Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanterv 1. hét dátum téma 1 02.01 Felmérő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanterv 1. hét dátum téma 1 02.01 Felmérő."— Előadás másolata:

1 Tanterv 1. hét dátum téma 1 02.01 Felmérő. Gazdálkodás főbb alapelvei, – az ötlettől a szervizig 2 02.17 A termelés gazdaságtana: technológia és költségek. Költségek elemzése. A piacok működése 3 02.24 Készletek és raktározási döntések statikusan és dinamikusan (Leontief input-output modell). 4 03.03 Térséggazdálkodás: közlekedés, szállítás, fuvarozás költségelemzése. 5 03.10 Termékek értékesítése. A piaci struktúrák hatása a termelési folyamatokra. 6 03.17 Műszaki haladás közgazdaságtani szempontból.

2 Tanterv 2. hét dátum téma 7 03.24 ZH 8 03.31 Az energiahasznosítás közgazdaságtana. Energiaválság felé közeledünk? 9 04.07 Industrial Economics – alapvető modellek 10 04.14 A humán erőforrások értékelése. 11 04.21 Információgazdaságtan. 12 04.28 Környezetszennyezés és költségei. Környezetvédelmi intézkedések értékelése. 13 05.05 Feladat beadás ??? 14 05.12 pótZH ???

3 Az ötlettől a szervízig
mérnöki gazdasági feladatok

4 Az ötlet Akár termék, akár szolgáltatás – az ötlet általában műszaki oldalról fogalmazódik meg. Szolgáltatásnál nem garantált, de szűkítés: termékoldal Az ötlet lehet: új termék - új technológia szabadalom know-how

5 A kérdés: mi a cél? Az alapcél mindkét esetben: a profit növelése
(egyéb célok) Első gazdasági vizsgálat: megvalósíthatóság - új termék - új technológia piacképesség költségcsökkentés

6 A prototípustól a késztermékig
Új termék: gazdaságos? nem igen a prototípus elkészítése működőképes? nem igen nullszéria legyártása alkalmas sorozatgyártásra nem igen beruházás

7 A beruházás előkészítése
Anyagok, segédanyagok, félkésztermékek Gépek és szűk keresztmetszetek Energiaigény Beszerzési helyek és árak Technológia Munkaerőszükséglet Szervezeti felépítés, jogkörök, felelősség

8 Beruházás Alapok: (a „statikus” mutatók csak kamat- és inflációmentes környezetben használhatók) Bármilyen módszert választunk, mindegyik alapja a nettó jelenérték (NPV): ahol C0 – a beruházott érték; t – az idő; n – a beruházás élettartama; Ht – az évenkénti tiszta profit; rt – az évenkénti kamatláb és C1 – a beruházás maradványértéke Minden egyéb mutató és módszer erre vezethető vissza

9 Egyéb származtatott alapmutatók
belső kamatláb (Internal Rate of Return) megtérülési idő (Payback Period) jövedelmezőségi index (Profitability Index)

10 Optimális használati élettartam
Példa: r =10 % adatok: NCF – Net Cash Flow Év NCFt Piaci érték (Lt) 10000 1 3500 7000 2 4000 6000 3 3000 5000 4 2000 5 1500 6 1000

11 Számítás: Az NPV az évek függvényében:
-10000 n=1 10500 n=2 3500 10000 n=3 4000 8000 n=4 3000 6000 n=5 2000 4500 n=6 1500 2500 Az NPV az évek függvényében: n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 NPV -10000 -456 1446 2498 2840 2902 2732 Döntési kritérium: NPVt >NPVt-1, azaz NCFt > (Lt-1 – Lt) + Lt-1×r

12 A mellékszámítás menete
r = 0.1 1,000 t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 n=0 -10000 n=1 10500 n=2 3500 10000 n=3 4000 8000 n=4 3000 6000 n=5 2000 4500 n=6 1500 NPV =

13 További fogalmak: Kockázatelemzés Tőkeköltség Tőkeösszetétel
Modigliani – Miller I. és II. tétele

14 A VÁLLALAT .

15 A termelés termelési függvény: Q = f(L,A,K,E)
egyszerűsítés: Q = f(K,L)

16 Isoquant Parciális term-i fv
.

17 Rugalmasság Általánosan, ha Y tényező értékét az X tényező befolyásolja: A munka parciális termelési rugalmassága: Hasonlóan a tőkéé:

18 Költségek A teljes költség függvény: TC = pK×K + pL×L TC = FC + VC
Az isocost egyenlete:

19 Termelési tényező felhasználás hosszú távon
.

20 Rövid táv és a ktgfv-ek .

21 Az elégséges feltétel: M’ < 0
Profitmaximum piacfüggetlen  = TR – TC Q szerint deriválva, a szükséges feltétel: M = MR – MC = 0 MR = MC Az elégséges feltétel: M’ < 0 Fedezeti pont és üzemszüneti pont

22 Értékesítés: PIACOK (beszerzés: term-i tényezők piacai)
tökéletes verseny monopolisztikus verseny oligopólium monopólium Utólagos vevőkapcsolat = szervíztevékenység

23 EGYSZERŰ GAZDASÁGI ELEMZÉS
Alap: Mérleg Eredménykimutatás Cash-flow

24 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
AKTÍVÁK PASSZÍVÁK a. b .c. d. a .b. c. ssz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév ssz 01. A. Befektetett eszközök 54. D. Saját tőke 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 55. I. JEGYZETT TŐKE, amelyből 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 57. II. Jegyzett, dmbn fiz-tt tőke (-) 18. III.BEFEKT. PÜ-I ESZKÖZÖK 58. III. TŐKETARTALÉK 27. B. Forgóeszközök 59. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 28. I. KÉSZLETEK 60. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 35. II. KÖVETELÉSEK 61. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK 64. VI. MÉRLEG SZ-I EREDMÉNY 49 .IV. PÉNZESZKÖZÖK 65. E. Céltartalékok 69. F. Kötelezettségek 70. I. HÁTRASOROLT KÖT-EK 74. II. HOSSZÚ LEJÁR-Ú KÖT-EK 83. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT-EK 52. C. Aktív időbeli elhat-k 95. G. Passzív időbeli elhat-k 53. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 96 FORRÁSOK ÖSSZESEN

25 EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése I. Értékesítés nettó árbevétele
Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele B Pénzügyi műveletek eredménye II. IAktivált saját teljesítm-k értéke C Szokásos vállalkozási eredmény III. Egyéb bevételek X. Rendkívüli bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások XI. Rendkívüli ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások D Rendkívüli eredmény VI. Értékcsökkenési leírás E Adózás előtti eredmény VII. Egyéb ráfordítások XII Adófizetési kötelezettség A Üzemi (üzl-i) tev-ség eredménye F Adózott eredmény VIII Pénzügyi műveletek bevételei G Mérleg szerinti eredmény IX: Pénzügyi műveletek ráfordításai

26 3 fokozatú cash-flow I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) . IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +

27 Cash-flow részletezése I.
1. Adózás előtti eredmény + 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 9. Vevőkövetelés változása + 10. Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása + 11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)  13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 

28 Cash-flow részletezése II.
14. Befektetett eszközök beszerzése  15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék, részesedés 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)  23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése  24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése  25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  26. Véglegesen átadott pénzeszköz  27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +

29 Mérlegadatok elemzése
Tőkeszerkezeti mutatók (TSZM) Pénzügyi helyzet mutatói (PHM) Tőkearányos jövedelmezőség Eredménykategóriák Fedezetelemzés

30 Elemek: eszközök (E), befektetett eszközök (BE), forgó eszközök (FE), készletek (Ké), források (F), saját tőke (ST), jegyzett tőke (JT), mérleg szerinti eredmény (MSzE), céltartalékok (CT), kötelezettségek (KÖ), hosszúlejáratú kötelezettségek (HLK), rövidlejáratú kötelezettségek (RLK), kötelezettségek (KÖ), mérlegfőösszeg (MFÖ = E = F), értékcsökkenés (ÉCS), adózás utáni eredmény (AUE), adósságállomány (AÁ), értékesítés nettó árbevétele (ÉNÁB), lekötött eszközök (LKE), bérköltség (BK), személyi jellegű ráfordítások (SzJR), átlagos állományi létszám (ÁÁL)

31 Tőkeszerkezeti mutatók (TSZM)

32 Pénzügyi helyzet mutatói (PHM)

33 Tőkearányos jövedelmezőség

34 Eredménykategóriák

35 Egyéb fontosabb mutatók I.
– a vállalat működéséből származó nettó eredmény aránya – bruttó eredménymutató – sajáttőke arányos megtérülés – a növekmények hányadosa a növekedési ütemet adja

36 Egyéb fontosabb mutatók II.
– egy részvényre jutó nettó eredmény EBITDA = üzleti eredmény + értékcsökkenés – bruttó profit Piaci kapitalizáció = alaptőke részvényeinek száma × a részvények aktuális piaci ára

37 Fedezetelemzés

38 Cash-flow elemzés


Letölteni ppt "Tanterv 1. hét dátum téma 1 02.01 Felmérő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések