Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanterv 1. hétdátumtéma 102.01Felmérő. Gazdálkodás főbb alapelvei, – az ötlettől a szervizig 202.17A termelés gazdaságtana: technológia és költségek. Költségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanterv 1. hétdátumtéma 102.01Felmérő. Gazdálkodás főbb alapelvei, – az ötlettől a szervizig 202.17A termelés gazdaságtana: technológia és költségek. Költségek."— Előadás másolata:

1 Tanterv 1. hétdátumtéma 102.01Felmérő. Gazdálkodás főbb alapelvei, – az ötlettől a szervizig 202.17A termelés gazdaságtana: technológia és költségek. Költségek elemzése. A piacok működése 302.24Készletek és raktározási döntések statikusan és dinamikusan (Leontief input-output modell). 403.03Térséggazdálkodás: közlekedés, szállítás, fuvarozás költségelemzése. 503.10Termékek értékesítése. A piaci struktúrák hatása a termelési folyamatokra. 603.17Műszaki haladás közgazdaságtani szempontból.

2 Tanterv 2. hétdátumtéma 703.24ZH 803.31Az energiahasznosítás közgazdaságtana. Energiaválság felé közeledünk? 904.07Industrial Economics – alapvető modellek 1004.14A humán erőforrások értékelése. 1104.21Információgazdaságtan. 1204.28Környezetszennyezés és költségei. Környezetvédelmi intézkedések értékelése. 1305.05Feladat beadás ??? 1405.12pótZH ???

3 Az ötlettől a szervízig mérnöki --- gazdasági feladatok

4 Az ötlet Akár termék, akár szolgáltatás – az ötlet általában műszaki oldalról fogalmazódik meg. Szolgáltatásnál nem garantált, de szűkítés: termékoldal Az ötlet lehet: -új termék- új technológia szabadalom know-how

5 A kérdés: mi a cél? Az alapcél mindkét esetben: a profit növelése (egyéb célok) Első gazdasági vizsgálat: megvalósíthatóság - új termék- új technológia piacképességköltségcsökkentés

6 A prototípustól a késztermékig Új termék: gazdaságos? nemigen a prototípus elkészítése működőképes? nemigen nullszéria legyártása alkalmas sorozatgyártásra nemigen beruházás

7 A beruházás előkészítése Anyagok, segédanyagok, félkésztermékek Gépek és szűk keresztmetszetek Energiaigény Beszerzési helyek és árak Technológia Munkaerőszükséglet Szervezeti felépítés, jogkörök, felelősség

8 Beruházás Alapok: (a „statikus” mutatók csak kamat- és inflációmentes környezetben használhatók) Bármilyen módszert választunk, mindegyik alapja a nettó jelenérték (NPV): ahol C 0 – a beruházott érték; t – az idő; n – a beruházás élettartama; H t – az évenkénti tiszta profit; rt – az évenkénti kamatláb és C 1 – a beruházás maradványértéke Minden egyéb mutató és módszer erre vezethető vissza

9 Egyéb származtatott alapmutatók belső kamatláb (Internal Rate of Return) megtérülési idő (Payback Period) jövedelmezőségi index (Profitability Index)

10 Optimális használati élettartam Példa: r =10 % adatok: NCF – Net Cash Flow ÉvNCF t Piaci érték (L t ) 00-10000 135007000 240006000 330005000 420004000 515003000 610002000

11 Számítás: t=0t=1t=2t=3t=4t=5t=6 n=0-10000 n=1-1000010500 n=2-10000350010000 n=3-10000350040008000 n=4-100003500400030006000 n=5-1000035004000300020004500 n=6-10000350040003000200015002500 n=0n=1n=2n=3n=4n=5n=6 NPV-10000-45614462498284029022732 Az NPV az évek függvényében: Döntési kritérium: NPV t >NPV t-1, azaz NCF t > (L t-1 – L t ) + L t-1 ×r

12 A mellékszámítás menete r =0.11,0000.9090910.8264460.7513150.6830130.6209210.564474 t=0t=1t=2t=3t=4t=5t=6 n=0-10000 n=1-1000010500 n=2-10000350010000 n=3-10000350040008000 n=4-100003500400030006000 n=5-1000035004000300020004500 n=6-10000350040003000200015003000 -10000 9545.4611446.2812498.1212839.6312901.7212732.38 NPV =-454.561446.282498.122839.632901.722732.38

13 További fogalmak: Kockázatelemzés Tőkeköltség Tőkeösszetétel Modigliani – Miller I. és II. tétele

14 A VÁLLALAT.

15 A termelés termelési függvény: Q = f(L,A,K,E) egyszerűsítés: Q = f(K,L)

16 Isoquant Parciális term-i fv.

17 Rugalmasság Általánosan, ha Y tényező értékét az X tényező befolyásolja: A munka parciális termelési rugalmassága: Hasonlóan a tőkéé:

18 Költségek A teljes költség függvény: TC = p K ×K + p L ×L TC = FC + VC Az isocost egyenlete:

19 Termelési tényező felhasználás hosszú távon.

20 Rövid táv és a ktgfv-ek.

21 Profitmaximum piacfüggetlen  = TR – TC Q szerint deriválva, a szükséges feltétel: M  = MR – MC = 0 MR = MC Az elégséges feltétel: M  ’ < 0 Fedezeti pont és üzemszüneti pont

22 Értékesítés: PIACOK (beszerzés: term-i tényezők piacai) tökéletes verseny monopolisztikus verseny oligopólium monopólium Utólagos vevőkapcsolat = szervíztevékenység

23 EGYSZERŰ GAZDASÁGI ELEMZÉS Alap: Mérleg Eredménykimutatás Cash-flow

24 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG AKTÍVÁKPASSZÍVÁK a.b.c.d.a.b.c.d. ssz. A t é tel megnevez é seElőző é vT á rgy é v ssz A t é tel megnevez é seElőző é vT á rgy é v 01. A. Befektetett eszk ö z ö k 54. D. Saj á t tőke 02. I. IMMATERI Á LIS JAVAK 55.I. JEGYZETT TŐKE, amelyből 10. II. T Á RGYI ESZK Ö Z Ö K 57.II. Jegyzett, dmbn fiz-tt tőke (-) 18. III.BEFEKT. P Ü -I ESZK Ö Z Ö K 58. III. TŐKETARTAL É K 27. B. Forg ó eszk ö z ö k 59. IV. EREDM É NYTARTAL É K 28. I. K É SZLETEK 60. V. LEK Ö T Ö TT TARTAL É K 35. II. K Ö VETEL É SEK 61. VI. É RT É KEL É SI TARTAL É K 43. III. É RT É KPAP Í ROK 64. VI. M É RLEG SZ-I EREDM É NY 49.IV. P É NZESZK Ö Z Ö K 65. E. C é ltartal é kok 69. F. K ö telezetts é gek 70. I. H Á TRASOROLT K Ö T-EK 74. II. HOSSZ Ú LEJ Á R- Ú K Ö T-EK 83. III. R Ö VID LEJ Á RAT Ú K Ö T-EK 52. C. Akt í v időbeli elhat-k 95. G. Passz í v időbeli elhat-k 53. ESZK Ö Z Ö K Ö SSZESEN 96 FORR Á SOK Ö SSZESEN

25 EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Előző évTárgyév A tétel megnevezése Előző évTárgyév I.Értékesítés nettó árbevételeBPénzügyi műveletek eredménye II.IAktivált saját teljesítm-k értéke CSzokásos vállalkozási eredmény III.Egyéb bevételekX.Rendkívüli bevételek IV.Anyagjellegű ráfordításokXI.Rendkívüli ráfordítások V.Személyi jellegű ráfordításokDRendkívüli eredmény VI.Értékcsökkenési leírásEAdózás előtti eredmény VII.Egyéb ráfordításokXIIAdófizetési kötelezettség AÜzemi (üzl-i) tev-ség eredménye FAdózott eredmény VIIIPénzügyi műveletek bevételei GMérleg szerinti eredmény IX:Pénzügyi műveletek ráfordításai

26 3 fokozatú cash-flow I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz- változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz- változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz- változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok). IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +

27 Cash-flow részletezése I. 1. Adózás előtti eredmény + 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 9. Vevőkövetelés változása + 10. Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása + 11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)  13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 

28 Cash-flow részletezése II. 14. Befektetett eszközök beszerzése  15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék, részesedés +. 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)  23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése  24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése  25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  26. Véglegesen átadott pénzeszköz  27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +

29 Mérlegadatok elemzése Tőkeszerkezeti mutatók (TSZM) Pénzügyi helyzet mutatói (PHM) Tőkearányos jövedelmezőség Eredménykategóriák Fedezetelemzés

30 Elemek: eszközök (E), befektetett eszközök (BE), forgó eszközök (FE), készletek (Ké), források (F), saját tőke (ST), jegyzett tőke (JT), mérleg szerinti eredmény (MSzE), céltartalékok (CT), kötelezettségek (KÖ), hosszúlejáratú kötelezettségek (HLK), rövidlejáratú kötelezettségek (RLK), kötelezettségek (KÖ), mérlegfőösszeg (MFÖ = E = F), értékcsökkenés (ÉCS), adózás utáni eredmény (AUE), adósságállomány (AÁ), értékesítés nettó árbevétele (ÉNÁB), lekötött eszközök (LKE), bérköltség (BK), személyi jellegű ráfordítások (SzJR), átlagos állományi létszám (ÁÁL)

31 Tőkeszerkezeti mutatók (TSZM)

32 Pénzügyi helyzet mutatói (PHM)

33 Tőkearányos jövedelmezőség

34 Eredménykategóriák

35 Egyéb fontosabb mutatók I. – a vállalat működéséből származó nettó eredmény aránya – bruttó eredménymutató – sajáttőke arányos megtérülés – a növekmények hányadosa a növekedési ütemet adja

36 Egyéb fontosabb mutatók II. – egy részvényre jutó nettó eredmény EBITDA = üzleti eredmény + értékcsökkenés – bruttó profit Piaci kapitalizáció = alaptőke részvényeinek száma × a részvények aktuális piaci ára

37 Fedezetelemzés

38 Cash-flow elemzés


Letölteni ppt "Tanterv 1. hétdátumtéma 102.01Felmérő. Gazdálkodás főbb alapelvei, – az ötlettől a szervizig 202.17A termelés gazdaságtana: technológia és költségek. Költségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések