Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társadalmi befogadás megjelenése az ÚMFT humánerőforrás programjaiban NFÜ HEP IH.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társadalmi befogadás megjelenése az ÚMFT humánerőforrás programjaiban NFÜ HEP IH."— Előadás másolata:

1 A társadalmi befogadás megjelenése az ÚMFT humánerőforrás programjaiban NFÜ HEP IH

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma Összesen mintegy 8 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése Humánerőforrás fejlesztést tartalmazó programok: - Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések - Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP ) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – a TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések - Regionális operatív programok (ROP-ok) + Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)

3 ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közlekedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társadalmi Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

4 Az ÚMFT forrásainak megoszlása az OP-k között

5 A Strukturális Alapokat szabályozó rendeletek a 2007-13-as időszakra nem írják elő ún. programkiegészítő dokumentum készítését Az akciótervek a magyar kormány döntése értelmében készülnek, az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el Kapcsolatot jelentenek az OP-k és a végrehajtás tényleges alapjául szolgáló pályázati kiírások és központi programok között 2 évre szólnak, OP prioritásonként Tartalmuk: konkrét intézkedések, pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, ütemezés, indikátorok A konstrukciók többféle eljárással valósulnak meg (egyfordulós pályázat, kétfordulós pályázat, egyszerűsített pályázat, közvetett támogatás, kiemelt program) Az akcióterveket évente felülvizsgálják Akciótervek

6 Konstrukciók Többféle eljárással valósulnak meg: –Egyfordulós pályázat Pályázatos eljárás Részletes projektjavaslat kerül benyújtásra Variációi: normatív, ill. egyszerűsített –Kétfordulós pályázat: Pályázatos eljárás. Első körben előzetes projekt javaslat, második körben részletes projektjavaslat kerül benyújtásra. –Közvetett támogatás Alacsony összköltségű azonos jellegű fejlesztések támogatására –Kiemelt projekt A Kormány által pályáztatás nélkül jóváhagyott, AT-ben nevesített projekt A gazdaságra, a társadalomra, térszerkezetre jelentős hatást gyakorol a fejlesztés, és az AT nem tartalmaz olyan konstrukciót, amelyben az adott projekt támogatható Kedvezményezettjei többnyire állami vagy önkormányzati szervezetek –Nagyprojekt

7 A TAMOP célrendszere, struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés

8 A TAMOP forrásainak megoszlása Prioritási tengelyek és beavatkozások Összes forrás millió euró Források megoszlása 1.) Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 723,617,66 % 2.) Alkalmazkodóképesség javítása 723,617,66 % 3.) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 889,521,71 % 4.) A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 447,710,93 % 5.) Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 443,910,83 % 6.) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 221,25,40 % 7) Technikai segítségnyújtás a konvergencia régiókban 125,13,05 % 8) Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép- magyarországi régióban 503,812,3% 9) Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban 18,20,45% Összesen 4 097,0100,00 %

9 Társadalmi befogadás és részvétel prioritás támogatási területei Kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek humán kapacitásainak fejlesztése Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúságvédelmi programok Halmozottan hátrányos helyzetű csoportok A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal

10 Társadalmi befogadást támogató pályázatok – TÁMOP forrásból 2007-2008. (I.) Konstrukci ó száma Konstrukció rövid címe Eljárástípus (felülvizsgált AT szerint) Felhívás közzététele (éé-hh-nn) Keretösszeg Mrd Ft (felülvizsgált AT szerint) Támogatható projektek várható száma (felülvizsgált AT szerint) 521 Gyermekesély programok országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása együttműködésben a társtestületekkel kiemeltMegjelent 0,80 1 522 A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program a leghátrányosabb helyzetű térségekben egyfordulós (terv) 08. IV. né. 1,72 44 525 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai egyfordulós08.05.29. 2,79 250 531 „Első lépés” - Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai egyfordulós 08. III. né. 3,60 80 532 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása kiemeltMegjelent 0,36 1 533 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok egyfordulós08. III. né. 1,74 70

11 Társadalmi befogadást támogató pályázatok – TÁMOP forrásból 2007-2008 (II.) Konstrukció száma Konstrukció rövid címe Eljárástípus (felülvizsgált AT szerint) Felhívás közzététel (éé-hh-nn) Keretösszeg Mrd Ft (felülvizsgált AT szerint) Támogathat projektek várható száma (felülvizsgált AT szerint) 541 Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezései kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása kiemelt 08. IV. né. 1,311 542 Központi szociális információs fejlesztések kiemelt08. IV. né.1,311 543Házi segítségnyújtásegyfordulós0 9. I. né.0,80 545 A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása kiemelt08. I. né.0,841 547 A fogyatékos emberek szociális és elemi rehabilitációja – elemi rehabilitációs hálózat létrehozása egyfordulós08. IV. né. 0,807 548 A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése kiemelt08. II. né.4,311

12 Társadalmi befogadást támogató pályázatok – TÁMOP forrásból 2007-2008 (III.) Konstrukció száma Konstrukció rövid címe Eljárástípus (felülvizsgált AT szerint) Felhívás közzététel (éé-hh-nn) Keretösszeg Mrd Ft (felülvizsgált AT szerint) Támogathat projektek várható száma (felülvizsgált AT szerint) 551 Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása közvetett támogatás 0 9. I. né.0,90180 552Önkéntesség elterjesztéseegyfordulós08. IV. né.0,6019 553 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása egyfordulós 08. III. né. 1,00 30-40 554 Anti-diszkriminációs műsorok, jogvédő tevékenység, kampányok támogatása egyfordulós08.IV. né.1,5020-50 555 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése kiemelt08. IV. né.0,501 556 A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával egyfordulós 08. III. né.0,9120 56 2 A társadalmi kohézió t erősít ő bűnmegelőzési és rein te grációs programok módszertani megalapozása kiemelt 08. I. né. 0.21

13 A TIOP célrendszere, struktúrája Á tfog ó c é l Az aktivit á s n ö vel é se a hum á ner ő forr á sok min ő s é g é nek jav í t á s á val Specifikus c é lok A hum á n k ö zszolg á ltat á sok hat é konys á g á nak n ö vel é se, á tfog ó reformjuk el ő seg í t é se A hum á n infrastrukt ú ra ter ü leti egyenl ő tlens é geinek m é rs é kl é se, a hozz á f é r é s jav í t á sa Priorit á si tengelyek Az eg é szs é g ü gyi infrastrukt ú ra fejleszt é se A munkaer ő -piaci r é szv é telt é s a t á rsadalmi befogad á st t á mogat ó infrastrukt ú ra fejleszt é se Az oktat á si infrastrukt ú ra fejleszt é se

14 A TIOP forrásai Prioritások%Mrd Ft 1) Az oktatási infrastruktúra fejlesztése27,8173 2) Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése50,1311 3) A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése18,5115 4) Technikai segítségnyújtás3,622 Összesen100,0621

15 A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztés támogatási területei Akadálymentesítés Innovatív, integrált szolgáltatások létesítése A bentlakásos intézmények modernizálása

16 A társadalmi befogadást támogató pályázatok – TIOP forrásból 2007-2008 Konstrukció száma Konstrukció rövid címe Eljárástípus (felülvizsgált AT szerint) Felhívás közzététele (éé-hh-nn) Keretösszeg Mrd Ft (felülvizsgált AT szerint) Támogatható projektek várható száma (felülvizsgált AT szerint) 331 A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése egyfordulós 2. Kör 2008.05.29. 7,53 300 341Bentlakásos intézmények kiváltásaegyfordulós 2008. II. né. 6,8215 342 Bentlakásos intézmények korszerűsítése egyfordulós 2008.04.26. 2,2725

17 Köszönöm figyelmüket! Elérhetőségek: NFÜ Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 1066 Budapest, Mozsár utca 16. E-mail: @hepih.hu Web: www.nfu.hu


Letölteni ppt "A társadalmi befogadás megjelenése az ÚMFT humánerőforrás programjaiban NFÜ HEP IH."

Hasonló előadás


Google Hirdetések