Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK"— Előadás másolata:

1 KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK
Logos-Hungary Keresztény Főiskola Miskolc, Előadó: Abonyi Sándor

2 I. Szellemi alapok

3 FUNDAMENTUM: ALAP Az építkezés – a HÁZ – példája Az alap fontossága
- hosszú távon - stabilitást jelent - kiállja a viharokat Jó alapra lehet ráépíteni – terhelhető! Az alapot szilárd talajra – Kősziklára – kell lerakni A fövenyre – laza talajra - lerakott alap veszélyes

4 Kiinduló gondolatok – Mik az alapok?
Miért nem elegendő egyedül a Szentírás? – Mert betű! Lásd: farizeusok, írástudók Elég, ha a SZSZ megeleveníti? – NEM - tévtanítások, szekták Lásd: Jehova tanúi, Csak Jézus – only Jesus Hitbeli alapok fontossága – stabilitás, - kiegyensúlyozottság Követhető személyes minták, akik bemutatják a Krisztust Azonos az alap az egyén (elegendő) a közösség számára? Nincs „remete keresztyénség”!

5 Koncepció vázlat – Kapcsolat rendszer
- BETŰ - A Biblia – Teljes Szentírás A SZELLEM A szellemi valóság „Szent-háromság” - Atya - Fiú (Jézus) - SZSZ (személy!) - egységben munkálkodnak ! - Ember (egyén) és közösség kapcsolata együttesen szükséges!

6 Mit mond Jézus az alapról ?
Mit mond Jézus a házról és az alapról ? „Monda (Jézus) nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz.” Máté 16:15-19 Győztes, dicsőséges - Hívő élet !!! - Egyház !!!

7 FUNDAMENTUM: ALAP Személyes kijelentés (nem test és vér) Jézusról
a Szent Szellem által az Atyától EZ a KŐSZIKLA!!! Ő (Jézus) az építési fővállalkozó Ő a tulajdonos – az ÉN EGYHÁZAMAT Ő így vállal garanciát szellemi hatalmak (pokol kapui) ellen Ő így adja nekünk a MENNY KULCSAIT

8 A SZENTÍRÁS és JÉZUS KRISZTUS viszonya
„És az Ige testté lett és lakozik közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” Ján 1:14 Bemutatta Istent, mit Atyát a valóságban ! „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak (Írások) eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.” Máté 5:17-18 - „Egyiptomból hívtam ki az én fiamat” - „Názáretinek fog neveztetni” - „Köpenyére sorsot vetnek” stb.

9 A Szentírás és Szent Szellem viszonya
„A teljes írás Istentől IHLETETT és HASZNOS tanításra, feddésre, jobbításra, igazságban való nevelésre!” 2Tim 3,16 Pál - Timótheusz „Az Isten Szellem : és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.” Ján 4:24 „Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” 2 Pét Nem „emberek írták”, hanem a Isten Szelleme!

10 II. Szentírásról

11 Általános eligazodást ad!
A Szentírás lényege A Szentírás az, amit leírtak abból, amit Isten kinyilatkoztatott. Abszolút igazság, de – ugyanakkor szelektív, nem tartalmazza Isten összes tudását Írott formában nem tartalmazza az összes emberhez szóló kijelentést (ezért szükséges a SZSZ) Az ember (teremtett világ) jóléte, a Krisztusba vetett hit által a bűn alól felszabadulva lehetséges. Történelmi időpontok, királyok – együtt uralkodók, földrajzi helyek gyakran kutatást igényelnek. Általános eligazodást ad!

12 A SZENTÍRÁS mint ALAP „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 2Tim 3:16 „Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság. János 17.17 „Az Úr beszédei tiszta beszédek, [mint] földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Zsolt 12:7 „Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben. Zsolt 119:89 „És igen biztos nálunk a prófétai beszéd [is], amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; 2 Péter 1.19 „Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható), Ján 10:35 Kiragadott Igék ! Tilos hozzátenni, elvenni – Átok !

13 JÉZUS KRISZTUS bizonyságtétele a TÓRÁRÓL
GYŐZELEM SÁTÁN FELETT a pusztában „És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” Máté 4:6-7 (91. Zsolt. 11, 12; 5 Móz ) HEGYI BESZÉD ÜZENETE: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek (TÓRA) vagy a prófétáknak eltörlésére…, inkább, hogy betöltsem.” Máté 5:17-18 Jézus ismerete és engedelmeskedett az írásoknak, hittel alkalmazta azt Sátán a logost mondta, DE Jézus rémákkal válaszolt A törvény ereje a SZSZ által – Az Ige a SZSZ kardja!

14 Jézus Krisztus viszonya az Ószövetséghez:
Nem olvastátok az Írásokban? – Törvény és próféták „Ő pedig monda nékik: Soha sem olvastátok-e, mit művelt Dávid, mikor megszűkült és megéhezett társaival egybe? Márk 2:25 „Ezt az írást sem olvastátok-e? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé Márk 12:10 „És felelvén Jézus, monda nékik: Nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett ő és akik vele voltak? Luk 6:3 Hogy beteljesedjék! „Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott,…: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Máté 8:17 „Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás: Az ő csontja meg ne törettessék Ján 19:36 Jézus minden tettét az Írással magyarázza !!

15 Jézus Krisztus viszonya az Újszövetséghez
1. „Elmenvén (MENJETEK EL) azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Lásd: Apostolok cselekedetei 2. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” Máté 28:19-20 Lásd: Apostoli levelek

16 KANONIZÁCIÓ – Norma ! Kanonizált könyvek: Isten szájából származó szent iratok
1. Kánon fogalma „És odavitt engem, és ímé egy férfiú volt ott, tekintete mint az ércnek tekintete, és len-zsinór volt kezében és mérőpálca; és a kapuban állt.” Ez 40:3 Átvitt értelemben az ÚSZ-ben – norma, szabály 2. Az ÓSZ kanonizálása - hosszú folyamat – lezárul (K.u. 1.szd.) 3. Az ÚSZ-i kánon kialakulása - a IV. század végén zárult le - 4 evangélium, - apostolok cselekedetei, - 21 levél, - János jelenések könyve Szerzőik: apostolok és/vagy munkatársaik

17 Az egyéni hívő élet alapja
III. Az egyéni hívő élet alapja

18 Keresztyén = Krisztus követő
„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára (Petra) építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz,… de nem dőlt össze: Máté 7:24-25 „Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén (themeliosz themelion), lévén a szegletkő (lithosz) maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.” Ef 2:20-22 „Ti magatok is mint élő kövek (petrosz) épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, …” 1Pét 2:5-6

19 Keresztyén = Tanítvány
1. Minden hívő tanítvány kell, hogy legyen! „….tegyetek tanítványokká minden népeket,…” Máté 28:19 „a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.” Apcs 11:25-26 2. Tanítvánnyá válás folyamata: „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát…..szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől,…akik azért megkeresztelkednek; és hozzájuk csatlakoznak azon a napon…” Csel 3. Ki a tanítvány? „Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldi azokat kettőnként…., minden városba és helyre, ahová ő ment…. Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé.…….És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek,….Luk 10:1-9

20 Elszakadva a világtól - SZENT
„Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Luk 14:26-27 „És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani Máté 8:19-20 „..jön egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?.. , tartsd meg a parancsolatokat.….Monda neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elmegy megszomorodva; mert sok jószága volt Máté 19:16-22

21 Minden hívő papsága Nincs felszentelt pap és „laikus hívő”megkülönböztetés!
1. Közvetlen felkenetés Istentől a papi szolgálatra: „…És lészen az utolsó napokban,…kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, ….” Apcs 2:16-17 2. Mindenki kap szellemi ajándékokat, amivel szolgálni kell: „Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.„ Kor 12:7 „…Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata…..” 1Kor 14:26 „Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; Kor 5:18 „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok,…Ti pedig választott nemzetség, királyi papság,…hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;” 1Pét 2;9

22 Alapok lerakása - Alaptanítás
Alaptanítás, amit a hívők életében le kell fektetni: „Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.” Kor 3:10 „Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédemet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot.” Luk 6:47-48 „Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges (alapvető) beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek (100%-ban) és az Istenben való hitnek, (NEM érzés!!!) a keresztségekről szóló tanításnak (víz-, SZSZ – ALAP, NEM extra!), kezek rátevésének, 5. halottak feltámadásának (dics. testben, visszatérés a földre) és az 6. örök ítéletnek.” (mindenki saját cselekedete szerint !) Zsid 6:1-2

23 Példaképek fontossága, szerepe
1. „A sokaságot pedig az ő (Jézus) tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Márk 8:34 2. „Legyetek az ÉN követőim (apostolok), mint én is a KRISZTUSÉ. „ Kor 3. „A köztetek lévő presbitereket kérem én (Péter apostol), a presbitertárs,….….Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, ….mint példányképei a nyájnak.” 1Pét 5:1-3 „Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: ...de mindezekből megszabadított engem az Úr Tim 3:10-11 Jellem fontossága! Hitelesség! Nem tökéletesség! A teljes élet példája, nemcsak tanítás!!!

24 A gyülekezet alapja IV. Plántálni!
A „palánta” a későbbi növény minden jellemző tulajdonsásával rendelkezik!!! Minden közösségnek kell, hogy legyen: - Célja (küldetése, elhívása), - Alaptevékenysége, - Működési rendje, fegyelmi szabályzata - Vezetősége és - tagjai

25 Mi a gyülekezet ? Definíció: 7 kép
A gyülekezet nem: Iskola, Épület, Intézmény, Vállalat, Családsegítő központ A gyülekezet: „Mert ide hoztátok ez embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti istenasszonyotok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak, és tiszttartók vannak: ..valami panasztok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik. Apcs 19:37-39. „….Őt tette mindeneknek fölötte az egyháznak fejévé, Ef 1:22 „Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai Róm 12:5 „Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ef 2:10 „Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei (családja) az Istennek, Ef 2:18-19 „… lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Ef 2:20-21 „Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Ef 5:25 „..vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok Ef 6:13

26 A gyülekezet elhívása (Célja, küldetése)
„Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig monda néki: 1. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: 2. Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” Mát „…Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. 3. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 4. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt Ó ÓSZ! ÚSZ! 1. Apostolok cselekedetei 2. Apostolok levelei

27 A gyülekezet alap-tevékenysége
„És foglalatosok voltak (ezeket cselekedték folyamatosan) - az apostolok tudományában (cselekedetek + tanítás) - a közösségben (az Úrral és egymással), - a kenyérnek megtörésében (Úrvacsora) és - a könyörgésekben (imában).” Csel. 2.42 „Első könyvemet (Lukács evangélium) írtam, Theofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,” Apcs 1:1

28 Hivatalos, többtagú vezetőség
Apostoli direktíva: „Avégett hagytalak téged Krétában, hogy a - hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és - rendelj városonként presbitereket, amint neked meghagytam;” Tit. 1.5 „ Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatta a gyülekezet véneit” Csel Egyszemélyes vezetés: „Összegyűlnek azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak utadon; most azért válassz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. 1Sám 8:4-5 Megjegyzés: Ugyanazon vezető megnevezései: presbiter, vén, püspök, elöljáró A vének felett uralkodó vezető esete (király) ma a pásztor!

29 Minősített vezetők - Példaképek
„Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Apcs 6:3 „Szükséges annakokáért, hogy a püspök (presbiter, vén) - feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, - józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, - a tanításra alkalmatos; - Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem - szelíd, versengéstől mentes, nem pénzsóvárgó; - Aki a maga házát jól igazgatja, - gyermekeit engedelmességben tartja, … mert ha tulajdon házát nem tudja igazgatni, miként visel gondot az Isten egyházára? - Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodjon. Szükséges, hogy - jó bizonysága legyen a kívül valóktól is; …” Tim Férfi vezetőség!, mert a férfi a feje a feleségnek. Példaszerű, jellemes családapákból lesznek presbiterek.

30 Szent Szellem általi vezetés
Vélemény eltérés kezelése: „Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk és - ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek: Csakhogy Cselekvési egység, egy értelemmel: - amire eljutottunk abban egy szabály szerint járjunk, - ugyanazon értelemben legyünk.” Fil. 3.15 Theokrácia! Egyszemélyi vezetés! Egy „Fej” van: - Jézus Krisztus Úr a gyülekezet felett! - A Szent Szellem Úr a gyülekezetben!

31 Gyülekezet bírói hatalma Jézus Krisztus az Igaz Bíró !
„Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, - menj el és dorgáld meg őt négy szem között, ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; (1. szint) - Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó. (2. szint) - Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, - ha a gyülekezetre sem hallgat, (3. szint) Ítélet-hozatal: kizárás (kiközösítés)! - legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.” (mint a meg nem tért, világi ember!!!) Mt „Három szintű igazság-szolgáltatási rendszer”

32 Gyülekezet szellemi hatalma
„Bizony mondom néktek: - Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és - amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ismét mondom néktek, hogy - ha ketten közületek - egy akaraton lesznek a földön („áldás és élet”) - minden dolog felől, - amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük„ Máté Győzelem a Pokol kapui felett !!! A földről vezéreljük a mennyet !!! – Isten akaratával megegyező módon Egység minden dologban !!! – ÁLDÁS és ÉLET !!!

33 Az Egyház építése Az 5 fő szolgálati ajándék szerepe
„És Ő adott némelyeket - apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket - evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul a szentek szolgálatra való felkészítése céljából, a Krisztus testének építésére:” Ef 4:11-12 „Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Eféz „…mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, DE más épít reá. Kiki azonban meglássa hogyan épít reá.” 1 Kor. 3.10 Apostol: - presbiter-TÁRS !!! NEM FŐNÖK a HELYI VEZETŐK FÖLÖTT !!! - „Bölcs építőmester”, aki lerakja az alapot !!! Apostolok és próféták kiemelt szerepe az egyház helyreállásában !!! Az APOSTOLOK és VÉNEK irányítási rendszere nem egyeztethető össze az egyszemélyes pásztori rendszerrel !!!

34 Elhangzott kérdések Az elhangzott kérdésekre adott válaszokat meghallgathatók a tanítás hanganyagán a Konzultáció nevű 5. részben. Logos-Hungary Keresztény Főiskola 2009.


Letölteni ppt "KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések