Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cím felsorolás Cím felsorolás Cím Szöveg az oldal teljes szélességében Dbgrhrg –Gjzkuz –gjkzj fjhztujtzu Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtás Országos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cím felsorolás Cím felsorolás Cím Szöveg az oldal teljes szélességében Dbgrhrg –Gjzkuz –gjkzj fjhztujtzu Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtás Országos."— Előadás másolata:

1

2 Cím felsorolás Cím felsorolás

3 Cím Szöveg az oldal teljes szélességében Dbgrhrg –Gjzkuz –gjkzj fjhztujtzu Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Bv. intézetek 31 Intézmények 5 Gazdasági társaságok 12

4 Aktuális befogadó képesség: 12335 fő, 2010. december 09.

5 Végrehajtási fokozat szerinti létszám Fegyház2921 Börtön6654 Fogház1345 Fk. Börtön204 Fk. Fogház171 Összes11295

6

7 Küldetés A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának munkájával szolgálja a társadalmat, azáltal, hogy a jogszabályokban megha- tározottak szerint, biztonságos és humánus körülmények között hajtja végre a személyi szabadság korlátozásával járó büntetéseket és intézkedéseket; együttműködik a társszervekkel, nem kormányzati szervezetekkel és magukkal a fogvatartottakkal annak érdekében, hogy csökkentse a bűnismétlés kockázatát, ezáltal hozzájáruljon a Magyar Köztársaság biztonságának, közrendjének fenntartásához. Jövőkép Felkészült, felelősen tevékenykedő, a büntető igazságszolgáltatás szerves részeként működő fegyveres rendvédelmi szervként megújítjuk szakmai munkánkat, és kivívjuk a társadalom bizalmát, elismerését. Küldetés A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának munkájával szolgálja a társadalmat, azáltal, hogy a jogszabályokban megha- tározottak szerint, biztonságos és humánus körülmények között hajtja végre a személyi szabadság korlátozásával járó büntetéseket és intézkedéseket; együttműködik a társszervekkel, nem kormányzati szervezetekkel és magukkal a fogvatartottakkal annak érdekében, hogy csökkentse a bűnismétlés kockázatát, ezáltal hozzájáruljon a Magyar Köztársaság biztonságának, közrendjének fenntartásához. Jövőkép Felkészült, felelősen tevékenykedő, a büntető igazságszolgáltatás szerves részeként működő fegyveres rendvédelmi szervként megújítjuk szakmai munkánkat, és kivívjuk a társadalom bizalmát, elismerését.

8

9  A büntetőpolitikai reform keretében megvalósuló jogszabályi válto- zások előkészítésében való részvétel.  A helyreállító igazságszolgáltatás eszközrendszerének beépítése a büntetés-végrehajtás gyakorlatába.  A büntetés-végrehajtás szabadulásra felkészítő tevékenységének harmonizálása a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal  A munkáltatásban résztvevő fogvatartottak számarányának eme- lése, differenciáltabb bérezés, új típusú ösztönzési rendszer kido- lgozása, bevezetése, a fogvatartottak munkajogi helyzetének ren- dezése, bérfejlesztés koncepciójának kidolgozása.  A fiatalkorúak életkori sajátosságainak figyelembe vételével a szer- vezetszerű munkáltatás – lehetőség szerint képzéssel összekap- csolt – kialakítása Tökölön, Szirmabesenyőn és Pécsett.  A fogvatartotti foglalkoztatás oktatási, képzési elemeinek felülvizs- gálata, a tanulmányi rendszer egységesítése,

10  Drogprevenciós körletek szakmai munkájának erősítése, újak kialakítása.  Intézeti programok számának, a zárkán kívüli hasz- nos elfoglaltsággal töltött időnek, valamint a sportfoglalkozások gyakoriságának növelése.  A programokat szolgáltató civil és egyházi szer- vezetekkel, valamint a helyi önkormányzatokkal kia- lakított együttműködések formai és tartalmi kerete- inek felülvizsgálata, bővítése, új kapcsolatok kia- lakítása.  Szakmai alapon nyugvó, folyamatos együttműködés nemzetközi területen, részvétel nemzetközi szerve- zetek (első sorban az EU) jogállami, börtönüggyel kapcsolatos tevékenységében, bilaterális kapcso- latok erősítése illetve a börtönügyi szervezetekben való aktív közreműködés.

11  Pályázati források felkutatása, pályázatok beadása, elsődlegesen konzorciumi formában.  PR koncepció és médiastratégia kidolgozása, tervezett és folyamatos média megjelenés, szóvivői rendszer kialakítása és működtetése.  Tudományos Tanács megalakítása és működtetése.

12 Stigmatiz á ci ó Prizoniz á ci ó depriv á ci ó

13 A.Börtönártalom csökkentése. B.A civil szférában is elfogadható szakképzettség bizto- sítása. C.Családi kapcsolat megőrzése, erősítése. D.Munkahely keresésének segítése, kapcsolatfelvétel a munkáltatóval. E.Bűnismétlés megelőzése, pártfogó, segítő tevékenység előkészítése.

14 A börtönártalmakat egységesen úgy határozhatnánk meg, hogy mindazon ártalmak, amelyek a börtön diszfunk- cionális működése következtében keletkeznek, vagy súlyosbodnak. Ezért kiemelten fontos, hogy a börtönben dolgozó tes- tületi tagok észleljék a börtönbeli diszfunkciókat, és próbáljanak azon változtatni.

15  általános iskola  középiskola  iskolarendszeren kívüli felnőttképzés  felsőfokú tanulmányok

16

17 2010. novemberi adatok szerint MEGNEVEZÉSFÉRFINŐÖSSZES% Analfabéta134311651,02 Ált. iskola 8 osztály7019470748946,28 Szakmunkásképző iskola234870241814,94 Szakközépiskola661527134,41 Gimnázium483515343,30 Főiskola229332621,62 Egyetem135181530,95 Ált. iskola 8 osztály alatt4115323443827,48 ÖSSZESEN15124104816172100,00

18 Büntetés-végrehajtási szervezet lehetőségei:  látogató fogadás biztosítása (az idő hosszabbítása, soron kívüli látogató fogadás jutalmak),  rövid tartamú eltávozás,  látogató fogadása intézeten kívül,  aktív nevelői közreműködés a kapcsolatok megtar- tásában,  devalválódott kapcsolatok fokozott figyelemmel kísé- rése,  családi döntéshozó csoportkonferencia,  szülői értekezletek, mint a lehetőségek, a problémák megbeszélésének fórumai, stb.

19 Büntetés-végrehajtási szervezet feladatai:  szabadulás előtt állók nyilvántartása,  tájékoztató, ismertető anyagok átadása,  kapcsolatfelvétel lehetséges munkáltatókkal, munkaügyi központokkal,  szabadulás előtti egyéni felkészítés,  irányított egyéni és csoportos foglalkozások.

20  Komplex feladat, lényegében a befogadástól kezdődően szerepel a célkitűzésben.  Együttműködés állami hivatalokkal, kiemelten az Igaz- ságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatával.  Együttműködés karitatív, egyházi és társadalmi szerve- zetekkel.

21 Négy történelmi egyház, közel 200 társadalmi szervezet Katolikus börtönlelkész:17 fő Református börtönlelkész:11 fő Evangélikus börtönlelkész: 4 fő Zsidó börtönlelkész: 1 fő (országos hatáskörrel) Összesen33 fő

22  2009-ben 83 pályázatot nyújtottak be, amelyek közül 62 pozitív elbírálásban részesült. 21 program fejeződött be sikeresen, 26 szakmai megvalósítása volt folyamatban, valamint 15 program állt az előkészítés fázisában.  Összességében a 2009. évben 311,18 MFt értékben nyertek pályázati forrásokat az intézetek és külső partnereik.  2010. első félévében 36 pályázat került benyújtásra, ebből 6 nyertes pályázat született, 27 elbírálási szakaszban volt, 3 pedig a tervezés fázisában állt. A bv. szervek közül 2010 első felében 13 vesz részt aktívan pályázati tevékenységben.  Összességében 2.837 millió Ft a megpályázott összeg, a megítélt 6 nyertes pályázat értéke 29.460.400 Ft.

23 Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) által támogatott projektek: Balassagyarmati Fegyház és Börtön „Együtt, Közösen a Palóc-liget természeti környezetének megóvásáért”, „Adj esélyt, hogy jóvátegyem” Heves megyei Büntetés-végrehajtási Intézet „Börtön a városért”, „Visszailleszkedés új eséllyel” Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön „Hősök temetője – bűnmegelőzési, értékteremtő közösségszervezés”

24 EQUAL Közösségi Kezdeményezés által támogatott projekt: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön: „Visszatérés a társadalomba” TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) által támogatott projekt: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön: „Kapuláz – Esély az életre” TÁMOP 1.4.3-08/2

25 Saját költségvetés terhére megvalósuló programok: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön: városszépítő közcélú munkavégzésének biztosítása Heves Megyei Bv. Intézet: Női elítéltek közterületi munkavégzése Egerben Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: helyreállító munka végzése egy helyi állatkertben, egy óvoda játszóterén, valamint egy alapítvány létesítményében

26


Letölteni ppt "Cím felsorolás Cím felsorolás Cím Szöveg az oldal teljes szélességében Dbgrhrg –Gjzkuz –gjkzj fjhztujtzu Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtás Országos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések