Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Otthonteremtési kamattámogatásos hitelek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Otthonteremtési kamattámogatásos hitelek"— Előadás másolata:

1 Otthonteremtési kamattámogatásos hitelek

2 Jogszabályi háttér: 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet az otthonteremtési támogatásról Jogszabály célja: A központi költségvetésből állami kamattámogatás vehető igénybe a Magyar Köztársaság területén új lakás építéséhez, vásárlásához, használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, késedelmes, vagy felmondott jelzáloghitellel terhelt lakóingatlan vásárlásához, hátralékos adós által kisebb lakás vásárlásához, késedelmes lakóingatlan fedezetű devizahitel kiváltására. Igényelhető ig Igényelhető ig Az állam a kamat megfizetéséhez 5 évig nyújt évente csökkenő mértékű támogatást a forint alapú hitelekre. 2 2

3 Fogalmak (1/3) Új lakás: a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, ha az említett építési tevékenységek végzése az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött, b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó Nem minősül új lakás felépítésének meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása. Korszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése céljából a) víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, b) központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, c) az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat, d) a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, e) a tető cseréje, felújítása, szigetelése, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 százalékáig. Lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban a) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan - ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki - a hozzá tartozó földrészlettel, b) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese 3 3

4 Lakossági Igazgatóság
Fogalmak (2/3) Gyermek: aki az építtető, a vásárló vagy a hátralékos adós eltartottja és a) a 16. életévét még nem töltötte be, b) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem érte el, vagy c) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg Megváltozott munkaképességű személy: az a személy, a) aki munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, b) aki legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy c) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 százalékos mértéket Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat nem tartalmazó, lakásra jutó hányada: a) a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei, b) a lakások rendeltetésszerű használhatóságát biztosító ba) helyiségeinek, bb) tároló helyiségek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, a lomkamra, bc) melléképítmények, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei, bd) egyéb építmények, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint be) a gépkocsitároló helyiség építési költségei, c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei, d) a lebonyolítási költségek, ideértve a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés és a műszaki ellenőrzés költségeit, e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás, f) távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások, g) a lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások, h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei, i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek. Lakossági Igazgatóság 4 4

5 Fogalmak (3/3) Hátralékos adós: az a természetes személy, aki hitelintézettől lakóingatlan fedezettel biztosított jelzáloghitelt vett fel, amelynek visszafizetésével a rendeletben meghatározott mértékű késedelemben van és a) a rendelet hatálybalépésének időpontjában a fedezetül szolgáló lakóingatlanban legalább 50% tulajdoni hányaddal és 6 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezett, és b) másik lakóingatlanban nem rendelkezik tulajdoni hányaddal sem ő sem vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, kivéve amennyiben a lakóingatlan öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és a haszonélvező bent lakik Késedelmes jelzáloghitel: a fel nem mondott és a rendelet hatálybalépésének időpontjában törlesztési késedelemben lévő olyan kölcsön, melynek fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanra alapított jelzálogjog és amelynek törlesztési késedelemben lévő összege - devizahitel vagy deviza alapú hitel esetében annak a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított ellenértéke - az e rendelet hatálybalépésének napján érvényes minimálbér közterhekkel csökkentett (nettó) összegét meghaladja. Felmondott kölcsön: 180 napot meghaladó törlesztési késedelem miatt e rendelet hatálybalépésének napjáig már felmondott olyan kölcsön, melynek fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanra alapított jelzálogjog és amelynek törlesztési késedelemben lévő összege - devizahitel vagy deviza alapú hitel esetében annak a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított ellenértéke - az e rendelet hatálybalépésének napján érvényes minimálbér közterhekkel csökkentett (nettó) összegét meghaladja. Késedelmes deviza jelzáloghitel: a fel nem mondott és szeptember 30-án 90 napot meghaladó törlesztési késedelemben lévő olyan kölcsön, melynek fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanra alapított jelzálogjog és amelynek törlesztési késedelemben lévő összege a szeptember 30-án érvényes minimálbér közterhekkel csökkentett (nettó) összegét eléri. Fizetéskönnyítő program: devizakölcsön alapján fennálló fizetési kötelezettség átmeneti csökkentése érdekében a pénzügyi intézmény és az adós között létrejött olyan - futamidő módosításnak nem minősülő - megállapodás, amelynek eredményeként az adóst a hátralévő futamidő meghatározott időtartamára a megállapodás megkötése előtt fennálló havi törlesztési kötelezettségénél kisebb havi törlesztési kötelezettség terheli. 5 5

6 Új lakás építés, vásárlás Használt lakás vásárlás
Hitelcél Új lakás építés, vásárlás Használt lakás vásárlás Korszerűsítés Konstrukció OTP Otthonteremtési Hitel új lakásra OTP Takarékos Otthonteremtési Hitel új lakásra OTP Otthonteremtési Hitel használt lakásra OTP Takarékos Otthonteremtési Hitel használt lakásra OTP Otthonteremtési Hitel korszerűsítésre OTP Takarékos Otthonteremtési Hitel korszerűsítésre Hitelösszeg minimum maximum Építési költség, vételár Futamidő 6 év 35 év 25 év Személyi feltételek A támogatott személy – házastársak, vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van A kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában szerepel az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása. Tárgyi feltételek Új lakás építése esetén: Az adásvételi szerződést március 6. napját követően kötötték, hitelkérelem benyújtásának időpontjában a korszerűsítési munkálatokat még nem kezdték meg, 2010. január 1-jét követően kiadott jogerős építési engedély, legalább komfortos használt lakás, kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt nem adtak ki, eladó az eladástól számított 12 hónapon belül másik lakást kíván vásárolni és ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja, a korszerűsítési munkák hitelintézet által elfogadott (áfát is tartalmazó) költsége nem haladja meg a 15 millió forintot, az építkezés bank által elfogadott – az áfa összegét is tartalmazó – építési költsége nem haladja meg a 30 millió forintot, használt lakás vételára nem haladja meg a 15 millió forintot, megfelelő értékű ingatlan fedezet. megfelelő értékű ingatlan fedezet Új lakás vásárlása esetén: 2010. január 1-jét követően kiadott jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik a kérelem benyújtásakor, az új lakás – áfát is tartalmazó – telekár nélküli vételára nem haladja meg a 30 millió forintot, Egyéb jogszabályi feltételek A támogatott személynek legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezni a hitelcél szerinti ingatlanban A hitelcél megvalósítását követő egy éven belül a lakóingatlanban lakóhelyet kell létesíteni és be kell mutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt Építés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70 %-át, új lakás vásárlása esetén a teljes vételár megfizetését számlával kell igazolni A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70 %-át számlával kell igazolni Az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak hozzátartozói A hitelkérelmet a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 30 napos - jogvesztő - határidőn belül, lakásépítés esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt a hitelintézethez be kell nyújtani. A hitelkérelem a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 30 napos - jogvesztő - határidőn belül a hitelintézethez be kell nyújtani. A hitelkérelmet a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt kell a hitelintézetnek benyújtani. Az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó adatlapot minden támogatott személynek alá kell írnia A hitel díja Az egy éves kamatperiódus alatt fix kamat, melynek mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. (Kezelési költség nem kerül felszámításra.) Rendelkezésre tartási idő 2 év

7 Kamattámogatás mértéke
Az igénylő támogatott személynek a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbe fogadott, vagy gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermeke vehető figyelembe Kamattámogatás mértéke új lakás építéséhez, vásárlásához az állampapírhozam* legfeljebb két gyermek esetén kettőnél több gyermek esetén 1. évben 60 %-a 70 %-a 2. évben 55 %-a 65 %-a 3. évben 50 %-a 4. évben 45 %-a 5. évben 40 %-a Kamattámogatás mértéke használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez az állampapírhozam* 1. évben 50 %-a 2. évben 45 %-a 3. évben 40 %-a 4. évben 35 %-a 5. évben 30 %-a Amennyiben a kamattámogatás időtartama alatt valamely időszakban a törlesztés folyamán felszámított ügyleti kamat, adós által fizetett része 6 százalék alá csökkenne, úgy azon időszakra a kamattámogatás olyan mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fizetett ügyleti kamat mértéke a 6 százalékot elérje. Amennyiben az ügyleti kamat 6 százalék alá csökken, úgy az adós által fizetendő kamat megegyezik az ügyleti kamat mértékével. 6.évtől ügyleti kamatot kell megfizetni az ügyfélnek. Hűségszolgáltatás nem vehető igénybe, egyedi és sávos kamatkedvezmény nem érvényesíthető * az egy évig állandó kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 7 7

8 Hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlására
Hitelcél Késedelmes jelzáloghitellel, vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlására Hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlására Lakóingatlan fedezetű késedelmes deviza jelzáloghitel kiváltására Konstrukció OTP Otthonteremtési hitel hátralékos hitellel terhelt lakásra OTP Takarékos Otthonteremtési hitel hátralékos hitellel terhelt lakásra OTP Otthonteremtési hitel kisebb lakásba költözésre OTP Otthonteremtési Hitel JZB-s késedelmes deviza hitel kiváltására OTP Otthonteremtési Hitel OTP-s késedelmes deviza hitel kiváltására Hitelösszeg minimum maximum Budapesten és megyei jogú: vidéken: a vásárolandó ingatlan vételára forintra átváltott hiteltartozás 75 %-a Futamidő 6 év 35 év 25 év Személyi feltételek A támogatott személy Tárgyi feltételek legalább komfortos lakóingatlan megvásárlása, mely a Korm. rendelet hatálybalépésének időpontjában (2012. április 13. napján) 180 napon túli törlesztési késedelemben lévő késedelmes jelzáloghitel vagy felmondott kölcsön fedezete 2012. április 13-án rendelkezik olyan OTP Banki/Jelzálogbanki/ OTP LTP késedelmes jelzáloghitellel, melynek törlesztési késedelme a Korm. rendelet hatálybalépésének időpontjában meghaladja a 90 napot a hátralékos adós szeptember 30-án legalább 90 napja, minimum az akkor érvényes minimálbért ( Ft) meghaladó törlesztési késedelemben lévő, fel nem mondott deviza jelzáloghitel késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel érintett lakóingatlan hitelező által megállapított forgalmi értéke a késedelmes jelzáloghitelre vagy felmondott kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződés megkötésének időpontjában nem haladta meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 15 millió forintot, egyéb településeken a 10 millió forintot. 2012. április 13-án a fedezetül szolgáló lakóingatlanban legalább 50 % tulajdoni hányaddal és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezett és másik lakóingatlanban nem rendelkezik tulajdoni hányaddal, sem a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, (lásd kivételek) hátralékos adós a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanban a Korm. rendelet hatálybalépésének időpontjában (2012. április 13. napján) legalább 50 % tulajdoni hányaddal és - legalább 6 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezett, valamint jelenleg is rendelkezik és életvitelszerűen lakik, melyről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik és - másik lakóingatlanban nem rendelkezik tulajdoni hányaddal sem ő, sem a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója,(lásd kivételek) Az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs. (lásd kivételek) a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlant értékesíti A késedelmes deviza jelzáloghitelt az OTP Bank, vagy az OTP Jelzálogbank nyújtotta megvásárolni kívánt lakásnak a hitelező által megállapított forgalmi értéke a hitelbírálat során alacsonyabb, mint a késedelmes jelzáloghitel hitelkockázati fedezetének az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön bírálatakor hitelező által megállapított forgalmi értéke a hátralékos adóssal a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanban közös háztartásban él legalább egy vér szerinti, vagy örökbe fogadott, vagy gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együttélő általa eltartott gyermeke megvásárolni kívánt lakásnak a hasznos alapterülete kisebb a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanénál, megvásárolni kívánt lakásnak a energetikai tanúsítvánnyal igazolt energetikai minősítési osztálya késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanéval azonos, vagy kedvezőbb a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlan hitelező által megállapított forgalmi értéke a késedelmes deviza jelzáloghitelre vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában nem haladta meg Budapesten a 20 millió forintot, vagy egyéb településeken a 15 millió forintot megfelelő értékű ingatlan fedezet. Egyéb jogszabályi feltételek A hitelcél megvalósítását követő egy éven belül a lakóingatlanban lakóhelyet kell létesíteni és be kell mutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt Fizetéskönnyítő program hatálya alatt lévő késedelmes deviza jelzáloghitel törlesztési késedelme nem haladja meg a 90 napot és nem éri el a mindenkori minimálbér összegét A támogatott személynek legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezni a hitelcél szerinti ingatlanban a hitelintézet úgy járul hozzá az adásvételi szerződés megkötéséhez, hogy - a kamattámogatott kölcsönszerződés alapján végrehajtott folyósítással egyidejűleg – az adásvételi szerződés szerinti vételár teljes törlesztésre fordítása esetén eltekint a hátralékos adós további tartozásának megfizetése alól Az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak hozzátartozói A hitelkérelmet a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 30 napos - jogvesztő - határidőn belül a hitelintézethez be kell nyújtani. Az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó adatlapot minden támogatott személynek alá kell írnia A hitel díja Az egy éves kamatperiódus alatt fix kamat, melynek mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. (Kezelési költség nem kerül felszámításra.) Rendelkezésre tartási idő 2 év

9 Kamattámogatás mértéke
Amennyiben a kamattámogatás időtartama alatt valamely időszakban a törlesztés folyamán felszámított ügyleti kamat, adós által fizetett része 6 százalék alá csökkenne, úgy azon időszakra a kamattámogatás olyan mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fizetett ügyleti kamat mértéke a 6 százalékot elérje. Amennyiben az ügyleti kamat 6 százalék alá csökken, úgy az adós által fizetendő kamat megegyezik az ügyleti kamat mértékével. 6.évtől ügyleti kamatot kell megfizetni az ügyfélnek. Kamattámogatás mértéke késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához az állampapírhozam* 1. és 2. évben 50 %-a 3. évben 45 %-a 4. évben 40 %-a 5. évben 35 %-a Kamattámogatás mértéke hátralékos adós által kisebb lakás vásárlásához és deviza jelzáloghitel kiváltása eseténaz állampapírhozam* 1. évben 50 %-a 2. évben 45 %-a 3. évben 40 %-a 4. évben 35 %-a 5. évben 30 %-a Hűségszolgáltatás nem vehető igénybe, egyedi és sávos kamatkedvezmény nem érvényesíthető * az egy évig állandó kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 9 9


Letölteni ppt "Otthonteremtési kamattámogatásos hitelek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések