Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAMOJÉDOK Uralisztika. CSALÁDFA uráli (finnugor) szamojéd északi-szamojédszölkupkamassz mator nyenyec enyecnganaszan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAMOJÉDOK Uralisztika. CSALÁDFA uráli (finnugor) szamojéd északi-szamojédszölkupkamassz mator nyenyec enyecnganaszan."— Előadás másolata:

1 SZAMOJÉDOK Uralisztika

2

3 CSALÁDFA uráli (finnugor) szamojéd északi-szamojédszölkupkamassz mator nyenyec enyecnganaszan

4 elnevezések nyenyecjurák enyecjenyiszeji sz. nganaszan (nyá) tavgi szelkuposztják-szamojéd > nemzetségnevek

5 enyec, nyenyec, nganaszan: ‘ember’ nyá ‘társ(hoz tartozó)’ szölkup: sö ‘föld’/šöt ‘erdő’ + -l kup, kum ‘ember’

6 LAKÓHELY FÖLDRAJZILAG Oroszország északi tundraövezete: a Nagy és a Kis Tundra a Pecsora mellékén, a tyimani és a kanyini tundra, Novaja Zemlja déli része; Nyugat- Szibériában a Jamal- és a Gidan- félsziget.

7 LAKÓHELY KÖZIGAZGATÁSILAG Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet - főváros: Szalehard Nyenyec Autonóm Körzet - főváros: Narjan-Mar Tajmiri Dolgan-Nyenyec Autonóm Körzet - főváros: Dugyinka

8

9

10 Szamojéd nyelvek kutatása Castrén, Mathias Alexander (1813-1852) Lehtisalo, Toivo Vilho Terescsenko, Natalja Mitrofanovna Helimski, Eugen Janhunen, Juha; Salminen, Tapani Hajdú Péter, Mikola Tibor, Wagner-Nagy Beáta

11 Szociolingvisztikai jellemzők nyelvek, nyelvjárások lélekszám beszélők száma, aránya tendenciák nyelvi jogok oktatás média

12 NYELVJÁRÁSOK SZÖLKUP északi középső déli ket NGANASZAN bediaj (4 nemzetség) avam (8 nemzetség) ENYEC (nyelvek?) erdei tundrai NYENYEC (nyelvek?) erdei tundrai

13 LÉLEKSZÁM 19892002 nyenyec34 19041 454 enyec198327 nganaszan1 262839 szelkup3 5644 367

14 BESZÉLŐK SZÁMA nyenyec31 311 enyec119 nganaszan505 szelkup1 641

15 1930-as évek: latin betűs ortográfia (tundrai nyenyec, szölkup) Cirill ortográfia Tömegkommunikáció: újság, rádió, tévé Oktatás Alsó osztály, heti 1-3 óra Nyelvhasználat Hivatalos: nem Alkalmanként helyi adminisztráció (nyenyec)

16 A nganaszan tipológiai jellemzői nyelvtípus fonológia morfológia szintaxis szókincs

17 nyelvtípus agglutináló szuffixumok nominatív de: névutókban gazdag analitikus szerkezetek Ng kuəďümu-m i-śüəm ‘Férfi voltam.’ Tnye xasawa-damś ‘Férfi voltam.’

18 hangtan készlet korrelációk fokváltakozás magánhangzó-harmónia szótagszerkezet

19 készlet Mássalhangzók: 18 labiális[p] bm dentális t [d]s [δ]nlr palatálisť ď [č] ś j ńľ velárisk ghŋ glottális" - kvázi-nazális: nincs fonetikai megvalósulása

20 Korrelációk A teljes mássalhangzó-rendszernek van egy szimmetrikus magja, mely a zár-, nazális és réshangok korrelációjában nyilvánul meg: általában a zárhangoknak megvan a homorgán nazális, valamint réshang párja (kivéve a gégezárhangot): [p]/b~m, t/[d]~n~s, ť/ď~ń~ś, k/g~ŋ~h. 1) zöngés–zöngétlen korreláció: csak a zárhangokra jellemző, és ott sem vonul végig a teljes fonémaosztályon: [p]~b, t~[d], ť~ď, k~g. 2) lágysági (palatális) korreláció: a dentális hangoknak szinte kivétel nélkül megvan a lágy párja (az r-t kivéve): t~ť, [d]~ď, s~ś, n~ń, l~ľ.

21 Magánhangzók: 8 + 2 diftongus 3 nyelvállás, 3 képzési hely iüÏuiüÏu eəoeəo iaauaiaaua Hosszúsági oppozíció csak a magánhangzókra jellemző.

22 Fokváltakozás (nganaszan) ritmikai fokváltakozás mənu+ RƏKU > mənurəku n Ï + RƏKU > n Ï -rəgi szillabikus fokváltakozás bahi + " > babi" nunnáció munu-NTU-m ‘mondom’ …kiegészítő szabályok…

23 magánhangzó-harmónia tő-szabályozta típusú (a tő harmonikus értékétől függ a toldalékok értéke) A nganaszan magánhangzó-harmónia valóban elvesztette szinkron motivációját, tehát valóban nincsenek harmonikus tövek, azonban a toldalék-alternációkban még mindig megfigyelhetők bizonyos szabályszerűségek. A toldalékalternánsokat sorra véve a magánhangzók két, illetve három jegyben is harmonizálnak: elölség és kerekség, ritkábban nyílásfok szempontjából, azonban a tő fonológiai alakjából csak az elölségi harmónia következik, a kerekségi és nyílásfok szerinti harmónia lexikalizálódott fonológiai tulajdonság. hon-: hons Ï ə­δ Ï ‘birtokolta’ ( Ï -osztály); hon-: honsuə­δu ‘fonta’ (U-osztály).

24 szótagszerkezet szótagtípusok V VC CV (leggyakoribb) CVVCVV CV N CVC C V VC szabad morfémák szerkezete 1,6% V-kezdetű 98,4% C-kezdetű leggyakoribb: kétszótagú tő

25 morfológia Toldaléktípusok, toldalékok sorrendje Névszói kategóriák (szám, eset, személy) Névszók predikatív ragozása Igei kategóriák (személy, TAM) melléknevek egyeztetés

26 Toldalékok: típusok, sorrend NÉVSZÓ tő-képző-szám-eset-személyrag IGE tő-képző-TAM-személyrag

27 Névszói kategóriák eset: grammatikai: Nom, Akk (*-m), Gen (*-n) határozói: lativus, lokativus, elativus, prolativus szám: Sg, Du, Pl személy: birtokos személyragozás birtok és birtokos számának megkülönböztetése

28 1 birtok2 birtoktöbb birtok Sg1 kətumə kətugəjńə kəδańə Sg2 kəturə kətugəjčə kəδačə Sg3 kətuδu kətugəjčü kəδačü Du1 kətumi kətugəjńi kəδańi Du2 kəturi kətugəjči kəδaťi Du3 kətuδi kətugəjči kəδaťi Pl1 kətumu" kətugəjńü" kəδańü" Pl2 kəturu" kətugəjčü"kəδačü" Pl3 kətuδuŋ kətugəjčüŋ kəδačüŋ

29 Névszók predikatív ragozása Ng mənə ńaagəə-m ‘Jó vagyok.’ mənə ńaagəə-m i-śüə-m ‘Jó voltam.’ TNye xasawa-dm" ‘Férfi vagyok.’ xasawa-damś ‘Férfi voltam.’

30 Igei kategóriák TAM apektus és akcióminőség dominanciája igeidő: jelen, múlt régmúlt, jövő, stb. aoristos: neutrális idő igemód: 10-14

31 Igemód: 11 Abessiv mód: olyan eseményre lehet utalni, amely nem ment végbe. D'es Ï nə kümaarəku kuńiagəľičə kačəməδuma"am. apa-GenPxSg1 kés-Nsim sehol lát-Mab-Sg1-subj ‘Az apáméhoz hasonló kést még nem láttam.’ Auditiv: a hallás útján megismert cselekvés fejezhető ki. S Ï l Ï čəküə tujmunučü. valaki jön-Maud-Kimp-Sg3 ‘Hallatszik, hogy valaki jön.’

32 IGERAGOZÁS alanyi ‘megöl’ Sg1 tárgyas:1 tárgykoδa"a-mə 2 tárgykoδa"a-kəińə 3 több tárgy koδa"i-ńə reflexív

33 melléknevek TIPIKUS MELLÉKNÉVI FOGALOM ↓ A vagy V vagy N? A/N De: állapotigék (pl. irigy, féltékeny) TNye: fekete, piros IGE fehér, zöldNÉVSZÓ

34 fokozás (nganaszan) ~ moderatív képzés katəgəə’világos’ kaδə-"ľikü’egy kicsit világosabb’ katəgə-ďir’valamivel világosabb’ kaδu-ďə’világosabb’ katəgə-jkia’elég világos’

35 szintaxis SZÓREND SOV Mənə ńüəmə ďembitəndim. ‘Felöltöztetem a gyerekemet.’

36 SOV főnév-névutóMoskoba ďa jelző-főnévs Ï rajkuə ŋarka továbbá: igeneves szerkezet-főnév, ige-segédige

37 De: N-A SORREND Matə kaďanu mərs Ï tantəgəə kuəďümu ŋomtütü. sátor-Lat mellettPos váll széles férfi ül-Kimp-Sg3-subj ‘A sátor mellett egy szélesvállú ember ül.’ igeneves szerkezet Taatə ńaagəi" ihü", ńiś Ï δəŋ ďükü" ďaŋurtini koδu ďermən Ï. rén-GenPxSg3 jól van-VAcond, nem-Fut-Sg2-subj eltéved- Vcong tundra-PlLok vihar-Gen közép-Prol ‘Ha jó a réned, nem tévedsz el a viharban a tundrán.’

38 areális kapcsolatok egymással vö. északi-szamojéd areális-genetikai egység északi-szamojéd nganaszan, enyec: evenki enyec: ket nyenyec: obi-ugor déli-szamojéd szajániak: török, mongol és tunguz népekkel évszázadokig etnikai és ökológiai egyensúly szölkup: török; hanti, ket északi-szamojéd mandzsu-tunguz orosz asszimiláció.

39 PROTO-SZAMOJÉD Készlet: 13 mássalhangzó 4 nazális (m, n, ŋ, ń), 5 obstruens (p, t, c, k, s) 10 teljes + 1 redukált (ə) magánhanzó jól rekonstruálható szám- és esetrendszer (3 + 4) jól rekonstruálható birtokos személyragozás jól rekonstruálható az igeragozás igeidő, igemódok, aoristos legkevesebbet: szintaxis szókészlet: Janhunen, Juha 1977: Samojedischer Wortschatz


Letölteni ppt "SZAMOJÉDOK Uralisztika. CSALÁDFA uráli (finnugor) szamojéd északi-szamojédszölkupkamassz mator nyenyec enyecnganaszan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések