Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociológia előadás 2008/2009. I. félév Takács-Murinkó Lívia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociológia előadás 2008/2009. I. félév Takács-Murinkó Lívia"— Előadás másolata:

1 Szociológia előadás 2008/2009. I. félév Takács-Murinkó Lívia murinko_livia@yahoo.com

2 Követelmények Irodalom: Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest. Második javított és bővített kiadás, szerk. Spéder Zsolt. Kijelölt fejezetek Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban: teszt-feladatok az órán elhangzott anyag és a tankönyv megfelelő fejezetei alapján Vizsga feltétele: egy szociológiai témájú tanulmány összefoglalása Terjedelem: 1 A/4-es oldal (12-es betűméret, Times New Roman, szimpa sorköz, 2,5 cm margók) Határidő: a vizsgára kell hozni A következő folyóiratok utolsó 10 évének terméséből lehet választani: Szociológiai Szemle, Századvég, Replika, Esély, Demográfia, Tér és társadalom, Valóság, Educatio, Magyar Tudomány, Erdélyi Társadalom

3 Tematika 2008. nov. 8. 12:20-15:50 2008. nov. 29. 12:20-15:50 TémakörökIrodalom (Andorka) A szociológia mint tudomány1. fejezet A szociológia-történet klasszikusai2. fejezet A szociológia módszertana3. fejezet Egyenlőtlenség, szegénység4. fejezet Társadalmi szerkezet és rétegződés5. fejezet Társadalmi mobilitás és vándorlás; város és falu6-7. fejezet Népesedés8. fejezet Kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok és gyermekek 9. fejezet Gazdaság13. fejezet

4 1. A szociológia mint tudomány

5 Mi a szociológia? Mi az a társadalom, mi jellemzi? A társadalomtudományok történeti kialakulása Mitől más a szociológia, mint a többi társadalomtudomány? Mire jó a szociológia? A szociológus szerepei A szociológiai kutatás és a politikai cselekvés közti viszony A szociológiai kutatások objektivitása/tárgyilagossága A szociológia mint tudomány

6 2. A szociológia-történet klasszikusai

7 A szociológia klasszikus tradíciója Eredete 19. század elejére az ipari forradalom és „láthatatlan kéz” működése okán szociális feszültségek jelentek meg: társadalmi dezorganizáció, elidegenedés, devianciák, forradalmak → e folyamatok megértése és az elkerülés módjainak megtalálása Hagyomány  kiindulópont: társadalomkritikus megközelítés és a valóság feltárása  vizsgálódás jellege: empirikus adatok gyűjtése, majd elméleti következtetések megfogalmazása A „szociológia” elnevezés eredete  Auguste Comte (XIX. sz. első fele): társadalmi fizika – Quetelet A három klasszikus: Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber

8 Karl Marx (1818-1883)  Tudományos munka + politikai eszmék  Szociológiai, közgazdaságtani és filozófiai munkásság Alapvető gondolatok 1) A kapitalista rendszer elemzése: a tőkések kizsákmányolják a munkásokat → szükségszerű összeomlás, létrejön a szocializmus, majd a kommunizmus 2) Formációelmélete: ősközösség,rabszolgatartás, feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus, kommunizmus … és itt véget ér a történelem.

9 3) Jóslata: kapitalizmust szükségszerűen felváltja a szocializmus 4) Az ismétlődő gazdasági válságokból messzemenő következtetések levonása: össze fog omlani a kapitalizmus 5) Munkásosztály elnyomorodásának problematikája Vö.: értéktöbblet-elmélet 6) Osztályharcelmélet 7) Konfliktuselméleti megközelítés (↔ harmóniaelmélet) 8) Elidegenedés-fogalom bevezetése 9) Alap és felépítmény rendszere Alap= gazdaság Felépítmény= politika, tudás, művészet, tudomány, vallás

10 Émile Durkheim (1858-1917) A liberális demokrata polgári francia köztársaság összeomlásának elkerülése a gyors forradalmi változások időszakában Elfogadtatta a szociológiát mint tudományt Alapvető témái:  Integráció feltételei: közös hiedelmek, érzések, értékek, „kollektív tudat” és társadalmi szolidaritás  Munkamegosztás mint a társadalmi fejlődés hajtóereje  Anómia-elmélete: a társadalmi normák meggyengülése Pl: Az öngyilkosság  Vallásszociológiai munkássága: primitív társadalmak, totemizmus

11 Max Weber (1864-1920) Munkásságának néhány fontos eleme  A társadalom szerkezetét meghatározza: gazdaság (→marxi osztályfogalom), hatalom, életmód és megbecsültség  Hatalom és uralom vizsgálata  Fejlődés lényege: racionalitás terjedése, „varázstalanítás”  Társadalmi cselekvés négy típusa  Bürokrácia-elmélet (→ nincs negatív felhang; pontosan meghatározott szabályok szerinti munkavégzés)  Vallásszociológia: pl. A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme  Tudományfelfogás: „megértő szociológia”

12 3. A szociológia módszertana

13 A szociológiai vizsgálat lépései A kutatási probléma megfogalmazása Szakirodalom (elméleti írások, korábbi kutatási eredmények) áttekintése Elméleti hipotézisek felállítása Kutatási terv kidolgozása (konceptualizálás, operacionalizálás, módszer) Adatgyűjtés, adatrögzítés Eredmények elemzése, értelmezése Eredmények közzététele

14 Az adatgyűjtés módszerei Terepkutatás –külső megfigyelés –résztvevő megfigyelés –esettanulmány Interjú Beavatkozás-mentes vizsgálatok –tartalomelemzés/ dokumentumelemzés –meglévő adatok másodelemzése –történeti/ összehasonlító elemzés Kísérlet Kérdőíves adatfelvétel/ survey módszer

15 A mintavétel A statisztikai mintavétel elmélete szerint  megfelelő minta esetén  elegendő a teljes sokaság egy részét megkérdezni ahhoz, hogy  meglehetősen pontos adatokat kapjunk a sokaság egészéről. Reprezentatív mintavétel: a vizsgálni kívánt sokaság minden tagjának egyenlő esélye van, hogy a mintába kerüljön (→ véletlenszerű kiválasztás) 1.Valószínűségi mintavételi tervek: egyszerű véletlen minta szisztematikus minta rétegzett minta többlépcsős csoportos minta 2.Nem valószínűségi mintavételi tervek: szakértői minta kvótás minta egyszerűen elérhető alanyok hólabda

16 Kérdőívkészítés Elemei: –Kérdések (zárt és nyitott) –Állítások Világos, egyértelmű kérdések Egy vagy több válaszlehetőség jelölhető Bizalmas kérdésekkel óvatosan kell bánni Ne legyen túl hosszú a kérdőív Próbakérdezés Megkérdezés: Személyesen (kérdezőbiztossal) vagy önkitöltős formában történhet

17 Attitűdök mérése skálákkal Bogardus-féle társadalmi távolság skála Milyen legközelebbi viszonyt fogadna el a felsorolt népek egy-egy tagjával? 1. Elfogadná házastársnak 2. Elfogadná rokonnak 3. Elfogadná munkatársnak 4. Elfogadná szomszédnak 5. Egy településen sem lakna vele 6. Egy országban sem lakna vele Likert-skála Mennyire ért egyet a következő kijelentéssel? A férfi feladata a pénzkeresés. 1. Teljesen egyetért 2. Inkább egyetért 3. Inkább nem ért egyet 4. Egyáltalán nem ért egyet Szemantikus differenciálskála Jellemezze a legjobb barátját! népszerű 1 2 3 4 5 6 7 népszerűtlen megbízható 1 2 3 4 5 6 7 megbízhatatlan kövér 1 2 3 4 5 6 7 sovány

18 Etikai kérdések A megkérdezettek személyiségi jogai ne sérüljenek Önkéntes részvétel és tájékozott beleegyezés Nem szabad esetleg sértő kérdéseket feltenni Nem szabad olyan adatokat közzétenni, amelyeket a személyek ellen fel lehet használni A válaszadók nem lehetnek beazonosíthatók (anonimitás)


Letölteni ppt "Szociológia előadás 2008/2009. I. félév Takács-Murinkó Lívia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések