Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Berey Attila főigazgató, főállatorvos. A 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet meghatározta és kijelölte az állategészségügyi hatósági feladatok ellátására.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Berey Attila főigazgató, főállatorvos. A 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet meghatározta és kijelölte az állategészségügyi hatósági feladatok ellátására."— Előadás másolata:

1 Dr. Berey Attila főigazgató, főállatorvos

2 A 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet meghatározta és kijelölte az állategészségügyi hatósági feladatok ellátására az MGSZH központi és területi szerveit.

3 Meghatározza:  Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. Tv.  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Tv.  Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. Tv.  A takarmány előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2001. évi CXIX. Tv.  Magyar Állatorvosi Kamaráról szóló 1995. évi XCIV. Tv.

4  Az állat tartásának, tenyésztésének, leölésének, az állati eredetű termékek előállításának, feldolgozásának, ártalmatlanításának szabályozása  Takarmány előállítás, tárolás stb. állategészségügyi feltételei  Az állat egészségi állapotának megőrzésére, vizsgálatára, gyógyítására vonatkozó követelmények  Állatgyógyászati termékek forgalomba hozatalának, állatgyógyászati készítmények gyártásának, tárolásának, felhasználásának feltételei  Az állategészségügyi laboratóriumi tevékenység szabályozása

5  Csak előírtaknak megfelelő helyen és módon  A tartás az ember – állat egészségét nem veszélyezteti  Etetésre, itatásra csak olyan takarmány és ivóvíz használható, amely az állat egészségét, áttételesen az ember egészségét sem veszélyezteti  Tenyésztésre csak egészséges állat használható  Tilos olyan anyagokat használni (szaporítás, termelés-növelés), amely káros az állat, illetve az ember egészségére

6  Élőállat tartással, szállítással kapcsolatos helyek (rakodó, etető-itató-pihentető, kereskedelmi telep)  Az élőállat kezeléssel foglalkozó helyek  ( rendelők, kórházak, klinikák)  Laboratóriumok  Élelmiszer-előállító, forgalmazó, tároló helyek  Állati eredetű melléktermék kezelésével kapcsolatos helyek  Takarmány-előállító üzemek és forgalmazó helyek

7  Állat ellátásáról és állatorvosi és állatorvosi ellátásáról gondoskodni  Állatairól nyilvántartást vezetni, egyedi jelöléséről gondoskodni  Állata betegségét, betegségének gyanúját állatorvosnak jelenteni, vizsgálatát, kezelését, védőoltását, levágatását, leöletését tűrni és állatorvosnak segíteni  Állata elhullását bejelenteni  A levágott állatot állatorvossal megvizsgáltatni  Állati melléktermékek (pl.: állati tetem) elszállításáról gondoskodni

8  Állata vágóhídra szállításakor az állatorvost tájékoztatni az állata egészségi állapotáról, gyógykezeléséről, takarmányozásáról Az állattartó szabadon választhat állatorvost, aki működési engedéllyel rendelkezik.

9 Az állattartó kötelezettségei kiterjednek a vadászatra, halászatra jogosultakra, állattenyésztőkre, valamint arra,  aki az állattartó telepet vezeti  az állatot felügyeli  az állatot gondozza, ápolja, őrzi  az állatot szállításkor kíséri

10  Negyven bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség van, amit az Áeü. Törvény melléklete sorol fel. Ezek megelőzése, megállapítása, terjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében intézkedések hozhatók:

11  Elkülönítés  Megfigyelési zárlat (hatósági megfigyelés)  Forgalmi korlátozás  Helyi zárlat  Községi zárlat (védőzóna)  Védőkörzet (megfigyelési zóna) létesítése  Marhalevél-kezelés tilalma  Termékenyítési tilalom

12  Diagnosztikai vizsgálat, diagnosztikai leölés  Védőoltás  Gyógykezelés  Elkülönített vagy zárt vágás  Állatleölés (leöletés)  Fertőzésközvetítő anyag, állati eredetű melléktermék, termék ártalmatlanná tétele  Fertőtlenítés  A veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig földterület, jármű, épület, eszköz és anyag igénybevétele kártalanítás ellenében  A járványügyi intézkedés végrehajtására gazdálkodó szervezet kötelezése, utólagos kártalanítás ellenében

13  A járványügyi intézkedéseket elrendelő határozat azonnal végrehajtandó.  A rendőrség közreműködése igénylehető.  A magánállatorvos köteles az első intézkedést megtenni és egyéb feladatok ellátásához rendelkezésre állni.  Az állattartó a járványügyi intézkedések elrendelése esetén kártalanításra jogosult.

14  Nem jár kártalanítás tilalom ellenére vagy szabálytalanul behozott állatokért, anyagokért, eszközökért és tárgyakért  Ha az állata betegségre gyanús állapotát a tartó nem jelentette  Ha tulajdon átruházással szerzett állatot és a fertőzöttségéről az állat megszerzésekor már tudomással bírt.  Ha a járványügyi intézkedésre az állattartó felróható magatartása miatt kerül sor.

15  Vadonélő állatokért, kivéve a vadasparkban, vadaskertben, röptetőben tartott vagy tenyésztett állatokért  Trágyáért, alomért  Az állategészségügyi jogszabályok megsértésével tartott, szállított, forgalmazott állatért és termékéért.

16  Az állati eredetű mellékterméket fel kell dolgozni vagy  Ártalmatlanná kell tenni A hulladék tulajdonosának, kivétel: bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek esetében, mert ez állami feladat. Ezen melléktermékek szállítását, kezelését végzők működését az állategészségügyi hatóság engedélyezi.

17 Ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, zártan nevelt hasítottkörmű vad marhalevél váltására kötelezett, külön szabályok szerint. Ezen állatok jelölését az ENAR szabályai szerint kell végezni.

18  Állatvásár, kiállítás, verseny, bemutató tartása a jegyző engedélyével  Az állat forgalmazásáról minden esetben nyilvántartást kell vezetni (nyomonkövethetőség).  Az állat export és import szabályozása

19  Csak törzskönyvezési eljárás után forgalomba hozatali, illetve forgalmazási engedéllyel lehetséges, amit külön jogszabály szabályoz.  Ellenőrzését az állategészségügyi hatóság végzi.

20  Miniszter  Az állategészségügyi hatóság  Jogosult állatorvos  Állami állategészségügyi laboratórium  Magyar Állatorvosi Kamara  Magánállatorvos A pénzügyi fedezetet a költségvetés plusz igazgatási szolgáltatási díjak bevételei fedezik.

21  Tilthat, korlátozhat, feltételhez kötheti a belépést valamely területre, vagy helyiségbe.  Zárolhat, elkobozhat, ártalmatlaníthat anyagot, eszközt, tárgyat.  Működési engedélyt felfüggeszthet, visszavonhat (amit az áeü. adott ki).  Mintát vehet állatból, termékből.  A hatósági döntés meghozatalához szükséges vizsgálatok elvégzéséhez labort működtet.

22  Miniszter Az MTA-val a SZIE ÁOT Karával és az érdekelt miniszterekkel segíti az Áotud. fejlesztését, az ismeretek gyakorlati alkalmazását. Nagy gazdasági kárt okozó vagy közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek felszámolására monitoring programot működtet, mentesítési programot dolgoz ki, rendkívüli járványhelyzetet hirdethet ki.

23 Megállapodik a Kamarával magánállatorvosok igénybevételéről. Gondoskodik az állami állategészségügyi feladatok végrehajtásának megszervezéséről Járványveszély esetén országosan irányítja a védekezést.

24  Az állategészségügyi hatóság Eddig ismeretlen betegség esetén intézkedik. Az állatbetegségek előfordulásának tisztázására, takarmányok hig. és biztonságának laborvizsgálatára felmérést, ellenőrzést végeztet. Járványos betegség elleni védekezéshez készenléti tervet készít. Gondoskodik az ingyenes oltó és kórjelző anyagokról. Szervezi a jogszabály által előírt radiokémiai vizsgálatokat.

25  Gondoskodik a szakmai képzésről, továbbképzésről  Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, közigazgatási hivatalokkal, körny. véd. hatóságokkal, vámhatósággal, rendvédelmi szervekkel, az Állatorvosi Kamara területi szervével.  Hatósági feladatokra ügyeleti szolgálatot szervez.  Állatazonosításban részt vesz.

26  Az állategészségügyi hatóság Elrendeli  A járványügyi intézkedéseket  Emberre is veszélyes betegségben elhullott, leölt állatok és eszközök ártalmatlanná tételét és ennek módját. Engedélyezi  Az állategészségügyi felügyelet alá tartozó helyek működését  A gyepmesteri tevékenység végzését  Az állatorvosi laboratórium működését

27 Nyilvántartásba veszi  Az állategészségügyi felügyelet alá tartozó helyeket  Az állatorvosokat  Az állatszállító járműveket  Melléktermék kezelő üzemeket

28 Ellenőrzi  Magánállatorvosok tevékenységét  Állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos jogszabályi előírásokat  Takarmánykeverékeket gyártó üzemeket, e termékek forgalmazását  Állati eredetű melléktermékek kezelését  Állategészségügyi szabályok betartását, vizsgálatok, kezelések végrehajtását  Állategészségügyi laborok működését  Élő állatok és termékek kereskedelmét  Állatok tenyésztési, szaporítási körülményeit

29  Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek esetén ideiglenes intézkedések megtétele  Kóbor ebek befogása, őrzése, ártalmatlanítása, emberre veszélyes kóbor ebek kiírtása  Ebnyilvántartás vezetése  Méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartás vezetése

30  Az állategészségügyi bírságot az állategészségügyi hatóság szabja ki, 20.000 Ft- tól 3.000.000 Ft-ig.  A bírság közadók módjára behajtható, késedelmi kamataival együtt.

31  Az állategészségügyi hatóság szakhatóságként jár el az ellenőrzése alá tartozó létesítmények (pl.: állattartó hely, keltető állomás, állatorvosi rendelő, laboratórium…) létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának engedélyezésére irányuló eljárásban.

32  Veszélyes állatok tartásának szabályai (veszélyesnek minősített állatok)  Állatkísérlet és ennek engedélyezése  Állattartás általános szabályainak ellenőrzése Az állat kímélete, állatkínzás, állatviadalok tilalma Beavatkozás az állaton Az állat életének kioltása

33  Engedélyezi az állatkísérleteket, ezekről nyilvántartást vezet.  Kiszabja az állatvédelmi bírságot arra, aki megsérti az állatvédelem jogszabályi előírásait (bírság helyett, illetve ezzel együtt az állattartót a hiányosságok pótlására kell kötelezni)

34 Az önkormányzat állatvédelmi őrszolgálatot működtethet.

35  Az MGSZH területi szerve, mint takarmányozási hatóság Dönt: a minőségében károsult takarmány felhasználhatóságáról Ellenőrzi: a működési engedélyben foglaltak betartását a takarmányok előállítását, tárolását, forgalmazását, szállítását, felhasználását a takarmány higiéniai előírásainak megtartását, biztonságát, összetételét, garantált beltartalmát, tiltott anyagoktól való mentességét, mikrobiológiai állapotát, csomagolását, jelölését. nyilvántartásokat, dokumentációt.

36  Az állategészségügyi hatóság intézkedésével: a takarmányt alkalmatlanná nyilváníthatja, forgalmazását, felhasználását feltételhez köti. meghatározhatja a határérték feletti nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználását. megtiltja a tiltott anyagot tartalmazó takarmány forgalmát, felhasználását… megtiltja az állat, illetve az ember egészségét veszélyeztető takarmány előállítását, forgalmazását… megtilthatja a nem megfelelő csomagolóanyag, szállítóeszköz használatát. megtilthatja a jelöléstől eltérő takarmányok forgalomba hozatalát.

37  Minőségvédelmi bírságot szab ki, ha a takarmánynak nincs gyártmánylapja beltartalmi értéke eltér a garantálttól határérték felett nemkívánatos anyagokat tartalmaz hibásan jelölt.

38


Letölteni ppt "Dr. Berey Attila főigazgató, főállatorvos. A 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet meghatározta és kijelölte az állategészségügyi hatósági feladatok ellátására."

Hasonló előadás


Google Hirdetések