Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Rektori Konferencia Debrecen, 2006. június 12-13. A verseny a magyar felsőoktatásban: mennyiség és/vagy minőség? Bazsa György, az FTT elnöke.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Rektori Konferencia Debrecen, 2006. június 12-13. A verseny a magyar felsőoktatásban: mennyiség és/vagy minőség? Bazsa György, az FTT elnöke."— Előadás másolata:

1 Magyar Rektori Konferencia Debrecen, 2006. június 12-13. A verseny a magyar felsőoktatásban: mennyiség és/vagy minőség? Bazsa György, az FTT elnöke

2 Magyar Rektori Konferencia Nyíregyháza, 2007. június 7-8. A(z egy) tanári mesterszak a magyar felsőoktatásban: gyorsaság vagy minőség? Bazsa György, a MAB elnöke

3 Bologna rendszer Magyarországon – döntés: egységes, kétciklusú tanárképzés lesz! Jogi háttér: Ftv. 289/2005. kormányrendelet A és M szakokról 15/2006. OM rendelet. 4. mell. félig kész: pedagógiai- pszichológiai-gyakorlati rész megvan, a szakterületiből csak 2 jelent meg (mérnöktanári és hittanári), 83 kiegészítés most alakul. Paradigma váltás: ismeretalapú helyett kompetencia alapú tanárképzést kíván a magyar közoktatás.

4 Ftv. 145. § (7) A Kormány határozza meg a pedagógus- képzésben az alap- és mesterképzés szakjait, továbbá a mesterképzés szakosodási rendszerének általános szabályait. A miniszter rendeletben határozza meg a tanári mesterség képzési és kimeneti követelményeit. Képzési és kimeneti követelmények definíciója az Ftv- ben (minden szakra érvényesen): „azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, amelyek meg- szerzése esetén az adott szakon a végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló oklevél kiadható”

5 A 289/2005. korm. rendeletből: a kkk tartalma a ciklusokra bontott, osztott képzésben tanári szakképzettségenként A szakképzettség oklevélben történő megjelölése; a tanári szakképzettségek felvételének feltételei;  az adott tanári szakképzettség kompetenciái - a tudáselemek, a megszerzett ismeretek és - a személyes adottságok, készségek, valamint - az adott tanári szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazás követelményei;  az adott tanári szakképzettség szakterületi, ezen belül szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai ismeret- köreinek leírása;  az adott tanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek sajátos követelményei.

6 15/2006. OM rendelet: A tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei (kkk) Meglévő, részletes közös modul (2800 szó): „a végzettségi szinteket leíró általános jellemzők, kompetenciák” (minden szakképzettségben közös ped-pszich. elm. és gyak. ismeretek és kompetenciák)  Hiányzó modulok (jelen tervezetekben 43–1040 szó): 7. § (3) … az egy vagy két tanári szakképzettség meg- szerzésére irányuló szakterületi modul megválasztásának előfeltételei, szükség szerint az első és második tanári szakképzettség társításának sajátos szabályai, valamint az adott tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modulnak a tanári szak általános képzési és kimeneti követelményeitől eltérő sajátos követel- ményei.

7 Tisztázzuk a kkk funkciókat és műfaját. Szakot választó és szakos hallgató tájékoztatása? A közreműködő oktatók informcióforrása? Diplomást alkalmazó munkáltató tájékoztatása? Az intézményi szakindítás, tanterv, tt. program alapja! Indítás, tanterv akkreditálhatóságának mércéje! „A MAB a szakindítási eljárás során arról nyilvánít véleményt, hogy a felsőoktatási intézmény által benyújtott tanterv, tantárgyi program összhangban van-e az alap- vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeivel, …” 289/2005 13. § (4) Nagy a tét – mind az intézmények, mind a minőség, mind a közoktatás szempontjából!

8 Egy angol példa: functions of „KKK” This programme specification (PS) is designed for prospective students, enrolled students, academic staff and potential employers. It provides a concise summary of the main features of the programme and the intended learning outcomes that a typical student might reasonable be expected to achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning outcomes and content of each module – can be found in the Definitive Module Document (DMD) and the module teaching plan (Module Guide).

9 A kkk műfaja. Mit biztosít az ilyen kkk? 1 Kémia alapszak: „8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): - természettudományos alapozó ismeretek (14 -24 kredit): matematika, fizika, informatika, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek; - szakmai törzsanyag (82-92 kredit): általános, szervetlen, analitikai, alkalmazott, szerves és fizikai kémia; - differenciált szakmai ismeretek (50 kredit): vegyész szakirány: fizikai kémia, anyagtudomány; környezet- kémia és -analitika; szerves kémia és biokémia; a makromo- lekuláris és polimerkémia; természettudományos ismeretek; tanári szakirány: második szak szakterületi ismeretei, elméleti kémia, egyéb természettudományos alapismeretek, speciális kémiai ismeretek, pedagógiai, pszichológiai ismeretek. Hol van a kolloid-, radio-, geo-, műszaki kémia?

10 A kkk műfaja. Mit biztosít az ilyen kkk? 2 Matematika alapszak. A törzsanyag: - alapozó ismeretek (15-20 kredit): matematikai, informatikai, természettudományos alapismeretek, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek; - szakmai törzsanyag (15-25 kredit): algebra és számelmélet, analízis, geometria; - differenciált szakmai ismeretek (50-100 kredit): matematikus szakirány: algebra és számelmélet; analízis; geometria; kombinatorika; a matematika alapjai; valószínűség- számítás és matematikai statisztika; alkalmazott matematika és informatika tanári szakirány: algebra és számelmélet; analízis; geometria; kombinatorika; a matematika alapjai; valószínűség- számítás; informatika; a matematika története, továbbá a második szak szakterületi ismeretei,

11 A tanárképzés. Egy(séges) tanári szak van  mesterfokú (tanári) végzettséggel és  két (szakterületi) szakképzettséggel Alap: A + M ciklus, össz: 6+4+1 félév = 180+120+30 kredit A szakképzettségek rendszere: a)Közismereti tanár: „első körben” csak két (ún. első és második) szakképzettség szerezhető  első és/vagy második szakképzettség 37 szakterületen (a „klasszikus tanárszakok” utódai);  kizárólag második szakképzettségek (14 szakterület);  1 hittanár-nevelő szakképzettség. „Második körben” (utólag bármikor): egy azonos (vagy további) szakképzettség szerezhető főiskolai, egyetemi és (majd) mester oklevélre alapozva

12 b)Szakmai tanár (1 tanári szakképzettség) A vagy M végzettségre és ugyanolyan szakképzettségre alapul: agrármérnök-, mérnök-, közgazdász-, egészségügy-, gyógypedagógus tanárok. c)Művészeti tanár (1 tanári szakképzettség) A vagy M végzettségre és ugyanolyan szakképzettségre alapul: iparművész-, képzőművész-, filmművészeti-, színházművészeti-, zeneművész-, táncművész-tanár.

13 A MAB állásfoglalása (2007. június 1): 1. A MAB-hoz szakértői véleményezésre [2007. április 26- án] érkezett 83 tervezet felfogása, színvonala, kidolgo- zottsága igen heterogén, köztük egészen jók, alapjaiban elfogadhatók, de sajnos igen gyenge és semmiképpen sem támogatható elemek vannak. Tekintettel arra, hogy a tanári mesterszak egy egységes szak, ezt a tervezet együttest ebben a minden szempontból heterogén formában a MAB nem tartja alkalmasnak, csak kiindulási alapnak a rendelet kiegészítésére. 2. A tartalom és a szerkezet hiányosságai mellett gyakran a megszövegezés, annak stílusa, magyarossága és szakmaisága sem éri el azt a szintet, amit egy, a magyar tanárképzés alapjait meghatározó dokumentum – példaként is – fel kell mutasson.

14 A MAB képzési ági bizottságai véleményének „spektruma”: Egy elismerő szakértői vélemény: „A bizottság egyhangúlag egyetértett abban, hogy a tanári mesterszak szakterületi képzési és kimeneti követelmé- nyeit tartalmazó előterjesztésben – különösen a … tudományi területhez tartozó többi kkk-val összehasonlítva – a …tanár modul kidolgozottsága példamutatónak tekinthető. A bemutatott tervezet megfelel a törvényi szabályozásnak, a felsorolt szakterületi ismeretkörök összességében támogathatók. Mindamellett a bizottság szükségesnek tartja a benyújtott tervezetnek az alábbi javaslatokkal történő módosítását: … …”

15 Egy kritikus szakértői vélemény: „A kérelmek sajátos ismeretkörei sablonosak, elnagyoltak, általánosságában semmitmondóak, megfoghatatlanok, érdemi elbírálásra alkalmatlanok. A számon kérhető minimális követelmények közül többre még utalást sem tartalmaznak. Szakmailag komolytalanok és szakszerűtlenek. Mindez különösen szembetűnő a diszciplináris mesterszakok kkk-jának ismeretében: a jelen tervezet kétlapos, semmitmondó szövegével szemben annak szövegét – pl. a magyar diszcipli- náris mesterszak esetében – közel negyvenlapos, az ismeret- körök belső tartalmára, kölcsönös szerkezetére és arányaira, valamint mindennek kreditben és kontaktórában-konzultációban való számszerűsítésére aprólékosan kitérő, hosszú hónapok egyeztetésein minuciózusan kimunkált dokumentum tartalmazza. Hasonló kkk-nak a tanári mesterszakok számára való elkészíté- séhez vajon a szándék hiányzik vagy a szükséges kompetencia?”

16 Egy másik szakértői vélemény: -A bizottság ebben a formájában egyhangúan nem javasolja a kkk elfogadását: - Nem világos a tervezetből, hogy az alapképzésre épülő mesterképzésben pontosan mire lesz felkészítve a tanárjelölt. A szakmai tartalom nem korszerű, és elmosódik az, miben jelent a mesterképzés előrelépést az alapképzéshez képest. Ugyanakkor nem törekszik teljességre, hiányzik pl. a szomszéd népek történészeivel, egymás történelmének és közös történelmünknek tárgyszerű tanulmányozása és oktatása. - A „sajátos ismeretkörök” terjengősek, a megfogalmazás ese- tenként nyelvtanilag helytelen, és megnehezíti az értelmezést. Olyan kompetenciát is ide sorol, amelynek nem itt van a helye (a „kifejezőképesség” en bloc a tanári mesterség előfeltétele!). - A forrásértelmezés megfogalmazása nem felel meg a korszerű elméleteknek – antimodern. -A tanári mesterszak és a diszciplináris mesterszak egymáshoz való illeszkedése körvonalazatlan, bizonytalan.

17 Egy értelmezhetetlen példa. A következő 4 szakterület kkk javaslata szó szerint megegyezik: = Népzenetanár = Kodály-zenepedagógiai tanár = Egyházzene-tanár = Zeneelmélet–improvizáció tanár „A képzés célja olyan tanárok képzése, akik az egyéni és csoportos oktatásban megvalósuló, iskolarendszerű zene-művészeti szak- képzésben és alapfokú zeneművészeti oktatásban képesek tanári munkakör ellátására. Az előadó-művészet, alkotóművészet és muzikológia vagy ének-zene alapszakra épülő képzésben az alap- képzésben elsajátított ismeretkörök elmélyítése, zenei készségek fejlesztése a választott szakképzettségnek megfelelően, mely magába foglalja a technikai tudás fejlesztését, a szóló, a kamara-zenei, a zenekari/énekkari repertoár minél szélesebb körű bővítését, valamint a rendszeres hangverseny-tevékenységet is. Az ének-zene nevelés és oktatás, zeneművészeti oktatás szak- módszertani ismeretei.”

18 Lehet ezt másképpen is: Ének-zene tanár A képzés célja olyan iskolai ének-zene tanárok képzése, akik magas fokú zenei és pedagógiai tudásuk birtokában alkalmasak a közoktatás zenei-kulturális területein az ének-zene oktatására, valamint – karvezetői felkészültségük alapján – az iskolai kórusmunka vezetésére, és az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására. Ismeretkörök: Szolfézs (zenei írás-olvasás, zenei készségfejlesztés), zeneelméleti és zenetörténeti ismeret-körök (zeneirodalmi műveltség és ismeretterjesztés, zeneművek elemzése), partitúraolvasási és transzponálási ismeretek. Az ének-zenei nevelés és oktatás főbb módszeres eljárásainak ismerete: Kodály Zoltán elvei, összehasonlítva a világban használatos, ismertebb zenei nevelési koncepciókkal (Orff, Dalcroze, Willems, Suzuki stb.); a 3-18 éves korosztály zenei nevelési módszereinek átfogó ismerete. A tanórán kívüli zenei nevelés megszervezésének ismeretei: hangverseny-látogatásra nevelés, táncház, zenei szakkörök (pl. furulya-, ütő-, vonósegyüttes). Karvezetés, iskolai énekkarok vezetése, iskolai kulturális rendezvények szervezése. Vokális és hangszeres képzettségi ismeretkörök: beszédművelés és kórushangképzés, ill. zongora, furulya és egyéb hangszeres tudás (vonós és ütőhangszer). A hazánkban élő nemzetiségek, etnikumok zenéjének ismerete (pl. német, román, szerb, szlovák, ill. roma népzene). Sajátos kompetenciák: Az ének-zene tanár karvezetői felkészültsége alapján alkalmas - az iskolai kórusmunka vezetésére és az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására; - ismereteit a zeneoktatás egészének, valamint a zenepedagógia elméletének és gyakorlatának szolgálatába tudja állítani; - iskola zenei életének megszervezésére és cselekvő részese az iskolán kívüli kulturális életnek.

19 Egy példa a semmitmondó szakterületi kkk-ra: „Fülemüle” tanár (az eredeti szakképzettség elnevezését kicseréltem) A „Fülemüle” tárgykör interdiszciplináris és holisztikus jelleggel. A tárgykör fogalmi apparátusának tanítható és különféle szinteken elsajátítható rendszere. Az empirikus ismeretátadás különféle speciális formái, a hatékony tanulási környezet változatainak ismerete. A szakterület nemzetközi oktatásának tapasztalatai, trendjei, legfőbb ismérvei. Speciális mérési-értékelési rend. Ez a „szakmai rész” 43 szó a benyújtott anyag 5040 szavából. A matematikatanárnál ugyanez 1036 szó. A matematika alap- szakon – láttuk – 34 szó a törzsanyag leírása. Ma ekkora a „szórás” alap és mesterszak között és azon belül.

20 A MAB állásfoglalás további pontjai: 3. A tartalom és a szerkezet hiányosságai mellett gyakran a megszövegezés, annak stílusa, magyarossága és szakmaisága sem éri el azt a szintet, amit egy, a magyar tanárképzés alapjait meghatározó dokumentum – példaként is – fel kell mutasson. 4. A MAB képzési ági bizottságai számos esetben javas- latot fogalmaztak meg az előbb jelzett tartalmi, formai és minőségi követelmények teljesítése érdekében. Több esetben, most már a konkrét szakterületi tartalom ismeretében, ezért megalapozottan, a szakszerkezet módosítását is javasolják. 5. A konkrét szakmai véleményen túl több bizottság is megfogalmazott általános érvényű észrevételeket. A MAB ezeket külön fogja elemezni.

21 6. A MAB tudatában van annak, hogy a tanári kkk-t tartal- mazó rendelet véglegesítése sürgető feladat. A folyamat egészét tekintve a MAB számára áll a legrövidebb időtartam rendelkezésre. Ezzel együtt is kész eljárásá- nak ütemét gyorsítani, de ez, miként eddig, ezután sem mehet a minőség biztosításának rovására. 7. Azt javasoljuk, hogy egyrészt az eddig elkészült anyagok, másrészt a rendeletek előírásai, harmadrészt a MAB melléklet javaslatai alapul vételével, továbbá a tanári mesterszak kkk-inak közös funkcióit kialakítva, azokra egységesen alapozva, egy kiegyensúlyozott, tartalmilag, formailag és stilárisan is homogén, színvonalas javaslat készüljön újabb MAB szakértői véleményezésre. A MAB illetékes bizottságai készek a személyes konzultációkra is.

22 Ami következik: tanárszak indítási előterjesztések Szakindítási előterjesztések akkor nyújthatók be, ha az OKM honlapján megjelent a 15/2006-os OKM rendelet kiegészítése a szakterületi modulokkal. A MAB a most érvényes benyújtási, értékelési és akkredi- tációs szempontrendszerét átnézi, részben az Ftv. várható módosítását, részben a kiegészített 15/2006. OKM rende- letet, részben az egyszerűsítés igényét szem előtt tartva. Ezek ütemezését az OKM, az MRK és a MAB rövidesen egyezteti. (Ennek első lépése az átdolgozott szakmai mo- dulok benyújtása szakértői véleményezésre.) Néhány mérnöktanári szakindítást már támogatott a MAB, néhány újabb kérelem is érkezett. Elvi állásfoglalás szükséges a közös képzések ügyében.

23 A képzési és kimeneti követelmények kulcseleme: a záróvizsga kérdése Ftv. 60. § (3) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellen- őrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsga- részekből – állhat. Az egy(séges) tanári szakon indokolt egységes felfogású záróvizsga felfogást kialakítani. A MAB a benyújtott intéz- ményi tanterveket, ezen belül a záróvizsga értékeli – egységes szempontrendszer alapján. Mit tartalmazzon ez?

24 A MAB kéri az MRK, az intézmények és az OKM további konstruktív együttműködését. Ezek a modulok a magyar közoktatás jövendő tanárai képzésének alapdokumentumai: itt a minőség (és ne a gyorsaság) érvényesüljön!


Letölteni ppt "Magyar Rektori Konferencia Debrecen, 2006. június 12-13. A verseny a magyar felsőoktatásban: mennyiség és/vagy minőség? Bazsa György, az FTT elnöke."

Hasonló előadás


Google Hirdetések