Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közlekedési logisztika Tantárgy kód: ZNEBK 374002 Oktató: Dr. Tóth Bálint egyetemi docens 2009/2010. tanév II. félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közlekedési logisztika Tantárgy kód: ZNEBK 374002 Oktató: Dr. Tóth Bálint egyetemi docens 2009/2010. tanév II. félév."— Előadás másolata:

1 Közlekedési logisztika Tantárgy kód: ZNEBK 374002 Oktató: Dr. Tóth Bálint egyetemi docens 2009/2010. tanév II. félév

2 A tantárgy fontosabb követelményei (teljes idejű képzésben) Előtanulmányi feltétel: Logisztika alapjai (ZNEBK 704302) Közlekedéstan (ZNEBK 374301) Félévi követelmények: –Egy írásbeli feladat (házi dolgozat) és egy zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, –A foglalkozások 50%-án való részvétel Értékelés: Vizsga (szóbeli) –Félévben összesen: 35 óra előadás és 10 óra tantermi gyakorlati foglalkozás –Heti óraszám: 3 óra

3 A tantárgy fontosabb követelményei (részidejű – levelező – képzésben) Előtanulmányi feltétel: Logisztika alapjai (ZNEBK 704302) Közlekedéstan (ZNEBK 374301) Félévi követelmények: –Egy írásbeli feladat (beadása – 2010. május 31-ig) és egy zárthelyi dolgozat (2010. május 27-én) eredményes teljesítése, –A foglalkozások 50%-án való részvétel. Értékelés: Vizsga (szóbeli) –Félévben összesen: 12 óra előadás

4 A tantárgy ajánlott irodalmai -szerk. Dr. Prezenszki József: Logisztika I. (bevezető fejezetek) Budapest 2000, 2004, BME Mérnöktovább- képző Intézet -Szegedi Zoltán – Prezenszki József : Logisztika- menedzsment, Budapest, 2003,2005,2008 Kossuth Kiadó -internet

5 A tantárgy tananyaga A logisztika alapfogalmai és a közlekedés szerepe a logisztikában A marketing és az információ szerepe a logisztikában. Közlekedési és szállítási technológiák, azok helye, szerepe a logisztikai folyamatokban. Közlekedési vállalatok logisztikai rendszerei és feladatai Közlekedési szolgáltatások és a logisztikai vevőkiszolgálás kapcsolata. Áruforgalmi- és logisztikai szolgáltató központok. Az áruszállítás logisztikája (hagyományos és kombinált áruszállítási rendszerek, ellátási-elosztási logisztikai rendszerek, áruszállítás irányítási rendszereik). Személyszállítás logisztikája (vevőkiszolgálási módszerek, eljárások). Közlekedési hálózatok és járművek üzemeltetésének logisztikai rendszerei.

6 A logisztika fogalma, értelmezése A logisztika fogalmának közel két évezredes múltja! – Marcus Terretius Varro római pedagógustól (ie. I. évszd), Római Birodalom hadseregének ellátása (i.u I- IV. évszd), illetve VI. Leo bizánci császár (iu. X. évszd), majd Baron de Jomini francia tábornokig (iu. XIX. évszd) – elsősorban a hadászati műveletek és a csapatok ellátási szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységek megszervezésének összességét foglalta magába. A közelmúlt háborúiban is kiemelt szerepet kapott a katonai értelemben vett logisztika tudománya, amelynek módszerei és eljárásai már az elmúlt évszázad közepétől egyre szélesebb körben terjedtek el a gazdasági (termelési, szolgáltatási, kereskedelmi) rendszerekben. A logisztika fejlődése ettől kezdve felgyorsult és ma már a a nemzetgazdaság minden területén a termelési rendszerekben végbemenő technikai, technológiai fejlődést és megújulást, a kutatás-fejlesztés intenzitását és a gyakorlati megvalósítás folyamatait szolgálja. (Ennek megfelelően egyre több féle értelmezés is napvilágot látott.)

7 A logisztika fogalma, értelmezése (CLM. Consuil of Logistics Management USA 1963) „A logisztika alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről a felhasználási helyre történő hatásos és költség- hatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szándékával.” Pfohl -1972 „ a logisztika tartalmaz minden olyan tevékenységet, amellyel egy hálózatban mozgásokat és tárolásokat alakítanak ki, irányítanak és szabályoznak. Az együttműködés a hálózatban tárgyak és információk áramlását indítja meg úgy, hogy a teret és az időt minél eredményesebben áthidalják.” R. Gysi -1975 „a logisztika nem más, mint a rendszerelmélet alkalmazása az anyagáramlás területén”. Jönemann – 1989 „ a logisztika anyagok, személyek, energiák és információk rendszereken belüli áramlásának tervezésével. Szervezésével, irányításával és ellenőrzésével foglal- kozó tudomány.”

8 A logisztika fogalma, értelmezése A logisztika hazai megfogalmazása „Logisztika alatt napjaink nemzetközi szakirodalma anyagok, energiák, információk (esetleg személyek) rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának létrehozásával, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek összességét érti. A logisztika a szállításokon, a raktározáson és az ezekkel kapcso- latos rakodásokon (tehát az RST folyamatokon) kívüli (pl. a csomagolással, vagy a telephely-megválasztással kapcsolatos) tevékenységeket is magába foglalja.” (Felföldi László: Anyagmozgatási folyamatok tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.)

9 A logisztika fogalma, értelmezése Ismét más megfogalmazásban: ” a logisztika azon vezetési, szervezési és műszaki tevékenységek tudománya, amelyek meghatározott célok és tervek elérésére, valamint a működés érdekében az elvárásokra, az erőforrások fenntartására és ellátására koncentrálnak.” (SOLE - Egyesült Államok Logisztikai Mérnöki Társaság, 1995)

10 A logisztika feladata, célja és területei Feladata: anyagok és információk rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a vizsgált rendszerben adódó feladatok meg- valósításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése.

11 A logisztika feladata, célja és területei A logisztika küldetése (feladata) a megfelelő áruknak, vagy szolgáltatásoknak a megfelelő helyre, a megfelelő időben és mennyiségben, a megkívánt állapotban, a megfelelő költséggel való eljuttatása. Ez a 6M elve. Létezik még: 7M a 6M+ a Megfelelő felhasználónak, 9 M a 6M-ből a Megfelelő anyagot, kibővíti az információval, az energiával és a megfelelő személyzettel.

12 A logisztika feladata, célja és területei Célja, hogy a piaci, termelési igényekhez igazodva a –Megfelelő anyag (áru, termék) –Megfelelő időpontban –Megfelelő helyen –Megfelelő mennyiségben –Megfelelő minőségben –Megfelelő költséggel eljuttatható legyen. ( Ez a 6 M!) Létezik még: 7M a 6M+ a Megfelelő felhasználónak, 9 M a 6M-ből a Megfelelő anyagot, kibővíti az információval, az energiával és a megfelelő személyzettel.

13 A logisztika feladata, célja és területei R.Gysi megfogalmazása szerint: A logisztika nem más, mint a rendszerszemlélet alkalmazása az anyagáramlás területén. E területek: –A beszerzés, alapanyag-ellátás –Az elosztás és áruterítés –A készlet gazdálkodás és a raktározás –A szállítás és szállítmányozás –A rendelés-feldolgozás és a kommunikáció A fentiekhez szükséges informatikai háttér!

14 A logisztika feladata, célja és területei A logisztikával kapcsolatban álló főbb szakterületek: –gyártástechnika –közlekedéstechnika –szállítás és rakodás technika –csomagolástechnika –raktározástechnika –kommunikációs technika –üzem-és vállalatgazdaságtan –marketing –informatika LOGISZTIKA informatika kommuniká- ciós technika üzem- és vállalat- gazdaságtan marketing gyártás- technika közlekedés- technika szállítás és rakodás technika csomagolás technika raktározás- technika

15 A logisztika feladata, célja és területei ELLÁTÁS (Beszerzés) Alapanyagok,alkatrészek, fél- és kész termékek, fogyasztási cikkek LOGISZTIKA ELOSZTÁS (Értékesítés) Felhasználás, fogyasztás, újrahasznosítás INFORMATIKA Termék előállítás, szolgáltatás végzés, üzemeltetés Gazdasági rendszer – gazdálkodó szervezet

16 Általános logisztikai rendszer modell Termelés Ellátás Elosztás Felhasználók Fogyasztók Ellátók Szállítók A gazdasági tevékenységek tér- és időbeli elkülönülése miatt a termékek előállításának és értékesítésének folyamatában a közlekedés az összekötőkapocs, amely jelen van a résztevé- kenységek valamennyi szintjén és fázisában. A logisztika és a közlekedés kapcsolata

17 A gazdasági rendszerek az ellátási –elosztási rendszereken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ebbe a kapcsolatba a közlekedés – elsősorban árufuvarozási szolgáltatásaival – közvetítő tényezőként lép be. A logisztika és a közlekedés kapcsolata Ellátói környezet Gazdasági rendszer Ellátási rendszer Fogyasztói, felhasználói környezet Közlekedési rendszer Elosztási rendszer Közlekedési rendszer Termelési, szolgáltatási, kereskedelmi rendszer A közlekedés helye az ellátótól a felhasználóig terjedő kapcsolatrendszerben

18 logisztikai rendszer modellje. Iparvállalat logisztikai rendszer modellje. Termelés Ellátás Elosztás Felhasználók Fogyasztók Ellátók Szállítók EllátásiGyártásiElosztási Logisztika Hulladékkezelési logisztika InformációAnyagHulladék

19 A logisztika és a marketing kapcsolata Fogalma: A marketing olyan vállalati funkció, amely a piacok feltárásával, a termékek tervezésével és értékesí- tésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja magába. Marketing logisztikának nevezünk minden olyan tevékenységet, amely a piacok célirányos befolyá- solására és a vállalat piaci részesedésének növelé- sére irányul, a jobb szállítási szolgáltatás, állandó szállítási készség és megfelelő minőségű termék- jelenlét révén.

20 A logisztika és a marketing kapcsolata Erőforrások Marketing-mix -Termék -Ár -Reklám Logisztika elemei -Szállítás -Raktározás -Készletezés -Rendelés feldolg. -Széria nagyság -Információs rendsz. Vevő kiszolgálási szint A két terület dominanciáját a vállalat stratégiai céljainak megvalósítása (a legnagyobb hosszú távú megtakarítás) a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások elosztásának aránya (marketing-mix) és a logisztika elemei között-determinálja

21 Az információ szerepe a logisztikában Értelmezése A logisztika folyamatok az anyagáramlás szempontjából két fő csoportra oszthatók: - az anyagáramlást megvalósító fizikai (RST) folyamatokra, - az anyagáramlással kapcsolatos információ áramlási folyamatokra. Információ áramlás jöhet létre: -a logisztikai rendszerek elemei között (belső információk), -a vizsgált logisztikai rendszer és az őt körülvevő külső környezet között (input, output). -Ezen információk hatást (befolyást) gyakorolnak a rendszer működésére, állapotára és a környezetére is! Az információ áramlás minden esetben vagy megelőzi, vagy kíséri, vagy követi az anyagáramlást (szállítást!)

22 A logisztikai költségek A logisztikai költségek (költségek közötti konfliktusok) ÖSSZKÖLTSÉGÖSSZKÖLTSÉG Szállítás Csomagolás Raktárkészletek Szállítási károsodások Megbízás lebonyolítása Beszerzés Szállítás Raktárkészletek ÜgyfélszolgálatKülső raktár RaktározásGyártás Az egyes területek költségeinek csökkentése más területeken költségnövekedést eredményezhet adott esetben

23 A logisztikai költségek integrálása a vállalati költségekbe Nyereség Logisztikai költségek Marketing költségek Gyártási költségek 1 € árbevételből 4 đ 21 đ 27 đ 48 đ Hely + idő hasznosság Tulajdonosi hasznosság Termék / forma hasznosság Logisztikai célfüggvény L T = f (V sz ; K L ) Ahol: L T logisztikai teljesítmény, V sz a vevőkiszolgálási szint, K L összes logisztikai költség

24 A logisztika kapcsolata a termeléssel és az értékesítéssel LOGISZTIKA Jellemző tevékenységek Szállítás Készlet- gazdálkodás Rendelés feldolgozás Raktározás Belső anyag- mozgatás Rakodás ÉRTÉKESÍTÉS Jellemző tevékenységek Promóció Piackutatás Termék pozicionálás Értékesítési hálózat menedzsmentje Vevői igények gyűjtése, visszajelzése TERMELÉS Jellemző tevékenységek Minőség-ellenőrzés Temelés ütemezés Berendezések karbantartása Kapacitás tervezés Teljesítmény mérés és szabványok Termelésilogisztikai interface Marketinglogisztikai interface Interface tevékenységek Beszerzés ütemezése Termelés- programozás Termelésirányítás Interface tevékenységek Vevőkiszolgálási szabványok Csomagolás Egységrakomány- képzés Értékesítési hálózat kialakítása

25 A logisztika és a marketing kapcsolata Fogalma: A marketing olyan vállalati funkció, amely a piacok feltárásával, a termékek tervezésével és értékesí- tésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja magába. Marketing logisztikának nevezünk minden olyan tevékenységet, amely a piacok célirányos befolyá- solására és a vállalat piaci részesedésének növelé- sére irányul, a jobb szállítási szolgáltatás, állandó szállítási készség és megfelelő minőségű termék- jelenlét révén.

26 A logisztika és a marketing kapcsolata Fogalma: A marketing olyan vállalati funkció, amely a piacok feltárásával, a termékek tervezésével és értékesí- tésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja magába. Marketing logisztikának nevezünk minden olyan tevékenységet, amely a piacok célirányos befolyá- solására és a vállalat piaci részesedésének növelé- sére irányul, a jobb szállítási szolgáltatás, állandó szállítási készség és megfelelő minőségű termék- jelenlét révén.

27 A logisztika és a közlekedés kapcsolata Az anyagáramlás fizikai folyamata Valamennyi vizsgált logisztikai rendszerben az anyagáramlás fizikailag (ténylegesen) az árúk hely- és időkoordinátáinak változása által valósul meg. Ez a folyamat felbontható alapfolyamatokra : - rakodás ( az idő és a helykoordináták változása nem térnek el jelentősen) - szállítás (itt a helykoordináták változása lényegesen nagyobbaz időkoordináták változásához képest) - tárolás (a hely koordináták változáása nem jelentős, azonban az időkoorditátk eltérése jelentős).

28 A logisztika és a közlekedés kapcsolata Az anyagáramlás alap folyamataiból - rakodás minden esetben valamilyen szállítási folyamatot készít elő, illetve fejez be. - szállítás helye és feladata alapján megkülönböztetünk: - Üzemi, belső szállítást (ez nem más, mint az anyag- mozgatás!) - külső szállítást ( a hely koordináták változása jelentős) - tárolás (a hely koordináták változása nem jelentős, azonban az idő koorditák eltérése már számottevő)

29 A logisztikai rendszer szerkezete (struktúrája) ÉrtékesítésTermelésBeszerzés SZÁLLÍTÓK VEVŐK VÁLLALAT Készlet menedzsment Anyag- és alkatrész készlet Félkésztermék készlet Késztermék készlet Anyagi folyamatok menedzsmentje Beszállítás, raktározás Anyag- mozgatás raktározás Kiszállítás raktározás Információ menedzsment Kínálat menedzsment, szállító nyilvántartás Termelési program és folyamat- nyilvántartás Kereslet- menedzsment, vevő nyilvántartás

30 A közlekedés helye a vállalati logisztikai rendszerekben A következő előadáson! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közlekedési logisztika Tantárgy kód: ZNEBK 374002 Oktató: Dr. Tóth Bálint egyetemi docens 2009/2010. tanév II. félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések