Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.3.3. Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai hálózatokkal történő együttműködésük támogatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.3.3. Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai hálózatokkal történő együttműködésük támogatása."— Előadás másolata:

1 TÁMOP Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

2 A támogatás célja: olyan közoktatási intézményi hálózat kialakítása, amely hálózati tanulás révén hozzájárul a HHH tanulók integrált oktatását segítő, minőségbiztosított pedagógiai módszertanok szélesebb körben történő alkalmazásához Részcélok: a HHH tanulók integrált – az Integrációs Pedagógiai Rendszernek megfelelő – nevelésének elterjesztése, az inkluzív és minőségi oktatást biztosító intézményi feltételek fejlesztése,valamint a pedagógusképző felsőoktatási intézmények hallgatói számára az integrált nevelést megvalósító integrációs referencia intézmények gyakorló helyekként történő bevonása.

3 Pályázók köre 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
A) 20.§(1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények: a) óvoda; b) általános iskola; c) gimnázium, szakközépiskola d) alapfokú művészetoktatási intézmény B) a 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények a) egységes iskola vagy összetett iskola, b) közös igazgatású közoktatási intézmény, C) a 22 § szerinti Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények 2. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert pedagógusképző felsőoktatási intézmények, 3. Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok 4. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények. 5. Országos, területi, helyi roma/szülői civil szervezetek

4 Konzorcium A konzorcium kötelező összetétele:
főpályázó (általános iskola) óvoda pedagógusképző felsőoktatási intézmény

5 Konzorcium II. Kizáró okok Adminisztratív feltétel Egyéb feltételek
főpályázó intézmény konzorciumi partnerintézmény

6 Egyéb feltételek (főpályázó intézmény)
Szegregációmentes, jogszerű integrációs gyakorlatot folytat és jogszerű az integrációs támogatás felhasználása Az egyiskolás település intézményéből a más településre eljáró nem HHH tanulók aránya alacsonyabb, mint 25 %. Több iskolás településen, a főpályázó intézmény és a település több iskolájának bármelyikében a HHH tanulók iskolán belüli aránya és a település összes iskolájában a HHH tanulók létszámának a település összes iskolájába járó tanulók létszámához viszonyított aránya közötti eltérés nem több mint 25%. A sajátos nevelési igényű (továbbiakban: sni) tanulók száma települési szinten nem magasabb, mint 7 %. Legalább két éves integrációs gyakorlattal rendelkezik Az alábbi területeken rendelkezik legalább két működő és dokumentációval (programleírás, segédanyag) igazolható jó gyakorlattal, a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával/nevelésével összefüggésben: tanórai differenciálás, kooperatív tanulás, tevékenységközpontú pedagógiák, multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés, hatékony tanuló-megismerési technikák, árnyalt, fejlesztő értékelés, projektpedagógia, drámapedagógia, óvoda-iskola átmenet, egyéni fejlesztési tervek kialakítása és megvalósítása, az önálló tanulási képességet kialakító program, tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenység, kommunikációs képességet fejlesztő program, előítéletek kezelését szolgáló programok, pályaorientáció, továbbtanulásra felkészítő program

7 Egyéb feltételek (konzorciumi partner intézmény)
Középiskola, a 9. évfolyamon a lemorzsolódás aránya nem éri el a 10%-ot Óvoda: az adott óvoda körzetébe tartozó három éves HHH óvodáskorúak legalább 60 % a igénybe veszi az óvoda szolgáltatásait Pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményekre vonatkozó feltételek: az NFT I. HEFOP központi programban a pedagógus alapképzés számára kifejlesztett képzési csomag valamelyikét a pályázat futamideje alatt kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként oktatja.

8 Pályázat tartalma, támogatható tevékenység köre
IPR alapú Intézményfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek Szolgáltatóvá válást elősegítő tevékenységek Szolgáltatói tevékenységek Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek A támogatható tevékenységek minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő elemei

9 IPR alapú Intézményfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek I.
Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek. Pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő éves programot dolgoz ki és működtet. Külföldi, illetőleg hazai, az IPR alapú intézményfejlesztéssel összeköthető jó gyakorlatok megismerése, adaptációja és a projekt végeredményeként a saját, ill. az adaptált jó gyakorlatok disszeminációs terv alapján történő disszeminációja Integrált nevelés intézmény, pedagógiai feltételeinek továbbfejlesztése, a modellprogramok szolgáltatása és disszeminációja érdekében 3 fős munkacsoportok működtetése Társadalmi környezettel való hatékony párbeszédet elősegítő tevékenységek Integrációs stratégiához tartozó eszközbeszerzés A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését

10 Szolgáltatóvá válást elősegítő tevékenységek II.
Pedagógushallgatók fogadására, hospitációk és konzultációk vezetésére, próbatanításokra, vizsgatanításokra történő felkészülés az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet figyelembe vételével. A pedagógusképző intézmény oktatói közreműködnek az általános iskola kijelölt vezető tanárának és pedagógusainak felkészítésében, az IPR feltétel – és eszközrendszerének gyakorlati bemutatását is célzó csoportos és önálló tanítási gyakorlat megszervezésében, irányításában. A pedagógusképző intézmény bevezet legalább egy, a HEFOP „A” program keretében fejlesztett integrációt támogató programcsomagot. A pedagógusképző intézmény a projektidőszak végére az általános iskolával közösen kidolgozza az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljét, és javaslatot fogalmaz meg, arra vonatkozóan, miként érhető el, hogy a hallgatók az integrációs referencia intézményt válasszák gyakorló ill. hospitációs helynek. A pedagógusképző intézmény informálja a hallgatókat a projektben való részvétel lehetőségeiről, feltételeiről. Szakmai szolgáltatások igénybevétele – az integrációs stratégiához, integrációs cselekvési feladattervhez kapcsolódóan, szaktanácsadás, képzések területén.

11 Szolgáltatói tevékenységek III.
Más integrációs referencia intézmények számára találkozók megszervezése, bekapcsolódás más integrációs referencia intézmények által szervezett programokba. A pedagógusképző intézmények hallgatói/oktatói számára hospitációk és konzultációk, egyéni és csoportos gyakorlatok, próbatanítások, vizsgatanítások lehetőségének biztosítása. Az integrációs referencia intézmények környezetében lévő kistérségi vagy szomszédos kistérségek integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést folytató vagy annak bevezetésére felkészülni kívánó intézmények számára tematikus szakmai műhelyek kialakítása, működtetése Honlap, online fejlesztési platform kialakítása - a TÁMOP központi program által kidolgozott specifikáció alapján - és működtetése, az integrációs referencia intézmények környezetében lévő intézmények számára.

12 Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek IV. Együttműködés kialakítása a régióban működő (TÁMOP ) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5 , a TÁMOP kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel az IPR továbbfejlesztése és az ezt támogató kompetencia alapú oktatás bevezetésének ösztönzése érdekében. A referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése, a referencia intézmények felkészítése az együttnevelés oktatásszervezési, módszertani elemeinek, jó gyakorlatainak terjesztésére, szolgáltatás nyújtására (hospitációs lehetőséget, helyszíni tanácsadást, programfejlesztési konzultációt szolgáltat a projektidőszak alatt folyamatosan, legalább 8 alkalommal).

13 A támogatható tevékenységek minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő elemei V.
Valamennyi alkalmazási, fejlesztői, szolgáltatási folyamatban érvényesíteni szükséges az adott támogatható tevékenységnél jelölt, minőségbiztosítást elősegítő feltételeket, szempontokat. Különösen - a Közoktatásról szóló évi LXXIX.tv. 40 § (10-11) bekezdése szerint - a pályázatban résztvevő intézmény a projektidőszak végére: 1. Az intézményi minőségpolitikában jelenítse meg az IPR központú működést, 2. A minőségfejlesztési rendszerében határozza meg az IPR alapú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok végrehajtását. 3. A teljes körű intézményi önértékelés rendjében szerepeltesse az IPR alapú önértékelést. Az önértékelés alapján határozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik az IPR-ben megfogalmazott elemek beépülését, az intézmény működését biztosító folyamatokba.

14 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések I
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések I./1 (általános iskolák) Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek. Amennyiben középiskolát is bevon a projektbe, kötelező a hátrányos helyzetűek továbbtanulását segítő rendszeres, folyamatos programok biztosítása: pályaorientációs és a továbbtanulásra felkészítő éves program kidolgozása és működtetése. IPR menedzsment és fejlesztő/szolgáltató munkacsoportok működtetése. Intézményi környezeti csoport megalakítása (továbbiakban IKCS), működtetése. A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció. Pedagógushallgatók fogadására történő felkészülés, hospitációk, próbatanítások, konzultációk megszervezése Az IPR-t alkalmazó vagy annak bevezetésére készülő intézmények számára tematikus szakmai műhelyek működtetése legalább 6 alkalommal a projektidőszakban.

15 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések I
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések I./2 (általános iskolák) Más integrációs referencia intézmények számára találkozók megszervezése, bekapcsolódás más integrációs referencia intézmények által szervezett programokba A pedagógusképző intézmények hallgatói/oktatói számára hospitációk és konzultációk, egyéni és csoportos gyakorlatok, próbatanítások, vizsgatanítások lehetőségének biztosítása. Honlap – online fejlesztési platform kialakítása és működtetése, az integrációs referencia intézmények környezetében lévő intézmények számára. Együttműködés kialakítása a régióban működő (TÁMOP ) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5 , a TÁMOP kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel. A referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése, a potenciális referencia intézmények felkészítése az együttnevelés oktatásszervezési, módszertani elemeinek, jó gyakorlatainak terjesztésére, szolgáltatás nyújtására.

16 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések I
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések I./3 (általános iskolák) Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében.

17 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések II. (óvodák)
Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítésést célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció Részt vesz és közreműködik az „óvoda-iskola átmenet” tematikus szakmai műhelyben, legalább 6 alkalommal, 2 óvodapedagógus részvételével, amely alkalmanként legalább 3 óra időtartamú Hospitálások meghirdetése, pedagógusok fogadása, konzultációk Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében

18 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések III. (középiskola)
A HHH tanulók továbbtanulását segítő pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő éves programot dolgoz ki és azt beépíti Pedagógiai programjába. A Pedagógiai programjában érvényesíti a HHH középiskolai tanulók nevelésével, a HHH tanulók szüleivel való kapcsolattartással összefüggő tevékenységeket Részt vesz és közreműködik az „általános- és középiskolai átmenet…” tematikus szakmai műhelyben, legalább 6 alkalommal, 1 pedagógus részvételével, amely alkalmanként legalább 3 óra időtartamú

19 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések IV
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések IV. (pedagógusképző intézmények) Rendszeres részvétel és közreműködés az integrációs referencia intézményi találkozókon és a kistérségi szintű szakmai fejlesztő műhelyekben. Közreműködik az általános iskola kijelölt vezető tanárának és pedagógusainak felkészítésében a csoportos és önálló tanítási gyakorlat megszervezésében, irányításában, a hospitálási szempontok és a konzultációs terv kidolgozásában. Hospitálások meghirdetése, a hallgatók rendszeres informálása, tájékoztatása a projektben való részvétel lehetőségeiről, feltételeiről. Folyamatos kapcsolattartás az integrációs referencia intézményi helyekkel A projektidőszak végére az általános iskolával közösen kidolgozza az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljét, és javaslatot fogalmaz meg, arra vonatkozóan, miként érhető el, hogy a hallgatók az integrációs referencia intézményt válasszák gyakorló ill. hospitációs helynek Minimum egy - a HEFOP "A" program keretében fejlesztett - integrációt támogató programcsomagot bevezet. Ha a HEFOP „A” programcsomag kipróbálója volt a pedagógusképző intézmény, akkor egy újabb programcsomagot vezet be.

20 Fenntartási kötelezettség
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat,szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja.

21 Rendelkezésre álló forrás:
Rendelkezésre álló forrás összesen: forint Konvergencia régiók: forint Közép-Magyarországi régió: forint Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. Az integrációs referencia intézmény konzorcium kötelező összetétele: 1 általános iskola + 1 óvoda + 1 pedagógusképző felsőoktatási intézmény maximum – Ft További partnerenként: legfeljebb Ft. Mindösszesen: – Ft

22 Oktatási és Kulturális Minisztérium
Elérhetőség Oktatási és Kulturális Minisztérium Esélyegyenlőségi Főigazgatóság 1055 Budapest, Szalay u Tel.:

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP 3.3.3. Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai hálózatokkal történő együttműködésük támogatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések