Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

W w w. t u v. c o m 1 rev.: 3. (2004.08.30.)  MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MEB ÉS A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY ALAPJÁN Készítették: Dr. Váró György Virányi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "W w w. t u v. c o m 1 rev.: 3. (2004.08.30.)  MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MEB ÉS A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY ALAPJÁN Készítették: Dr. Váró György Virányi."— Előadás másolata:

1 w w w. t u v. c o m 1 rev.: 3. (2004.08.30.)  MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MEB ÉS A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY ALAPJÁN Készítették: Dr. Váró György Virányi László

2 w w w. t u v. c o m 2 rev.: 3. (2004.08.30.)  CÉL A munkavédelem alapvető célja a munkát végzők egészségének és munkavégző képességének megóvása, a munkakörülmények humanizálása, MEGELŐZVE a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

3 w w w. t u v. c o m 3 rev.: 3. (2004.08.30.)  TÖRVÉNYI ELŐÍRÁS (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény A MUNKÁLTATÓ KÖTELES minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, a veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

4 w w w. t u v. c o m 4 rev.: 3. (2004.08.30.)  FOGALMAK MUNKAVÉDELEM A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, valamint mindezek végrehajtása. A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában.

5 w w w. t u v. c o m 5 rev.: 3. (2004.08.30.)  FOGALMAK MEGELŐZÉS A munkavállaló által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói tevékenység bármely fázisában, amelyeknek célja a munkával összefüggő kockázatok megelőzése vagy csökkentése. KOCKÁZAT A veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.

6 w w w. t u v. c o m 6 rev.: 3. (2004.08.30.)  FOGALMAK MUNKAESZKÖZ Minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy összefüggésben használnak (kivéve: egyéni védőeszköz). MUNKAHELY Minden olyan szabad vagy zárt tér, ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.

7 w w w. t u v. c o m 7 rev.: 3. (2004.08.30.)  FOGALMAK VESZÉLYES Az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak van kitéve. VESZÉLYFORRÁS A munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentenek.

8 w w w. t u v. c o m 8 rev.: 3. (2004.08.30.)  FOGALMAK A veszélyforrás lehet: fizikai, veszélyes anyag, biológiai, fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel. VESZÉLYES ANYAG Minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képezhet.

9 w w w. t u v. c o m 9 rev.: 3. (2004.08.30.)  FOGALMAK MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLY Munkavédelmi Törvény Munkabiztonságra vonatkozó jogszabályok (FMM) Munkaegészségügyre vonatkozó jogszabályok (SzCsM) Szabályzatok (Illetékes miniszter) Munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány Munkáltató belső munkavédelmi szabályozási rendszere

10 w w w. t u v. c o m 10 rev.: 3. (2004.08.30.)  A MEB FOGALMAI VESZÉLY Előidéző ok vagy helyzet, amely kárt okozhat sérülés, egészségkárosodás, anyagi kár, a munkahelyi környezetben bekövetkezett kár formájában, vagy ezek kombinációja. VESZÉLYAZONOSÍTÁS Folyamat annak felismerésére, hogy egy veszély létezik és e veszély jellemzőinek meghatározása. Esemény Eset, amely balesethez vezetett, vagy balesethez vezethetett volna.

11 w w w. t u v. c o m 11 rev.: 3. (2004.08.30.)  A MEB FOGALMAI KOCKÁZAT Egy meghatározott veszélyes esemény előfordulási valószínűségének és következményének kombinációja. A KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSE Átfogó folyamat a kockázat mértékének becslésére és annak eldöntésére, hogy a kockázat elfogadható-e vagy sem. Elfogadható kockázat Olyan szintre csökkentett kockázat, amelyet a szervezet – jogi kötelezettségei és saját MEB politikája alapján – el tud viselni.

12 w w w. t u v. c o m 12 rev.: 3. (2004.08.30.)  JOGI TÁMPONTOK 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993 (XII. 26.) MÜM rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

13 w w w. t u v. c o m 13 rev.: 3. (2004.08.30.)  JOGI TÁMPONTOK 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 25/1998 (XII. 27.) EüM rendelet elsősorban a hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

14 w w w. t u v. c o m 14 rev.: 3. (2004.08.30.)  JOGI TÁMPONTOK 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 50/1999 (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

15 w w w. t u v. c o m 15 rev.: 3. (2004.08.30.)  JOGI TÁMPONTOK 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 12/2001 (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről 18/2001 (IV. 28.) EüM a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

16 w w w. t u v. c o m 16 rev.: 3. (2004.08.30.)  JOGI TÁMPONTOK 2/1998 (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

17 w w w. t u v. c o m 17 rev.: 3. (2004.08.30.)  JOGI TÁMPONTOK Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség útmutatása a munkahelyi kockázatértékeléshez (Szociális és Munkavédelmi Közlöny 2002. 1.szám.)

18 w w w. t u v. c o m 18 rev.: 3. (2004.08.30.)  A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS CÉLJA A kockázatok elhárítása, minimálisra való csökkentése, A szükséges intézkedések meghatározása, rangsorolása fontossági szempontok szerint, Kockázatértékelés folyamatának dokumentálása, Eredmények dokumentálása. Számszerűsítés (figyelemmel kísérés és mérés).

19 w w w. t u v. c o m 19 rev.: 3. (2004.08.30.)  MIKOR KELL ELVÉGEZNI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉST? A munkáltató a kockázatértékelést és a megelőző intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni és azt évenként felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok lényeges megváltozását, új technológia, veszélyes anyag és készítmény, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.

20 w w w. t u v. c o m 20 rev.: 3. (2004.08.30.)  KI VÉGEZHET KOCKÁZATÉRTÉKELÉST? A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi, a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat csak munkaegészségügyi (pl. foglalkozás orvostan) szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.

21 w w w. t u v. c o m 21 rev.: 3. (2004.08.30.)  A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS MÓDJAI Lehet önerős kivitelezésű, Lehet külsős szakember, de megfelelő referenciákkal. Kettő kombinációja (nagyobb vállalatnál)

22 w w w. t u v. c o m 22 rev.: 3. (2004.08.30.)  MI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS TARTALMA? A kockázatértékelés nem jelent alapvető tartalmi változást a munkáltatóra háruló munkavédelmi következményekben, hanem elsősorban rendszerbe, egységes keretbe foglalja a munkáltatói tevékenységet, a munkavédelmi követelmények szisztematikus teljesítését célozza. A kockázatértékelés nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, mi veszélyeztetheti a munkavállalókat és milyen megelőzési intézkedések szükségesek a nem kívánt esemény (munkabaleset, foglalkozási megbetegedés) elkerüléséhez.

23 w w w. t u v. c o m 23 rev.: 3. (2004.08.30.)  FŐ SZEMPONTOK A veszélyek elkerülése A nem elkerülhető veszélyek értékelése A veszélyek keletezési helyükön történő leküzdése Az emberi tényező figyelembevétele A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása A veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel Az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása

24 w w w. t u v. c o m 24 rev.: 3. (2004.08.30.)  A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELEMEI A veszélyek azonosítása, A veszélyeztetettek azonosítása, A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, A teendők meghatározása, a szükséges intézkedések megtétele, Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata, A fentiek dokumentálása.

25 w w w. t u v. c o m 25 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 1. A NEM MEGFELELŐ SZERVEZETI SZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK OKTATÁSI HIÁNYOSSÁGOK MUNKAHELYI RENDTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HIÁNYOSSÁGOK MUNKÁK KOORDINÁLÁSA VESZÉLYES MUNKÁK EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK HASZNÁLATA ELSŐSEGÉLY HAVARIATERV, Felkészülés és reagálás vészhelyzetre MUNKAHELYI UTASÍTÁSOK MEGLÉTE

26 w w w. t u v. c o m 26 rev.: 3. (2004.08.30.)  1. A NEM MEGFELELŐ SZERVEZETI SZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Oktatási hiányosságok Mv-i oktatások, Tv-i oktatások, Veszélyes munkák, gépek, berendezések, műveletek, (hegesztés, állványozás, beszállási engedély, BAL, stb.) Számonkérések, bizonylatolások, gyakoroltatások.

27 w w w. t u v. c o m 27 rev.: 3. (2004.08.30.)  1. A NEM MEGFELELŐ SZERVEZETI SZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Munkahelyi rendtartás Munkahelyi utasítások MSZ 775; MSZ 14399; MSZ EN ISO 12100-2; Mentési terv, Tűzriadó terv; Speciális egyedi utasítások; Biztonsági szabályzatok.

28 w w w. t u v. c o m 28 rev.: 3. (2004.08.30.)  1. A NEM MEGFELELŐ SZERVEZETI SZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Munkák koordinálása Felelősségek, jogkörök, Beszállással végzett munkák, Karbantartások, MSZ 1585; (1 fős; 2 fős; több fős munkahelyek).

29 w w w. t u v. c o m 29 rev.: 3. (2004.08.30.)  1. A NEM MEGFELELŐ SZERVEZETI SZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Veszélyes munkák Hegesztés, vegyipar, sugárzás, stb.; Biztonsági szabályzatok;

30 w w w. t u v. c o m 30 rev.: 3. (2004.08.30.)  1. A NEM MEGFELELŐ SZERVEZETI SZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Egyéni védőeszközök használata (ellenőrzés) Egyéni védőeszközök csoportosítása munkahelyi ártalmak (veszélyforrások) szerint hegesztő, hegesztő oktató munkakörökre (tevékenységre): Szóba jöhető ártalom megnevezése Ívfény Anyag- fröccsenés Szikra- képződés KézsérülésLábsérülés Egyéni védőeszköz megnevezése hegesztő pajzs, gázhegesztő szemüveg Védő- kötény bőr Unicus védő- szemüveg Kötöző kesztyű, hegesztő kesztyű, hegesztőkesztyű ötujjas Lábszárvédő, bakancs Típusszám megnevezése 2.13.12.44.2 3.12.44.12.5 6.73.56 162 3.11.12.00.28.39.16.00.2 8.33.16.11.2 2540 9.63.56.16.2 9.39.13.18.2

31 w w w. t u v. c o m 31 rev.: 3. (2004.08.30.)  A NEM MEGFELELŐ SZERVEZETI SZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Elsősegély

32 w w w. t u v. c o m 32 rev.: 3. (2004.08.30.)  A NEM MEGFELELŐ SZERVEZETI SZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Elsősegély

33 w w w. t u v. c o m 33 rev.: 3. (2004.08.30.)  1. A NEM MEGFELELŐ SZERVEZETI SZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Havariaterv, Mentési terv, Felkészülés, reagálás vészhelyzetre

34 w w w. t u v. c o m 34 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 2. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK MUNKAHELYI KÖRNYEZET KÖZLEKEDÉSI UTAK BOTLÁS, CSÚSZÁS, MELLÉLÉPÉS VESZÉLYEI ÜTKÖZÉS, LEESÉS VESZÉLYEI SZŰK TÉRBEN VÉGZETT MUNKA VIZEN VÉGZETT MUNKA

35 w w w. t u v. c o m 35 rev.: 3. (2004.08.30.)  2. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Munkakörnyezet

36 w w w. t u v. c o m 36 rev.: 3. (2004.08.30.)  2. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Közlekedési utak; (80 cm)

37 w w w. t u v. c o m 37 rev.: 3. (2004.08.30.)  2. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Botlás, csúszás, mellélépés, stb. Aknafedelek, utak egyenletessége, rámpák, szinteltolások, mellélépés, lábszegélyek, átvezető idomok, stb.

38 w w w. t u v. c o m 38 rev.: 3. (2004.08.30.)  2. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Ütközés

39 w w w. t u v. c o m 39 rev.: 3. (2004.08.30.)  2. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁBÓL ADÓDÓ VESZÉLYEK Szűk terek, aknákban végzett munka, beszállási engedéllyel végzett munka, Tartályok, készülékek, berendezések !!!! MSZ-09-57.0033 – 1990; Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei.

40 w w w. t u v. c o m 40 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 3. ERGONÓMIAI ALAPELVEK BE NEM TARTÁSA TERHEK KÉZI EMELÉSE, SZÁLLĺTÁSA EGYOLDALÚ TESTTERHELÉST OKOZÓ MUNKÁK MEGVILÁGĺTÁS KLĺMA VIZUÁLIS, AKKUSZTIKUS INFORMÁCIÓK, JELZŐK

41 w w w. t u v. c o m 41 rev.: 3. (2004.08.30.)  3. ERGONÓMIAI ALAPELVEK BE NEM TARTÁSA Anyagmozgatási és szállítási munkák Korcsoportok Súlyhatár (kg) (sík talajon) Egyéb kikötés Súlyhatár (kg) (emelkedőn) Fiúk < 14 Lányok <16 Nem bízhatók meg! Fiúk 14 – 16 Lányok 16 – 18 egyedül: max. 15 ketten: max. 30 Rendszeresen nem foglalkoztathatók! Munkaidő max. 50 %-a 1 %: max. 10 2 %: max. 5 1 % > tilos! Fiúk 16 – 18 Nők >18 egyedül: max. 20 ketten: max. 40 max. 60 m-re Férfiak > 18egyedül: max. 50 négyen: max. 203 max. 90 m-re >200: munkaeszköz 10 %: max. 30 m

42 w w w. t u v. c o m 42 rev.: 3. (2004.08.30.)  3. ERGONÓMIAI ALAPELVEK BE NEM TARTÁSA Egyoldalú testterhelés

43 w w w. t u v. c o m 43 rev.: 3. (2004.08.30.)  3. ERGONÓMIAI ALAPELVEK BE NEM TARTÁSA Megvilágítás, Klíma, Információk, Gépek, szerszámok kezelhetősége, Észlelési tényezők.

44 w w w. t u v. c o m 44 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 4. MECHANIKAI VESZÉLYEK GÉPRÉSZEK VÉDELEM NÉLKÜL VESZÉLYES FELÜLETEK SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK NEM FELÜGYELT ELMOZDULHATÓ RÉSZEK

45 w w w. t u v. c o m 45 rev.: 3. (2004.08.30.)  4. MECHANIKAI VESZÉLYEK Védelem nélküli mozgó gépelemek, MSZ EN ISO 12100-2 > Kockázatcsökkentés

46 w w w. t u v. c o m 46 rev.: 3. (2004.08.30.)  4. MECHANIKAI VESZÉLYEK

47 w w w. t u v. c o m 47 rev.: 3. (2004.08.30.)  4. MECHANIKAI VESZÉLYEK Veszélyes felületek

48 w w w. t u v. c o m 48 rev.: 3. (2004.08.30.)  4. MECHANIKAI VESZÉLYEK Szállítóeszközök

49 w w w. t u v. c o m 49 rev.: 3. (2004.08.30.)  4. MECHANIKAI VESZÉLYEK Ellenőrizetlenül mozgó részek

50 w w w. t u v. c o m 50 rev.: 3. (2004.08.30.)  4. MECHANIKAI VESZÉLYEK Leggyakoribb szabványok MSZ EN ISO 12100-2 GB. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei; MSZ EN 294 GB. Biztonsági távolságok a felső testrész… MSZ EN 349 GB. A legkisebb távolságok a testrészek összenyomódásának…. MSZ EN 953 GB. Védőburkolatok. A rögzített és nyitható védőburkolatok kialakításának és beépítésének általános követelményei; MSZ EN 811 GB. Biztonsági távolságok alsó testrészek… MSZ 73 MSZ EN ISO 7250 Az emberi test alapvető méreteinek meghatározása technológiai tervezéshez; MSZ EN 614-1 GB. A kialakítás ergonómiai elvei; MSZ EN 418 GB. Vészkikapcsoló berendezések. A kialakítás elvei..; MSZ EN 563 GB. A megérinthető felületek hőmérséklete…; MSZ EN 574 GB. Kétkezes kapcsolók. Működési szempontok, kialakítási irányelvek.; MSZ EN 982; MSZ EN 983 GB. Fluidtechnikai berendezések. Hidraulika. Pneumatika.

51 w w w. t u v. c o m 51 rev.: 3. (2004.08.30.)  4. MECHANIKAI VESZÉLYEK Fontosabb biztonsági szabályzatok Acetiléngáz fejlesztő készülékek biztonsági szabályzata [4/1975. (X. 11.) NIM rendelet melléklete], Gáz- és olajipari biztonsági szabályzat [1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet 2. Sz. melléklete.], Kazánbiztonsági szabályzat [8/1978. (XI. 29.) NIM rendelet melléklete], Robbanóanyagipari biztonsági szabályzat [2/1987. (II. 17.) IpM rendelet melléklete], Erdészeti biztonsági szabályzat [15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet melléklete], Hegesztési biztonsági szabályzat [31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet melléklete],

52 w w w. t u v. c o m 52 rev.: 3. (2004.08.30.)  4. MECHANIKAI VESZÉLYEK Fontosabb biztonsági szabályzatok Építőipari kivitelezési biztonsági szabályzat [32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet melléklete], Kereskedelmi és vendéglátó-ipari biztonsági szabályzat [30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet melléklete], Vas- és fémipari szerelési biztonsági szabályzat [31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet melléklete], Vízügyi biztonsági szabályzat [19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet melléklete], Ipari alpintechnikai biztonsági szabályzat [1/1995. (I. 6.) MüM rendelet melléklete], Színházművészeti biztonsági szabályzat [35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet melléklete],

53 w w w. t u v. c o m 53 rev.: 3. (2004.08.30.)  4. MECHANIKAI VESZÉLYEK Fontosabb biztonsági szabályzatok Gázpalack biztonsági szabályzat [14/1998. (XI. 27.) GM rendelet melléklete], Emelőgép biztonsági szabályzat [47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet melléklete], Televízió és mozgókép felvételi és közvetítési biztonsági szabályzat [12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet melléklete], Mezőgazdasági biztonsági szabályzat [16/2001. (III. 2.) FVM rendelet melléklete], Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata [17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet 3. Sz. melléklete].

54 w w w. t u v. c o m 54 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 5. VILLAMOS VESZÉLYEK ALAPSZABÁLYOK VESZÉLYES TESTREHATÓ ÁRAMOK ĺVFÉNY ELEKTROSZTATIKUS FELTÖLTŐDÉS VESZÉLYE (VILLÁM)

55 w w w. t u v. c o m 55 rev.: 3. (2004.08.30.)  5. VILLAMOS VESZÉLYEK Alapelvek, fogalmak: Erősáram, Törpefeszültség, Nagyfeszültség Élettani hatások Vegyi, (vér, csontvelő, stb.) Izomgörcs (szív, áramút, stb.), Égés.

56 w w w. t u v. c o m 56 rev.: 3. (2004.08.30.)  5. VILLAMOS VESZÉLYEK IP VÉDETTSÉG (Nem azonos a robbanás elleni védelemmel) Az első számjegy 0; nincs védettség 1; emberi test(kéz) 2; ujjak érintése ellen 3; 2,5 mm-nél nagyobb 4; 1 mm-nél nagyobb 5; teljes védettség 6; teljes védettség Második számjegy 0; nincs védettség 1; Vízcseppek ellen 2; Vízcseppek ellen 3; Esővel szemben 4; Fröcsköléssel sz. 5; Vízsugár ellen 6; Hajó fedélzet 7; Vízbemerítés 8; Tartós vízbemerítés

57 w w w. t u v. c o m 57 rev.: 3. (2004.08.30.)  5. VILLAMOS VESZÉLYEK Veszélyes testre ható áramok; Villamos leválasztás; Törpefeszültség alkalmazása. MSZ 2364; MSZ EN 500?; MSZ EN 60 00? Sorozatok; MSZ 1585.

58 w w w. t u v. c o m 58 rev.: 3. (2004.08.30.)  5. VILLAMOS VESZÉLYEK Elektrosztatikus feltöltődés; MSZ 16 040; ARHFRH Min. gyújtási energia E= ½ C U 2 [W]

59 w w w. t u v. c o m 59 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 6. ANYAGOK ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK GÁZOK, GŐZÖK, AEROSORLOK EGÉSZSÉGKÁROSĺTÓ HATÁSA BŐRRE HATÓ VESZÉLYEK BELÉGZÉS ÉS LENYELÉS VESZÉLYEI

60 w w w. t u v. c o m 60 rev.: 3. (2004.08.30.)  6. ANYAGOK ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK Szilárd, folyékony anyagok, gázok, gőzök egészségkárosító hatása Belégzés, szem-, bőr-, nyálkahártya irritáció; Bőrkárosítás Nedvesség, erős szennyezettség, koptató (dörzsölő) bőrtisztítók, hűtő-kenőanyagok, zsírok alkalmazása

61 w w w. t u v. c o m 61 rev.: 3. (2004.08.30.)  6. ANYAGOK ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK

62 w w w. t u v. c o m 62 rev.: 3. (2004.08.30.)  6. ANYAKOK ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK Szagok (szagküszöb érték), Egészségkárosító (L D 50 ), (ÁK érték) (MAK-Werte), (C K érték); Súlyozott koncentráció!!!!

63 w w w. t u v. c o m 63 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 7. TŰZ- ÉS ROBBANÁS VESZÉLYEI GÁZOK, GŐZÖK, ÉGHETŐ SZILÁRD ANYAGOK VESZÉLYEI ROBBANÁSVESZÉLYES ATMOSZFÉRA KÉMIAI ROBBANÁS FIZIKAI ROBBANÁS ROBBANÓANYAG ROBBANÁS MÁS ROBBANÁSVESZÉLYES ANYAGOK ROBBANÁSA 35/1996. BM rendelet az OTSZ kiadásáról.

64 w w w. t u v. c o m 64 rev.: 3. (2004.08.30.)  7. TŰZ- ÉS ROBBANÁS VESZÉLYEI Tűzveszélyes anyagok, folyadékok, gázok Éghető anyag Gyulladási energia (hőmérséklet) Oxigén Kritikus tömeg + fojtás Égést tápláló anyag

65 w w w. t u v. c o m 65 rev.: 3. (2004.08.30.)  7. TŰZ- ÉS ROBBANÁS VESZÉLYEI Gázok + levegő (ARH – FRH); Gőzök + levegő (ARH – FRH); Robbanóanyagok (O2 benne van), (fojtás); + vagy – O2 egyenleg Robbanás = gyors égés

66 w w w. t u v. c o m 66 rev.: 3. (2004.08.30.)  7. TŰZ- ÉS ROBBANÁS VESZÉLYEI Robbanásveszélyes atmoszféra Hidrogén = 16 mJ ARHFRH Min. gyújtási energia E= ½ C U 2 [W]

67 w w w. t u v. c o m 67 rev.: 3. (2004.08.30.)  7. TŰZ- ÉS ROBBANÁS VESZÉLYEI Fizikai robbanások (nyomástartó edények), Kémiai robbanások Peroxidok, Vízzel való érintkezés, Öngyulladó anyagok Oppau >> Ammóniumnitrát.

68 w w w. t u v. c o m 68 rev.: 3. (2004.08.30.) E=1/2 x C x U 2 MSZ 16040 E Konc. ARHFRH Min. gyújt. E.  Elektrosztatikus feltöltődés veszélye

69 w w w. t u v. c o m 69 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 8. BIOLÓGIAI VESZÉLYEK VÉLETLENSZERŰ ÉRINTKEZÉS FERTŐZÉS ÉSZLELÉSE

70 w w w. t u v. c o m 70 rev.: 3. (2004.08.30.)  8. BIOLÓGIAI VESZÉLYEK Vírusok, baktériumok, gombák, sejtkultúrák, paraziták, géntechnológia (munkakörnyezetben)

71 w w w. t u v. c o m 71 rev.: 3. (2004.08.30.)  8. BIOLÓGIAI VESZÉLYEK Fertőzésveszély Labor, kórház, Fertőző betegségek (érintkezés, belégzés, cseppfertőzés, stb. által).

72 w w w. t u v. c o m 72 rev.: 3. (2004.08.30.)  8. BIOLÓGIAI VESZÉLYEK Nem kellően felügyelt terület (toxinok, marás, karmolás, szúrás, stb.) Kísérleti állatok, természet (kígyók, pókok, stb.) Gombák, baktériumok, növényi anyagok,

73 w w w. t u v. c o m 73 rev.: 3. (2004.08.30.)  8. BIOLÓGIAI VESZÉLYEK Mikrobiológia (szellőzés, hűtők, stb.)

74 w w w. t u v. c o m 74 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 9. SPECIÁLIS FIZIKAI HATÁSOK VESZÉLYEI ZAJ ULTRAHANG TESTRE HATÓ REZGÉS KÉZRE, KARRA HATÓ REZGÉS NEM IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS ELEKTROMÁGNESES MEZŐ FORRÓ ÉS HIDEG KÖZEGGEL VALÓ KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉS NAGYFREKVENCIÁS SUGÁRZÁS

75 w w w. t u v. c o m 75 rev.: 3. (2004.08.30.)  9. SPECIÁLIS FIZIKAI HATÁSOK VESZÉLYEI Zaj

76 w w w. t u v. c o m 76 rev.: 3. (2004.08.30.)  9. SPECIÁLIS FIZIKAI HATÁSOK VESZÉLYEI Egész testre ható rezgés, kézre karra ható rezgés, Ultrahang (mosók).

77 w w w. t u v. c o m 77 rev.: 3. (2004.08.30.)  9. SPECIÁLIS FIZIKAI HATÁSOK VESZÉLYEI Nem ionizáló sugárzás, Ionizáló sugárzás

78 w w w. t u v. c o m 78 rev.: 3. (2004.08.30.)  9. SPECIÁLIS FIZIKAI HATÁSOK VESZÉLYEI Elekromágneses sugárzás

79 w w w. t u v. c o m 79 rev.: 3. (2004.08.30.)  9. SPECIÁLIS FIZIKAI HATÁSOK VESZÉLYEI Érintkezés hideg, meleg tárgyakkal

80 w w w. t u v. c o m 80 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 10. PSZICHÉS TERHELÉSEK TÚLTERHELÉS SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK FELELŐSSÉG MUNKABEOSZTÁS SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK

81 w w w. t u v. c o m 81 rev.: 3. (2004.08.30.)  10. PSZICHÉS TERHELÉSEK Túl- vagy alulkövetelés Egyéni képességek figyelembevétele Fizikai teljesítőképesség Iskolai végzettség Szellemi kreativitás

82 w w w. t u v. c o m 82 rev.: 3. (2004.08.30.)  10. PSZICHÉS TERHELÉSEK Felelősség Felelősség – jogkör összhangja, Felelősség-megosztás és -átruházás.

83 w w w. t u v. c o m 83 rev.: 3. (2004.08.30.)  10. PSZICHÉS TERHELÉSEK Szociális körülmények Otthoni, Munkahelyi, Csoportokhoz való tartozás, Szexualitás, Kommunikáció.

84 w w w. t u v. c o m 84 rev.: 3. (2004.08.30.)  10. PSZICHÉS TERHELÉSEK Munkaidő szabályozása 1 műszak, 2 műszak, 3 műszak. Éjszakai munka, folyamatos műszak, túlóra. Bioritmus, időjárás.

85 w w w. t u v. c o m 85 rev.: 3. (2004.08.30.)  10. PSZICHÉS TERHELÉSEK Alkohol, drog, gyógyszer befolyása Magasban végzett munka, Önkontrol

86 w w w. t u v. c o m 86 rev.: 3. (2004.08.30.)  ELLENŐRZÉSI LISTA VESZÉLYFELTÁRÁSHOZ 11. EGYÉB TÉNYEZŐK KÜLSZOLGÁLAT EMBEREK ÁLLATOK NÖVÉNYEK

87 w w w. t u v. c o m 87 rev.: 3. (2004.08.30.)  11. EGYÉB TÉNYEZŐK Külszolgálat Járművek veszélyei, Éjszakázás, Eltérő időzóna, Helyismeret hiánya.

88 w w w. t u v. c o m 88 rev.: 3. (2004.08.30.)  11. EGYÉB TÉNYEZŐK Emberek Rivalizáció, Pletyka, Egyéni képességek túlértékelése.

89 w w w. t u v. c o m 89 rev.: 3. (2004.08.30.)  11. EGYÉB TÉNYEZŐK Állatok Ornitózis, toxoplazmózis, Allergia (szőr, toll, haj, pókháló, rovarcsípés, stb.), Mérgezés, Ütés, marás, harapás.

90 w w w. t u v. c o m 90 rev.: 3. (2004.08.30.)  11. EGYÉB TÉNYEZŐK Növények Allergia bizonyos növényekre, pollenekre, Mérgezés növényi hatóanyagoktól, Szúrások, horzsolások.

91 w w w. t u v. c o m 91 rev.: 3. (2004.08.30.)  A KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE A megfelelő értékeléshez célszerű a gyakorlatban bevált és használható kategóriákat felállítani. A KÁROSODÁS JELLEGE, SÚLYOSSÁGA Anyagi kár Kisebb személyi károsodás (horzsolás, zúzódás, múló egészségkárosodás) Súlyos személyi károsodás (törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás) Halálos (életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás A VESZÉLY BEKÖVETKEZÉSÉNEK VALÓSZÍNŰSÉGE Valószínűtlen Lehetséges, de nem valószínű Valószínű Szinte elkerülhetetlen Az értékelésnél figyelembe kell venni az érintett személyek számát is.

92 w w w. t u v. c o m 92 rev.: 3. (2004.08.30.)  A KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE Minden egyes kockázat esetén el kell dönteni: A jelenlegi helyzet kielégíti-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeit? A kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt állnak-e? A jelenlévő kockázatok milyen módon szüntethetők meg? Milyen intézkedéseket kell tenni a kockázatok megszüntetése vagy csökkentése érdekében?

93 w w w. t u v. c o m 93 rev.: 3. (2004.08.30.)  A KOCKÁZATKEZELÉS MÓDSZERTANI ELVEI 1. A veszély keletkezési helyén történő felszámolása A munkafolyamat elkülönítése, elszigetelése A munkavállaló eltávolítása a munkafolyamatból A munkaeszközök ellátása az előírt biztonsági berendezésekkel Megfelelő mozgástér biztosítása Tiszta, rendes munkahely kialakítása A keletkező anyagok, szennyvíz, hulladék megfelel őeltávolítása A munkavállalók megfelelő tájékoztatása, képzése és oktatása Megfelelő számú és szakképzettségű munkavállaló alkalmazása A munka összehangolása A munkaszervezés megváltoztatása

94 w w w. t u v. c o m 94 rev.: 3. (2004.08.30.)  A KOCKÁZATKEZELÉS MÓDSZERTANI ELVEI 2. Megfelelő jelző- és riasztóberendezések, mentési terve, menekülési útvonalak és elsősegély biztosítása Egyes munkafolyamatok elvégzésének képesítéshez vagy előzetes engedélyhez kötése Rendszeres, tervezett karbantartás megszervezése Veszélyes technológiák és munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata Egyéni védőeszközök biztosítása Megfelelő előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok megszervezése A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megfelelő bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása Megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőségek biztosítása

95 w w w. t u v. c o m 95 rev.: 3. (2004.08.30.)  INTÉZKEDÉSEK Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységébe. Az intézkedések meghozatalánál figyelembe kell venni, hogy meg lehet-e teljes mértékben szüntetni a kockázatot, hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkafolyamatot, technológiát, munkaeszközöket, anyagot, milyen hatásos intézkedésekkel lehet biztosítani a kockázatok alacsony szinten tartását.

96 w w w. t u v. c o m 96 rev.: 3. (2004.08.30.)  INTÉZKEDÉSEK Rövidtávú (azonnali) Középtávú Hosszútávú

97 w w w. t u v. c o m 97 rev.: 3. (2004.08.30.)  A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS DOKUMENTÁLÁSA 1. A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább az alábbiak dokumentálása: 1. A kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai 2. A veszélyek azonosítása 3. A veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma 4. A kockázatot súlyosbító tényezők 5. A kockázatok minőségi, illetve mennyiségi értékelése. A fennálló helyzettel való összevetés alapján annak a megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása

98 w w w. t u v. c o m 98 rev.: 3. (2004.08.30.)  A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS DOKUMENTÁLÁSA 2. 6. A szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése 7. A tervezett felülvizsgálat időpontja 8. Az előző kockázatértékelés időpontja A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.


Letölteni ppt "W w w. t u v. c o m 1 rev.: 3. (2004.08.30.)  MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MEB ÉS A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY ALAPJÁN Készítették: Dr. Váró György Virányi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések