Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft. (36)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft. (36)"— Előadás másolata:

1 OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft. (36) 1 402 0827 kardoss@okean.hu
A stratégiai tervezés íve – Az EU 2020-as tervezés politikája és a hazai fejlesztéspolitikai dokumentumok bemutatása OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft. (36)

2 Tervezéstől a megvalósulásig
EU-2020, MFF OFTK Operatív Programok Akciótervek Pályázati felhívás és útmutató Pályázati anyagok (RMT) Támogatási szerződés Közbeszerzés Projekt végrehajtás Monitoring

3 Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020
EU-s politikai prioritások megtestesítője; Közösségi kiadások tervezést segíti elő; közötti évekre lebontott kiadási plafont határoz meg (nem az EU 7 éves költségvetése); 2 évente vizsgálja felül a Bizottság, első felülvizsgálat 2016-ban lesz.

4 MFF-ben megjelölt prioritások (kiadási fejezetek)
1/a.Versenyképesség és foglalkoztatás; 1/b. Gazdasági, szociális, területi kohézió; 2. Természeti erőforrások, mezőgazdaság; 3. Állampolgárság, biztonság és a jog érvényesülése 4. Az EU, mint globális szereplő; 5. Igazgatási kiadások ((6. Csatlakozási kompenzáció (Horváto.))

5 Köt.váll. fejezetek szerint

6 Köt.váll. éves bontásban

7 Kohéziós politika (1/b. prioritás)
Elsődleges célja a tagállamok régiói közötti fejlettségi különbségek áthidalása; EU befektetési politikája is egyben – ösztönzőleg hat a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedésre; EU-s költségvetés kb. 33%-át teszi majd ki;

8 Kohéziós politika Megváltozik a stratégiai programozás:
Közös Stratégiai Keret (KSK) alapok jóval hatékonyabb összekapcsolását teszi lehetővé a hatásuk maximalizálása érdekében A nemzeti és regionális hatóságok e keret alapján fogják megfogalmazni a Bizottsággal kötött „partnerségi szerződésüket v. megállapodást”. Hatálya alá tartozik az 5 támogatási alap: KA, ESZA, ERFA, EVMA, létrehozandó ETHA (együtt: KSK alapok)

9 Alapok – a támogatások forrásai I.
Kohéziós Alap Támogatásra azok a tagállamok jogosultak, amelyekben az egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) az EU 25-ök átlagának 90 %-nál kevesebb. Létrehozás célja: gazdasági, társadalmi kohézió erősítése, fenntartható fejlődés elősegítése; Általában országos beruházásokat finanszíroznak belőle. Strukturális alapok Támogatási jogosultság: A régió GDP-je nem éri el az EU huszonötök bruttó nemzeti össztermék (GDP) átlagának 75%-át; Általában regionális beruházásokat finanszíroznak belőle. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) célja, hogy segítse a Közösségen belüli főbb regionális egyenlőtlenségek orvoslását; hozzájárul a különböző régiók fejlettségi szintje közötti különbségek csökkentéséhez. Európai Szociális Alap (ESZA) Erősíti a gazdasági és társadalmi kohéziót a foglalkoztatási lehetőségek javítása révén.

10 Alapok és a célok, amelyeket finanszírozhatnak

11 Kifizetésekkel kapcsolatos szabályozásban változások
Az „n+3” szabály (a támogatásokat a kötelezettségvállalás évét követő 3. év végéig lehet kifizetni) általánossá tétele; A regionális politikához kapcsolódó jogi szabályozás, kifizetési és monitoring rendszer átfogó egyszerűsítése az elmúlt évekhez képest. Túlzott államháztartási deficit megállapítása az összes támogatás (nem csak KA) felfüggesztéséhez vezethet; Tovább csökkent a tagállamoknak fizetett előleg mértéke; Indikátorok szerepe tovább nő: eredményindikátorok nem teljesülése visszafizetési kötelezettséget von maga után. Jogharmonizáció: egy adott területen a tagállami szabályrendszer harmonizációjának elmulasztása: kifizetések felfüggesztését vonja maga után az adott területen (a régiókban is!);

12 Szabálytalansági eljáráskor felmerülő kérdések
Egy projekt v. a rendszer szabálytalan: Egy projekt: nem teljesítik a kifizetést, de másra átcsoportosítható; A rendszer szabálytalan: Bizottság a teljes OP-ra visszatartja a kifizetéseket amíg nincs módosítás (Tagállam ezt vitathatja EUB előtt- de amíg nincs döntés, addig szünetelnek a kifizetések v. minden kifizetés az adott % levonásával teljesül. + bírósági döntés esetén az elmaradó összeg folyósításra kerül (n+3!)

13 Szabálytalansági eljáráskor felmerülő kérdések
Szabálytalanságot kifizetés előtt v. után állapítják meg: Kifizetés előtt: X projekt , de átcsoportosítható az összeg Y-ra Kifizetés után: teljes összeg 

14 Tagállami Fejlesztési Politika
Nemzeti stratégiai tervezés

15 Programok kapcsolódása

16 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
EU-s követelmény minden országnak egy NSRK készítése minden hét éves tervezési ciklusra ahhoz, hogy SA és KA támogatásban részesüljön; Alapjai: EU: közösségi rendeletek, közösségi stratégiai iránymutatások;

17 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Országos stratégiai tervezési dokumentum; NFT, UMFT, Széchenyi-terv, OFK, OTK az előzményei; OFK-t, OTK-t hatályon kívül helyezi; Orzsággyűlés januárjában fogadta el. Magyarország társadalmi, makrogazdasági, pénzügyi, politikai öndefiniálását szolgálja; Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal készítette.

18 OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg: a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.

19 OFTK célrendszere: 7 szakpolitikai célkitűzés:
a) versenyképes, innovatív gazdaság, b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése, d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I, e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, f ) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme,

20 OFTK célrendszere: 6 területi specifikus cél:
a) az ország makro-regionális szerepének erősítése, b) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, c) vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, d) kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése, e) területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, f) összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása.

21 OFTK célrendszere: 2014–2020-as fejlesztési programok tématerületei:
a) patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben, b) fordulat a teljes foglalkoztatottság és tudástársadalom felé, c) útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé, d) népesedési és közösségi fordulat, e) területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán.

22 Partnerségi Megállapodás (PM)
a 2014–2020-as időszak tervezési folyamatának alapdokumentuma; A korábbi ciklusok tervezési alapdokumentumaihoz képest nagyobb fokú integrációt jelenít meg: magában foglalja az EU Kohéziós Politikájának pénzügyi alapjai (SA/KA) által finanszírozott operatív programokat, valamint az EMVA és az ETHA hazai felhasználásáról szóló programokat; összhangot teremt a magyar tagállami programok és az EU Európai Területi Együttműködési programjai (határ menti programok, Duna térség transznacionális programja) között is.

23 PM Nem hagyományosan felépülő tervdokumentum;
az EU Bizottsága által kiadott sablonoknak kell megfelelnie; azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020 közötti időszakra; nem Magyarország nemzeti céljait hivatott bemutatni; ismerteti a tagállam hozzájárulását az EU 2020-as céljaihoz.

24 PM Ezeket az EU szintű célokat az Európa 2020 Stratégia valamint a belőle levezetett ún. 11 tematikus célkitűzés jelöli ki. ...ennek ellenére szerepel benne a fő nemzeti fejlesztési prioritások bemutatása is A PM március 7-én benyújtásra került az Európai Bizottság részére; A hivatalos egyeztetések jelenleg tartanak.

25 Operatív Programok Magyar halgazdálkodási OP (MAHOP)
Környezeti és energiahatékonysági OP (KEHOP) Emberi erőforrás fejlesztési OP (EFOP) Gazdaságfejlesztési és innovációs OP (GINOP) Integrált közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Terület- és településfejlesztési OP (TOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Vidékfejlesztési Program (VP)

26 Operatív Programok Társadalmi egyeztetésük decemberében zárult le; Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlapján hivatalos verziók még nem érhetők el. 8 szakpolitikai; 7 regionális OP van (készülőben).

27 Akciótervek Ez volna az utolsó tervezési láncszem;
Operatív programok prioritási tengelye mentén készülnek el; 2 évre készülnek; Konkretizálják a stratégiai dokumentumokban foglaltakat; Nincs információnk a os akciótervek tervezésének állásáról.

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft. (36)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések