracionálisak? Képesek vagyunk-e szabad választásra?”

17 Pszichológiai irányzatok XIX. század irányzata - introspekció
A pszichológiában a kezdeti filozófiai kérdésfeltevés és a fiziológiai irányok átalakultak és elkülönültek biológiai és kognitív nézőpontokra. Introspekció: az egyén önmegfigyelése, saját észleletei, gondolatai és érzései természetének megfigyelését és rögzítését jelenti Pl. egy fényvillanás, színes fény közvetlen érzékleti benyomásának megjegyzését

18 MODERN NÉZŐPONTOK A PSZICHOLÓGIÁBAN
BIOLÓGIAI NÉZŐPONT BEHAVIORISTA NÉZŐPONT KOGNITÍV NÉZŐPONT PSZICHOANALITIKUS NÉZŐPONT FENOMENOLÓGIAI NÉZŐPONT

19 Pszichológia kutatási módszerei
Tudományos terminus: azt jelenti, hogy az adatgyűjtésre használt kutatási módszerek a/. Torzítatlanok, nem részesítenek előnyben egy hipotézist egy másikkal szemben b/. Objektívek, hogy a szakemberek megismételjék pl. a megfigyeléseket, és megkapják ua. azokat az eredményeket 1/.KUTATÁSI MÓDSZEREK -új eredmények feltárása 2/.VIZSGÁLATI MÓDSZEREK -már meglévő eredmények alkalmazása

20 A kutatás két alapvető módszere: a megfigyelés és a kisérleti módszer
Jellemzői: Feltételeket a kisérlet vezető teremti meg Feltételeket variálják( független változó) és vizsgálják azok hatását a megfigyelt jelenségre (függő változó) Pl. alvás mennyisége (független változó)- tanulás (függő változó) Adatgyűjtés legmegbízhatóbb forrása Formái: laboratóriumi és természetes kisérlet, kontrollcsoport alkalmazása

21 Kisérlettervezés Kisérleti csoport -> kontrollcsoporttal
Többváltozós kisérletek: MÉRÉS: állításainkat mennyiségi formában közöljük, tehát a változókhoz számokat rendelünk- ezt nevezzük mérésnek. A kisérletekben nem egyetlen személyen végzünk méréseket, hanem személyek egy mintáján. Az eredmény olyan számhalmaz, amelyet összegezni-értelmezni kell. Ezt segíti a statisztika. Leggyakoribb statisztikai fogalom az átlag, vagyis a számtani középérték. A próba azt jelzi, a megfigyelt különbség ténylegesen a független változó hatásának köszönhető, nem pedig a véletlen tényezők szerencsétlen egybeesésének.

22

23 Vizsgálati módszerek Intelligencia tesztek
Formái: Intelligencia tesztek Speciális képesség – alkalmasság vizsgáló tesztek Projekciós tesztek

24 II.MEGFIGYELÉS MEGFIGYELÉS: Önmegfigyelés - introspekció
Mások megfigyelése – extrospekció KÉRDŐÍVES ELJÁRÁSOK INTERJÚ ESETTANULMÁNYOK

25 MEGFIGYELÉS Interjúnál alkalmazott megfigyelési szempontok
1. Bőr reakciói -arcpír -vakarózás 2. A nyálkahártyák változásai -szájszárazság -nyelési kényszer -köhögési inger 3. Izzadás -hónalj -tenyér -arc, homlok 4. Szemtünetek -szempillacsapás gyakorisága, jellege -könnyelválasztás mértéke 5. Légzés -légzésfrekvencia fokozódása -légzés mélységének változása -légvétel folytonossága 6. Szívritmus -frekvencianövekedés -frekvenciacsökkenés

26 KÉRDŐÍVES ELJÁRÁSOK KIKÉRDEZÉS: SZÓBELI - ANAMNÉZIS - EXPLORÁCIÓ
- SZABAD ASSZOCIÁCIÓ ÍRÁSBELI: NYÍLT ZÁRT SKÁLÁK

27 Tanárcentrikus - Hallgatócentrikus oktatás Diplomás ápoló IV
Tanárcentrikus - Hallgatócentrikus oktatás Diplomás ápoló IV. (Finn-nappali) 2004. Likert-skála értéke 1-6

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "M.SZÖGEDI ILDIKÓ PTE ETK adjunktus cím: 2008"

Hasonló előadás


Google Hirdetések