Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Amit munkavállalás előtt érdemes tudni… dr. Farkas Petra NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Amit munkavállalás előtt érdemes tudni… dr. Farkas Petra NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály."— Előadás másolata:

1 Amit munkavállalás előtt érdemes tudni… dr. Farkas Petra NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály

2 Egészségügyi ellátás  diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (október 31., illetve március 31.) alanyi jogon jogosultság az egészségügyi szolgáltatásra  ezt követően pedig további 45 napig az egészségügyi ellátás passzív jogon még igénybe vehető  Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére tehát csak akkor kell bejelentkezni, ha ezen időtartam alatt nem válik biztosítottá, illetve az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem szerez jogosultságot. ‘T1011-es nyomtatvány, 2012-ben havi 6390 Ft.

3  az a pályakezdő fiatal jogosult,  aki a huszonötödik életévét (felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét) még nem töltötte be,  tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította,  első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. START Kártya

4 A foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat. a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után az alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt, 2010. április 1-jét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. START Kártya

5 START Kártya igénylése  ‘T34START, 2 példányban, felsőfokú végzettséget bizonyító oklevél másolatát vagy annak igazolását csatolni  Munkába lépést megelőzően kell rendelkezni a kártyával vagy az azt helyettesítő adóhatósági igazolással  a kártya érvényességének kezdete azonos az adatlap NAV-hoz történő benyújtásának napjával (postára adás napjával)  Érvényesség: középfokú végzett: 2 év, max. 25. életév betöltéséig felsőfokú végzett: 1 év, max. 30. életév betöltéséig  A kártya igénylésének időpontjában az igénylő nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban!  Kiváltására egy alkalommal van lehetőség, kiállítása díjtalan

6 START Kártyával igénybe vehető kedvezmény  Kártya átadása a munkáltatónak  Munkahelyváltás esetén érvényességi időn belül továbbra is érvényesíthető  Munkáltatónál kedvezmény a szociális hozzájárulási adóból: Középfokú végzettségű pályakezdőnél bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében, 7 százaléka a foglalkoztatás második évében; Felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első kilenc hónapjában, 7 százaléka az azt követő három hónapban.

7 Milyen módon történhet a foglalkoztatás?  Munkaszerződéssel  Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban  Egyszerűsített foglalkoztatottként

8 Munkaviszony  Személyi jövedelemadó mértéke 16 %  Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adó(előleg)alapjának meghatározásánál 2 424 000 Ft-ig nincs szuperbruttosítás 2 424 000 Ft feletti részére kell azt alkalmazni a szupperbruttósítást (*1,27)  Példa Pl: éves jövedelem 4.800.000 Ft (400.000 Ft/hó) adó: 2.424.000 * 0,16 = 387.840 Ft (4.800.000 – 2.424.000) *1,27 * 0,16 = 482.803 Ft 870.643 Ft

9 Munkaviszony  Munkabér illeti meg (minimálbér: 93 000 Ft, garantált bérminimum: 108 000 Ft)  Biztosítottságot eredményez (táppénzre, szolgálati időre jogosít)  munkáltató bejelentési kötelezettsége NAV felé  Általános járulékmértékek (kifizetőt terhelő 27 %- os szociális hozzájárulási adó, egyéni járulék, ami levonásra kerül: 10 % nyugdíjjárulék, 8,5 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)  Szja-bevallást kell készíteni (munkáltató igazolása alapján, amit az köteles jan. 31-ig a mvállalónak átadni)

10 Munkaviszony jellemzői  az egyik fél arra vállal kötelezettséget, hogy a másik fél számára, annak irányítása alatt rendszeresen munkát végez  alá-fölérendeltségi viszony  Munkáltató széleskörű utasítási, ellenőrzési és irányítási joga, munkáltató egyoldalúan utasíthat, meghatározza a munkarendet, a szabadság kiadását  Munkavállaló kötelező rendelkezésre állni és a munkát a munkáltató által meghatározott helyen személyesen elvégezni  Munkaszerződést kötelező írásba foglalni  az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat 30 napon belül  A munkabér a munkavégzésért jár és nem az eredményért

11 Munkaszerződés  Munkaszerződés kötelező tartalmi elemei Szerződő felek megjelölése Személyi alapbér Munkakör Munkavégzés helye  Ezen felüli, további lényeges tartalmi elemek: Munkaviszony időtartama Próbaidő kikötése Bérpótlékok Munkába lépés napja Felmondási, felmentési idő  A munkaszerződés módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor

12 Próbaidő  Írásban, a munkaviszony létesítésekor köthető ki  Ha a próbaidő kikötésével a felek nem éltek a szerződés megkötésekor, úgy annak fennállására később egyik fél sem hivatkozhat  Min. 30 nap, max. 3 hó (felek 30 napnál rövidebb próbaidőben is megegyezhetnek, kollektív szerződés megállapíthat max. 6 hónapot is)  próbaidő meghosszabbítása tilos  Próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti  A magyar munkajog a „próbanap” jogintézményét nem ismeri!

13 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 1. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés)  Személyi jövedelemadó mértéke 16 %-a  Adóalap-kiegészítés nyilatkozat függvénye ha nincs nyilatkozat  adóalap-kieg. alkalm. mszem. nyilatkozhat  éves jövedelem ≤ 2.424 ezer Ft  amennyiben a kifizető által a magánszemélynek juttatott jövedelem az értékhatárt meghaladja, akkor a nyilatkozattól függetlenül a meghaladó rész tekintetében köteles alkalmazni az adóalap-kiegészítést  12 % kül. bírság mszemélyt terheli (ha év végén befiz.köt <10e Ft) mszem. kötelező nyilatkoznia  éves jövedelem > 2.424 ezer Ft – kötelező alkalmazni

14 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 2. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés)  Nem bérjövedelem, hanem önálló tevékenységből származó jövedelem  Munkabértől eltérően lehetőség van a költségelszámolásra (költségelszámolás módjáról nyilatkozni kell) Tételes költségelszámolás (számla) vagy 10 %-os költséghányad igazolás nélküli elszámolása.  Igazolás a kifizetőtől  Szja-bevallást kell készíteni

15 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 3. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés)  Díjazás mértékétől függ a biztosítottság  Ha a tanuló keresete egy hónapra nézve nem éri el a minimálbér 30 százalékát (azaz 27.900 Ft-ot, naptári naponként a 930 forintot), akkor nem jön létre biztosítottság  kifizető nem von le egyéni járulékokat, hanem 27 % szociális hozzájárulási adót fizet utána  Ha a minimálbér 30 százalékát eléri a tanuló díjazása  biztosítottságot eredményez (ebben az esetben kell 10 %-os nyugdíjjárulékot és 7 %-os egészségbiztosítási járulékot levonni, illetve a 27 %- os szociális hozzájárulási adót a megbízási díj után a kifizetőnek megfizetni)

16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 4. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés)  A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni  Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésre, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésre, megjavításra vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére kötelezett.  Polgári jogi szerződéstípusok  Felek mellérendeltek  munkaidő nincs meghatározva, csak a teljesítés időpontja  Szerződés szóban és írásban is megköthető  A megbízott a díjat akkor is követelheti, ha az eljárása nem vezet eredményre; vállalkozási szerződés esetén a vállalkozói díj az eredmény elérésekor jár

17 Egyszerűsített foglalkoztatás 1.  turisztikai, illetve mezőgazdasági idénymunka vagy alkalmi munka  turisztikai idénymunka: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység  mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása

18  bruttó=nettó (nincsenek levonások), munkabérnek minősül,  személyi alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár  A munkáltató köteles olyan bizonylatot kiállítani és kifizetéskor átadni, melyből kitűnik a teljes bevétel összege és jogcíme, viszont nem köteles az adóévet követő év január 31-ig összesített igazolást kiállítani. Egyszerűsített foglalkoztatás 2.

19  Nem eredményez biztosítottságot  nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot  adóbevallást abban az esetben nem kell készíteni, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem nem haladja meg a 840 ezer forintot és nem volt más bevallásköteles jövedelme a 2012. évben  START kártya kiváltásánál nem kell figyelembe venni Egyszerűsített foglalkoztatás 3.

20 Emlékeztető  Adóazonosító jel  Legyen írásbeli szerződés  Kifizetésről legyen igazolás  START-kártya: Tanulói/hallgatói jogviszony fennállása alatt nem váltható ki Tanulói/hallgatói jogviszony fennállása alatt végzett munka nem akadálya a későbbi kiváltásnak Igénylés a munkába állás előtt

21 Köszönöm a figyelmet! nav.gov.hu


Letölteni ppt "Amit munkavállalás előtt érdemes tudni… dr. Farkas Petra NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések