Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. bankrendszeri előadás 2007 február 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. bankrendszeri előadás 2007 február 23."— Előadás másolata:

1 2. bankrendszeri előadás 2007 február 23.
A) Banki teljesítmények értékelése B) Aktív bankügyletek

2 A) Teljesítményértékelés
Bankteljesítményben érdekeltek köre (részvényesek, befektetők, partnerbankok, betétesek, értékpapírok vásárlói, PM, PSZAF, MNB, könyvvizsgálók, hitelminősítők, bankvezetők, és banki dolgozók) Pénzügyi kimutatások Bankmérleg Eredmény-kimutatás CAMEL

3 Bankmérleg Eszközök= =Likvid e. (cash + l. bef. + bankközi kih); +Hitel; +Lízing; +Tartós bef; +Tárgyi e; +Egyéb e; Forrás = =Betét; +Rövid kölcsönforrás; +Kötvény és hosszú k.f.; +Kockázati. céltartalék; +Egyéb köt.; +Alárendelt k.t; +Saját tőke

4 Likvid eszközök Likvid eszközök azonnal hozzáférhetőek, értékesíthetőek, de magas likviditás - kicsi hozam. Elsődlegesen likvid: cash a (folyószámla egyenleg, kötelező tartalék, szabad tartalék,) másodlagosan likvidek (a likvid befektetések: [kincstárjegy, visz. leszám. váltó], bankközi kihelyezések)

5 Hitelek és egyéb eszközök
Hitelek (lejárat, adósok ágazata, hitelcél, hitelek prudenciális szabályozása) Lízing (itt pénzügyi lízinget jelent). Tartós befektetések: állampapírok, önkormányzati és vállalati kötvények, részvények. Tárgyi eszközök: saját használatra, fedezetként-, befektetési céllal megszerzett eszközök,

6 Források 1. Betét: Folyószámlabetét és lekötött betétek.
Kölcsönzött rövid lejáratú források: jegybanki refinanszírozási hitelek és bankközi források. Tartós külső forrás: banki kibocsátású kötvény és más hosszú értékpapír.

7 Források 2. Kockázati céltartalék. (Országonként eltérő, jelenleg nálunk értékvesztésként kell elszámolni az eszközöknél várható veszteséget, nem céltartalékot kell képezni.) Egyéb kötelezettség: passzív időbeli elhatárolások. Alárendelt kölcsöntőke (hátrasorolt köt.) Csak más kötelezettségek után elégíthető ki,min.5 év lejáratú. Saját tőke: (bank tőkéjét a saját tőke és az alárendelt kölcsöntőke alkotja)

8 Eredmény-kimutatás: Eredmény-kimutatás: Adott évi bevételeket
és ráfordításokat tartalmazza, horizontális és vertikális formában (itt az egyes összetartozó bevételi és ráfordítási tételek együtt vannak) lehet elkészíteni.

9 Eredmény-kimutatás szerkezete 1
+Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, -Fizetett kamatok (Kamatkülönbözet) +Bevételek értékpapírokból +Kapott jutalék és díjbevételek, -Fizetett jutalék és díjráfordítások +/-Pénzügyi műveletek nettó bevétele +Egyéb bevételek üzleti tevékenységből, -Egyéb ráfordítás üzleti tevékenységből,

10 Eredmény-kimutatás szerkezete 2
-Általános igazgatási Költs. -Értékcsökkenési leírás -Értékvesztés és +értékvisszaírás követelések és befektetések után =Szokásos üzleti eredmény, Rendkívüli +bevételek és -ráfordítások =Adózás előtti eredmény, -Adófizetési kötelezettség, =Adózott eredmény +/-Általános tartalékképzés és +/-Eredménytartalék felhasználása, -Osztalék és részesedés =Mérleg szerinti eredmény

11 Tendenciák Bank jövedelmezőségét = +kamatjövedelem,
+ nem kamatjövedelem, - bankműködés költsége, +/- céltartalék képzés értékvesztés elszámolási szabályai - fennálló adószabályok szerinti adótételek határozzák meg. A bank adózatlan eredményének döntő részét a kamatjövedelem jelenti, bár fokozatosan eltolódik a nem kamatjellegű jövedelem felé.

12 CAMEL, a teve: egy fej+négy láb
Capital adequacy, (tőkemegfelelés) Asset quality, (eszközminőség) Manegement, (vezetés, vagyis a fej) Earings, (jövedelmezőség) Liquidity, (likviditás)

13 ÉRTÉKELÉS Jobb több évet elemezni, összehasonlítható bankcsoportokkal (peer group) %-os mérleg-főösszeg részarány szerint: 7 db Nagy 3% felett, 15 db Kis 0,9% alatt, 8 db Közép a kettő között, 5 db Szakosított . (Nagyok: CIB, Erste, HVB, K+H, MKB, OTP, Raiffeisen)

14 Jövedelmezőségi mutatók (E ) 1
eredménymutatók: ROE és ROA adózás előtt vagy után, ROE=ROA*(eszköz/tőke) nettó működési haszonrés=(teljes működési bevétel-kiadás)/összes eszköz nettó kamatrés=(teljes kamat bevétel - kiadás)/összes eszköz Kamatrés =(kamatbev./jöv.termelő aktívák átlagállománya)-(kamatráf./kamatos források)

15 Jövedelmezőségi mutatók (E ) 2
hitelek átlagos kamata = kamatbevétel/hitelek átlagos állománya nem kamatbevételek mutatója = (teljes bankjövedelem – kamatjellegű jöv.)/teljes jövedelem egyéb tev. jövedelmezősége = nem kamatjöv./ összes ( átlagos) eszköz működési eredmény=kamatjöv+egyéb eredmény/ összes ( átlagos) eszköz [ROA hasonló]

16 Jövedelmezőségi mutatók (E ) 3
Du Pont módszer ROE=PM*AU*GEARING ROA=profitrés*eszközhasznosító mutató ROA=PM*AU PM=profitrés=eredmény/működési bevétel AU=eszközhasznosító=(kamat+nemkamat bevétel)/összes eszköz.

17 Likviditási ráták (L ) 1 Likviditási ráták a bankműködés biztonságát jelzik, elsődleges likviditás értékpapírok nélküli, másodlagos likviditás L2 = (készpénz + jegybanki betét + bankközi követelés + értékpapír)/(össz eszköz vagy betét) rövid likviditás = likvid eszköz / rövid betét

18 Likviditási ráták (L ) 2 üzletpolitika agresszív, ha =teljes hitel / teljes betét mutató értéke 100 % feletti, kiszolgáltatottság, ha =nagybetétek/ (összes betét vagy forrás) értéke magas, számítható a bankközi betét / összes betét is. Fedezettségi számítások, különféle lejárat szerint, már lejárt, egy hét, még egy hét, hó második fele, negyedév maradéka, félév maradéka, 1-2, és 2-5, végül 5 év felett. fedezetthiány=(likvid eszközök+rövid követelések)-rövid kötelezettségek

19 Tőke-ellátottsági mutatók (C)
Saját vagy szavatoló tőke / összes forrás vagy fix kamatozású forrás vagy mérleg-főösszeg bázeli 8%-os esetén =szavatoló tőke /(korrigált mérleg-főösszeg – céltartalék) Mérleg-főösszeg esetén súlyozni kell a kockázatokkal

20 Eszközminőségi mutatók (A) 1
Hitelek, befektetések és függő kötelezettségek 5 félék lehetnek: problémamentes (p.m.), külön figyelendő (van valami rossz hitel a cégről) (k.f.), átlag alatti (á.a.), kétes (ismeretlen a várható veszteség, de 90 napig sem fizet), rossz (várható veszteség 70 %-os, és nem fizet).

21 Eszközminőségi mutatók (A) 2
Értékvesztést kell elszámolni portfolió után, pm=0%, kf<10%, 10%<áa<30%, 30%<kétes<70%, rossz>70% minősített/súlyozott eszközállomány, minősített hitel/összes hitel, értékvesztés/hitelállomány, leírt hitelek/teljes hitelállomány kockázatvállalási mutató= összes eszköz/korrigált mérlegfőösszeg

22 Menedzsment (M) CAMEL szerint mindegyik mutatót 1-5 között osztályozzák pl. a Felügyeletnél (M menedzsment) is besorolásra kerül

23

24

25

26

27 B) AKTÍV BANKÜGYLETEK HITELEZÉS FAKTORÁLÁS ÉS FORFETIROZÁS LÍZING

28 Hitelek 1 Hitelezés: pénzmegtakarítók időben és térben történő
megtakarításainak eljuttatása a pénzfelhasználókhoz úgy, hogy közben a prudencia elvei fennálljanak.

29 Hitelek 2 Bankhitel: pénzintézet hitelszerződéssel kötelezettséget vállal arra, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére. Hitel lényege, hogy a hitelkeret összegéig az üzletfél automatikusan (külön hitelvizsgálat nélkül) igényelheti a teljes hitelösszeget, vagy abból egy részt a lejárati időn belül.

30 Hitelek 3 Bankkölcsön: pénzintézet kölcsönszerződés alapján meghatározott összeget az adós rendelkezésére bocsát, az adós kötelezettséget vállal, hogy a kölcsön összegét - kamatfizetés ellenében – a szerződésben foglaltak szerint visszafizeti. A bankkölcsönt csak a szerződésben meghatározott célra lehet felhasználni.

31 Hitelek 4 Hitelek sok szempont alapján csoportosíthatóak:
pénztömegre gyakorolt hatás alapján hitelfelvevők alapján lejárat alapján hiteltípus alapján hitelcél alapján

32 Hitelek 5 pénztömegre gyakorolt hatás alapján: jegybanki;
kereskedelmi banki; nem monetáris – beruházási banki, fejlesztési banki, takarékpénztárak – pénzintézetek által nyújtott hitelek

33 Hitelek 6 hitelfelvevők alapján bankközi; vállalati; lakossági;
költségvetési és áll. házt. hitelek

34 Hitelek 7 lejárat alapján (rövid<1 év; 1 év < közép < 5 év,
hosszú >5 év) szerződéstől letörlesztésig

35 Hitelek 8a hiteltípus alapján:
pénzhitel [folyószámlahitel, számlahitel], hitelnek minősülő kihelyezések [váltó leszámítolás, követelések megvásárlása, áruvásárlási hitel, értékpapírhitel], kötelezettségvállalási hitel [hitelkeret, fizetési kötelezettség vállalása])

36 Hitelek 8b ·        Pénzhitelnél és pénzkölcsönnél a bank azonnal kifizeti a kölcsön összegét az ügyfélnek készpénzben vagy számlajóváírással. Folyószámlahitel esetén a bank egy keretet határoz meg, banki vizsgálat nélkül fizetési megbízásokat nyújt be számlatulajdonos, ide jönnek a jóváírások is ·        Hitelnek minősülő kihelyezések (váltó leszámítolás, követelések vásárlása, áruvásárlási kölcsön, értékpapírhitel) a pénzt nem az fizeti vissza, akinek a bank folyósította Kötelezettségvállalási hitelek (hitelkeret, banki kezesség, váltókezesség, bankgarancia)

37 Hitelek 9a a hitelcél alapján
átmeneti (üzemviteli és ügyletfinanszírozási hitel) és tartós forgóeszközt finanszírozó, tárgyi eszköz beszerzését, komplex projektet finanszírozó hitelek, ingatlanhitelek (jelzáloghitel, építési hitel csak az építés idejére szól)

38 Hitelek 9b ·        átmeneti forgóeszközhitel: készlet és vevőállomány megnőtt, vagy követelések forgási sebessége csökkent, vagy vásárolt értékpapír nem tehető időben pénzzé, vagy a forgóeszközöket finanszírozó saját vagy idegen forrás lecsökkent. ·        üzemviteli hitel: vállalkozás teljes forgóeszköz-állományára nyújt hitelt, ·        ügyletfinanszírozás: pl. export-előfinanszírozás esetén

39 Hitelek 9c ·        éven túli forgóeszközhitel: oka termelésnövekedés vagy tőkepótlás ·        tárgyi eszköz beszerzése: beruházási hitel ingatlanhitel (jelzáloghitel: hosszú lejáratú, tartós és könnyen azonosítható fedezettel; építési hitel… csak az építkezés időtartamára szól, fedezet az építmény vagy a földterület)

40 Hitelek 10 A hitelezés folyamata:
első szakasz a hitelkérelem benyújtásával kezdődik, és a kölcsönfolyósításig terjed, második szakasz, a kölcsöngondozás, ami felhasználás ellenőrzést, visszafizethetőség és biztosítékok ellenőrzését, kölcsönösszeg és járulékok beszedését jelenti; harmadik elem a nemfizetés és késedelmes fizetés esetén történő eljárás.

41 Hitelek 11 Döntési hatáskörök: igazgatóság – vezér – cenzúra - ALCO –
fiókcenzúra

42 Hitelek 12 Adósminősítés:
Minden aktív műveletes banki ügyfelet minősíteni kell, és ezt évente a mérleg alapján felül kell vizsgálni, számszaki adatokra épülő mutatók mellett szubjektív megítélés, és negyedévi monitoring a főkönyvi kivonatok és nyersmérlegek alapján.

43 Hitelek 13 Hitelkérelem, és hitel( cenzúra)előterjesztés:
Hitelkérelem részei: a vállalat bemutatása, a kért hitel összege, pénzneme, célja, ütemezése (lehívás, visszafizetés, esetleges előtörlesztés, rulirozás) , biztosítékok felsorolása, egyéb puha információk, pénzügyi számítások (mérleg három évre vissza, terv legalább a futamidő végéig, cash flow, raktárkészlet, nagyobb kintlevőségek, főbb szállítók), piaci- marketing-üzleti tervek.

44 Hitelek 14 Hitelkérelem irányulhat rövidhitelre, középlejáratú forgóeszközhitelre, vagy beruházásra (beruházásnál bemutatandó a cég hitelképessége [pénzügyi helyzet, létszámhelyzet, eszközök értéke], a fejlesztési cél meghatározása [időszerűség, anyagi-műszaki összetétel, fejlesztés forrásainak összetétele], a fejlesztés eredményessége és a hiteltörlesztés lehetőségei), mellékletek (hiteldosszié és ügyféldosszié).

45 Hitelek 15 Kérelemmel vizsgálandó:
kölcsönfelvevő helyzete és visszafizetési képessége, kölcsön összeg – cél - futamidő belső összhangja, és biztosítékok csökkentik-e a hitelezés kockázatát.

46 Hitelek 16 · Hitel-előterjesztés,
melyet a banki dolgozók írnak, 1-50 odalas lehet, összeg -belső előírások-jóváhagyási szint szerint, Ismerteti: ügyletet, finanszírozási konstrukciót, ügyfél gazdálkodását, hitelnyújtás kockázatát, javaslatot és indoklást.

47 Hitelek 17 Hitelképesség vizsgálata:
megfelelően hitelképes vállalat: jövedelmező, fizetőképes, növekvő, csak hitelképes: reál-árbevétele nő, árbevétel-arányos nyeresége eléri a szakágazati szintet, likviditási és tőke-ellátottsági mutatója a minimális szintet eléri, fizetőképessége tökéletes, eszköz- és költséggazdálkodása megfelelő. Hitelérdemességet is vizsgálják, ami szubjektív. Korlátok: ügyféllimit, ügyletlimit, belső hitel limit, egy adós limit, befolyásoló részesedés.

48 Biztosítékok: Óvadékba helyezett forint-, devizafedezet, értékpapír-fedezet (ahol állam vagy bank garantálja a névértéken való visszavásárlást), állami garancia, bankgarancia, kézizálog, készfizető kezesség, jelzálogjog, közraktár zálogjegyén alapuló zálogjog, vagyont terhelő zálogjog, váltó és csekk-kezesség, óvadékba helyezett nem garantált árfolyamú értékpapírok, árú-tőzsdei kötjegy, engedményezés, vételi jog, (nem elfogható biztosítékként: a találmány, védjegy, márkanév, szerzői jogos jogok, szoftver, know-how, licenc, újítás, mivel ezek korlátozottan forgalomképes jogok. ) Biztosítékok értékének meghatározása piaci értéken történik,

49 ·        Fedezetek ellenőrzése: időről –időre ellenőrizni kell, hogy elégséges fedezet van-e, ha értéke lesüllyedt, akkor újabb biztosítékokat kell kérni az adóstól, ha nem ad akkor esetleg mérlegelni kell a szerződés felmondását.

50 ·        Kamat: kamatrendszer a passzív-, az aktív-, és a belső elszámolású kamatlábak rendszere. Tresury felelős a kamatrendszer karbantartásáért, báziskamatot ajánl a múltbeli tapasztalatok alapján a jövőre nézve milyen lesz a várható forrásköltség, fixkamatot rövidhiteleknél alkalmazzák, mozgókamat alapja lehet jegybanki alapkamat vagy 90 napos kincstárjegy kamata, vagy LIBOR vagy LIBOR+fix láb az ügylet kockázatossága szerint, báziskamat alapján elkészül a kondíciós lista, nem szabályozott ügyletek kondícióit, normatív módon szabályozott kamat és költség- mértékeket, belső (fiókok közötti ) elszámolású kamatlábakat.

51 Kölcsönök folyósítása:
a kölcsönszerződés megkötése, és az összes kikötött feltétel teljesítése után lehet a kölcsönt folyósítani, a folyósítás feltételeit meghatározó dokumentumokat a kölcsönszerződésben rögzíteni kell (adásvételi szerződés, beszerzéseket igazoló különböző számlák, egyéb, a hitelcél megvalósulását bizonyító dokumentumok, )

52 Hitelszerződés 10 eleme (1-3)
·        kölcsön összege, az a maximális összeg, amelyet a szerződés szerint az adós lehívhat: azonnal; lehívási idő alatt egy összegben vagy részletekben; egy megadott pénznemben; devizában. ·        kölcsön célja, ellenőrizheti a bank az összeg felhasználását, berendezés vásárlásnál kérheti a számlákat, ·        kamat, esedékesség, számítás módja (360 vagy 365 nappal számítják a kamatot, irányadó az alapkamat, vagy a 90 napos kincstárjegy hozama vagy valami más)

53 Hitelszerződés 10 eleme (4-6)
·        igénybevétel módja, időtartama, rendelkezésre tartás: a hitelt lehívó levéllel, előre bejelentve lehet igénybe venni, fel nem használt összegre rendelkezési díj, ·        visszafizetési feltételek, ütemezés: pontos törlesztési terv a szerződésben, az esetleges előtörlesztés feltételeit rögzíteni kell. ·        kamaton felüli egyéb díjak: rendelkezésre tartási díj, kezelési költség, lehívási költség, manegement fee, jogi és szakértői költségek,

54 ·        biztosítékok: közvetlen fedezete az adós tevékenysége, ha ez nem jön be, akkor a közvetett fedezet (járulékos) érvényesül, a bank ezt vizsgálja folyósítás előtt és után is visszafizetésig, folyószámlahitelnél elég biztosíték, hogy a banknál bonyolítja teljes pénzforgalmát a vállalat, addig beruházási hitel esetén jogilag érvényesíthető biztosítékokat kötnek ki. ·        szerződés felmondása: ha a vállalat szerződést szeg, fizetőképtelenné válik, jogi helyzetében lényeges változás áll be, pénzügyi helyzete sokat romlik, más hitelezője felmondja a hitelt, fedezetet visszavonja vagy másnak is felajánlja, biztosíték sokat veszített értékéből, kamatfizetési vagy tőketörlesztési kötelezettségének a vállalat nem tesz eleget.

55 ·        kötelezettségvállalások: ha nem tartja be a vállalat, akkor a hitel felmondható, ilyenek a likviditási mutató, idegen/saját tőke, raktárkészlet és vevőállomány forgási sebessége határértékei, vagy valamit eltitkol a bank elől. ·        mérlegadatok benyújtása, pénzügyi információk szolgáltatása, mint raktárkészlet, vevőállomány, szállítóállomány, bankhitel állomány, törlesztési kötelezettség, árbevétel, költség, stb..

56 HITELEK utolsó lapja Kölcsönügyletek gondozása: kölcsön rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, pénzügyi és gazdaság helyzetének folyamatos figyelemmel való kísérése, biztosítékok értékének és meglétének ellenőrzése, kölcsön törlesztése. Visszafizetési problémák: hitel prolongálása, késedelmes fizetés és fizetésképtelenség esete

57 Faktorálás és forfetírozás 1
A faktorálás bankári biztosítékkal nem fedezett, kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. 4 fő funkciója: kintlevőség behajtása, főkönyvi számla nyilvántartása, vevő cégkockázatának átvállalása, finanszírozás. Faktorálás, ha legalább 2-t elvégez a 4-ből.

58 Faktorálás és forfetírozás 2
(A követelés alap-, nyersanyagok, fogyasztási cikkekszállításából ered, 180 napot nem haladja meg.) Faktoringszerződéssel az eladó megszabadul a vevőtől, mint adóstól, de megtartja mint kereskedelmi partnert. Forfetírozás: hosszúlejáratú (gépek, beruházási termékek szállításából adódó) követeléssorozatok visszkereset nélküli megvásárlása

59 Lízing A lízing: speciális bérlet, különleges finanszírozási forma, speciális kereskedelmi eszköz, fajtái: pénzügyi lízing, operatív lízing, viszlízing, allízing, szolgáltatási lízing


Letölteni ppt "2. bankrendszeri előadás 2007 február 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések