Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos"— Előadás másolata:

1 Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos
A büntetés-végrehajtási szervezet szerepe a fogvatartottak munkaerő-piacon történő visszailleszkedésében Előadó: Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai és koordinációs helyettese 2010. december 15.

2 Büntetés-végrehajtási szervezet alapfeladata
Cím felsorolás Cím felsorolás Büntetés-végrehajtási szervezet alapfeladata 1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről 1. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerin-tézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoz-tatása folytán megállapított elzárást végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv. 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a bünteté-sek és az intézkedések végrehajtásáról 19. § A szabadságvesztés végrehajtásának célja az, hogy e törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során elősegítse az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba történő beillesz-kedését, és azt, hogy tartózkodjék újabb bűncselekmény elköve-tésétől.

3 Büntetés-végrehajtás szervezeti felépítése
Cím Szöveg az oldal teljes szélességében Dbgrhrg Gjzkuz gjkzj fjhztujtzu Büntetés-végrehajtás szervezeti felépítése Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Bv. intézetek 31 Intézmények 5 Gazdasági társaságok 12

4 Börtönnépesség Fogva tartás jogcíme Előzetes, nem jogerős fogvatartott
4767 Elítélt 11587 Elzárásos 124 Összesen: 16478 Aktuális befogadó képesség: fő, december 09.

5 Elítéltek végrehajtási fokozata Végrehajtási fokozat szerinti létszám
Fegyház 2921 Börtön 6654 Fogház 1345 Fk. Börtön 204 Fk. Fogház 171 Összes 11295

6

7 Fejlesztési program „Felelősen, felkészülten”
Küldetés A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának munkájával szolgálja a társadalmat, azáltal, hogy a jogszabályokban megha-tározottak szerint, biztonságos és humánus körülmények között hajtja végre a személyi szabadság korlátozásával járó büntetéseket és intézkedéseket; együttműködik a társszervekkel, nem kormányzati szervezetekkel és magukkal a fogvatartottakkal annak érdekében, hogy csökkentse a bűnismétlés kockázatát, ezáltal hozzájáruljon a Magyar Köztársaság biztonságának, közrendjének fenntartásához. Jövőkép Felkészült, felelősen tevékenykedő, a büntető igazságszolgáltatás szerves részeként működő fegyveres rendvédelmi szervként megújítjuk szakmai munkánkat, és kivívjuk a társadalom bizalmát, elismerését.

8 Fejlesztési program „Felelősen,felkészülten”
PILLÉREK I. „Rend és biztonság” „Integráció, reintegráció” III. „Európai színvonalú személyzet” IV. „Konszolidáció” V. „Racionalizáció”

9 „Integráció, reintegráció” főbb pontjai
A büntetőpolitikai reform keretében megvalósuló jogszabályi válto-zások előkészítésében való részvétel. A helyreállító igazságszolgáltatás eszközrendszerének beépítése a büntetés-végrehajtás gyakorlatába. A büntetés-végrehajtás szabadulásra felkészítő tevékenységének harmonizálása a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal A munkáltatásban résztvevő fogvatartottak számarányának eme-lése, differenciáltabb bérezés, új típusú ösztönzési rendszer kido-lgozása, bevezetése, a fogvatartottak munkajogi helyzetének ren-dezése, bérfejlesztés koncepciójának kidolgozása. A fiatalkorúak életkori sajátosságainak figyelembe vételével a szer-vezetszerű munkáltatás – lehetőség szerint képzéssel összekap-csolt – kialakítása Tökölön, Szirmabesenyőn és Pécsett. A fogvatartotti foglalkoztatás oktatási, képzési elemeinek felülvizs-gálata, a tanulmányi rendszer egységesítése,

10 Drogprevenciós körletek szakmai munkájának erősítése, újak kialakítása.
Intézeti programok számának, a zárkán kívüli hasz-nos elfoglaltsággal töltött időnek, valamint a sportfoglalkozások gyakoriságának növelése. A programokat szolgáltató civil és egyházi szer-vezetekkel, valamint a helyi önkormányzatokkal kia-lakított együttműködések formai és tartalmi kerete-inek felülvizsgálata, bővítése, új kapcsolatok kia-lakítása. Szakmai alapon nyugvó, folyamatos együttműködés nemzetközi területen, részvétel nemzetközi szerve-zetek (első sorban az EU) jogállami, börtönüggyel kapcsolatos tevékenységében, bilaterális kapcso-latok erősítése illetve a börtönügyi szervezetekben való aktív közreműködés.

11 Pályázati források felkutatása, pályázatok beadása, elsődlegesen konzorciumi formában.
PR koncepció és médiastratégia kidolgozása, tervezett és folyamatos média megjelenés, szóvivői rendszer kialakítása és működtetése. Tudományos Tanács megalakítása és működtetése.

12 Főbb börtönártalmak Stigmatizáció:
Prizonizáció depriváció Főbb börtönártalmak Stigmatizáció: A szabadságveszés büntetést töltőkkel és a szabadu-lókkal szembeni általános negatív társadalmi érték-ítélet. Prizonizáció: A fogvatartott a „túlélés” érdekében a börtön nega-tív hatásait építi be személyiségébe, viselkedésébe, gondolkodásába . Depriváció: Beszűkült információ, elszakadás a civil társadalom-tól, korlátozva tarthat kapcsolatot a családdal, ön-álló döntések hiánya (döntenek helyette).

13 A büntetés-végrehajtási szervezet fő feladatai a fogvatartottak reintegrációjában
Börtönártalom csökkentése. A civil szférában is elfogadható szakképzettség bizto-sítása. Családi kapcsolat megőrzése, erősítése. Munkahely keresésének segítése, kapcsolatfelvétel a munkáltatóval. Bűnismétlés megelőzése, pártfogó, segítő tevékenység előkészítése.

14 Börtönártalom csökkentése
I. Börtönártalom csökkentése A börtönártalmakat egységesen úgy határozhatnánk meg, hogy mindazon ártalmak, amelyek a börtön diszfunk-cionális működése következtében keletkeznek, vagy súlyosbodnak. Ezért kiemelten fontos, hogy a börtönben dolgozó tes-tületi tagok észleljék a börtönbeli diszfunkciókat, és próbáljanak azon változtatni.

15 A civil szférában is elfogadható szakképzettség biztosítása
II. A civil szférában is elfogadható szakképzettség biztosítása általános iskola középiskola iskolarendszeren kívüli felnőttképzés felsőfokú tanulmányok

16 Az elmúlt, közel egy évtizednyi időszak oktatási adatai
Tanév Általános iskola Középiskola Szakképzés Összesen 2001/2002 811 137 1 238 2 186 2002/2003 904 190 1 191 2 285 2003/2004 991 240 889 2 120 2004/2005 383 1 350 2 622 2005/2006 878 457 648 1 983 2006/2007 789 497 950 2 236 2007/2008 908 451 651 2 010 2008/2009 974 781 495 2 250 2009/2010 896 933 404 2 233

17 Fogvatartottak végzettség szerinti megoszlása
MEGNEVEZÉS FÉRFI ÖSSZES % Analfabéta 134 31 165 1,02 Ált. iskola 8 osztály 7019 470 7489 46,28 Szakmunkásképző iskola 2348 70 2418 14,94 Szakközépiskola 661 52 713 4,41 Gimnázium 483 51 534 3,30 Főiskola 229 33 262 1,62 Egyetem 135 18 153 0,95 Ált. iskola 8 osztály alatt 4115 323 4438 27,48 ÖSSZESEN 15124 1048 16172 100,00 2010. novemberi adatok szerint

18 Családi kapcsolat megőrzése, erősítése
III. Családi kapcsolat megőrzése, erősítése Büntetés-végrehajtási szervezet lehetőségei: látogató fogadás biztosítása (az idő hosszabbítása, soron kívüli látogató fogadás jutalmak), rövid tartamú eltávozás, látogató fogadása intézeten kívül, aktív nevelői közreműködés a kapcsolatok megtar-tásában, devalválódott kapcsolatok fokozott figyelemmel kísé-rése, családi döntéshozó csoportkonferencia, szülői értekezletek, mint a lehetőségek, a problémák megbeszélésének fórumai, stb.

19 Munkahely keresésének segítése, kapcsolatfelvétel a munkáltatóval
IV. Munkahely keresésének segítése, kapcsolatfelvétel a munkáltatóval Büntetés-végrehajtási szervezet feladatai: szabadulás előtt állók nyilvántartása, tájékoztató, ismertető anyagok átadása, kapcsolatfelvétel lehetséges munkáltatókkal, munkaügyi központokkal, szabadulás előtti egyéni felkészítés, irányított egyéni és csoportos foglalkozások.

20 Bűnismétlés megelőzése, pártfogó, segítő tevékenység előkészítése
Komplex feladat, lényegében a befogadástól kezdődően szerepel a célkitűzésben. Együttműködés állami hivatalokkal, kiemelten az Igaz-ságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatával. Együttműködés karitatív, egyházi és társadalmi szerve-zetekkel.

21 Együttműködés karitatív, egyházi és társadalmi szervezetekkel
Négy történelmi egyház, közel 200 társadalmi szervezet Katolikus börtönlelkész: 17 fő Református börtönlelkész: 11 fő Evangélikus börtönlelkész: fő Zsidó börtönlelkész: fő (országos hatáskörrel) Összesen fő

22 A büntetés-végrehatási szervezet reintegrációt segítő főbb projektjei
2009-ben 83 pályázatot nyújtottak be, amelyek közül 62 pozitív elbírálásban részesült. 21 program fejeződött be sikeresen, 26 szakmai megvalósítása volt folyamatban, valamint 15 program állt az előkészítés fázisában. Összességében a évben 311,18 MFt értékben nyertek pályázati forrásokat az intézetek és külső partnereik. 2010. első félévében 36 pályázat került benyújtásra, ebből 6 nyertes pályázat született, 27 elbírálási szakaszban volt, 3 pedig a tervezés fázisában állt. A bv. szervek közül 2010 első felében 13 vesz részt aktívan pályázati tevékenységben. Összességében millió Ft a megpályázott összeg, a megítélt 6 nyertes pályázat értéke Ft.

23 Pályázati programok Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) által támogatott projektek: Balassagyarmati Fegyház és Börtön „Együtt, Közösen a Palóc-liget természeti környezetének megóvásáért”, „Adj esélyt, hogy jóvátegyem” Heves megyei Büntetés-végrehajtási Intézet „Börtön a városért”, „Visszailleszkedés új eséllyel” Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön „Hősök temetője – bűnmegelőzési, értékteremtő közösségszervezés”

24 Pályázati programok EQUAL Közösségi Kezdeményezés által támogatott projekt: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön: „Visszatérés a társadalomba” TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) által támogatott projekt: „Kapuláz – Esély az életre” TÁMOP /2

25 Pályázati programok Saját költségvetés terhére megvalósuló programok:
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön: városszépítő közcélú munkavégzésének biztosítása Heves Megyei Bv. Intézet: Női elítéltek közterületi munkavégzése Egerben Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: helyreállító munka végzése egy helyi állatkertben, egy óvoda játszóterén, valamint egy alapítvány létesítményében

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos"

Hasonló előadás


Google Hirdetések