Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Álombeosztott” avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink: „ …. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat…” „ …min. 5 éves fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Álombeosztott” avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink: „ …. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat…” „ …min. 5 éves fejlesztési."— Előadás másolata:

1

2 „ Álombeosztott” avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink: „ …. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat…” „ …min. 5 éves fejlesztési tapasztalat…” „ …….területen szerzett gyakorlat….” „ …….használatában jártasság…” „ ……2-3 éves munkatapasztalat…”

3 „Kompetenciadivat” ismeretek, készségek, adottságok, attitűdök a tudás fogalmának változása („erősödés”) a tanulás képessége a tanulás módszerei intenzív Oktatás és képzés 2010 munkaprogram Európai Tanács 2000, Lisszabon Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról http://ec.europa.eu

4 A kompetenciafejlesztés területei Hiány: természettudományi kompetencia

5 Teszt

6 a matematikai kompetencia készségek gondolkodási képességek Kommunikációs képességek tudásszerző képességek tanulási képességek Kompetenciakomponensek

7 Jó válasz: 18,4% Részben jó: 4,2% Rossz válasz: 18,8% Nem válaszolt: 58,6% Kompetencia = tudás + képességek + attitűdök Országos kompetenciamérés 2004

8 Szövegelünk? Szövegeljünk! „A hétnek hét napja van. Minden nap megetetem a macskámat. A macskának négy lába van. A macska a lábtörlőn ül. A lábtörlő szóban nyolc betű van.” (Crystal, 1998)

9 „Szöveg, mert … le van írva, és elolvasható.” … igaz állításokat tartalmaz.” … van tartalmi mondanivalója.” … lehet folytatni.” …összefüggőek a mondatok, értelmesek, és pont van a végén.” … mondatokból épül föl.” … valamilyen cselekvést fejez ki.”

10 „Nem szöveg, mert …nincs szerkezete (bevezetés, tárgyalás, befejezés).” … idézőjelben van.” … nem derül ki belőle semmi.” …nem összefüggő történet, nem kapcsolódnak egymáshoz a mondatok.”

11 Mitől sz ö veg a sz ö veg? A) Sz ö vegk ö zpont ú (a sz ö vegek anyag á ra ir á nyulnak) 1. Koh é zi ó 2. Koherencia B) felhaszn á l ó k ö zpont ú (a kommunik á ci ó ra á ltal á ban vonatkoznak) 3. Sz á nd é kolts á g 4. Elfogadhat ó s á g 5. H í r é rt é k 6. Helyzetszerűs é g 7. Intertextualit á s

12 Sz ö vegel ü nk? Sz ö vegelj ü nk! A népszerű bűvésznek köszöntek az emberek az utcán. Az utca világítása sokat javult. A javítás matekból könnyű lesz Tibinek. A könnyű siker mindenütt kerülendő. Az emberkerülésre az öregség szoktatta rá nagyapót. Az öregek és a fiatalok jól megértették egymást. Egy jól megírt regény élni és gondolkozni is segíthet. A népszerű bűvésznek köszöntek az emberek az utcán. A bűvész mosolyogva válaszolgatott. Élvezte népszerűségét. Egész életében sokat dolgozott azért, hogy mutatványaival örömet szerezzen az embereknek. Lám, nem felejtette el a közönség. Az emberek látva a bűvész jókedvét, visszamosolyogtak rá.

13

14 Miért nem lehet felcserélni a szavak sorrendjét Örkény István alábbi „egypercesében”? Magyarország Magyarorszá Magyarorsz Magyarors Magyaror Magyaro Magyar Magya Magy Mag Ma M

15 Sz ö veg é rt é s Anyanyelvi kompetencia Hat é kony inform á ci ó feldolgoz á s Erősebb tant á rgyi koncentr á ci ó A fogalmak eszk ö zjellege Műveletsorok A tan í t á shoz sz ü ks é ges tan á ri attitűd

16 „ Előzetes ” kompetenci á k A megfelelő olvas á stechnika A vil á gr ó l val ó h á tt é rismeretek A sz ö veg neh é zs é gi foka A sz ö vegt í pusok ismeret é nek foka Kontextuselemz é s A sz ö veg é rt é s mikrok é szs é gei Az inform á ci ó feldolgoz á s menete A sz ö veg é rt é si műveletek v é gz é s é nek menete Szoci á lis t é nyezők

17 A szövegértés tanításához kapcsolódó fogalmak összekapcsolása a sztenderdekkel A tantárgy ismerete Az emberi fejlődés és tanulás ismerete Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez Többféle oktatási stratégia alkalmazása Motivációs és tanulásszervezési készségek Kommunikációs készségek Tervezési készségek A tanulás mérése, értékelése Szakmai elkötelezettség és felelősség Együttműködés

18 Függőségi vs. összetevős mondattan A hagyományos mondattan modellje: az alany—állítmány szerkezet Az alapfunkciókat szavak töltik be a mondatban; a funkció többé-kevésbé összefügg a szófajjal Az egyes szavak közötti függőségi viszonyokat elemezzük és ábrázoljuk A módszertan tanulható, de nem mindig esik egybe a beszélők intuíciójával a szerkezet Egy „újabb” mondattani modell A grammatikai funkciókat (alany, tárgy stb.) nem szavak, hanem egész szerkezetek töltik be A grammatikai funkciókat betöltő szerkezetek, az ún. összetevők Az összetevők meghatározhatók nyelvészeti módszerekkel, de az intuíció is ezeket támogatja

19 Mitől rosszak a következő mondatok? Zoli Elemért ostobának és ketrecben tartja. Az űrhajó sikeresen földet ért és több millió dollárt. Gizi a boltban kenyeret vesz, engem pedig igénybe.

20 A helyesírás és a helyesejtés összekapcsolása a szövegértésben No, hányan voltak? - az én uram - a gazda - a vőm - a lányom ura - János - Jancsi - a szolga

21 No, hányan voltak? Az én uram; a gazda; a vőm, a lányom ura; János; Jancsi; a szolga. (6 személy) Az én uram, a gazda; a vőm, a lányom ura; János; Jancsi; a szolga. (5 személy) Az én uram, a gazda; a vőm, a lányom ura; János, Jancsi; a szolga. (4 személy) Az én uram, a gazda; a vőm, a lányom ura, János; Jancsi, a szolga. (3 személy)

22 Integrált nyelvi-irodalmi-kommunikációs képességfejlesztést szolgáló magyartanítás Olvasóvá nevelés A diák befogadó- szempontja Tudatos egyéni kommunikációs stratégiák Az olvasás „célja” Az idegen nyelv tanulása Vizuális és mediális szövegek Kreatív nyelvhasználat Képesség-ismeret viszonya HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ

23 „Az olvasás olyan piknik, ahová a szerző hozza a szavakat, és az olvasó a jelentést.” Paul Ricoeur

24 Olvasási koncepció konstruktív tevékenység mozgósítható előismereteken alapszik cél által vezérelt folyamat szelektív – egyéni olvasói attitűdöktől függő az olvasó motivációja befolyásolja

25 A jó olvasási stratégiaalkalmazás jellemzői Széles körű tudásbázis birtoklása Motiváció Metakogníció (korrekciós olvasási stratégiák) A feladat elemzésének képessége A stratégiák birtoklása

26 A programon belüli irodalomtanítás Szövegértési tevékenységirányok irodalomolvasás értelmezés kritikai ítéletalkotás Szövegalkotási tevékenységirányok szövegből való szövegalkotás szövegalkotás a szövegről szövegalkotás a szöveg ellen

27 Hasznos lehet… Tanári háttéranyag David Crystal: A nyelv enciklopédiája. Osiris, 1998. Kálmán László—Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről. Osiris, 1999. Kálmán László — Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta Kiadó, 2005. Kálmán László (szerk.): Leíró nyelvtan. Mondattan I. Tinta Kiadó, 2001. Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, 2004.

28 Köszönöm a figyelmet! sejtes@hung.u-szeged.hu


Letölteni ppt "„ Álombeosztott” avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink: „ …. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat…” „ …min. 5 éves fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések