Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektmenedzsment a közlekedésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektmenedzsment a közlekedésben"— Előadás másolata:

1 Projektmenedzsment a közlekedésben
Közbeszerzési folyamat, változások PROCURA CONSULTING KFT.

2 PROCURA CONSULTING KFT.
Főbb témák ÚMFT-hez kapcsolódó, közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási szabályok Gyakori problémák támogatással megvalósuló közbeszerzési eljárások során PROCURA CONSULTING KFT.

3 Pályázati útmutatók közbeszerzéssel kapcsolatos szabályai
Támogatható tevékenységek - Elszámolható költségek Közbeszerzési dokumentációk kidolgozása Közbeszerzéshez kapcsolódó költségek Dokumentáció kidolgozása Közbeszerzési szakértő díja Eljárási díj Hivatalos közbeszerzési tanácsadó díja PROCURA CONSULTING KFT.

4 Elszámolhatóság általános feltételei
2006. december 20-a előtt felmerült költségek nem támogathatóak Kedvezményezettnél felmerülő költségek – számlával igazoltan Projekthez kapcsolódjanak Szokásos piaci áraknál nem lehet magasabb ill. közbeszerzési szerződésben rögzített árak Elszámolható költségkategóriába essen a költség Beszerzést a évi CXXIX. alapján végezte 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet előírásait alkalmazta PROCURA CONSULTING KFT.

5 PROCURA CONSULTING KFT.
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 20. § (1) A közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett - mint ajánlatkérő - felelős. (2) A kedvezményezett (ajánlatkérő) - az előrehaladási jelentésben - tájékoztatja a közreműködő szervezetet a közbeszerzési eljárás megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről. A kedvezményezett megküldi a közreműködő szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést, és a KDB határozatát, valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását. (3) Jogorvoslati eljárás indulása esetén, amennyiben az eljárást nem a közreműködő szervezet vagy az irányító hatóság kezdeményezte - a kedvezményezett haladéktalanul megküldi a közreműködő szervezetnek és az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységnek (a továbbiakban: EKKE) az eljárás megindításáról szóló értesítést. Amennyiben a KDB határozatában jogsértés megtörténtét állapítja meg, a közreműködő szervezet szabálytalansági eljárást indít. A KDB határozatának kézhezvételéig, illetve szabálytalansági eljárás esetén a szabálytalansági eljárás lezárásáig a kedvezményezett felfüggeszti a folyamatban lévő közbeszerzési eljárását, illetve elhalasztja a szerződéskötést. PROCURA CONSULTING KFT.

6 PROCURA CONSULTING KFT.
16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM r. 21. § (1) A közösségi értékhatárok feletti beszerzések esetében a közbeszerzési eljárás megindításának szándékáról a kedvezményezett az eljárás tervezett megindítása előtt legalább 15 nappal tájékoztatja a közreműködő szervezetet, és az EKKE-t. (2) A kedvezményezett az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás összeállításakor és az eljárás lefolytatása során biztosítja a kizáró okok és legalább a pénzügyi-gazdasági alkalmasság körében a teljes körű hiánypótlás lehetőségét. (3) Amennyiben az EKKE az eljárás lefolytatása során dokumentumokat kér be vagy megfigyelőt delegál, írásos szakértői jelentést készít a kedvezményezett és a közreműködő szervezet részére. (4) Amennyiben az EKKE jelentésében jogszabálysértést vagy annak gyanúját jelzi, a kedvezményezett 8 napon belül írásos választ készít az EKKE és a közreműködő szervezet részére. PROCURA CONSULTING KFT.

7 PROCURA CONSULTING KFT.
22. § (1) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek keretében lefolytatott beszerzések, illetve ilyenek előkészítésére vonatkozó beszerzések esetén - a 20. §-ban foglaltak mellett - a következő eljárás alkalmazandó; (2) A kedvezményezett közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 nappal a beszerzés 12 hónapnál nem régebbi költségkalkulációját a közreműködő szervezet részére megküldi. (3) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 nappal az előzetes összesített tájékoztatót, ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, dokumentációt (két szakaszból álló eljárás esetén mindkét dokumentációt) jóváhagyás céljából a közreműködő szervezet részére megküldi. A közreműködő szervezet a dokumentumokat az EKKE részére haladéktalanul továbbítja. (4) A közreműködő szervezet elvégzi a dokumentumok szakmai szempontú minőség-ellenőrzését, az erről készített jelentést azt az EKKE részére megküldi. Az EKKE elvégzi a dokumentum közbeszerzési szempontú minőség-ellenőrzését, az erről készített jelentést a közreműködő szervezet részére megküldi. A közreműködő szervezet az összesítő jelentést a kedvezményezett részére megküldi. PROCURA CONSULTING KFT.

8 PROCURA CONSULTING KFT.
(5) A közbeszerzési bíráló bizottság szavazati joggal nem rendelkező elnökét és titkárát a közreműködő szervezet, illetve amennyiben a kedvezményezett központi költségvetési szerv, a kedvezményezett jelöli. Szavazó tagot jelöl a kedvezményezett, a közreműködő szervezet és az NFÜ. A kedvezményezett, a közreműködő szervezet és az NFÜ által jelölhető szavazó tagok számát az NFÜ határozza meg, oly módon, hogy a szavazó tagok száma legfeljebb 7 fő, és egyik szervezet sem jelöli a szavazó tagok több mint felét. Megfigyelőt jelöl az EKKE. Szakértőt jelölhet a kedvezményezett, a közreműködő szervezet és az NFÜ. PROCURA CONSULTING KFT.

9 PROCURA CONSULTING KFT.
(6) Amennyiben az EKKE megfigyelője bármilyen, az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogszabálysértés fennállásának lehetőségét észleli, ezt jelzi a kedvezményezettnek, a közreműködő szervezetnek és a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének. Az EKKE megfigyelője az eredményhirdetést megelőzően írásos közbeszerzési szabályossági szakértői jelentést készít a kedvezményezett, a közreműködő szervezet, és a közbeszerzési bíráló bizottság elnöke részére. (7) Amennyiben a kedvezményezett - mint ajánlatkérő - nem ért egyet a közbeszerzési bíráló bizottság javaslatával, erről részletes indoklást készít, ezt a közreműködő szervezet és az EKKE részére megküldi, és velük az eredményhirdetést megelőzően egyeztet. (8) A közreműködő szervezet vezetője egyetértése esetén a szerződést ellenjegyzi. PROCURA CONSULTING KFT.

10 PROCURA CONSULTING KFT.
Várható módosítás (1) Az együttes rendelet 20. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(2) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a hiánypótlás lehetőségét köteles legalább a kizáró okok, a pénzügyi-gazdasági alkalmasság és a formai követelmények körében biztosítani. Az ajánlat, illetőleg a részvételi jelentkezés benyújtásával kapcsolatos formai követelményeket legfeljebb a megfelelő ajánlattétel, illetőleg részvételi jelentkezés elősegítése érdekében, a ténylegesen szükséges mértékig lehet előírni. (3) A kedvezményezett - az előrehaladási jelentésben - tájékoztatja a közreműködő szervezetet a közbeszerzési eljárás megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről. A kedvezményezett megküldi a közreműködő szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződést, jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést, és a KDB határozatát, valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, amennyiben ezeket az előrehaladási jelentés megküldését megelőzően még nem küldte meg. Az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, és az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést elektronikusan kell benyújtani. (4) Jogorvoslati eljárás indulása esetén, amennyiben az eljárást nem a közreműködő szervezet vagy az irányító hatóság kezdeményezte - a kedvezményezett haladéktalanul megküldi a közreműködő szervezetnek és az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységnek (a továbbiakban: EKKE) az eljárás megindításáról szóló értesítést. Amennyiben a KDB határozatában jogsértés megtörténtét állapítja meg, a közreműködő szervezet szabálytalansági eljárást indít. A KDB határozatának kézhezvételéig, illetve szabálytalansági eljárás esetén a szabálytalansági eljárás lezárásáig a kedvezményezett felfüggeszti a folyamatban lévő közbeszerzési eljárását, illetve elhalasztja a szerződéskötést. PROCURA CONSULTING KFT.

11 PROCURA CONSULTING KFT.
Várható módosítás (5) Az NFÜ a honlapján közzéteheti: a) az ajánlatok elbírálásakor készített összegezést; b) amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban külön jogszabály szerint lefolytatott szabálytalansági eljárásban a közreműködő szervezet vagy az NFÜ szabálytalanságot állapít meg, a szabálytalanság tényét, elkövetésének módját, és a szabálytalansággal érintett összeget. (1) Az együttes rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az 1 milliárd forintot nem meghaladó támogatással megvalósuló projektek közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzései esetében a közbeszerzési eljárás megindításának szándékáról a kedvezményezett az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció (a továbbiakban közbeszerzési dokumentumok) megküldésével az eljárás tervezett megindítása előtt legalább 15 munkanappal tájékoztatja a közreműködő szervezetet. Amennyiben a közreműködő szervezet az eljárás előkészítésébe vagy az eljárásba a (3) bekezdésben, valamint külön jogszabályban meghatározott módon be kívánja vonni az EKKE-t, a dokumentumok megküldésével erről haladéktalanul tájékoztatja..” (2) Az együttes rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Amennyiben az EKKE – a közreműködő szervezet tájékoztatását követően – az eljárás előkészítése vagy lefolytatása során dokumentumokat kér be vagy megfigyelőt delegál, írásos szakértői jelentést készít a kedvezményezett és a közreműködő szervezet részére.” PROCURA CONSULTING KFT.

12 PROCURA CONSULTING KFT.
Várható módosítás (1) Az együttes rendelet 22. §-ának (2)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(2) A kedvezményezett közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal a beszerzés 12 hónapnál nem régebbi költségkalkulációját a közreműködő szervezet részére megküldi. (3) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal az (amennyiben készült) előzetes összesített tájékoztatót, valamint a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyás céljából a közreműködő szervezet részére megküldi. A közreműködő szervezet a dokumentumokat az EKKE, közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés esetén az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást a Gazdasági Versenyhivatal részére is haladéktalanul továbbítja. (4) A közreműködő szervezet elvégzi a dokumentumok szakmai szempontú minőség-ellenőrzését, az erről készített jelentést az EKKE részére megküldi. Az EKKE elvégzi a dokumentumok közbeszerzési szempontú minőség-ellenőrzését, az erről készített jelentést a közreműködő szervezet részére megküldi. A közreműködő szervezet az összesítő jelentést a kedvezményezett részére megküldi. Az összesítő jelentés alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat a kedvezményezett a közreműködő szervezet és az EKKE részére megküldi. A közreműködő szervezet és az EKKE a további észrevételeiről 5 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet. PROCURA CONSULTING KFT.

13 PROCURA CONSULTING KFT.
Várható módosítás (5) A közbeszerzési bíráló bizottság szavazati joggal nem rendelkező titkárát a közreműködő szervezet, illetve amennyiben a kedvezményezett központi költségvetési szerv, a kedvezményezett jelöli. Szavazó tagot jelöl a kedvezményezett, a közreműködő szervezet és az NFÜ. A kedvezményezett, a közreműködő szervezet és az NFÜ által jelölhető szavazó tagok számát az NFÜ, vagy a feladat delegálása esetén a közreműködő szervezet határozza meg, oly módon, hogy a szavazó tagok száma legfeljebb 7 fő, és egyik szervezet sem jelöli a szavazó tagok több mint felét. Megfigyelőt jelöl az EKKE. Szakértőt jelölhet a kedvezményezett, a közreműködő szervezet és az NFÜ.” (2) Az együttes rendelet 22. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(8) A közreműködő szervezet vezetője egyetértése esetén a szerződést ellenjegyzi. Támogatás csak a közreműködő szervezet vezetője által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő költségekre folyósítható.” PROCURA CONSULTING KFT.

14 PROCURA CONSULTING KFT.
Várható módosítás Az együttes rendelet az alábbi 22/A. és 22/B §-okkal egészül ki: „22/A. § Amennyiben a kedvezményezett a § alapján köteles eljárni, a) a közbeszerzési eljárás időbeli ütemezését úgy tervezi meg, hogy a §-ban meghatározott határidőkkel összhangban álljon; b) a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton is megküldheti; c) a közbeszerzési dokumentumok megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a közreműködő szervezetet a beszerzés becsült értékéről és feltünteti a projekt számát; d) a közbeszerzési eljárás során a bontás, a bíráló bizottság üléseinek, valamint az eredményhirdetés időpontjáról legalább két munkanappal előbb tájékoztatja a közreműködő szervezetet és – amennyiben az eljárásban részt vesz – az EKKE-t is; e) a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötött szerződés módosításáról - a módosítás tervezett időpontja előtt a 21. § esetében legalább 15 munkanappal, a 22. § esetében legalább 30 munkanappal - tájékoztatja a közreműködő szervezetet, és bemutatja a módosítás jogszerűségét megalapozó körülményeket. 22/B. § Az akciótervben nevesítés céljából, illetve pályázatra benyújtott projektjavaslatok esetében a projekt gazda köteles a közreműködő szervezetet a közbeszerzései megindításáról a §-ban foglalt határidők szerint tájékoztatni. Amennyiben a közreműködő szervezet, illetve az NFÜ a §-ban meghatározott módon kíván eljárni, a tájékoztatás kézhezvételét követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.” PROCURA CONSULTING KFT.

15 Általános szabályok – Kbt. szerint – támogatás felhasználása során
BECSÜLT ÉRTÉK Projekt értéke – Kbt. szerint becsült érték A Kbt. a becsült érték fogalmát a 35. § (1) bekezdésében a következők szerint határozza meg: „A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog átengedésének értékét.” 16/ 2006 (XII.28.) MeHVM-PM rendelet: A kedvezményezett közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 nappal a beszerzés 12 hónapnál nem régebbi költségkalkulációját a közreműködő szervezet részére megküldi. Pályázatban is szerepel részletes költségbecslés! PROCURA CONSULTING KFT.

16 PROCURA CONSULTING KFT.
Támogatásokkal összefüggésben többnyire projektszemléletben kell gondolkodni, míg a közbeszerzési eljárásokban szerződésekben, azaz közbeszerzési eljárásokban. Az egyes beszerzéseket úgy praktikus összehangolni – időben, a pénzügyi- és fizetési feltételek tekintetében, és nem utolsósorban a beszerzések műszaki leírása meghatározása során – hogy azok minden szempontból egymással és a támogatási szerződéssel (valamint az azt megelőzően készített pályázattal) összhangban legyenek. PROCURA CONSULTING KFT.

17 A független hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása
Kbt. 9. §-ának (1) bekezdése A hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának kötelezettsége Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő csak független közbeszerzési tanácsadót vonhat be. PROCURA CONSULTING KFT.

18 A közbeszerzés előkészítése
A Kbt. 4. §-ában kerülnek meghatározásra a „közbeszerzési eljárás előkészítése” és a „közbeszerzési műszaki leírás” fogalmak. Közbeszerzés előkészítése a pályázat/támogatási kérelem összeállítása során Pályázatban: technológia, műszaki paraméterek – ennek összhangban kell lenni a közbeszerzés ajánlati dokumentáció műszaki leírásával Probléma: konkrét termékek, technológiák, személyek megnevezése A pályázatban szereplő támogatási összegek (költségvetési sorok) kerülnek a támogatási szerződésbe, így logikusan következik, hogy a támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó egyes közbeszerzések becsült értéke már a pályázatban meghatározásra kerül. A beszerzés mennyisége - pályázatban és a támogatási szerződésben sok esetben „indikátor”-ként jelenik meg. Miután a támogatás felhasználásának ellenőrzése – egyebek mellett – a megadott indikátorok alapján történik, külön célszerű a közbeszerzés előkészítése során figyelni arra, hogy a beszerzés tárgya és mennyisége, illetve a közbeszerzés műszaki leírása összhangban legyen a pályázó által meghatározott indikátorokkal, illetve a pályázatban szereplő műszaki tartalommal. PROCURA CONSULTING KFT.

19 PROCURA CONSULTING KFT.
Összeférhetetlenség A pályázatkészítés során végzett piackutatással összefüggésben felmerülhetne a Kbt. szerinti összeférhetetlenség kérdése a későbbi közbeszerzési eljárásban, ugyanis az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos pályázatok során a támogatást nyújtó szervezetek a pályázati felhívásban sokszor megkövetelik, hogy a pályázó a – költségvetés megalapozottsága érdekében – konkrét árajánlattal támassza alá költségigényét. A Kbt. 10. §-ának (6) bekezdése kimondja ugyanakkor, hogy nem minősül – az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása szempontjából – a közbeszerzési eljárás előkészítésébe bevont személynek (szervezetnek) az olyan személy (szervezet), akitől (amelytől) az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, továbbá akitől, illetőleg amelytől a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy ezek során nem jutott a többi ajánlattevőnél több információhoz. Fontos figyelni arra, hogy az ajánlatkérő további (egyébként szükségtelen) olyan többlet információkat ne adjon az így bevont érdekelt gazdálkodó szervezetnek, amelyeket a közbeszerzési eljárásban résztvevő többi ajánlattevővel (részvételre jelentkezővel) nem közöl. Ez esetben ugyanis a Kbt. szerint nem érvényesül az összeférhetetlenség alóli mentesség. PROCURA CONSULTING KFT.

20 Közbeszerzés megindítása
A Kbt. 48. §-nak (2) bekezdés: az a szervezet, amely támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívást már a támogatási igényre vonatkozó döntés meghozatala előtt is közzéteheti. Az ajánlati felhívásban (az egyéb információk körében) fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét erre a körülményre. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása esetén sajátos szabályok alkalmazhatóak: Kbt. az ajánlatkérő részére főszabály szerint elbírálási kötelezettséget ír elő: a 82. § egyértelművé teszi, hogy kötelező az ajánlatokat elbírálni, az ajánlatkérő ez alól csak akkor mentesül, ha a közbeszerzés megkezdését követően általa előre nem látható és elháríthatatlan külső okból következtében körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy megkötése esetén teljesítésére nem lenne képes. Ekkor az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania és ennek tényét ki kell hirdetnie. A Kbt. 48. §-ának (3) bekezdése az eredménytelenség megállapítására jogosító okként nevesíti a támogatásra irányuló igény elutasítását az olyan ajánlatkérők esetében, akik (amelyek) támogatásra irányuló igényt nyújtottak be, és ennek alapján indítottak közbeszerzési eljárást. További eljárási lépések: 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet PROCURA CONSULTING KFT.

21 PROCURA CONSULTING KFT.
A hiánypótlás kérdése A Kbt. 83. §-a, illetve 112. §-a: az ajánlatkérőnek az ajánlati/részvételi felhívásban rendelkeznie kell arról, hogy a közbeszerzési eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja-e, továbbá milyen körben biztosítja azt. az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében az ajánlatkérő legalább egy alkalommal köteles biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. (K.É. 58.) számú ajánlása a hiánypótlás alkalmazásáról: „Az ajánlatkérő hiánypótlás biztosítására vonatkozó rendelkezési jogosultságát korlátozza a Kbt. 83. §-a (1) bekezdésének második mondata. Eszerint az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén az ajánlatkérő – legalább egy alkalommal – köteles teljes körben  biztosítani a hiánypótlás lehetőségét.” További szabályok: 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet és várható módosítása PROCURA CONSULTING KFT.

22 A fizetési feltételek meghatározása
Az uniós támogatású projekteknél a kifizetések előtti szigorú pénzügyi ellenőrzések időigénye miatt a Kbt §-ának (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított 30 nap helyett legkésőbb 60 napon belül teljesítse az ellenszolgáltatást, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg. Támogatással megvalósuló beszerzések esetén a kifizetés menete meglehetősen bonyolult, és a kifizetéseket többszintű ellenőrzés előzi meg. Éppen ezért az ajánlati/részvételi felhívásban, illetve a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben célszerű ezt is rögzíteni. A támogatásokkal megvalósuló projektek elszámolási mechanizmusa az alábbi kormányrendeletekből ismerhető meg: a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet; a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. PROCURA CONSULTING KFT.

23 A fizetési feltételek meghatározása
A 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint strukturális alapok esetén a szállító/vállalkozó (a közbeszerzési eljárás nyertese) részére a kifizetés történhet – a folyamatot kissé leegyszerűsítve – alapvetően két módon történhet az alábbiak szerint: 1. A kedvezményezett kifizeti a szállító/vállalkozó számláját, majd a támogató szervezet a kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegét utólagosan megtéríti közvetlenül a kedvezményezett (bank)számlájára. vagy 2. A számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül – engedményezés útján – a szállító részére történik a kedvezményezettre jutó saját erő biztosításának igazolása mellett. Amennyiben a Kedvezményezett az 1. módszer szerint kapja meg a támogatást, célszerű gondoskodnia a közbeszerzés megkezdése előtt arról, hogy a beszerzés értéke rendelkezésére álljon, hiszen a támogatást csak akkor kapja meg, ha igazolni tudja, hogy a szállítóval/vállalkozóval az elszámolás és a kifizetés megtörtént. Ebben az esetben a közbeszerzés nyertesének közvetlenül az ajánlatkérő fizet, tehát a maximum 60 napos fizetési határidő betartásáról neki kell gondoskodnia (azaz ez esetben a kedvezményezett előfinanszírozza a támogatás összegét). A 2. módszer szerint a közbeszerzés nyertese nem közvetlenül az ajánlatkérőtől kapja meg a számla ellenértékét, hanem az összetett pénzügyi és egyéb ellenőrzést követően a támogató szervezettől. Ez esetben is érvényes a Kbt §-ának (3) bekezdésében meghatározott maximum 60 napos fizetési határidő, azonban az ajánlatkérőnek ilyenkor korlátozott ráhatása van a számla ellenértékének időben történő kifizetésére. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás alapján a szerződés az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között jön létre, míg a tényleges kifizetés egy tőlük „független” szervezeten keresztül történik, célszerű ezen körülményre az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban kifejezetten felhívni az ajánlattevők figyelmét. PROCURA CONSULTING KFT.

24 PROCURA CONSULTING KFT.
Kohéziós Alap esetén a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 35. §-a szerint történik az elszámolás, amely leegyszerűsítve a következőket jelenti. A közösségi hozzájárulások és az ehhez kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegei, valamint a kedvezményezettek által biztosított saját erő és általános forgalmi adó összegei projektenként nyitott lebonyolítási (bank)számlákra kerülnek átutalásra. A kedvezményezett a saját erő rendelkezésre állását és összegét annak a projekt lebonyolítási (bank)számlára történő átutalásával igazolja. A Kohéziós Alap közreműködő szervezet intézkedik a közösségi és központi költségvetési támogatás, valamint a kedvezményezett által befizetett saját erő összegének egy összegben történő kifizetéséről – a szerződésben rögzített feltételek szerint, engedményezés útján – a szállító részére. PROCURA CONSULTING KFT.

25 PROCURA CONSULTING KFT.
281/2006 (XII.23.) Korm. rendelet A időszakra vonatkozó projektek esetén a kifizetések menetét a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza 19.§ (4) A támogatások folyósítása a kedvezményezett nevére kiállított számlákon vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követően kerül folyósításra, mely az alábbi formákban történhet: a) kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára, b) a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére a kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett, c) a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési szerződés bemutatása esetén a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára. PROCURA CONSULTING KFT.

26 PROCURA CONSULTING KFT.
Az ajánlati/részvételi felhívásban (III.1.2 pont) az említett jogszabályokra és fizetési feltételekre hivatkozni kell. Bírálati szempont: A fizetési feltételekkel összefüggésben érdemes kitérni a bírálati szempontrendszer meghatározására is. Miután a hivatkozott jogszabályokban részletesen szabályozott a kifizetési és elszámolási rend, nem indokolt a közbeszerzési eljárásokban a számla kifizetési határidőt értékelési részszempontként meghatározni – ahogy azt sokat teszik –, miután sok esetben arra az ajánlatkérőnek ténylegesen nincs ráhatása, illetőleg a jogszabályok betartása esetén az meghatározott időpontban történik. Megjegyzendő, hogy a számla utolsó részletének kifizetése logikusan a projekt megvalósításának végső időpontjához közeli időpontban történik, így például egy ajánlattevő által ajánlott 200 napos fizetési határidő a valóságban elvileg sem tartható, hiszen a projekt zárása után semmiféle kifizetés nem történhet, és egy ilyen mértékű megajánlás teljesítése nagy eséllyel – szinte biztosan – a projekt zárás utáni végdátumon kívül esne. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek meghatározásakor érdemes figyelembe venni a Kbt. 53. §-a (5) bekezdésében foglaltakon túl a támogatás felhasználásából adódó sajátosságokat is. Így például. a jótállási időszak lejártának végéig a vállalkozási díj bizonyos részének visszatartása nem a legszerencsésebb megoldás, hiszen a támogatási szerződésben foglalt projekt befejezésének véghatárideje sok esetben nem tartalmazza a beszerzett létesítmények, eszközök jótállási-, illetőleg garanciális időszakát, következésképpen a vállalkozási díj visszatartása miatt a projekt zárásakor a támogató szervezettel történő elszámolás során nehézségek adódhatnak. PROCURA CONSULTING KFT.

27 PROCURA CONSULTING KFT.
Kbt. módosítás irányai Üzleti titokra hivatkozás szabályai Eljárás során Szerződések nyilvánossága A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására irányadó szabályozás módosítása Kötelező jogi képviselet a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetében a KDB előtti eljárásban KDB eljárásának kiterjesztése, illetve a kérelem visszavonása esetén az eljárás folytatása Szakértő kötelező kirendelése a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzések kapcsán indult jogorvoslati eljárásban Jogorvoslat-kezdeményezési jog biztosítása a Közbeszerzések Tanácsa részére A Gazdasági Versenyhivatal jogosítványa a KDB hivatalbóli eljárásának kezdeményezésére A szerződéskötési moratórium intézményének módosítása A KDB érdemi határozatainak kategorizálása Az eljárás eredményét érdemben befolyásoló jogsértés Az eltiltás jogintézményének felülvizsgálata PROCURA CONSULTING KFT.

28 Eljárásra vonatkozó módosítási javaslatok
A közbeszerzési eljárások jogszerűségének biztosítása A hiánypótlásra vonatkozó rendelkezések kiigazítása Érvénytelenségi szabályok pontosítása Az erőforrást felajánló szervezetre vonatkozó rendelkezések kiegészítése A tárgyalásos eljárások tárgyalási szabályaira vonatkozó rendelkezések pontosítása Versenykorlátozó magatartás kezelése a Kbt-ben A Közbeszerzések Tanácsa összetételének, feladatainak felülvizsgálata PROCURA CONSULTING KFT.

29 Procura Consulting Kft. procura@t-online.hu
Köszönöm a figyelmet! Gál Erzsébet Procura Consulting Kft. PROCURA CONSULTING KFT.


Letölteni ppt "Projektmenedzsment a közlekedésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések