Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU és állami támogatások Kis Tünde 2010.05.05. 2 I. Bevezetés II. Az Európai Unió támogatási rendszere 1. Római Szerződés 2. Regionális Politika legfőbb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU és állami támogatások Kis Tünde 2010.05.05. 2 I. Bevezetés II. Az Európai Unió támogatási rendszere 1. Római Szerződés 2. Regionális Politika legfőbb."— Előadás másolata:

1 EU és állami támogatások Kis Tünde 2010.05.05

2 2 I. Bevezetés II. Az Európai Unió támogatási rendszere 1. Római Szerződés 2. Regionális Politika legfőbb célkitűzései 3. Regionális Politika pénzügyi eszközei III. Magyarország támogatási rendszere 1. Előcsatlakozási Alapok (2000-2004) 2. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) 3. Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) 4. Támogatások jellemzői Tartalom

3 3 A támogatás olyan gazdaságpolitikai eszköz, amely katalizátor (ösztönző, gyorsító) hatásával segíti a gazdaság szereplőit, ugyanakkor nem öncélú és nem veszélyezteti a szabad verseny kialakulását, működését. Római Szerződés – Állami támogatás (együttes feltétel): - állami forrás; - kedvezményezett vállalkozás; - szelektivitás; - versenyt torzító hatás; - tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás. I. Bevezetés

4 4 A támogatások közgazdasági szerepe Gazdaságpolitikai célok a gazdaságirányítás prioritásainak érvényesítése; a gazdaság technológiai szintjének, műszaki struktúrájának átalakítása; kapacitás feleslegek kezelése; környezetvédelmi célok elérése; export-import célok megvalósítása; különböző fejlettségű térségek azonos szintre hozása, fejlesztése. Társadalompolitikai célok foglalkoztatási célok elérése; megfelelő munkaerő-struktúra kialakítása; hátrányos helyzetű rétegek támogatása; társadalmi átrétegeződés elősegítése; közteher-viselő képesség javítása, társadalmi alap szélesítése.

5 5 I. Bevezetés A támogatások típusai Regionális támogatás Cél: Egyes régiók leszakadásának megakadályozása, illetve felzárkóztatásuk elősegítése. Horizontális támogatás Cél: Bizonyos tevékenységek előnyben részesítése. - KKV-k támogatása - Környezetvédelem támogatása - Kutatás-fejlesztés támogatása - Foglalkoztatás támogatása - Képzési támogatás.

6 6 I. Bevezetés A támogatások csoportosítása A támogatás célja szerinti csoportosítása - Költségek és kiadások ellentételezésére kapott támogatás - Fejlesztési célra kapott támogatás A támogatás forrás szerinti csoportosítása - Költségvetési forrásból biztosított támogatás - Előcsatlakozási Alapok - Strukturális Alapok - Kohéziós Alap - Egyéb forrásból származó támogatások Speciális támogatási formák - Fogyasztói árkiegészítés - De minimis támogatás (csekély összegű támogatás).

7 II. Az Európai Unió támogatási rendszere

8 8 A Római Szerződés (87. cikk) szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt. A Római Szerződés szerint a közös piaccal összeegyeztethető: olyan térségek fejlesztése támogatások által, ahol alacsony az életszínvonal/magas a munkanélküliség; közös európai érdeket szolgáló projekt megvalósítására/komoly gazdasági zavar megszüntetésére nyújtott támogatás; egyes gazdasági tevékenységek/területek fejlődését előmozdító támogatás (ha nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket); a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás; a támogatás olyan egyéb fajtái, amelyeket a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel hozott határozatával határoz meg. II.1. Római Szerződés

9 9 II.2. Regionális Politika legfőbb célkitűzései A fejlődésben elmaradott régiók felzárkóztatása Az EU gazdasági versenyképességének erősítése A munkahelyteremtés ösztönzése Közösségi Stratégiai Iránymutatások (2007-2013) I. Iránymutatás: Európát és régióit a beruházások és a munka szempontjából vonzóvá kell tenni II. Iránymutatás: A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése III. Iránymutatás: Több és jobb munkahely

10 10 Strukturális Alapok – régiókat támogat -Európai Szociális Alap (ESZA, 1957): célja a Közösségen belül a munkavállalók foglalkoztatásának megkönnyítése, mobilitásuk növelése, változásokhoz való alkalmazkodásuk megkönnyítése, különösen a szakképzés és átképzés útján. -Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, 1975): célja a Közösségen belüli regionális egyenlőtlenségek orvoslása, lemaradt térségek (ahol a GDP nem éri el az európai átlag 75%-át) fejlesztése és hanyatló ipari térségek átalakítása. Kohéziós Alap – tagállamokat támogat Pénzügyi támogatás biztosítása a környezetvédelemmel és a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos projektekhez a közlekedési infrastruktúra területén azon tagállamokban, ahol az 1 főre eső vásárlóerő-paritáson számított GNP nem éri el a közösségi átlag 90%-át. II.3. Regionális Politika pénzügyi eszközei

11 11 Koncentráció elve: források a leginkább elmaradott, válságban lévő területeknek történő juttatása Partnerség elve: közösségi, országos, regionális és helyi együttműködés az előkészítésben, végrehajtásban és ellenőrzésben Addicionalitás elve : a közösségi támogatás kiegészít, nem kivált Programozás, tervezés elve: támogatások nem egyedi létesítményekhez, hanem átfogó fejlesztési programokhoz történő nyújtása Monitoring elve: folyamatos ellenőrzés és értékelés II.3. Alapok felhasználásának alapelvei

12 III. Magyarország támogatási rendszere

13 13 III. Támogatási források 2004.05.01. 2006.12.31. Előcsatlakozási Alapok PHARE ISPA SAPARD Nemzeti Fejlesztési Terv Strukturális Alapok Kohéziós Alap Új Magyarország Fejlesztési Terv Strukturális Alapok Kohéziós Alap 2013.12.31.

14 14 PHARE (1989): a Strukturális Alapok előfutára; Magyarország évente 20-30 milliárd Ft forrást használt fel. A PHARE által támogatott programok csoportjai: Intézményfejlesztési-; Beruházási-; Nemzetközi-; Közösségi- és Regionális fejlesztési programok. ISPA (1999): fő célkitűzése, hogy felkészítse a tagjelölteket a Kohéziós Alap támogatásának fogadására, továbbá elősegítse a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra terén jelentkező konkrét problémák megoldását. 2000-től Magyarország uniós csatlakozásáig az ISPA keretein belül évi 88 millió euró támogatás érkezett. SAPARD (2000): fő célja a fenntartható vidékfejlesztés és versenyképes agrárgazdaság támogatása volt. III.1. Előcsatlakozási Alapok

15 15 III.2. Egy főre jutó EU támogatások a 2004- 2006 és a 2007-2013 közötti időszakban* €/fő/év 2004-es árakon Forrás: European Policy Research Papers No. 63: The 2006 Reform of EU Cohesion Policy * Románia és Bulgária kivételével

16 16 Nemzeti Fejlesztési Terv („NFT”) NFT céljainak összhangja a Római Szerződéssel, a Liszaboni stratégiával, a Közösségi Iránymutatásokkal és a 2000-2006-os célkitűzésekkel Az NFT-ben tervezett fejlesztéseket nagyprojektekből, illetve pályázati alapokból álló intézkedések keretében lehetett megvalósítani, s ezeket az ágazati vagy regionális keretek között szerveződő Operatív Programok („OP”) fogták össze. A nagyprojektek a Kohéziós Alapból, míg az OP-k a Strukturális Alapokból voltak finanszírozhatók. Magyarország a 2004-2006 közötti időszakban a Strukturális Alapokból hozzávetőleg 1765,4 millió euróra, a Kohéziós Alapból 994,4 millió euróra volt jogosult. III.2. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006)

17 17 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) = Nemzeti Stratégiai Referenciakeret = Nemzeti Fejlesztési Terv II. Míg 2000-2006 között csak a kevésbé fejlett tagállamoknak kellett Nemzeti Fejlesztési Tervet készíteni, 2007-től minden tagállam köteles Nemzeti Stratégiai Referenciakeret („NSRK”) összeállítására. Átfogó célok: -A foglalkoztatás bővítése; -A tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Prioritások: - Gazdaságfejlesztés;- Környezeti és energetika fejlesztés; - Közlekedésfejlesztés;- Területfejlesztés; - Társadalom megújulása;- Államreform. Az ÚMFT tartalmazza az Operatív Programokat, amelyekben megfogalmazott célokat az Akciótervek fejtik ki részleteiben. Az ÚMFT-ben megfogalmazott célok eléréséhez az EU Regionális Politikája keretében (2004-es árakon) 22,4 milliárd euró áll rendelkezésre. 2007. januárban kiírásra kerültek a 2007-2013 időszak első pályázatai. III.3. Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007- 2013)

18 18 III.3. Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007- 2013) 2007-2013 között rendelkezésre álló források EUR mln 2004-ben csatlakozó országok Forrás: http://ec.europa.eu

19 19 III.3. Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. K+F+I kapacitás és aktivitás növelése 2. Vállalati kapacitások komplex fejlesztése 3. Üzleti környezet 4. JEREMIE + Közép-Magyarországi OP 1. prioritása (tükör program – 94 milliárd forint) milliárd HUF 847,0 58,6 341,7 257,6 189,0 A K+F+I tevékenység fokozása; a K+F+I folyamatok résztvevői között együttműködés erősítése; a növekedési pólusok fejlesztése; klaszterek; piaci környezet fejlesztése A növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások komplex fejlesztése; technológiai modernizáció; szervezetfejlesztés és modern folyamatmenedzsment ösztönzése A vállalkozások külső működési környezetének javítása, különös tekintettel az info-kommunikációs infrastruktúrára és a logisztikai központokra A forráshiányos kkv-k segítése a hitelhez való jutás feltételeinek javításával; visszatérítendő támogatások; újszerű pénzügyi eszközök az uniós támogatási rendszerben OP módosítást követő tervezett keret Minden pályázat nyitott a kkv-k számára, de csak néhány konstrukcióban pályázhatnak nagyvállalatok Forrás: NFÜ

20 20 A Regionális Politika keretében nyújtott támogatások jellemzői: Társfinanszírozású támogatás (EU + tagállam) Közvetlen támogatás Vissza nem térítendő támogatás Pénzbeli támogatás Utófinanszírozott támogatás Maximált nagyságú (támogatási intenzitás - intenzitási térkép) III.4. EU támogatások jellemzői

21 21 III.4. Magyarország – Reginális támogatási intenzitás* térkép Forrás: 85/2004. (IV. 19.) Kormányrendelet * Támogatási intenzitás: Az állami támogatásnak az elszámolható költségekhez viszonyított aránya. A maximálisan elérhető támogatási intenzitásnál figyelembe veendő minden támogatási forma.

22 22 Támogatásnak minősül: Vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök Kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás Kedvezményes kezességvállalás, állami tőkejuttatás Adókedvezmény, adóalap-kedvezmény Ingyenesen és kedvezményesen nyújtott szolgáltatás Ingatlanjuttatás Követelésről való lemondás, tartozásátvállalás Kedvezményes bérlet, kedvezményes lízing III.4. Támogatások típusa

23 23 Egyedi kormánydöntésen alapuló támogatás: nemzetgazdasági szinten is jelentős (10 millió euró feletti) beruházásoknak. Kizárólag állami forrásból finanszírozott. További támogatási formák: Vissza nem térítendő közvetlen támogatás, fejlesztési adókedvezmény, képzési támogatás és munkahelyteremtési támogatás. III.4. További vissza nem térítendő pénzeszközök

24 Köszönöm a figyelmet! Kis Tünde E-mail: tunde.kis@hu.pwc.com


Letölteni ppt "EU és állami támogatások Kis Tünde 2010.05.05. 2 I. Bevezetés II. Az Európai Unió támogatási rendszere 1. Római Szerződés 2. Regionális Politika legfőbb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések