Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN Dr. Juhász Gábor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN Dr. Juhász Gábor."— Előadás másolata:

1 AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN Dr. Juhász Gábor

2 ELŐADÁS VÁZLAT A közös érdekeltség kialakításának lehetséges módozatai Az érdekháló felvázolása és elemzése Konfliktusfeltárás és konfliktuskezelés A közösségfejlesztés szemlélete és gyakorlata Az érdek aggregáció várható eredményei, pozitív hatásai Összefoglalás

3 BEVEZETÉS A kollektív javak létrehozására irányuló, a vidéki térségek népességmegtartó erejét fokozó különböző fejlesztések nélkülözhetetlen kiindulópontja a közös érdek alapján történő összehangolt cselekvés. A kistérségi fejlesztési projektek a társadalmi és gazdasági szereplők célorientált, közös érdekeltséget megjelenítő együttműködési keretei között kerülnek kivitelezésre.

4 AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG KONTEXTUSÁBAN MEGJELENŐ STRATÉGIAI CÉLOK Igények, szükségletek, motivációk, érdekek és konfliktus-források feltárása (érdekstruktúra); beavatkozási pontok, célok, módszerek és eszközök meghatározása; érdekaggregáció elősegítése közös értékek, normák, igények, érdekek és célok, valamint az együttműködési lehetőségek felmutatásával, konfliktuskezelés;

5 AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG KONTEXTUSÁBAN MEGJELENŐ STRATÉGIAI CÉLOK erőtér-, ill. erőforrás analízis és allokáció, valamint motivációs rendszer kialakítása a közös érdekeltség jegyében; közösségfejlesztés; kompetencia-analízis (feladatok, hatáskörök és felelősségi körök szintézise); az együttműködést motiváló feltételek hosszú távon való fenntarthatóságának biztosítása.

6 AZ ÉRDEKHÁLÓ FELVÁZOLÁSA ÉS ELEMZÉSE A környezeti feltételrendszerben megelevenedő érdekstruktúra sajátságos mintázatát adja a kistérségi keretek között létező társadalmi szövedéknek. Az egyes érdekcsoportok definiálása, ezek bevonása már az előkészítési szakaszban fontos, hiszen e nélkül nem képzelhető el közös érdekeltség kialakulása.

7 A POTENCIÁLIS ÉRDEKELTEK ELEMZÉSÉNEK CÉLJAI ÉS FELADATAI A társadalmi / gazdasági forrásbázis feltérképezése a szereplőkre figyelemmel; információgyűjtés az egyes szereplők esetében felmerülő igények, szükségletek, elvárások és célok tekintetében; - Koivunen és Langén (2003) alapján -

8 A POTENCIÁLIS ÉRDEKELTEK ELEMZÉSÉNEK CÉLJAI ÉS FELADATAI a potenciális résztvevők csoportosítása, kategorizálása sajátságos céljaik, érdekeik és erőforrásaik alapján részvételük lehetőségeit és korlátait nézve; az érdekeltek között fennálló jelenlegi és további lehetséges konfliktusok-, valamint az együttműködést jelentő kapcsolódási pontok, lehetőségek azonosítása. - Koivunen és Langén (2003) alapján -

9 KONFLIKTUSFELTÁRÁS ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A közös érdekeltség kialakítása érdekében alkalmazott konfliktuskezelési akciók célja: a kistérség gazdasági és társadalmi értelemben vett versenyképességének, hatékonyságának fokozása a különböző szereplők fejlesztési folyamatokba való bevonása, érdekeltté tétele révén.

10 KONFLIKTUSFELTÁRÁS ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A konfliktuskezelés alanyai: Az egyes kistérségekben az - önkormányzatok, - a vállalkozások, - a civil szervezetek és - a magánszemélyek által létrehozott egyéb szerveződések alkotta hálózatok szereplői.

11 A MEDIÁCIÓ LÉNYEGE Megállapodás elérése a felek között, amelyben szerepet játszik a szereplők vitakultúrája, kommunikációs készsége, beállítódásaik milyensége, a felvetett kérdésekhez, problémákhoz, a vitához, mint helyzethez való hozzáállásuk jellege, konfliktustűrő-és kezelő képességük, megegyezésre való törekvésük, kompromisszumkészségük intenzitása.

12 A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI A kezdeti fázisban az említett tényezőket veszi figyelembe a mediátor, amikor próbálkozásai a bizalmi légkör megteremtésére irányulnak elsősorban.

13 A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI A második szakasz: - a valós problémák feltárására, megfogal- mazására, valamint - a különböző, ellentétes hozzáállásokat motiváló tényezők kézzelfoghatóvá tételére irányul. - Ebben a fázisban a mediátor különös figyelmet szentel a felek szükségleteinek, érdekeinek, az azokat meghatározó értékeknek és normáknak, valamint a problémák azonosításának, azok felekről történő „leválasztásának”.

14 A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI Harmadik problémakezelési fázis: - célja a közös megoldás(ok) keresése kölcsönös alkuk révén. - Az alkudozás a közösnek ítélt igények, szükségletek és érdekek mentén indul meg, azaz: a felek már nem a korábbi, az oppozíciót feltételező állásponton helyezkednek el egymáshoz képest, hanem egyfajta köztes, egymáshoz közelítő pozícióban.

15 A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI Megoldás: - amikor a felek számára egyformán hasznot hozó, - a valós igényeket, szükségleteket és érdekeket egyaránt kielégítő megegyezésre kerül sor.

16 A MEDIÁCIÓ SZAKASZAI Érdekközösség, érdekaggregáció: - a minden közreműködő számára elfogadható feltételeket visszatükröző megállapodás létrejötte, - amelynek felmondása, megszegése már egyik félnek sem érdeke. - A megállapodás betartásának biztosítékává, a hosszú távon való fenntarthatóság zálogává a kölcsönös érdekeltség válik.

17 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZEMLÉLETE ÉS GYAKORLATA Lényege: - egy-egy település, kistérség lakói képessé váljanak arra, hogy - a helyi erőforrások célorientált, optimális allokációja és - külső források bevonása és felhasználása révén, - közös érdekeltségi alapon javítsanak saját gazdasági és szociális feltételeiken.

18 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZEMLÉLETE ÉS GYAKORLATA Kollektív tanulási folyamat: - az alárendelt, a javaktól való megfosztottságot visszatükröző tudatot felváltja a lokális érdekekből táplálkozó tenni akarást megjelenítő állampolgári tudat; - csökken a szereplők hatalomtól való függése, autonómiájuk, önálló érdekérvényesítési törekvéseik kereteit jelentős mértékben kibővíthetik;

19 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZEMLÉLETE ÉS GYAKORLATA Kollektív tanulási folyamat: - növekedik a résztvevők együttműködésben, partneri viszonylatokban való jártassága; - fokozódik szolidaritás- és felelősség-érzetük; - nő a problémamegoldó jártasságuk.

20 AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI A kiindulási alapok, feltételek részletes vizsgálata révén javul az együttműködők információkkal való ellátottsága, ami mérsékli a kockázatokat, biztonságosabb tervezést és kivitelezést (projekt megvalósítást) tesz lehetővé.

21 AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI Az igények, szükségletek, célok és érdekek, valamint konfliktus-források pontos meghatározása hozzájárul: a potenciális partnerek felismertetéséhez, a köztük kialakításra kerülő, közös érdekeltséget megjelenítő együttműködés, partnerség alapjainak megteremtéséhez.

22 AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI Lehetővé válik az erőforrások tervezése, optimális együttállásuk kialakítása. Ezáltal a teljes kapacitáskihasználtság felé mozdul el a projekt.

23 AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI Konkréttá válnak a tevékenységek és a projektfázisok közti tartalmi-logikai összefüggések a feladatok, hatáskörök, felelősségek, kompetenciák rendszerbe történő szervezésével.

24 AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI Ugyancsak lehetővé válik a projekt megvalósítását befolyásoló kritikus tényezők beazonosítása, kezelésük preventív jellegű megoldása.

25 AZ ÉRDEKAGGREGÁCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, POZITÍV HATÁSAI Követhetővé válnak az egymással párhuzamos folyó feladatok, projektek, ami a szinergia és a forráselosztás szempontjából válik fontossá. Zökkenőmentessé válik a projektek megvalósításában közreműködő szereplők közti információáramlás, a belső és külső kommunikáció hatékonysága fokozódik. Konzisztens keret jön létre a projekt nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez.

26 ÖSSZEGZÉS Speciális intervenciókra van szükség, amelyek az önszerveződésre építve feltárják a lokális igényeket, szükségleteket, motivációkat és érdekeket, képesek mozgósítani, integrálni a rendelkezésre álló erőforrásokat, kapacitásokat; A szereplők differenciált együttműködése a mediátor, valamint a közösségfejlesztő professzionalitása révén, minőségi többlet jelentkezik.


Letölteni ppt "AZ ÉRDEK ÉS ÉRDEKELTSÉG SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN Dr. Juhász Gábor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések