Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁRKI-TUDOK ZRT. „Munkaerő-piaci felmérés a Budapesti Corvinus Egyetem által kidolgozandó humánszolgálati képzési programokhoz” Lannert Judit előadása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁRKI-TUDOK ZRT. „Munkaerő-piaci felmérés a Budapesti Corvinus Egyetem által kidolgozandó humánszolgálati képzési programokhoz” Lannert Judit előadása."— Előadás másolata:

1 TÁRKI-TUDOK ZRT. „Munkaerő-piaci felmérés a Budapesti Corvinus Egyetem által kidolgozandó humánszolgálati képzési programokhoz” Lannert Judit előadása 2011 május 12. Corvinus egyetem

2 A kutatás célja Jelen kutatás célja az volt, hogy az oktatási, szociális vagy foglalkoztatási intézményt fenntartó települési, megyei önkormányzatok, kistérségi társulások, egyházak, non-profit szervezetek és a munkaügyi központok humánszolgáltatást végző munkatársainak körében feltárja azokat a készségeket, tudáselemeket és attitűdöket, melyek a hatékony és eredményes feladatellátás szükséges és elvárt feltételei a lentebb felsorolt szervezetek oktatáshoz, foglalkoztatási vagy szociális ellátáshoz kapcsolódó tevékenysége során. feltérképezze a humánszolgáltatást nyújtó alkalmazottak végzettségét, továbbá hiányzóként azonosított kompetenciáit és tudáselemeit, javaslatokat tegyen a projekt keretében kidolgozandó képzés céljaira, valamint a fejlesztendő tudás és készségek területeire vonatkozóan.

3 Megválaszolandó kérdések Az új kormányzás, a hatékony közszolgáltatás biztosítása milyen feladatok elvégzését igényli az ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények fenntartóitól? Ezek a feladatok milyen típusú kompetenciákat igényelnek? A hatékony szolgáltatásokat megszervezni tudó önkormányzati és nem önkormányzati fenntartók jó gyakorlata mögött milyen típusú feladatköröket és kompetenciákat találunk? Hogyan lehet ezeket fejleszteni? Vajon az elkövetkező években milyen kompetenciákra lesz igény ezen a területen? Ezek az igények mit jelentenek a szaktudás, képességek és attitűdök szintjén? A jelenlegi jó gyakorlatok és a jövőbeli igények milyen képzési-fejlesztési elvárásokat támasztanak? Mik azok a generikus kompetenciák, ismeretek, amelyek minden szakterületre jellemzőek, és vannak-e szakterületi specifikumok, amelyeket érdemes figyelembe venni az MA képzés kialakításánál?

4 Alkalmazott módszerek/kompetenciaműhely- fókuszcsoport A kompetencia műhelyen olyan szakemberek vettek részt, akik jól reprezentálták a felmérésben szereplő munkaköröket, valamint célszerű volt a később megfigyelt kör szereplői mellett a közigazgatásra és fejlesztéspolitikára rálátó szakemberek és a nagyobb méretű intézmények vezetői köréből is meghívni résztvevőket. Első lépésként összegyűjtöttük, hogy milyen feladatai vannak az adott munkakörben dolgozó munkatársnak - milyen tevékenységekkel tölti egy napját munkakezdéstől a munka befejezéséig -, és ezekről a feladatokról listát készítettünk. A lista alapján megbeszéltük, és csoportosítva összegyűjtöttük, hogy ezeknek a feladatoknak a lehető legjobb ellátásához milyen készségekre, képességekre van szükség. Ezután azt vizsgáltuk, hogy ezek a készségek illetve képességek milyen viselkedésekben jelennek meg. A műhely eredményeképpen olyan feladat, illetve kompetencia-listát kaptunk, ami a munkakör-elemzés alapját képezi, amelynek során a csoportosított készségek- képességekből létrejött kompetencia lista elemeit részletesen definiáltuk

5 Alkalmazott módszerek/strukturált telefonos interjú A fókuszcsoportos beszélgetés után kialakított kompetencia és feladatlista alapján, a megrendelővel egyeztetve készült el a kérdőív és a minta. A cél a kutatás terepén dolgozó munkatársak rétegzett kiválasztása volt és elsősorban előképzettségük, képzési igényeik és kompetenciákról adott véleményük feltárása volt. A kutatás célcsoportja a következő 6 intézménytípus volt: oktatási vagy foglalkoztatási vagy szociális intézményt fenntartó települési önkormányzatok, oktatási vagy foglalkoztatási vagy szociális intézményt fenntartó megyei önkormányzatok, oktatási vagy foglalkoztatási vagy szociális intézményt fenntartó kistérségi társulások, intézmény fenntartó egyházak, foglalkoztatási profilú (pl. tranzitfoglalkoztatást végző) vagy oktatási-nevelési intézményt fenntartó vagy szociális ellátó tevékenységet folytató non-profit szervezetek, központi költségvetésből fenntartott munkaügyi szervezetek Az ebből a mintakeretből kiválasztott minta országosan, településtípus és régió szerint reprezentatív, valószínűségi minta, ami többlépcsős, arányosan rétegzett kiválasztással készült. A telefonos kérdőívre összesen 169-en válaszoltak

6 Alkalmazott módszerek/20 jó gyakorlat Olyan, a közösségi szolgáltatási intézményeket fenntartó sikeres gyakorlatokat keresünk, ahol az adott intézményekért felelős személy (oktatási irodavezető, szociális és munkaügyi irodavezető, stb.) munkája példaértékű lehet. Miután erre komplex standardizált indikátor nem áll rendelkezésre, ezért a kiválasztáskor több információforrást is igénybe veszünk. Az egyik ilyen, a közigazgatás terén kiemelkedő teljesítményért adott a Magyar Közigazgatási Minőségi Díj, valamint a munkaügyi szervezetek CAF minősítése. Ezen felül bizonyos indikátorok mentén kistérségi szintű elemzést végeztünk és ez alapján is került kiválasztásra szervezet. Módszerek: Egész napos megfigyelés : Az egész napos megfigyeléshez a fókuszcsoportos eredmények alapján kérdezői segédanyagot hoztunk létre. A megfigyelőket egy szakavatott tréner készítette fel. Az egész napos megfigyelés végén egy rövid interjút is készítettek a megfigyelők a megfigyelttel. 360 fokos elemzés: Ehhez egy olyan szoftvert (Scope360) használtunk, amely lehetővé teszi a munkatársak hatékony, több szempontú, objektív értékelését meghatározott, munkakör-releváns dimenziók mentén. Mindegyik jó gyakorlatot képviselő munkatárs vezetőjét, két munkatársát és két kliensét (például fenntartott intézmény vezetője) megkérdeztük ilyen módszerrel.

7 Á gazati jog á sz, kultur á lis referens Akt í v eszk ö z koordin á tor Aljegyző B ö lcs ö de vezető, kurat ó riumi tag Civil szervezet eln ö ke Egyes ü leti eln ö k Egyh á zi tan á cs eln ö ke Ell á t á si ü gyint é ző Eln ö k Eln ö k (vezető ó v ó nő) Eln ö k, projekt manager ESZA koordin á tor Fejleszt é si menedzser Főtan á csos Gazd á lkod á si ü gyint é ző Gazdas á gi főelőad ó Gyermekv é delmi főoszt á ly vezető Gy ü lekezeti lelk é sz Hat ó s á gi irodavezető helyettes Hum á n előad ó, koordin á tor Hum á n politikai vezető Hum á nszolg á ltat ó (oszt á lyvezető) Ifj ú s á gi referens Igazgat ó Igazgat ó helyettes Int é zm é nyvezető Iskola fenntart ó, lelkip á sztor Iskolaigazgat ó Jegyző Kirendelts é g vezető Kist é rs é gi irodavezető K ö rjegyző K ö zoktat á si főtan á csos K ö zoktat á si referens K ö zoktat á si ü gyint é ző K ö z ö ss é gi koordin á tor Főoszt á lyvezető Kultur á lis é s szoci á lis referens Kultur á lis oszt á lyvezető Kultur á lis referens Kurat ó riumi eln ö k Kurat ó riumi tag, ö nk é ntes Lelk é sz Mentor, egyes ü leti eln ö k Művelőd é si é s eg é szs é g ü gyi oszt á lyvezető helyettes Művelőd é si ü gyint é ző Művelőd é s ü gyi oszt á lyvezető Művelőd é s ü gyi oszt á lyvezető helyettes N é pj ó l é ti csoport vezetője N é pj ó l é ti referens Oktat á si é s kultur á lis irodavezető Oktat á si é s kultur á lis oszt á ly vezetője Oktat á si oszt á lyvezető Oktat á si referens Oktat á si referens, oszt á lyvezető helyettes Oktat á si-k ö zművelőd é si vezető főtan á csos Oktat á s ü gyi referens Oszt á lyvezető Oszt á lyvezető helyettes Otthonvezető, eln ö k Ó vodavezető Par ó kus lelk é sz Polg á rmester Polg á rmester, t á rsul á svezető Projekt asszisztens Projekt manager, eln ö k Projektvezető Reform á tus lelk é sz Szakmai főtan á csad ó Szakmai vezető Szoci á lis csoportvezető Szoci á lis é s eg é szs é g ü gyi oszt á lyvezető Szoci á lis oszt á lyvezető referens Szoci á lis referens Szoci á lis referens (csal á dv é delmi oszt á lyvezető) Szoci á lis referens, irodavezető Szoci á lis szakreferens Szoci á lis szervező Szoci á lis ü gyint é ző Szoci á lis, kultur á lis referens Tagint é zm é nyvezető T Á MOP 1.1 kirendelts é gi megval ó s í t ó T á rsul á s igazgat ó ja, eln ö ke T á rsul á svezető Titk á r Ü gyint é ző Ü gyvezető Ü gyvezető eln ö k Vezető Vezető helyettes Vezető lelk é sz Vezető lelk é sz, vall á stan á r Vezető ó v ó nő Vezető tan á csos

8 Munkakörök A tipikus beosztott munkakörök ezek alapján a következők: (szak)referensek a közigazgatásban, akik jellemzően egy, ritkán két szektort is felügyelnek vezető / fő- / tanácsosok a közigazgatásban koordinátorok – kis számban több kategóriában is ügyintézők és asszisztensek projektmenedzserek / -vezetők projektek szakmai megvalósítói

9 Gyakran végzett feladatok (telefonos kérdezés) P á ly á zat keres é s P á ly á zat í r á s Strat é giai anyagok k é sz í t é se Feladatok kioszt á sa sz á mon k é r é s K ö lts é gvet é s k é sz í t é se Jogszab á ly alkalmaz á s Idegen nyelven olvasni t á rgyalni Megyei ö nkorm á nyzat 32366455321000 Telep ü l é si ö nkorm á nyzat 42326171469015 Ö nkorm á nyzati t á rsul á s 5754688271937 Egyh á z 41184788698865 Nonprofit75736898767310 Munka ü gyi 19103871621005 Ö sszesen 48416079608914

10 A kompetenciák fontossága és birtoklása (telefonos kérdezés)

11 Észlelt kompetenciahiányok (egésznapos megfigyelés) feladatdelegálás időgazdálkodás a jogszabályok ismerete és értelmezése motiválás stratégiai látásmód kommunikációs problémák (a hierarchiában lefelé hatékony, felfelé problémás kommunikáció) belső információáramlás biztosításának gyengesége IKT-kultúra és nyelvtudás hiánya

12 Kompetenciák (360 fokos megfigyelés) Kompetenci á k Szakmai Teljes í tm é nySzem é lyis é g jegyek T á rsasSzem é lyes Vezetői Ö njellemz é s 3,213,282,892,882,992,83 Beosztott3,353,193,112,932,802,88 Partner3,613,272,862,982,822,71 Vezető3,583,113,043,002,842,74 Egy é b 3,563,252,983,032,782,68 Á tlag 3,463,222,97 2,842,77

13 Személyes kompetenciák (360 fokos elemzés) Aktivit á s, kezdem é nyez é sKreativit á s Ö nismeret, fejlőd é sRugalmass á g Szem é lyes Kompetencia összes Ö njellemz é s 3,253,112,393,222,99 Beosztott2,813,152,143,102,80 Partner3,042,702,513,012,82 Vezető2,872,692,803,002,84 Egy é b 3,022,892,143,052,78 Á tlag 3,002,912,403,082,84

14 Vezetői kompetenciák (360 fokos elemzés) Ir á ny í t á sMotiv á l á sStrat é gia Szervezeti l á t á sm ó d Vezetői összes Ö njellemz é s 2,222,752,863,482,83 Beosztott3,092,062,913,452,88 Partner2,462,552,633,202,71 Vezető2,602,532,443,402,74 Egy é b 2,422,672,533,112,68 Á tlag 2,562,512,673,332,77

15 Kompetenciahiányok (telefonos kérdezés)

16 Képzési igények (telefonos kérdezés)

17 Képzési igény szektorok szerint (telefonos kérdezés) Oktat á si, kultur á lis Szoci á lis, eg é szs é g ü gyi Munka ü gyi, foglalkoztat á si ö sszesen jogi ismeret52381940 gazdas á gi ismeret 14171917 informatikai ismeret9132614 idegennyelv tud á s 11123517 vezetői k é pes é gek 18192319 speci á lis szakismeret 91713 seg í tő t á rsszakm á k 13 612 oktat á s 16006 kommunik á cis ó é s konfliktuskezel é s 710139 p á ly á zat é s k ö zbeszerz é s 71310 egy é b 98109

18 Képzési igény fenntartó szerint (telefonos kérdezés) Megyei ö nkorm á n yzat Telep ü l é si ö nkorm á n yzat Ö nkorm á ny zati t á rsul á sEgyh á z Nonpro fit Munka ü gyi Ö sszes en jogi ismeret7251502363840 gazdas á gi ismeret 1113360161917 informatikai ismeret65328133114 idegennyelv tud á s 171508233817 vezetői k é pess é gek 6212782619 speci á lis szakismeret 11155 1613 seg í tő t á rsszakm á k 62158101312 oktat á s 175015606 kommunik á ci ó s é s konfliktuskezel é s 01358 9 p á ly á zat é s k ö zbeszerz é s 68141516010 egy é b 11100156139

19 Javaslatok a képzési modulokra Ismeretmodul javasolt elemei Gazdasági és pénzügyi ismeretek (makró, mikro, kormányzati, közösségi nemzetközi) Jogi ismeretek (általános, közbeszerzési) Közpolitika Döntés- és vezetéselmélet, projekttervezés Gyakorlati szociálpszichológia (személy- és csoportészlelés, attitűdök, interakciók, konfliktusok) Európai ismeretek (alapértékek, célok, feladatok, működés) A digitális korszak kormányzása, humán szolgáltatásai A fejlesztőmodul fő tematikai egységei: Személység-fejlesztés: személyes fejlesztés, önismert, társismeret Társas kapcsolatok: kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés Vezetésfejlesztés: leadership és menedzsment, meggyőzés, csapatmunka, motiváció és delegálás Projektmegvalósítás: csoportos problémamegoldás és változáskezelés. Szintetizálás.

20 Javaslat a módszertanra Módszertanában az ismeretmodul elsősorban a hagyományos előadás – szeminárium rendszerre épül, bár szükségesnek látszik a szemináriumi forma kitágítása, módszertani megújítása is. Ilyen új elem lehet például a mini- konferencia, az esetmegbeszélő és –feldolgozó csoport, a problémamegoldó workshop stb. A fejlesztőmodul foglalkozásait tréningformában szükséges megtartani. A képzés újszerűsége, a tanulási formák kiszélesedése, sokszínűsége változásokat eredményez mind a tanulásszervezésben: a tapasztalati tanulás elemei, vagy másképp a tréningjellegű foglalkozások a „szokásosnál” hosszabb tanulási egységeket, órákat igényelnek; mind a számonkérésben, értékelésben, ahol a hagyományos elemek mellett megjelenhet például a portfoliókészítés gyakorlata is.

21 Egyéb javaslatok A terepen dolgozók zöme közigazgatási vagy bölcsész-szociális jellegű diplomával rendelkezik. Jellemzően kevesen dolgoznak ezen a terepen elsődleges jogi diplomával, éppen ezért is merül fel dominánsan e körben a jogi ismeretekben való elmélyülés igénye. A már meglévő közigazgatási kar, a jogtudományi képzések és a vezetőképzés mellett kell ennek a szaknak egy olyan kínálatot nyújtania, amely vonzóvá teszi a versenytársak mellett is. Ezt leginkább három módon tudja megvalósítani: jóval gyakorlatorientáltabb képzést nyújt mint a többi kompetenciafejlesztő tréninget is beépít a kínálatba szabadon választható tárgyak körében széles kínálatot nyújt a kissé aluldimenzionált társadalomtudományi tárgyakból is, mint politikatudomány, szociológia, filozófia, etika A képzési tematika összeállításakor külön szempont lehet, hogy az egyes szakterületek milyen speciális szakirányú képzést igényelnek. Ilyen speciális tudásátadásra elsősorban a ismeretmodul keretében kerülhet sor, kötelezően választható tantárgyak keretében. A fejlesztőmodul képzési alkalmait pedig célszerű szakirányok szempontjából heterogén csoportokban szervezni. Így résztvevőknek egyaránt bővülhet a horizontális tudásuk és szakmai hálózatuk, kapcsolatrendszerük.

22 A célcsoport szektorális különbségei Állami Munkaügyi szervezetek Egyházi és alapítványi szociális ellátó, karitatív szervezetek ÖnkormányzatokEgyházi intézmény fenntartó Kliens központú Intézmény fenntartói Nem állami Piaci

23 TÁRKI-TUDOK ZRT. Elérhetőségek www.tarki-tudok.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁRKI-TUDOK ZRT. „Munkaerő-piaci felmérés a Budapesti Corvinus Egyetem által kidolgozandó humánszolgálati képzési programokhoz” Lannert Judit előadása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések