Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7."— Előadás másolata:

1 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

2 Fenntartás, irányítás  Alapító és irányító szerv: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  Középirányító szerv: Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ Változás 2013. január 1-jétől  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Megyeközponti tankerület feladatai: szakképző iskolák, kollégiumok, pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai- szakmai szolgáltatás, valamint a járási tankerületi feladatok  Járási tankerület feladatai: gimnáziumok,általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák

3 Jogszabályi háttér  a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  229/2012. (VII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról  10/1994 (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről  277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. a pedagógus-továbbképzésről és – szakvizsgáról  202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról  2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről  2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

4 Szervezeti struktúra Igazgató Intézmény- egység-vezető Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Ügyviteli dolgozó Oktatás- technikus Folyamat- szervező Intézmény- egység-vezető

5 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság feladatellátása  tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység  SNI megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálatok,  kontrollvizsgálatok,  beszédfogyatékosság vizsgálata,  korai fejlesztés, gondozás,  fejlesztő felkészítés, otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás.

6 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátása  Nevelési tanácsadás  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek vizsgálata,  együttműködés a nevelési-oktatási intézményekkel,  az SNI-B tanulók ellátásának segítése,  pedagógiai, pszichológiai fejlesztés, terápiás gondozás.  Gyógytestnevelés

7 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátása  Logopédiai szolgáltatás  logopédiai szűrővizsgálatok,  beszédhibák javítása, beszédindítás,  diszlexia prevenciója, reedukációja.  Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás  pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás,  segítségnyújtás az iskolaválasztáshoz szakszerű vizsgálatokkal,  továbbtanulási kiadvány szerkesztése és terjesztése.

8 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás törvényben meghatározott feladatai  pedagógiai értékelés  szaktanácsadás  igazgatási, pedagógiai szolgáltatás  pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése  tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása  tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése  pedagógiai tájékoztatás

9 Pedagógiai értékelés Feladatai, szolgáltatásai:  Segíti az intézmények munkáját szaktárgyi mérésekkel, és nevelési-neveltségi eredményvizsgálatokkal.  Folyamatosan felhasználja, fejleszti feladatbankját.  Intézményértékelési program felülvizsgálatának értékelése.  Segíti a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését.

10 Szaktanácsadás Feladatai, szolgáltatásai:  Az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése (nevelési programok, tantervek).  Szaktanácsadók munkájának koordinálása.  Rendezvények szervezése  műhelymunkák, szakmai előadások  szakszolgálati szakmai napok  Megyei Pedagógiai Napok  Megyei tanévnyitó  tanévindító tanácskozások

11 A szaktanácsadói munka célja és feladatai  A pedagógusok szakmai segítése, melynek keretei között a szaktanácsadó áttekinti az adott iskola szakmai eredményeit, problémait;  konzultál a pedagógussal, megtekinti a tanórákat;  felméri, hogy az új tartalmi szabályzás nyomán milyen típusú és tartalmú fejlesztésre van szükség.

12 A szaktanácsadói munka célja és feladatai  A pedagógusok munkájának fejlesztő támogatása (mentorálás, óralátogatás, óraelemzés);  Tartalmi, módszertani javaslattétel (pl.: tanártovábbképzés);  A szaktanácsadó egyfajta mentor, aki segítséget nyújt például a tanórai munka vagy az iskola egy tevékenységének eredményesebbé tételében  Pedagógusok szakmai munkájának összegzése és feltöltése a pedagógusok portfóliójába a minősítést megelőzően.

13 Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Feladatai, szolgáltatásai:  programok, tantervek készítése,  közgazdasági, jogi stb. információk nyújtása,  tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése,  az óvodai-, iskolai- és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés,  intézményfenntartó önkormányzatoknak iskolaszerkezeti tanácsadás IMIP SzMSz Pedagógiai program Tanter Alapító okir FEUVE

14 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Feladatai, szolgáltatásai:  Képzési igények felmérése.  Továbbképzési programajánlat elkészítése.  Pedagógus-továbbképzési programok szervezése, dokumentálása (szakmai- pénzügyi).  Képzések nyilvántartása, beszámolási kötelezettségek teljesítése.  Továbbképzési programok elkészítése és akkreditáltatása.

15 Törvényi változások: a 277/1997. Korm. rendelet 5. § (3) d) pontjában foglaltak alapján a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százalékába beszámítható a „harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri”. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

16 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Feladatai, szolgáltatásai:  a versenyfüzetek, versenynaptárak elkészítése,  a versenyek pontos regisztrációjának koordinálása,  nevezési és számlakérő lap szerkesztése, postázása,  havonta versenynaptár összeállítása a Hírmondóba,  versenyanyagok, feladatlapok készítése,  kapcsolattartás, konzultáció a szaktanácsadókkal, tehetséggondozó tanárokkal,  versenyek megyei fordulóinak lebonyolítása,  színvonalas szakmai programok szervezése a tehetséggondozó tanároknak.

17 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Feladatai, szolgáltatásai:  segíti a tanulókat, szülőket, pedagógusokat, diákönkormányzatokat jogaik megismerésében,  szakmai nap szervezése diákönkormányzatot segítő tanárok számára,  az Országos Diákparlament térségi fórumainak megszervezése, lebonyolítása.

18 Pedagógiai tájékoztatás – Szakkönyvtár Feladatai, szolgáltatásai:  kölcsönzés – kedvezőtlen körülmények miatt – esetenkénti,  folyamatos állománygyarapítás,  könyvtárközi kölcsönzés,  tájékozató munka ellátása (folyamatosan, igény szerint),  témabibliográfia készítése,  témafigyelő tevékenységek, témakatalógusok bővítése, aktualizálása.

19 Feladatai, szolgáltatásai:  folyóiratok rendelése, feldolgozása,  szakmai-módszertani segítség adása iskolai könyvtárosoknak,  tanév-előkészítő és szakmai továbbképzések szervezése,  tartalmilag elavult könyvek törlési jegyzőkönyveinek véleményezése iskolai könyvtárakban,  segítség adása az iskolai könyvtárak minőségbiztosítási tevékenységéhez,  folyamatos információ nyújtása a tankönyvekről (tankönyvtár). Pedagógiai tájékoztatás – Szakkönyvtár

20 Feladatai, szolgáltatásai:  havi tájékoztató kiadvány szerkesztése, elektronikus elküldése a megyei közoktatási intézményeknek (ingyenes),  rendszeresen felhívjuk az iskolák figyelmét:  konferenciákra, szakmai napokra,  továbbképzésekre,  a pedagógusokat érintő aktualitásokra,  versenyekre, pályázati felhívásokra,  a megrendelhető intézeti kiadványainkra,  hírportál folyamatos frissítése. Pedagógiai tájékoztatás - Hírmondó

21 Pedagógiai tájékoztatás - Honlap  Intézményünk bemutatása, feladatai, szolgáltatásai  Hírportál  Elektronikus kiadványaink letöltése (Hírmondó, Pályázatfigyelő, Versenyfüzetek, Továbbképzési füzet)  Eseménynaptár, közeledő határidők versenyekkel kapcsolatban  Versenyfelhívások, eredmények  Könyvtárban figyelt témák jegyzéke, médiatár  Középiskolák, kollégiumok, speciális középfokú oktatási intézmények listája (Pályaválasztás)

22 Pályázati tevékenység KEOP-6.1.0/A-09-2010-0009 A projekt címe: „Tudatos fogyasztással a fenntartható életért” TÁMOP-3.2.2/08/2/A A projekt címe: „Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek”

23 Tehetséggondozó tapasztalataink  tehetségazonosítás  tehetséggondozás (csoportos, egyéni)  pályaorientációs tanácsadás, életpálya-tervezés, továbbtanulás, megfelelő iskolatípus választásának elősegítése  tanácsadás szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak a tehetséggel összefüggő nevelési problémák kapcsán  tanácsadás fejlesztő programok megválasztásához és az egyéni ütemű önképzéshez  információadás a képzési lehetőségekről (iskolaprofilok, tehetségfejlesztő iskolai programok, szakkörök, táborok, versenyek… stb.)

24 Tehetséggondozó tapasztalataink  tehetségtémában konzultációk, szakmai előadások, továbbképzések szervezése  tehetséggel kapcsolatos szakmai együttműködések biztosítása  versenyszervezés különböző területeken megjelenő tehetségek számára  pályázatok, művészeti kiállítások szervezése

25 Tehetséggondozó tapasztalataink  Hátrányos helyzetű, alulteljesítő, különböző akadályoztatással élő tehetségek támogatása  Magatartási, beilleszkedési problémával küzdő tehetségek támogatása (Nyugtalan, szorongó, vagy túlmozgásos, balesetező; Figyelmetlen, nehezen motiválható, képességei alatt teljesít; Gyakran szomorú, könnyen elsírja magát ok nélkül, nincsenek barátai, szótlan…; A feladatvégzés során kapkodó, bizonytalan, nem szívesen vesz részt az iskolai tevékenységben; Dühkitörései vannak, gyakran agresszív…) Ezek a tünetek sokszor a tehetséges gyerekeknél is előkerülnek. Általában nem a kiemelkedő képességek, hanem a tanulási, magatartási, vagy beilleszkedési probléma miatt fordulnak hozzánk.

26 Eredményeink tehetségpontként Pályázatok, művészeti kiállítások: pl. a „Barátunk Finnország” képzőművészeti pályázat, az Őszi Megyei Pedagógiai Napok keretében

27 Eredményeink tehetségpontként  szolgáltatásaink intézményeknek, tehetséges diákjaiknak, pedagógusoknak mérési szakértő és pszichológus közreműködésével  tehetséggondozó műhelyek szakmai támogatása az alábbi területeken:  a tehetséges diákok természettudományos és műszaki gondolkodásmódjának, pályaorientációjának erősítése,  a motivációs sajátosságok, a tanuláshoz fűződő viszony, énkép, megismerési képességek, kreativitás feltárása,  a természet és a környezet iránti attitűd fejlődésének vizsgálata

28 Céljaink tehetségpontként  Eddigi tapasztalatinkat felhasználva a tehetségdiagnosztika, tehetségfejlesztés folytatása,  humánerő és egyéb forrásaink tudatos aktiválása,  új együttműködési formák keresése,  tudományos kutatások tervezésében, megvalósításában aktív részvétel,  művészeti kiállítások, tehetségtáborok, szakmai és szülői fórumok, konzultációk szervezése a tehetséggondozás és fejlesztés érdekében,  szemléletformálás annak érdekében, hogy ne csak a problémás viselkedést vegyék észre a szülők, pedagógusok, hanem a tehetség jeleit is.

29 Céljaink tehetségpontként  Vizsgáló eszközeink, diagnosztikus eljárásaink és terápiás módszereink a tehetséges gyermekek esetében ugyanolyan jól működnek, mint a nehézségekkel küzdő lemaradók esetében.  Minden gyermek tehetséges valamiben, ennek a tehetségnek a felfedezése a mi felelősségünk. „Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne, akik a legjobban tudnak énekelni.” Henry Von Dyke

30 Köszönöm a figyelmet! Őri Józsefné 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. Tel/fax: 52/536-584 E-mail: orine@hajdu-ped.sulinet.hu


Letölteni ppt "Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések