Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektekkel kapcsolatos elvárások, nagyprojektek tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektekkel kapcsolatos elvárások, nagyprojektek tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 Projektekkel kapcsolatos elvárások, nagyprojektek tapasztalatai
Ellenrieder Fruzsina Kohéziós Politika & Környezeti Hatásvizsgálat Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság Workshop: Környezetvédelmi vizsgálatok a KÖZOP beruházások vonatkozásában Budapest, július 6.

2 Az előadás tartalma Az EU releváns környezetvédelmi jogszabályainak áttekintése Az SEA irányelv Gyakorlati problémák az SEA irányelv alkalmazása kapcsán Az EIA irányelv Gyakorlati problémák az EIA irányelv alkalmazása kapcsán Gyakorlati problémák a támogatási kérelem kitöltése során

3 Környezetvédelemi jogszabályok
Közlekedési projektekre vonatkozó EU környezetvédelmi jogszabályok 2001/42/EC irányelv bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (SEA irányelv) 85/337/EC irányelv az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (EIA irányelv) 92/43/EEC irányelv a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (Élőhelyvédelmi irányelv) 2009/147/EEC irányelv a vadon élő madarak védelméről (Madárvédelmi irányelv) 2000/60/EC irányelv a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (Vízkeret irányelv)

4 Háttér: Környezeti hatásvizsgálatok
Vízkeret irányelv Szakpolitika Élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv Árvízvédelmi irányelv SEA irányelv (2001/42) hatálya alá tartozó Tervek & Programok EIA irányelv (85/337) hatálya alá tartozó köz- és magánprojektek (módosítva: 97/11, 2003/35 & 2009/31) Reminders EIA for private and public projects – SEA for certain public plans. EIA amended 3 times (1 substantial amendment in 1997 – 2 targeted amendments in ).

5 SEA irányelv célja - 1. cikk
A környezet magas szintű védelmének biztosítása és hogy hozzájáruljon a környezeti szempontok beillesztéséhez a tervek és programok kidolgozásába és elfogadásába a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében Hogyan? Annak biztosításával, hogy környezeti vizsgálatot végezzenek egyes, a környezetre valószínűleg jelentős hatással járó tervek és programok vonatkozásában.

6 Mi a “terv vagy program”? - 2. cikk
Azok a tervek és programok tartoznak az SEA irányelv hatálya alá, amelyeket valamely nemzeti, regionális vagy helyi szintű hatóságnak kell kidolgoznia, illetve elfogadnia és amelyeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések írnak elő. A fogalom meghatározás magába foglalja: a tervek vagy programok módosítását, az Európai Unió által közösen finanszírozottakat.

7 Az SEA irányelv és a tervezési szakasz – 4. cikk
Mikor kell a környezeti vizsgálatot (SEA) elvégezni? a terv vagy program kidolgozása során, annak elfogadását megelőzően. A környezeti vizsgálat beilleszthető a meglévő eljárásokba, illetve beépíthető új eljárásokba.

8 Mikor kötelező az SEA? – 3. cikk
Azon tervek és programok esetében, amely a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, energetika, ipar, közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, távközlés, idegenforgalom, területrendezés, illetve földhasználat terén készül, ÉS amely meghatározza az EIA irányelv mellékleteiben felsorolt projektek jövőbeli engedélyének kereteit VAGY amely esetében valószínű területi hatására tekintettel a élőhelyvédelmi irányelv 6. vagy 7. cikke értelmében vizsgálatra van szükség.

9 OP módosítás és SEA Az SEA irányelv vonatkozó rendelkezései
2 cikk (a): tervek és programok: azok a tervek és programok, beleértve az Európai Közösség által közösen finanszírozottakat is, illetve ezek bármely módosítása … 3 cikk (3): A (2) bekezdésben említett tervek és programok közül azok, amelyek helyi szinten kis területek használatát veszik tervbe, illetve a (2) bekezdésben említett terveknek vagy programoknak csupán kisebb módosításai, csak abban az esetben igényelnek környezeti vizsgálatot, ha a tagállamok úgy határoznak, hogy azoknak valószínűleg jelentős hatásuk van a környezetre. 3 cikk (8): Az alábbi tervek és programok nem tartoznak ennek az irányelvnek a hatálya alá: - a kizárólag nemzetvédelmi vagy polgári védelmi célokat szolgáló tervek és programok, - a pénzügyi vagy költségvetési tervek és programok.

10 Az 1083/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései
33 cikk: Az operatív programok felülvizsgálata A tagállam vagy a Bizottság az érintett tagállammal egyetértésben kezdeményezésére. Az alábbi egy vagy több esetben: a) jelentős társadalmi-gazdasági változásokat követően; b) a közösségi, nemzeti vagy regionális prioritásokban bekövetkezett jelentős változások nagyobb mértékben vagy eltérő módon való figyelembevétele céljából; c) a 48. cikk (3) bekezdésében említett értékelés fényében; vagy d) végrehajtási nehézségek következtében. Szükség esetén: tartalékok kiosztását követően. A Bizottság a kérelmet határozatban fogadja el (legfeljebb 3 hónappal a benyújtást követően).

11 Példák az OP módosításra I.
Költségvetési/pénzügyi változás – Pénzügyi átcsoportosítás (Ugyanazon OP-n belül) egyik prioritási tengelyből a másikba: Az OP fizikai tartalmában változást nem eredményez => ez a módosítás típus nem esik az SEA irányelv hatálya alá (a 3 cikk (8) bekezdésére figyelemmel). az OP fizikai tartalmában eredményez változást => SEA alkalmazandó (legalább egy screeninget le kell folytatni) Az átcsoportosítás folytán (az EIA irányelv hatálya alá tartozó) új projekt(ek) megvalósítása válik lehetővé. Az átcsoportosítás bizonyos, a környezet védelmére irányuló cselekmények, tevékenységek csökkenésével jár (pl.: természetvédelemről hulladékgazdálkodásra).

12 Példák az OP módosításra II.
az OP fizikai tartalmában történő változás: “Kisebb” módosítás: legalább egy screeninget le kell folytatni az SEA irányelv 3 cikk (5) alapján, a módosítás valószínű környezetvédelmi hatásainak vizsgálatával és annak megállapítása érdekében, hogy egy SEA lefolytatása szükséges-e vagy sem. Ha SEA lefolytatása nem szükséges: a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni a screening döntést, a tényeket, amelyek alapján a környezetvédelmi vizsgálat nem szükséges (az SEA irányelv 3 cikk (7) és az irányelvet átültető nemzeti jogszabályban lefektetett szabályok szerint). Ha SEA lefolytatása szükséges : Bizottsághoz meg kell küldeni az SEA-vel kapcsolatos, szükséges információt, tekintettel arra, hogy hasonlóképpen történt az eredeti OP-k esetében is (nem technikai jellegű összefoglaló; 9(1)(b) cikk alapján készült nyiltakozat; monitoring intézkedések; információ a nyilvánosság és az érintett hatóságok részvételéről). A „kisebb” módosításnál jelentősebb módosítások: teljes SEA-t kell lefolytatni és a szükséges információt meg kell küldeni a Bizottságnak, tekintettel arra, hogy hasonlóképpen történt az eredeti OP-k esetében is...

13 EIA irányelv – 2.1 cikk Általános célok
Mire terjed ki az EIA irányelv hatálya? Azon projektekre, amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a környezetre (többek között a jellegük, méretük és elhelyezkedésük folytán). Mi a teendő ezen projektek esetében? engedélyezése kötelező, hatásokat meg kell vizsgálni. Mikor? az engedély megadása előtt.

14 Fogalom meghatározások - 1. cikk
‘Projekt’: épületek vagy egyéb létesítmények kivitelezése (”the execution of construction works or of other installations/schemes”), egyéb beavatkozások a természetes környezetbe és tájba, beleértve az ásványkincsek kiaknázását is. „Engedély”: a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok olyan döntése, amely feljogosítja a projektgazdát a projekt elvégzésére.

15 Milyen tényezőket kell vizsgálni? – 3. cikk
Az EIA azonosítja, leírja és értékeli az egyes projektek közvetlen és közvetett hatásait a következő tényezőkre: emberek, állat- és növényvilág; talaj, víz, levegő, éghajlat és a táj; anyagi javak és a kulturális örökség; az első, a második és a harmadik francia bekezdésben említett tényezők közötti kölcsönhatás.

16 A hatáskörrel rendelkező hatóság döntést hoz, hogy szükséges-e az EIA
Mely projektek? – 4. cikk Kötelező EIA “Screening” A hatáskörrel rendelkező hatóság döntést hoz, hogy szükséges-e az EIA I. MELLÉKLET alá tartozó projektek II. MELLÉKLET alá tartozó projektek

17 Közlekedési projektek: I. Melléklet 7-8. pont
7. a) Távolsági vasútvonalak és 2 100 méteres vagy azt meghaladó hosszúságú kifutópályával rendelkező repülőterek építése; b) Autópályák és gyorsforgalmi utak építése c) Négy vagy ennél több sávos új utak építése, vagy meglévő, egy vagy két sávos utak áthelyezése és/vagy kiszélesítése négy vagy több sávossá, akkor ha az új vagy átalakított vagy kiszélesített útszakasz egybefüggően legalább 10 km hosszú vagy annál hosszabb. 8. a) Belvízi hajózó utak és a belvízi közlekedés kikötői, amelyek 1 350 tonnánál nehezebb hajók fogadására alkalmasak. b) Kereskedelmi tengeri kikötők, parthoz vagy előkikötőhöz kapcsolódó be- és kirakó kikötőhelyek (kivéve a kompkikötőhelyeket), amelyek 1 350 tonnánál nehezebb hajók fogadására alkalmasak. 17

18 Infrastrukturális projektek: II. Melléklet 10. pont
c) Vasútépítés és más intermodális átrakodó állomások, és intermodális terminálok építése (az I. mellékletben nem szereplő projektek); d) Repülőterek építése; e) Utak, kikötők és kikötői létesítmények építése, ideértve a halászkikötőket is (az I. mellékletben nem szereplő projektek); f) Az I. mellékletben nem szereplő belvízi hajózási utak építése, folyócsatornázás és árvízvédelmi művek; h) Villamospályák, magas- vagy földalatti vasutak, függővasutak vagy hasonló különleges építésű vasutak, amelyeket kizárólag vagy elsősorban személyszállításra használnak; 18

19 EIA irányelv: Fontos! II. MELLÉKLET, 13. pont: Az I. és II. mellékletben felsorolt már engedélyezett, kivitelezett vagy kivitelezés alatt lévő projektek bármely olyan megváltoztatása vagy bővítése, amelynek jelentős ártalmas hatása van a környezetre (az I. mellékletben nem szereplő változtatás vagy bővítés). 19

20 Problémák az eljárás során
“Salami slicing” (projektek feldarabolása, „ütemezés szerint, a hatásvizsgálat elkerülése érdekében). Az Európai Unió Bírósága több esetben is kiemelte, hogy irányelv célja nem kerülhető meg a projekt felosztása által, és annak elmulasztása, hogy több projekt halmozott hatását figyelembe vegyék, nem járhat azzal a gyakorlati következménnyel, hogy a projekteket összességükben kivonják a hatásvizsgálat kötelezettsége alól. Különbségtétel az I. és II. melléklet alá tartozó projektek között. Vasúti projektek: C‑227/01. sz. Ügy Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság: egy olyan jellegű projekt, mint a már létező pálya megkettőzése, jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. Tehát, az ilyen jellegű projektet nem lehet úgy értelmezni, hogy az csupán valamely korábbi projektnek az egyszerű módosítása. Még ha csak rövidebb szakaszon is, de új nyomvonal is épül. Az ilyen építési projekt ugyanis természeténél fogva várhatóan – a 85/337 irányelv értelmében vett – jelentős hatást gyakorol a környezetre. Az engedély nem tartalmazza a munkálatok leírását. Natura 2000-es területek kijelölése a csatlakozás után történt: nem elfogadható!

21 Problémák a kérelem kitöltése során I.
Az információ környezetvédelmi szempontból nem releváns vagy rossz helyen szerepel az információ. A projekthez finanszírozás szempontjából nem tartozó részre vonatkozik az információ. Az I. és II. Melléklet alá tartozó tevékenységek összetévesztése. Hiányos információ az EIA irányelv 9 (1) cikkét illetően: Amennyiben az engedély megadására vagy elutasítására vonatkozóan határozatot hoztak, a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok … erről tájékoztatják a nyilvánosságot és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják a következő információkat: a határozat tartalma és az ahhoz kapcsolódó bármilyen feltétel, az érintett nyilvánosság által kifejezésre juttatott aggodalmak és vélemények vizsgálatát követően a határozat alapjául szolgáló főbb indokok és megfontolások, beleértve a nyilvánosság részvételének folyamatára vonatkozó információkat, szükség esetén a jelentős kedvezőtlen hatások elkerülése, csökkentése és, lehetőség szerint, ellensúlyozása céljából hozott főbb intézkedések leírása.

22 Problémák a kérelem kitöltése során II.
A nem technikai jellegű összefoglaló kifejezetten a projekt kérelem mellékleteként készül. Azt kell benyújtani, ami az EIA része volt és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tették! Jaspers észrevételei nincsenek beépítve/feldolgozva/ figyelembe véve A Natura 2000 nyilatkozat mellékleteként benyújtandó, megfelelő térkép hiánya (1: léptékű, mutassa a projektet, a Natura 2000 területeket, a kárenyhítő, -mérséklő intézkedéseket, az esetleges kompenzációt) Natura 2000 nyilatkozat nem egyértelmű. Natura 2000 hatásvizsgálat: tartalmazza a hatásokat fajokra és élőhelyekre, azok megjelölésével, a kármérséklő és kompenzációs intézkedéseket.

23 További információ: EIA Guidance: SEA Guidance: Natura 2000: WFD: WFD Article 4.7: Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata: 23

24 Köszönöm a figyelmet ☺


Letölteni ppt "Projektekkel kapcsolatos elvárások, nagyprojektek tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések