Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bibliai ellentmondások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bibliai ellentmondások"— Előadás másolata:

1 Bibliai ellentmondások
Mottó: "Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak." (Péld. 30,5)

2 2 Móz. 20,13 "Ne ölj." 2 Móz. 32,27 "Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, ... és kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát."

3 2 Móz. 20,13 "Ne ölj." 1 Sám. 15, "Így szól a Seregek Ura [az Úr]: ... Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt;

4 2 Móz. 20,13 "Ne ölj." 4 Móz. 15,36 "Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül, és agyon kövezék őt, és meghala, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek."

5 2 Móz. 20,13 "Ne ölj." Zsolt. 137,9 "Áldott legyen, a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!"

6 2 Móz. 3,22 "... s így fosszátok ki Égyiptomot."
2 Móz. 20,15 "Ne lopj." 3 Móz. 19,13 "A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold." 2 Móz. 3,22 "... s így fosszátok ki Égyiptomot." 2 Móz. 12,35-36 "...és kifoszták az égyiptombélieket."

7 2 Móz. 20,15 "Ne lopj." 3 Móz. 19,13 "A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold."
Luk. 19,29-34 "[Jézus] elkülde kettőt az ő tanítványai közül, Mondván: Menjetek el az átellenben levő faluba ... találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült: eloldván azt, hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van rá.

8 3 Móz. 26,1 "Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok" 2 Móz. 25,18 [Az Úr mondja:] "Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat"

9 Gal. 2,16 "Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által" Jak. 2,24 "Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből"

10 Gal. 2,16 "Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által" Mát. 19,16-21 "És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? ő [Jézus] pedig monda néki: ... tartsd meg a parancsolatokat ... Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; ... Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz a mennyben"

11 Mal. 3,6 "Mert én, az Úr, meg nem változom"
1 Móz. 6,6.7 "Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, ... És monda az úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; ... mert bánom hogy azokat teremtettem."

12 Mal. 3,6 "Mert én, az Úr, meg nem változom"
Lásd még 2 Kir. 20,1-7, 4 Móz. 16,20-35, 4 Móz. 16, Lásd még 1 Móz. 18,23-33: itt Ábrahám ráveszi Istent, hogy gondolja meg magát azt illetően, hogy legalább hány igaz embert kell találni Sodoma városában ahhoz, hogy elkerülje a pusztulást. Ábrahám lealkudja ezt a számot ötvenről tízre, de Isten csak játszott vele, hiszen mindentudó lévén előre tudhatta, hogy amúgyis elpusztítja majd a várost.

13 Zsolt. 145,9 "Jó az Úr mindenki iránt"
Ésa. 45,7 "békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!"

14 Zsolt. 145,9 "Jó az Úr mindenki iránt"
Jer. 18,11 "Ezt mondja az Úr: ímé, én veszedelmet készítek ellenetek és tervet tervezek ellenetek!"

15 Zsolt. 145,9 "Jó az Úr mindenki iránt"
Ezék. 20,25-26 "... S megfertéztetém őket ajándékaikkal, mikor tűzön vittek át minden elsőszülöttet, hogy elpusztítsam őket, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr."

16 1 Móz. 22,1 "És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot"
Jak. 1,13 "Senki se mondja: ...Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért." 1 Móz. 22,1 "És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot"

17 Róm. 15,33 "A békességnek Istene"
Jóel 3,9-10 [Az Úr mondja:] "készüljetek harczra; indítsátok fel a hősöket. Járuljanak elé, jőjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak! Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is: Hős vagyok!"

18 Róm. 15,33 "A békességnek Istene"
2 Móz. 15,3 "Vitéz harczos az Úr"

19 Róm. 15,33 "A békességnek Istene"
Mát. 10,34 [Jézus mondja:]"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe."

20 Róm. 15,33 "A békességnek Istene"
Mát. 10,34 [Jézus mondja:]"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe."

21 1 Móz. 32,30 "mert látám az Istent színről színre"
2 Móz. 33,20 "Orczámat azonban, mondá [Isten], nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén." 1 Móz. 32,30 "mert látám az Istent színről színre"

22 2 Móz. 33,20 "Orczámat azonban, mondá [Isten], nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén."
2 Móz. 33,11 "Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, a mint szokott ember szólani barátjával"

23 2 Móz. 33,20 "Orczámat azonban, mondá [Isten], nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén."
Ésa. 6,1 "...látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot"

24 2 Móz. 33,20 "Orczámat azonban, mondá [Isten], nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén."
Jób 42,5 "Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged."

25 5 Móz. 6,4 "az Úr, a mi Istenünk, egy úr!"
1 Ján. 5,7 "Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az íge és a Szent Lélek"

26 Márk 15,25 "Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt."
Ján. 19,14-15 "Vala pedig a husvét péntekje; és mintegy hat óra. És monda a zsidóknak: ímhol a ti királyotok! Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt!"

27 Mát. 19,26 "Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Emberekél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges." Bir. 1,19 "Vala pedig az Úr Júdával, és kiűzé a hegység lakóit; de a völgy lakóit nem lehetett kiűzni, mert vasszekereik voltak."

28 5 Móz. 12,31 "Ne cselekedjél így az Úrral, a te Isteneddel, mert mind azt az útálatosságot, a mit gyűlöl az Úr, megcselekedték az ő isteneikkel; mert még fiaikat és leányaikat is megégetik vala tűzzel az ő isteneiknek." 1 Móz. 22,2 "És monda [Isten]: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked."

29 5 Móz. 12,31 "Ne cselekedjél így az Úrral, a te Isteneddel, mert mind azt az útálatosságot, a mit gyűlöl az Úr, megcselekedték az ő isteneikkel; mert még fiaikat és leányaikat is megégetik vala tűzzel az ő isteneiknek." Bir. 11,30-39 "És fogadást tőn Jefte az úrnak, és monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait: Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul. És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen ... és kezébe adá néki azokat az Úr. ... Mikor pedig méne Jefte Mispába az ő házához: imé az ő leánya jött ki eleibe dobokkal és tánczoló sereggel; ... És a két hónap elteltével visszatért atyjához, és betöltötte az ő felőle való fogadást, a melyet tett"

30 5 Móz. 12,31 "Ne cselekedjél így az Úrral, a te Isteneddel, mert mind azt az útálatosságot, a mit gyűlöl az Úr, megcselekedték az ő isteneikkel; mert még fiaikat és leányaikat is megégetik vala tűzzel az ő isteneiknek." 2 Sám. 21,8-14 "De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát ... Mikálnak öt fiát ... És adá azokat a Gibeoniták kezébe, a kik felakaszták őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehát egyszerre heten pusztulának el, és az aratás első napjaiban, az árpaaratás kezdetén ölettek meg. ... És kiengesztelődött ez által Isten az ország iránt."

31 5 Móz. 12,31 "Ne cselekedjél így az Úrral, a te Isteneddel, mert mind azt az útálatosságot, a mit gyűlöl az Úr, megcselekedték az ő isteneikkel; mert még fiaikat és leányaikat is megégetik vala tűzzel az ő isteneiknek." 2 Sám. 21,8-14 "De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát ... Mikálnak öt fiát ... És adá azokat a Gibeoniták kezébe, a kik felakaszták őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehát egyszerre heten pusztulának el, és az aratás első napjaiban, az árpaaratás kezdetén ölettek meg. ... És kiengesztelődött ez által Isten az ország iránt."

32 Végezetül...: "Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra? Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni." (1 Kor. 14,8-9)

33 Gondolkozz el...! Készült Dan Barker: Losing Faith in Faith c. könyve Bible Contradictions című fejezetének alapján.


Letölteni ppt "Bibliai ellentmondások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések