Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Új módszerű felnőttképzésekkel a munkahelyek megőrzéséért" Tájékoztató a folyó kutatásról; a szakmai felnőttképzés új formái workshop 2009. február 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Új módszerű felnőttképzésekkel a munkahelyek megőrzéséért" Tájékoztató a folyó kutatásról; a szakmai felnőttképzés új formái workshop 2009. február 12."— Előadás másolata:

1 „Új módszerű felnőttképzésekkel a munkahelyek megőrzéséért" Tájékoztató a folyó kutatásról; a szakmai felnőttképzés új formái workshop 2009. február 12. - Budapest KÁPB

2 „Ha újra kellene kezdeni, az oktatással kezdeném” Jean Monnet * * francia közgazdász, 1945-ben modernizálási és fejlesztési tervet készített, majd az első tervhivatali biztos, 1952-55 között az Európai Szén- és Acélközösség elnöke

3 A textil- és textilruházati termékek piacán tapasztalható változások - a versenyképesség a XXI. sz. legnagyobb kihívása (a fogyasztó a legrövidebb idő alatt jusson hozzá az általa elvárt használati- és tartóssági követelményeket kielégítő termékhez, amelyet a gyártó környezettudatosan ill. optimális minőségben /a felhasználói kritériumoknak ideálisan megfelelő és gazdaságos ráfordításokkal/ állított elő) - két-pólusúvá vált a keresett termékek köre (a középkategória kiürült) - tömegtermékek távol-Keletről - luxus cikkek, magasabb hozzáadott értékű áruk, így pl. innovatív szálasanyagokból korszerű feldolgozási technológiákkal (fonás, felület-képzés, kikészítés) előállított ruházati-, lakástextil-, ill. háztartási és munka- és védőruházati késztermékek - intelligens (smart) ruházatok a fogyasztók egyedi igényeinek teljesítése ( egyéni méretre történő nagyüzemi konfekcionálás /testszkenneres méretvétel, 3D tervezés, számítógép-vezérlésű gyártás/), intelligens gyártási-, logisztikai technikák elterjesztése

4 TÉT = TANULÁS ÉLETEN ÁT life long learning Az MTA Szakmai Bizottság jelentéséből: Általános kérdés: Az emberek hogyan, mikor és miért tanulnak? Nálunk aktuális kérdés: Az emberek jelentős része miért nem tanul ? „Az oktatási rendszer nyitása a felnőttkori tanulás irányába nem valósult meg…” „A magyar oktatási rendszer nemhogy csökkentené, hanem éppen konzerválja és újrateremti a társadalmi egyenlőtlenségeket.” Tét a TÉT

5 Az EU szakképzési szempontjai munkaerő-piaci oldalról - a munkaerő-piaci beilleszkedést- ill. újra-beilleszkedést megkönnyítő alapképzés és ismeretfelújító-továbbképzés biztosítása - optimális átképzéssel a gazdasági változások igényelte alkalmazkodás megkönnyítése - a szakképző intézmények és a vállalkozások közötti még hatékonyabb együttműködés ösztönzése A hazai „textiles” szakképzés jelenleg munkaerő-piaci oldalról - a munkaerő-piaci beilleszkedést biztosító képzések összehangolása elmarad a kívánalmaktól, újra-beilleszkedést megkönnyítő, szervezett képzésekre törekvés hatékonysága megkérdőjelezhető - a gazdasági változások igényelte alkalmazkodás megkönnyítésére az optimális átképzés feltételi hiányosak (a statisztikák is ellentmondóak) - a szakképző intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés sok kívánnivalót hagy maga után (kevés a fejlesztő jellegű kapcsolat)

6 A hazai szakképzés-fejlesztési stratégia elemeiről kivonatosan - Minőségi szakképzést mindenki számára - a mindenkori munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakmai kompetenciák biztosítása - szakmai képzés presztízsének növelése (pályaorientáció, szakmai alapozás) - a felnőtteknél a szakképzés különböző szintjeihez és formáihoz hozzáférés - széles szakmacsoportos alapozás, erre épülő szakképesítések („modul”) - korszerű, digitális tananyagok fejlesztése - a „képzők képzésének” megújítása (önfejlesztés, továbbképzés, stb.) - Hatékonyabb szakképzés-irányítási és finanszírozási rendszert - a forrásokat felhasználók fokozottabb érdekérvényesítési lehetősége - ösztönzés a hiányzó szakképesítések képzésének támogatására - elhelyezkedési arány szerint differenciált normatív szakképzési támogatás - képzőktől független szakmai vizsgarendszer, regionális intézmény-hálózat - Fejlettebb információs rendszert - megbízható munkaerő-piaci információk segítsék a pályaválasztást, pályakorrekciót ( elhelyezkedés nyomon-követése, adatok visszacsatolása)

7 A textil- és textilruházati vállalkozások elvárásai az ideálisan felkészített pályakezdőktől - munkaadó kezdeményezésű szakképzés-vezérlés - a vállalkozás versenyképességét elősegítő szakmai képzés - megfelelő szakmai alapok (az ideálisan szükséges, de az jól begyakorlottan) részletesebben a következő dián - helyi sajátosságok (technika, technológia, szervezettség, stb.) szerinti könnyű tovább- és átképezhetőség - a minőségi munkavégzés és a munkahelyi rend ill. környezetkímélés iránti elkötelezettség - „anyag-szeretet”, alap- és félkész anyagok, segédanyagok (kellékek) megbecsülése, takarékos gazdálkodás (az anyagot kézbe véve ismerje meg a tanuló, árát tudja) - alkalmazott számítástechnika kiszolgálásához alap-felkészültség - igényesség az eszközháttér minőség-megtartó-, és zavartalan működőképességének megőrzésére - új iránti fogékonyság, kreatív hozzáállás - önbecsülés, könnyű beilleszkedés, csapatszellem - a munkavállalói jogosítványok és kötelezettségek ideális egyensúlya - rugalmasabb munkabeosztás elfogadása ( pl. határidős tételek teljesítésére)

8 A textil- és textilruházati vállalkozások néhány elvárása a megfelelő szakmai alapokkal kapcsolatban - Közismereti tárgyak vonatkozásainak készségszintű alkalmazása ( pl. arányossági összefüggések, %-számítás, mértékegység-prefixumok, textilkémiai alapfogalmak, stb.) - Szakmai idegen-nyelv ( akár csak alapok, szótárhasználat, stb.) - Anyagismeret ( harmadik- és negyedik-generációs szálasanyagok főbb típusai és tulajdonságai; korszerű kellékanyagok jellemzői; újszerű alapanyagú és kikészítésű kelmék felépítése, összetett textilszerkezetek feldolgozhatósága; védőruházatok anyagai és kialakítása; korszerű anyagvizsgálatok, stb.) - Szakmai, technológiai ismeret ( pl. a központi szabászatok szem előtt tartása; „alap”-gépek rutinos kezelése, cél-gépek kiszolgálásra kellő felkészítés) - Gépészeti ismeretek ( készségszintű elméleti és gyakorlati tudnivalók a gépek minőségképességének megtartásához; - Munka- és környezetvédelem ( pl. egyedibb kockázatokra felkészítés, stb.) - Fogyasztóvédelmi jártasság ( textiltermékek ártalmatlansága, címkézési kritériumok, használati-kezelési útmutatók /jelképek pontos jelentése, piktogram-sorok/, önkéntes minőségrendszerek és fontosságuk, stb.)

9 szakképzés munkaadói kezdeményezésű szakképzés vezérlés a vállalkozásokat érintő gazdasági hatások elméletgyakorlat textil- és textilruházati tömegtermékek váltás a tömegtermékekről a high-tech technológiák felé, nagyobb hozzáadott érték A képzés felügyeletét ellátó minisztérium pályakövetési rendszer túlképzés kerülése életszerű gyakorlati képzés radikálisan csökkenő diáklétszám ! 2006-ban 492 efő 2014-ben 384 efő A textil- és textilruházati ill. tisztítóipari szakképzés megújulása új OKJ ; TISZK-ek

10 A szakoktatási segédletek és a naprakész ismeretek a rendelkezésre álló textil- és textiltisztító tankönyvek között kevés az új-, vagy újszerű kiadvány ( az elmúlt évtized/ek innovációs eredményeit nem vagy alig tartalmazzák); a textilruházati képzésnél valamivel jobb a helyzet a magyar nyelvű textil- és textilruházati szakkönyvek között nincs olyan kiadvány, amely a legújabb ismerteket is feldolgozná az életben maradt vagy újonnan létrejött textil- és textilruházati vállalkozásokhoz nehéz bejutni ( üzemlátogatás, anyag-minták és egyéb szemléltető eszközök beszerzése nehéz) hazai fejlesztésű szakágazati digitalizált tananyagok kevésbé fordulnak elő a textil- és textilruházati témájú Leonardo da Vinci programok alkalmazhatósága az aránylag könnyű hozzáférhetőség ellenére nem teljes körű a gyakorlati képzés visszaszorult az iskolákba, a vállalkozásoknál kevésbé vagy alig fordul elő gyakorlati képzőhely A jelen helyzet jellemzői:

11 - A Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) kezdeményezte, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) írjon ki pályázatot az egyes könnyűipari szakágazatokat érintő felnőttképzési igények felmérése és a távoktatás elterjesztése tárgyában. - A KÁPB a meglevő munkahelyek megőrzése, a fluktuáció miatt megüresedő munkakörök zökkenőmentes betöltését szorgalmazta a téma pályáztatásával. - Az NSZFI a hasznos kezdeményezést felkarolta, a TMTE gesztorálásával beadott pályázatot támogatólag elfogadta. - Köszönet a textil-, textilruházati-, tisztító- és bőr-ill. cipőipari munkaadók és munkavállalók részéről. A folyó kutatás előzményei

12 A kutatás célja: - a szakterületen működő vállalkozásoknál alkalmazott munkavállalók képzettségének helyzetfeltárása, - a gazdaság igényeihez igazodó felnőttképzési igények felmérése, - szakma-specifikus a távoktató programok fejlesztésének elősegítése. A kutatás - a meglevő munkahelyek megőrzését, - a pályakezdők munka világába történő hatékony bekapcsolódását, - a szakember utánpótlás égető gondjainak megoldását célozza. A kutatási téma időszerűségét indokolja, hogy - a vállalkozások munkavállalóinak szakmai képzettsége és továbbképzési igényei nem ismertek, - a szakképzéseknél a tankönyvek és egyéb szakirányú oktatási segédletek terén időszerű a korszerűsítés. textil-, textilruházati ipar bőr- és cipőipar textiltisztító-ipar Érintett ágazatok

13 I. szakasz: 2008. augusztus – 2009. január 31. 1. helyzetfeltáró adatgyűjtés és adatelemzés (kérdőív összeállítás és továbbítás, telefon- és mélyinterjúk; adatelemezés, adatbázis összesítése) II. szakasz: 2009. január 31. – 2009. május 31. 2. Szakágazati workshop-ok (február-április) 3. Kísérleti távoktató programcsomag kidolgozása (tananyagfejlesztés, forgatókönyv, forgatókönyv konzultáció, bemutató DVD készítés) III. szakasz: 2009. május 31. – 2009. október 30. 4. Tanulmány készítése és terjesztése (kb. 80 oldal) 5. Zárókonferencia (kb. október) tanulmány bemutatás, kutatási eredmények ismertetése 6. A projekt lezárása Kutatási ütemterv

14 - A kérdőív tervezet összeállítása (2008. június 19.) - A kérdőív tervezet szakmai véleményezése (2008. július 28.) a meghatározó textil-, textilruházati- és tisztítóipari ill. bőr- és cipőipari vállalkozások HR- munkatársainak bevonásával - A kérdőív tervezetre érkezett vélemények feldolgozása (2008. augusztus 18.) - A kutatási kérdőív véglegesítése (2008. szeptember 22.) 1. 2. 3. 4. I. Helyzetfeltáró adatgyűjtés és adatelemzés

15 - A kérdőívek próbakitöltése a szakértők közreműködésével (2008. szeptember 26.) - A felmérésbe bevonandó textil-, textilruházati- és tisztítóipari ill. bőr- és cipőipari vállalkozások listájának összeállítása (2008. szeptember vége). Kör-email kiküldése 873 cég címére. A szűkített vállalkozás-lista kialakítása a reprezentatív felmérési igényeknek (iparági sajátosságok, megfelelő cégméretek megjelenése, korábbi KÁPB felmérésben való aktivitás, stb.) megfelelően. Végül összesen 134 vállalkozást kerestünk meg, kérdőíveket kiküldtük 2008. november 20-i* visszaküldési határidő betartásával. * Megjegyzés: még napjainkban is fogadunk kitöltött kérdőíveket 5. 6. I. Helyzetfeltáró adatgyűjtés és adatelemzés

16 Telefoninterjúk, újbóli kérdőív kiküldések, konzultációk folyamatosan 2009. január 31-ig A beérkezett kérdőívek excel feldolgozása folyik, valamennyi adat elemezhetőségére törekedve A mélyinterjúk során, külön szempontrendszer szerint keressük meg a 20-22 kijelölt vállalkozást 7. 8. 9. I. Helyzetfeltáró adatgyűjtés és adatelemzés A 2008. december 9-én a Tanulmány vázlat összeállítása, megvitatása a december 17-i megbeszélésen. 10.

17 A kérdőívek témakörei, főbb kérdéscsoportok I. Humánerőforrás adatok Vállalkozásoknál foglalkoztatottak megoszlása szakképzettség, nemek, életkor szerint Az átmenetileg ill. véglegesen megüresedett munkakörök pótlási lehetősége Internet-, számítógép használat, idegen nyelv tudás Innovációval összefüggő képzettség növelés igénye, lehetőségei II. Képzés-fejlesztési vonatkozások Szakképzésből kikerülők felkészültségével kapcsolatos észrevételek Felnőttképzési tapasztalatok, szakképzési hozzájárulás felhasználása Optimális képzési módszerek Oktatási segédlet ellátottság, Távoktatás lehetősége, feldolgozandó témakörök összesen 27 kérdés

18 A kérdőíves felmérésben résztvevő partnerek 2009. február 5-i állapot Textil- és textilruházati vállalkozások Textiltisztító vállalkozások Bőr- és cipőipari vállalkozások színjelöléssel a következő dián Ez úton is köszönjük a kérdőív kitöltését !

19 „3” ÁSZ Kft. „Teljes életért” nonpr. Kht. Admirer Ruházati Kft Ábránd Ágynemű Kft. Albertfalvi Cérnázó Kft. Aleksa Istvánné váll. Andrea Kft. AN-RO Ruha Kft. Axamo Ruházati Kft. BÁTOR-TEX Kft. Benetton Ungheria Kft. Berwin Ruhagyár Zrt. BILLERBECK Bp. Kft. BIMEO Vizsg. és Kut.f. Kft. Bokatex Kft. Calida Magyaro. Term. Kft. Csárdatext Kft. Denré Kft. Derby Kft. Dinamika 97 Bt. Dodó 2000 Kft. D.újvárosi Kompl. Üz.Sz.Kft. Elegant Design Zrt. Emporium Kft. ERFO Kht. É.-Dunántúli R.Mosoda Kft. EUROHÓD Kft. EUROTEX Kft. Fairway Eger Kft. Felina Hungária Kft. Ferry Contact Kft. FORMA Term. és Ker.Kft. Fraxini Ruhaipari Kft. GÁLA Kereskedelmi Zrt. Glovita Kesztyű Zrt. GLÓRIA 86. Kft. GOLDIKÖT Kft. Harmat Textiltisztító Kft. Helytex Kft. Hevesi Népműv. és H.i.Sz. Inn Nodus Kft. Jeans Club Kft. J.H.Ziegler Magyaro.Kft. Kalocsai Konfekcióip Kft. Kapuvári Ruhaipari Zrt. Katex ’98 Kft. Kézmű Kht. Jeannette Koós és Társa Kft. Kromberg Hungária T.Kft. Kuntex Textilruh. Kft. Kübler Hungary Kft. LADYLON Szint.Fonalgy. Lasting Design Macofil Textilipari Kft. LUROTEX Textilipari Kft Magistral-Young Kft. Magyar E.ü Mosodák.Kft. Majsai Cipőipari Szöv. Marylla Bőrdíszm.k.Kft. März Fahion Kft. MERITUM Kft. Mey Hungária Kft. MO-PA-TENT Kft. MYL Divat Kft. Naturtex Gy.Toll.Kft. Nyírségi Patyolat Zrt. PANNON-FLAX NyRt. Pasha Ip. és Ker. Kft. Perla Kkt. Pharmatextil Kft. PIER CLOTHING Kft. POLIFORM Ip.Ker. Bt. Rose Ruhaip. és Sz.Kft. RÖSCH Mode Kft. Rimóczi és Tsa Kft. SAMTEX Kft. SILUETT-2007.Kft. STYL Ruhagyár Rt. Fa. Szegedi SZEFO Zrt. Tolna M.-i Ruhaip.Szöv. TOLNATEX Bt. RUTEX Kft. Salesianer M. M.o. Kft Szamos Cipőip.Kft Szintetika Kft. Szirén R.Kft. TechnOrg Techol.f.Kft. TERMINTEX Kft. UNICON Zrt. Vektor Munkavéd. M.Fejl.és Gy. Kft. VISCO-TEX Ker. és Sz.- Kft.

20 Albertfalvi Cérnázó Kft. ELIT Cipőkészítő Zrt. Berwin Ruhagyár Zrt. (Bp., Vásárosnamény) Szamos Cipőipari Kft. Calida Magyarország Termelő Kft. Coats Magyarország Kft. EUROTEX Kft. Felina Hungária Kft. Glovita Kesztyű Zrt. Kübler Konfekcióipari Kft. LUROTEX Textilipari Kft. Macofil Textilipari Kft. Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft. Nyírségi Patyolat Zrt. PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyrt. PIER Clothing Kft. Salesianer Miettex Magyarország Kft. Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. Tolna Megyei Ruhaipari Szövetkezet UNICON Ruházati és Szolgáltató Zrt. Vektor Munkavédelmi Műszaki Fejl. és Gyártó Kft. Mélyinterjúban résztvevő textil, ruha, tisztító és bőr- cipőipari vállalkozások

21 1. Mennyire fontos a versenyképesség, jövedelmezőség, piaconmaradás, jövőbeni fejlesztések, stb. szempontjából a szakképzés (szakmunkás, technikus, felsőfokú végzettségű)? az 1-5 fokozató skálán hol helyezkedik el a képzettség, szakképzés 2. Mennyire fontos a szakképzés új rendszerének jobb megismerése, - pl. az új OKJ-s rendszer (kompetenciák, modul-rendszer), a TISZK-ek működése, RFKB-k szerepe, stb. - a könnyűipari, ezen belül szakágazatainkat érintő szakmai képzések felügyeletét ellátó szakmai szövetségek, szervezetek köre - a felsőoktatásban bekövetkezett változások, stb. 3. Mennyire van lehetőség arra, hogy gyakorlati képzőhelyként tanulókat fogadjanak? Amennyiben nem, mennyire jelent problémát a kizárólag iskolai tanműhelyből kikerülő fiatalok felkészültsége (pl. szalag-jellegű munkavégzésnél, stb.) Mélyinterjúk szempontrendszere

22 4. Milyen a kapcsolatuk a környező és a régióban működő, szakirányú képzést folytató szakiskolákkal, szakközépiskolákkal, felsőfokú oktatási intézményekkel? 5. Mennyire tartják fontosnak a költség- és időkímélő szakoktatási lehetőségeket (egyéni tanulásos formák jegyzet és konzultáció biztosításával; távoktató programok) az 1-5 fokozató skálán hol helyezkedik el e képzési forma 6. Mennyire és milyen módon tudják támogatni a szakképzést ? - anyagi támogatás, pl. szakképzési hozzájárulással, tanulószerződéssel, stb. - üzemlátogatás biztosításával, szemléltető eszközök adásával (anyagminták, prospektusok, szakmai video-összeállítások, gépalkatrészek, stb.) - tárgyi támogatás (pl. iskolai tanműhelynek textil-alapanyag, kellékanyagok, géptartozékok juttatása, stb.) - egyéb, éspedig.... Mélyinterjúk szempontrendszere folytatás

23 A kérdőíves felmérés összegzett adataiból* 91 vállalkozás, 14.226 dolgozó betanított munkás 36,9 % szakmunkás 36,7 % szakközépiskolát végzett 15,2 % technikus 3,3 % felsőfokú végzettségű 3,6 % egyéb 4,3 % * 2008. február 5-i feldolgozottság szerint Az összes foglalkoztatott létszám képzettség szerinti megoszlása

24 A kérdőíves felmérés összegzett adataiból Az elemezhető foglalkoztatott létszámból válaszadók alapján * szakirányú képzettséggel nem rendelk. 812 fő kb. 20 % szakmunkás 811 fő kb. 21% szakközépiskolát végzett, technikus 898 fő kb. 45 % felsőfokú végzettségű 401 fő kb. 95 % egyéb 81 fő kb. 16 % * nem volt kötelező válaszolni Az Internet használatára felkészültek

25 Az elemezhető foglalkoztatott létszámból válaszadók alapján * szakirányú képzettséggel nem rendelkező 814 fő kb. 20 % szakmunkás 642 fő kb. 17 % szakközépiskolát végzett, technikus 861 fő kb. 43 % felsőfokú végzettségű 488 fő kb. 100% egyéb 121 fő kb. 25 % * nem volt kötelező válaszolni A kérdőíves felmérés összegzett adataiból A számítógép kezelésére felkészültek

26 Az elemezhető foglalkoztatott létszámból szakirányú képzettséggel nem rendelkező 137 fő 3,1 % szakmunkás 98 fő 2,1 % szakközépiskolát végzett, technikus 238 fő 10,4 % felsőfokú végzettségű 308 fő 69,6 % egyéb 18 fő 3,6 % A kérdőíves felmérés összegzett adataiból A legalább egy idegen nyelvet beszélők előfordulása

27 Az összes fizikai létszámból A válaszadók adatai alapján szakirányú képzettséggel nem rendelkező 284 fő* szakmunkás 217 fő szakközépiskolát végzett, technikus 113 fő felsőfokú végzettségű 7 fő összesen 621 fő * meghatározó vállalkozások, pályázati támogatásból: Felina Kft és Tolnatext A kérdőíves felmérés összegzett adataiból Felnőttképzésben résztvevők száma (elmúlt 2 év)

28 Az összes nem fizikai létszámból A válaszadók adatai alapján szakirányú képzettséggel nem rendelkező 16 fő szakmunkás 12 fő szakközépiskolát végzett, technikus 128 fő felsőfokú végzettségű 141 fő egyéb 5 fő összesen 302 fő fizikai + nem fizikai, mindösszesen 923 fő 6,9 % A kérdőíves felmérés összegzett adataiból Felnőttképzésben résztvevők száma (elmúlt 2 év )

29 Az oktatásban és képzésben résztvevő felnőttek (EU egyes országai - 2005) 5 5 5 5 35 30 25 20 15 10 5 Cseh Német Francia Magyar Lengyel Svédország Olasz Dánia Görög Ír Hollandia Szlovákia Nagy-Britannia f ő b b o r s z á g ok EU célkitűzés 2010-re: 12,5 % % %

30 A kérdőíves felmérés összegzett adataiból 1. Szakmai továbbképzés – gyakorlati 2. Szakmai továbbképzés – elméleti 3. Idegen-nyelv oktatás 4. Szakmai ismeret-felújítás – gyakorlat 5. Szakmai ismeret-felújítás – elmélet 6. Számítástechnikai képzés Igényelt felnőttképzési témák A válaszadók rangsorolása szerint

31 A kérdőíves felmérés összegzett adataiból válaszadók rangsorolása szerint 1.Vállalkozáshoz kihelyezett képzés 2.Vállalkozáson kívüli képzés 3.Tréning 4. Távoktatás képzés munkaidőben 47,5 % képzés munkaidő után 41,3 % pihenőnapon 11,2 % ! Igényelt felnőttképzési módszerek

32 A kérdőíves felmérés összegzett adataiból Szakképesítési igények a vállalkozások részéről Textilipar Ruhaipar Tisztítóipar Cipőipar szövő szabász vegytisztító cipész kötő varrómunkás mosómester cipőfelsőrész-kész. kötőipari festő szabó mosó cipőip.alja ö.szerelő textilfestő ruhakészítő technikus textilkikészítő fehérnemű-készítő szitakész.-nyomó szalagmunkás kötöttáru összeáll. varrógép-műszerész mechanikai-műsz. technikus bolti eladó

33 tartalom 0. Bevezetés 1. A kutatás hátterei 1.1. A nemzeti szakképzési stratégia elemei 1.2. Általános EU-s elvárások a szakképzésnél 1.3. A sikeres EU-s projektek (pl. Leonardo), együttműködések (pl. AITEX, stb.) 1.4. Az élethosszig tartó tanulás, a felnőttképzés feladatai az iskolarendszerű képzésekkel összefüggésben 1.5. A textil- és textilruházati ill. bőr- és cipőipari szerkezetváltás, hatása a szakképzés különböző formáira és szintjeire 1.6. A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület és a Bőr-, Cipőipari és Bőrfeldolgozó Tudományos Egyesület szerepe az iskolarendszerű szakképzés támogatásban, az iskolarendszeren kívüli szakoktatásban 2. A felmért adatok a felmérés tapasztalatainak feldolgozása, elemzése 2.1. A regionális Munkaügyi Központoktól szerzett információk elemzése 2.2. A mélyinterjúk összegzett tapasztalatai 2.3. A kérdőíves felmérés összegzett tapasztalatai 3. Kutatás eredményei, következések, feladatok 3.1. Visszacsatolás az iskolarendszerű szakképesítéssel foglalkozó tanintézmények felé 3.2. Visszacsatolás felnőttképzés területére 3.3. Visszacsatolás a munkáltatók felé 3.4. A szakirányú távoktató programok megvalósítása 3.5. Továbbfejlesztendő területetek A felnőttképzési igények felmérésével kapcsolatos tanulmány

34 - a kutatási eredmények felhasználása a „Textil-Ruházati Obszervatóriumok Európai Hálózata a Foglalkoztatásért és Képzésért” c. projektben a KÁPB útmutatásaival - a munkapiaci kihívásoknak megfelelő alkalmazkodó-képesség fokozása - a „jó gyakorlatok” mindenki számára történő megismerésének elősegítése - a létrejövő „Európai Megfigyelő Központok” munkájában részvétel, az előrejelzési kapacitások tevékenységének hatékony segítésével is a (KÁPB ) - A kutatási, képzési piacra való további betörés elősegítése (KÁPB, TMTE-EDUTEX) - Más iparágak részére is fontos információk átadása Tovább-fejlesztendő kutatási területek

35 A távoktatás hazai vonatkozásairól - első helyen az oktatási költség-csökkentés áll, - második szempontként a modern technológiai eszközök iránti érdeklődés figyelhető meg, - csak harmadik helyen a távképzési forma iránti szükséglet ( a fejlettebb országokban fordított a prioritás) A jelenlegi általános helyzet: - 30 éves nemzetközi gyakorlati tapasztalat, számos szakirodalom áll rendelkezésre a jó távoktatási rendszer átvételéhez, ugyanakkor - a hazai távoktatás nincs kellően felkészítve a gazdaság- ill. egyének részéről érkező igények kielégítésére, - „visszahúz a múlt, a sajátosan magyar levelező tagozati oktatás” - a társadalom egésze nem ismeri a távoktatás lehetőségét, megfelelő létszámú célcsoportok nem mozgósíthatók adott kurzusok szervezésekor

36 Az elektronikus tanulásról (e-learning) elektronikus tanulás „tanítás-tanulás digitalizálása” elektronikus tanulás: nem tanítás nélküli tanulás probléma az eszközök pedagógialig és andragógiailag szakszerű alkalmazása az eredményes elektronikus tanítás-tanulás megfelelő előzményeket igényel, az elektronikus eljárások nem elektronizáltakkal harmonizáljanak határtalan vizuális és auditív szemléltetési lehetőség nehéz a tanítás egyéniesítése, differenciálása a kézzel tapintható szemléltetésre viszont nincs mód behatárolja az élőbeszéd ill. a kapcsolódó gondolkodás és kommunikáció fejlesztését a fennálló hátrányok ellenére az egyre tökéletesedő elektronikus oktatás a modernizáció egyetlen és legfőbb útja ∑ ∑

37 Példa a korszerű elektronikus felnőtt szakképzésre TMTE – EDUTEX pl. „A képzés házhoz jön” helyi tevékenységre szabott anyag- és áruismeret, technológiai eljárások, anyagvizsgálat, minőségügy, fogyasztóvédelem, innováció Kihelyezett előadások adott termelő- értékesítő vállalkozásnál a képzésbe Interneten bekapcsolódó üzem 1. a képzésbe Interneten bekapcsolódó üzem 2. ppt. előadások hozzáférhetősége Konzultációs lehetőség a helyszínen és a külső partnereknél élőben védett szerver akár külföldön működő vállalkozás is bekapcsolódhat a képzésbe

38 Acrobat Connect - webkommunikációs rendszer, valós idejű vagy igény szerint használható kommunikációs felület - interaktív – élő vagy felvett képi és hanganyaggal, jegyzetelési lehetőséggel - bárhol használható, ahol van megfelelő sávszélességű Internet Trivantis CourseMill - tanulás szervezési keretrendszer, könnyen telepíthető - szerveroldali szoftver, biztonságos (jelszóval védett) - tanulók haladásának nyomon-követésére is alkalmas Lectora 2008 - szerzői szoftver - nem kell programozási ismeret a használatához - könnyen létrehozható e-learning tanfolyamok Példa a modern távoktatás hátterére

39 Következő workshop: 2009. április 16. 10 óra - ugyanitt Acrobat Connect Trivantis CourseMill Lectora 2008 Gyakorlati bemutató

40 A szakoktatási segédletek és a naprakész ismeretek - Internetről letölthető képek, ábrák ( főleg angol ill. német nyelven ; a TMTE háromnyelvű „Textil- és ruhaipari szakszótára” nyomtatott és CD változatban beszerezhető) - hazai szakfolyóiratok ( Textil Forum, Magyar Textiltechnika, Divat- Marketing, stb.) szakcikkei - „BISFA” (Interneten hozzáférhető)a mesterséges szálak szabványosításáról - TMTE előadások, üzemlátogatással egybekötött szakmai fórumok, kiadványok - TMTE meglevő és készülő digitalizált egyszerű tananyagai - TMTE „A képzés házhoz jön” lehetőségeinek igénybevétele ( pl. üzemekbe kihelyezett oktatások a profilnak megfelelően „testre-szabott” tematikákkal, szaktanárok továbbképzését biztosító témakörökben, stb.) - a Leonardo da Vinci eddig megvalósult programjainak igénybevétele - cégek reklámanyagai ( CD, DVD, prospektus, stb.) Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület - TMTE 1027 Bp., Fő u. 68. 201 8782 tel. titkarsag.tmte@mtesz.hu www.tmte.hu A lehetőségekre néhány példa:

41 Néhány EU-s „textiles” oktató programról beszerezhető önköltségi áron az INNOVATEXT-től - 262 2000 tel.

42 Köszönöm szíves figyelmüket ! Elérhetőség: kutasics@vipmail.hu 30 9446 207

43 A kutatással kapcsolatos lényeges hozzászólások 2009. febr. 12-i workshop - A készülő tanulmányban kerüljön kimunkálásra a kérdőívet kitöltő vállalkozások mérete az egyes válaszok tekintetében (létszám szerinti differenciálás, különös tekintettel a mikro-vállalkozásokra, egyéb kis cégekre (Schwigelhoffer F., Horváth D.) - Az NSZFI által végzendő OKJ tananyag-fejlesztésekbe a TMTE szakértői jobban kapcsolódjanak be (Benczik ig.h.- Modell Iskola) - A kutatás folytatódjon, pl. Melyek a képzettek elvárásai ? (Keleti T.) - A tanárok továbbképzése főként anyagi kérdés – nemcsak a tanfolyami díj, hanem a képzésen résztvevő tanár helyettesítési költségei is kompenzálandók lennének (Hujber – Dunaújvárosi Szakképző) - Nem az egyes vállalkozások, hanem az iparcsoport képviseletében kell lobbizni (Tomor J.) - Elérni, hogy a felnőttképzést is úgy finanszírozzák, mint az iskolarendszerű nappali képzést (Hujber – Dunaújvárosi Szakképző) - Főként a rész-szakképesítések terén (pl. textil termék-összeállító /korábban varrómunkás/ ) érdekeltek a Munkaügyi Központok - A könnyűipari OKJ-s átalakítási csoportban hatékonyan vegyenek részt a TMTE szakértői (Pécsi László – Tisza L. Szakképző – Szeged)


Letölteni ppt "„Új módszerű felnőttképzésekkel a munkahelyek megőrzéséért" Tájékoztató a folyó kutatásról; a szakmai felnőttképzés új formái workshop 2009. február 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések