Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Japán és Amerika szervezeti kultúrája Készítette: Darányi Mónika Galla Tímea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Japán és Amerika szervezeti kultúrája Készítette: Darányi Mónika Galla Tímea."— Előadás másolata:

1 Japán és Amerika szervezeti kultúrája Készítette: Darányi Mónika Galla Tímea

2 Felhasznált irodalom: Fülöp Márta: A csoport és a közösség szerepe a japán társadalomban Marosi Miklós: A japán és a koreai vállalati menedzsment Marosi Miklós: Távol-Keleti menedzsment Málovics Éva: Szervezeti kultúra és identitás Mihály Nikolett: Szervezeti szocializáció kulturális alapjai és sajátosságai Japánban

3 Mi a közös bennük?  Yamaha  Honda  Toyota  Kawasaki  Canon  Nikon  Casio  Citizen Coca Cola Pepsi Chrysler Corporation General Electric Mc Donald’s Burger King Pizza Hut Amazon.com

4 Szervezeti kultúra  Cooke,Rousseu: „A közös hitek és értékek, amelyek az emberek gondolkodását és viselkedésmódját vezérlik.”  Schein: „Közös alapfeltevések mintázata: - amelyet egy adott csoport fejlesztett ki - külső alkalmazkodás, belső integráció - érvényesek - csoport új tagjainak átadni”

5 Japán- Bevezetés  II. világháborús vereség- súlyos katasztrófa  ’50-es évek – ipari fellendülés  ’70-es, 80’as évek- gazdasági sikerek  10%-os átlagos gazdasági növekedés  USA- japán áruk  „Japán csoda”  Amerikai kutatók- japán szervezeti kultúra

6 A japán szervezeti kultúra Iwata -japán nemzeti kultúra->japán vállalati kultúra Ouchi - kulturális értékek, hagyományok - vállalat sikere: személyes kapcsolatok - japán munkahely: klán típusú

7 A japán szervezeti kultúra Sugimoto „amae”: japánok egyedisége érzelmi elfogadás-idősebbektől függés csoporthoz való hűség Nakane Japán társadalom->determinált csoportok Alá-fölérendeltség Egyéniség háttérbe szorítása biztonság

8 Japán: a család és az iskola hatása  Korai anya-gyermek kapcsolat kötődés->inkább testi metakommunikatív közlési forma  Kollektivizmus, individualizmus,  Nagy hatalmi távolság  Japán gyermekek szocializációja-csoport  Elsődleges vonatkozatási csoport

9 Japán: a család és az iskola szerepe  3 meghatározó vallás:  -sintoizmus: természet szeretete  - buddhizmus: érzelmek „elcsitítása”  - konfucianizmus feltétlen engedelmesség,bizalom, kölcsönös függőség

10 Japán szervezeti kultúra  Kisvállalatok, nagyvállalatok  Csoport iráni elköteleződés megjelenése  Vállalati én–tudat->nem szakma/munkakör  Családi minta alkalmazása a vállalati életben  Család- vállalat összekapcsolódása-> teljes elköteleződés,bensőséges kapcsolatok

11 Japán szervezeti kultúra  Magas szintű vizsgáztatási rendszer  Oktatás : híd a család és a hivatali szervezet között  Munkahelyi elköteleződés->meghatározza az életvitelét a nyugdíjas korig

12 Japán szervezeti kultúra  Vállalati filozófia-kiemelt jelentőség tanfolyamok, tréningek->én-tudat-vállalati én- tudat  Vállalati tagság-egész élet: elkötelezettség-biztonság  Élethosszig tartó alkalmazás  Dolgozók alapvető szükségleteinek kielégítése  Szeniorátuson alapuló fizetési rendszer (és előléptetés)

13 Japán szervezeti kultúra  Alá-fölérendeltség, hierarchia  Rangrendszer  Szenpai: idősebb munkatárs  Kohai: fiatalabb munkatárs  Nagy jelentőségűek:  Együttműködési készség  Előzékenység  Kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok

14 Japán szervezeti kultúra  TQC-teljes körű minőség-ellenőrzés  Siker kulcsa  Han csoportok: 5-10 fős csoport feljesztési javaslatok  Minőség és elköteleződés

15 Felhasznált források: http://www.vizsgazz.hu/index.php?option=com_c ontent&task=view&id=745&Itemid=148http://www.vizsgazz.hu/index.php?option=com_c ontent&task=view&id=745&Itemid=148http://www.vizsgazz.hu/index.php?option=com_c ontent&task=view&id=745&Itemid=148http://www.vizsgazz.hu/index.php?option=com_c ontent&task=view&id=745&Itemid=148 http://hu.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslo w_Taylorhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslo w_Taylorhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslo w_Taylorhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslo w_Taylor www.elib.kkf.hu/edip/D_10152.pdfwww.elib.kkf.hu/edip/D_10152.pdf

16 T ö rt é nelmi előzm é nyek Amerik á ban orsz á gban rengeteg bev á ndorl ó van az amerikai embert az individualizmus jellemzi USA a tudom á nyos menedzsment őshaz á ja Human Relations elm é let megsz ü let é se Az ut ó bbi h á rom t é nyező k ö vetkezm é nyek é nt egy saj á tos kult ú ra alakult ki

17 Taylor: „ Ne a munkat á rsra b í zzuk, hogy az adott feladat v é grehajt á s á nak technol ó gi á j á t megkeresse, kidolgozza; azt tudom á nyos ismeretek felhaszn á l á s á val előre meg kell tervezni, é s sz á m á ra elő kell í rni. ”

18 „ Taylorizmus a sz á zad elej é től kezdve a szerveztek egy fontos r é sze, é s azt az elm ú lt 75 é vben az amerikai v á llalatok krist á lytiszt á ra csiszolt á k. ” (Workplace by Design, Franklin Becker/Fritz Steele, 1995)

19 Taylorizmus mai irányzatai: szervezet rugalmasságának növelése szolgáltatási- és információs rendszerek központi ellenőrzését meg kell osztani szervezet minden tagja állandóan a közös célok érdekében dolgozhasson és azzal azonosulhasson

20 Az ú j szervezetek jellegzetess é gei a k ö vetkezők: Mozgékonyság Horizontális / sík vezetési szerkezet Rugalmas és gyors Vevőközpontú Globális Bizonytalan (a megosztottságból kifolyólag) A változásokhoz végtelenül alkalmazkodni képes Csoportalapú vezetés (központi helyett) Kapcsolattartás (kapcsolat-hálózatokon keresztül)

21 Az amerikai menedzserre jellemző: R ö vid t á v ú gondolkod á s Individualizmus Innovatív beállítottságú Előnyben r é szes í ti a gyors é s egy é ni d ö nt é shozatalt

22 Amerikai v á llalati rendszer alapjai I. Egy é ni felelőss é g Az alkalmazottakat megpr ó b á lj á k min é l jobban bevonni a d ö nt é sekbe. Elterjedt a csapatmunka Teamek csak ideiglenesen tev é kenykednek egy ü tt A kapcsolat csup á n technikai

23 Amerikai v á llalati rendszer alapjai II. A dolgoz ó k munk á j á t rendszeresen é rt é kelik Fizet é st befoly á solja a munkak ö ri besorol á s, valamint a munka piaci é rt é ke Az előrelépés kimagasló teljesítmény révén lehetséges A kommunik á ci ó d ö ntően fel ü lről lefel é t ö rt é nik A menedzsment jellemzője az innovat í v gondolkod á s

24 Amerikai v á llalati rendszer alapjai III. Az inform á ci óá raml á s gyors, form á lis csatorn á kon zajlik Az é rtekezletek t ö bbs é ge operat í v c é l ú Az emberi erőforr á s é rt a szem é lyzeti igazgat ó felel, b á r a v é gső d ö nt é s a menedzsment kez é ben van Nagy jelentős é get tulajdon í tanak a munkak ö ri le í r á snak

25 Amerikai v á llalati rendszer alapjai IV. V á llalatok igyekeznek min é l pontosabban megfogalmazni, kinek mi a k ö telezetts é ge Munkaerő- sz ü ks é glet ü ket a k ü l ö nf é le oktat á si int é zm é nyekből é s egyetemekről fedezik A v á llalathoz val ó k ö tőd é s nem t ú l erős, az amerikaiak felfog á s á ban a gyakori munkahelyv á lt á s az elfogadott

26 Amerikai v á llalati rendszer alapjai V. A multinacionális cégek (kivéve, a globalizáció iránt elkötelezetteket) nem tartják fontosnak a külföldi kiküldetéseket A munkáltatók nagy része igyekszik nem szervezett dolgozókat (szakszervezeti tagokat) alkalmazni

27 Johansen és Swigart: „ A hal á szh á l ó rugalmas; form á ja a sz ü ks é gletek szerint k ö nnyen é s gyorsan v á ltoztathat ó. A k ö z é pszintű vezet é s most a cs ú cson van é s a k ö vetkező pillanatban k ö z é pre ker ü l. A hal á szh á l ó -szervezetek gyorsan alakulhatnak á t l é nyegi erej ü k megtart á s á val. ”

28 Kérdés: Véleményetek szerint Magyarország Amerika vagy Japán szervezeti kultúrájának jellegzetességeit hordozza?

29 Amerika vs. Japán É rz é kelhető a nagy k ü l ö nbs é g az amerikai é s a jap á n v á llalat k ö z ö tt A munkav á llal ó k teljesen m á s szellemben tev é kenykednek az USA-ban, mint Jap á nban Az amerikaiak sokkal nagyobb szabads á ggal rendelkeznek, ugyanakkor kapcsolataik nem olyan erősek, mint esetleg a jap á nok é

30 Összehasonlítás JAPÁN Meghatározó értékek Anya-gyermek kapcsolat Család=vállalat Kollektivizmus USA Család, vállalat, társaskörök, szórakozás Profit, Tőke Individualizmus

31


Letölteni ppt "Japán és Amerika szervezeti kultúrája Készítette: Darányi Mónika Galla Tímea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések