Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály"— Előadás másolata:

1 NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály
Amit munkavállalás előtt érdemes tudni… dr. Farkas Petra NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály

2 Egészségügyi ellátás diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (október 31., illetve március 31.) alanyi jogon jogosultság az egészségügyi szolgáltatásra ezt követően pedig további 45 napig az egészségügyi ellátás passzív jogon még igénybe vehető Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére tehát csak akkor kell bejelentkezni, ha ezen időtartam alatt nem válik biztosítottá, illetve az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem szerez jogosultságot. ‘T1011-es nyomtatvány, 2012-ben havi 6390 Ft.

3 START Kártya az a pályakezdő fiatal jogosult,
aki a huszonötödik életévét (felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét) még nem töltötte be, tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította, első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

4 START Kártya A foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat. a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után az alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt, április 1-jét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt.

5 START Kártya igénylése
‘T34START, 2 példányban, felsőfokú végzettséget bizonyító oklevél másolatát vagy annak igazolását csatolni Munkába lépést megelőzően kell rendelkezni a kártyával vagy az azt helyettesítő adóhatósági igazolással a kártya érvényességének kezdete azonos az adatlap NAV-hoz történő benyújtásának napjával (postára adás napjával) Érvényesség: középfokú végzett: 2 év, max. 25. életév betöltéséig felsőfokú végzett: 1 év, max. 30. életév betöltéséig A kártya igénylésének időpontjában az igénylő nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban! Kiváltására egy alkalommal van lehetőség, kiállítása díjtalan

6 START Kártyával igénybe vehető kedvezmény
Kártya átadása a munkáltatónak Munkahelyváltás esetén érvényességi időn belül továbbra is érvényesíthető Munkáltatónál kedvezmény a szociális hozzájárulási adóból: Középfokú végzettségű pályakezdőnél bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében, 7 százaléka a foglalkoztatás második évében; Felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első kilenc hónapjában, 7 százaléka az azt követő három hónapban.

7 Milyen módon történhet a foglalkoztatás?
Munkaszerződéssel Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban Egyszerűsített foglalkoztatottként

8 Munkaviszony Személyi jövedelemadó mértéke 16 %
Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adó(előleg)alapjának meghatározásánál Ft-ig nincs szuperbruttosítás Ft feletti részére kell azt alkalmazni a szupperbruttósítást (*1,27) Példa Pl: éves jövedelem Ft ( Ft/hó) adó: * 0,16 = Ft ( – ) *1,27 * 0,16 = Ft Ft

9 Munkaviszony Munkabér illeti meg (minimálbér: Ft, garantált bérminimum: Ft) Biztosítottságot eredményez (táppénzre, szolgálati időre jogosít)  munkáltató bejelentési kötelezettsége NAV felé Általános járulékmértékek (kifizetőt terhelő 27 %-os szociális hozzájárulási adó, egyéni járulék, ami levonásra kerül: 10 % nyugdíjjárulék, 8,5 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Szja-bevallást kell készíteni (munkáltató igazolása alapján, amit az köteles jan. 31-ig a mvállalónak átadni)

10 Munkaviszony jellemzői
az egyik fél arra vállal kötelezettséget, hogy a másik fél számára, annak irányítása alatt rendszeresen munkát végez alá-fölérendeltségi viszony Munkáltató széleskörű utasítási, ellenőrzési és irányítási joga, munkáltató egyoldalúan utasíthat, meghatározza a munkarendet, a szabadság kiadását Munkavállaló kötelező rendelkezésre állni és a munkát a munkáltató által meghatározott helyen személyesen elvégezni Munkaszerződést kötelező írásba foglalni  az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat 30 napon belül A munkabér a munkavégzésért jár és nem az eredményért

11 Munkaszerződés Munkaszerződés kötelező tartalmi elemei
Szerződő felek megjelölése Személyi alapbér Munkakör Munkavégzés helye Ezen felüli, további lényeges tartalmi elemek: Munkaviszony időtartama Próbaidő kikötése Bérpótlékok Munkába lépés napja Felmondási, felmentési idő A munkaszerződés módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor

12 Próbaidő Írásban, a munkaviszony létesítésekor köthető ki
Ha a próbaidő kikötésével a felek nem éltek a szerződés megkötésekor, úgy annak fennállására később egyik fél sem hivatkozhat Min. 30 nap, max. 3 hó (felek 30 napnál rövidebb próbaidőben is megegyezhetnek, kollektív szerződés megállapíthat max. 6 hónapot is) próbaidő meghosszabbítása tilos Próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti A magyar munkajog a „próbanap” jogintézményét nem ismeri!

13 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 1
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 1. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés) Személyi jövedelemadó mértéke 16 %-a Adóalap-kiegészítés nyilatkozat függvénye ha nincs nyilatkozat  adóalap-kieg. alkalm. mszem. nyilatkozhat  éves jövedelem ≤ ezer Ft amennyiben a kifizető által a magánszemélynek juttatott jövedelem az értékhatárt meghaladja, akkor a nyilatkozattól függetlenül a meghaladó rész tekintetében köteles alkalmazni az adóalap-kiegészítést 12 % kül. bírság mszemélyt terheli (ha év végén befiz.köt <10e Ft) mszem. kötelező nyilatkoznia  éves jövedelem > ezer Ft – kötelező alkalmazni

14 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 2
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 2. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés) Nem bérjövedelem, hanem önálló tevékenységből származó jövedelem Munkabértől eltérően lehetőség van a költségelszámolásra (költségelszámolás módjáról nyilatkozni kell) Tételes költségelszámolás (számla) vagy 10 %-os költséghányad igazolás nélküli elszámolása. Igazolás a kifizetőtől Szja-bevallást kell készíteni

15 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 3
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 3. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés) Díjazás mértékétől függ a biztosítottság Ha a tanuló keresete egy hónapra nézve nem éri el a minimálbér 30 százalékát (azaz Ft-ot, naptári naponként a 930 forintot), akkor nem jön létre biztosítottság  kifizető nem von le egyéni járulékokat, hanem 27 % szociális hozzájárulási adót fizet utána Ha a minimálbér 30 százalékát eléri a tanuló díjazása  biztosítottságot eredményez (ebben az esetben kell 10 %-os nyugdíjjárulékot és 7 %-os egészségbiztosítási járulékot levonni, illetve a 27 %-os szociális hozzájárulási adót a megbízási díj után a kifizetőnek megfizetni)

16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 4
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 4. (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés) A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésre, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésre, megjavításra vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére kötelezett. Polgári jogi szerződéstípusok Felek mellérendeltek munkaidő nincs meghatározva, csak a teljesítés időpontja Szerződés szóban és írásban is megköthető A megbízott a díjat akkor is követelheti, ha az eljárása nem vezet eredményre; vállalkozási szerződés esetén a vállalkozói díj az eredmény elérésekor jár

17 Egyszerűsített foglalkoztatás 1.
turisztikai, illetve mezőgazdasági idénymunka vagy alkalmi munka turisztikai idénymunka: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása

18 Egyszerűsített foglalkoztatás 2.
bruttó=nettó (nincsenek levonások), munkabérnek minősül, személyi alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár A munkáltató köteles olyan bizonylatot kiállítani és kifizetéskor átadni, melyből kitűnik a teljes bevétel összege és jogcíme, viszont nem köteles az adóévet követő év január 31-ig összesített igazolást kiállítani.

19 Egyszerűsített foglalkoztatás 3.
Nem eredményez biztosítottságot nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot adóbevallást abban az esetben nem kell készíteni, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem nem haladja meg a 840 ezer forintot és nem volt más bevallásköteles jövedelme a évben START kártya kiváltásánál nem kell figyelembe venni

20 Emlékeztető Adóazonosító jel Legyen írásbeli szerződés
Kifizetésről legyen igazolás START-kártya: Tanulói/hallgatói jogviszony fennállása alatt nem váltható ki Tanulói/hallgatói jogviszony fennállása alatt végzett munka nem akadálya a későbbi kiváltásnak Igénylés a munkába állás előtt

21 Köszönöm a figyelmet! nav.gov.hu


Letölteni ppt "NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések