Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan nőhetünk naggyá? Személyes feladatok a következő húsz évben Varga Csaba

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan nőhetünk naggyá? Személyes feladatok a következő húsz évben Varga Csaba"— Előadás másolata:

1 Hogyan nőhetünk naggyá? Személyes feladatok a következő húsz évben Varga Csaba www.vargacsaba.hu vargacs@strategiakutato.hu

2 Bevezető tételek  „Az első hídon kevesek már át-átmentek, ám a második hidat még fel sem építettük; az első híd a nagy személyes felismerés és azonosulás, s az ebből fakadó szeretet- boldogság átélése, a második híd az lehet, ha az emberiség minden egyes tagja transzcendens-alapú életformát választ. Mégis látszik a mindig nyitott felsőbbrendű horizont. Ezért boldogságotokban zokoghattok.”

3 Hol tartunk potenciálisan?  Fénylik a régi igazság: az ember transzcendens lény (születés közben az új személyiség, az új tudat elmélet)  Az egyén közvetlenül egyesülhet és egyesül is Istennel  Az Új Paradigma elterjedése megindult  Új filozófia, avagy új metaelmélet előtt  Az Új Paradigma lehetséges társadalmai (tudatfejlesztő, majd az egységközpontú társadalom) jönnek  A felsőbbrendű felelősség vállalása előtt

4 De hol tartunk aktuálisan?  Az ifjúság egyrészt kiszolgáltatott a tömeg- kultúrára épített mediatizált világnak, másrészt alacsony szintű és alacsony szinten kifejezett szükségleteivel kiszolgáltatottá teszi saját és a média világát (kettős fogság)  A média egyrészt üzletet csinál az ifjúság új érzékenységeiből, lázadásaiból, másrészt az ifjúság csak a médiarendszeren keresztül befolyásolhatja a globális-lokális világot  Az Internet először a való világból közvetlen kilépést és szabad, önálló virtuális világteremtést kínált, ma pedig a globális piacnak kitett hálózati világ még mindig fenntartja a privát, szabad önkifejezés formáit

5 Az új követelmények minden fiatal előtt  Magas fokú lelki-tudati stabilitás (1)  Magas fokú tudás és tudáshasznosítás (2)  Magas tudatállapotok elérése (3)  Magas fokú kreativitás (4)  Magas fokú családi identitás (5)  Magas fokú társadalmi/közösségi elkötelezettség (6)  Magas fokú konfliktustűrés és -kezelés (7)  Magas fokú lemondás a külső sikerről (89  Magas fokú jövőprogram (9)  Magas fokú vallásosság (10)

6 A személyes dilemmák  Ez új világérzet és új tudás csak? Elég, ha az új inspirációkat megkapjuk?  Ha már módszereket is kaptunk, egyénenként meddig halogathatjátok a döntést?  Megértettük-e „az Isten szeme mindent lát” metaforát? És a jelentős véletlenek tanulságait?  Megvilágosult tudattal is miért égünk bele az alsórendű életformákba?  Halál utáni élmények nélkül is képesek vagyunk-e a felsőbbrendű magatartásra?

7 A csúcsfeladat  A felsőbbrendű énünk segítségével hogyan juthatunk el Istennel való személyes egyesülésig?  A csúcsfeladat: az egyesülés, ehhez szükséges a beavatás, amihez viszont elengedhetetlen a személyes paradigmaváltás és a transzcendens alapú társadalmi-közösségi röppálya  Mit tehetek érted, hogy Te tehess magadért és értem?

8 Az örök világszerkezet  Az Istenség és az Abszolútum világa  Az Isteni Világ (a személyes Isten)  A Szellem világa (a tudás és a bölcsesség világa)  A második természet világa (az egyéni és társadalmi tudat)  A teremtett világ és a társadalom (második természet)  A természet (az első természet)

9 A világ és az ember  Abszolútum  Személyes Isten  Szellem, tudás  Egyéni és társadalmi tudat  Társadalom  Természet  Örök lény  Spirituális lény  Szellemi lény  Tudati lény, lelki lény  Társadalmi lény  Fizikai lény

10 A valóság lépcsői (1)  1. Első lépcső. Az empirikus valóság. A mindennapi élet és ennek minden kínja és öröme. A fizikai és természeti valóság. A személyes létezés – felszíne? alapdimenziója? – születéstől a halálig. A többnyire egyszerre szeretett és utált valóság.  2. Második lépcső. A teremtett, de továbbra is felszín mögötti valóság. A poszt-empirikus második természet. A valóság egyszerű, közvetlen okainak és következményeinek valósághorizontja. A felvilágosodás racionális, még mindig anyagelvű tudományának és globális valóságértelmezésének színtere. Az első fokú absztrakció világa.

11 A valóság lépcsői (2)  3. Harmadik lépcső. A felszín mögötti valóság mögötti nem-valóság téridő dimenziója. A posztvalóság szellemi-tudati világa, avagy a megfoghatatlan létezés „világrendszere”. Ezt nevezhetjük a természet belső rendjének, a filozófia és a posztfilozófia szellemi magas-kultúrájának, vagy csak egyszerűen az elmélet világának.  4. Negyedik lépcső. A nem-valóság, a szellemi létezés mögötti-fölötti „csúcsdimenzió”. Ez a profán valósághoz képest a szent valóság, az empirikus és az empirián túli létformák lényege/nemlényege. Nem egyszerűen a transzcendens létforma, hanem – hiába szeretnénk elfelejteni – az Isten végtelen „mezője”.

12 Mi az út? Hova mászunk fel?  Abszolútum  Személyes Isten  Szellem, tudás  Egyéni és társadalmi tudat  Társadalom  Természet  Hatodik lépcső: egyesülésünk a személytelen örökléttel  Ötödik lépcső: Istenemberré válásunk  Negyedik lépcső: tudásunk tökéletesítése, bölcsé válásunk  Harmadik lépcső: lelkünk, tudatunk tökéletesítése  Második lépcső: közösségeink, teremtett világunk tökéletesítése  Első lépcső: testünk tökélesítése

13 Új gondolkodás iránya  A természettudományok egységes elmélete?  A társadalomtudományok egységes elmélete?  A szellemtudományok egységes elmélete?  Az integrált egységes elmélet lehetetlen?  Elméletalkotás új módon  Elmélet – vissza a klasszikus filozófiához (tudomány, művészet, vallás újra együtt)  Igazság és hipotézis új viszonya  Metaelmélet előtt – metaelmélet közben

14 Az egyesülés elmélete  „Ne félj, Barátom, Isten veled volt és van, ne sírj, felsőbbrendű éned nem hagyott el, ne szorongj, bűneidet megbocsátják, de azért korlátlanul ne kövess el újabb bűnöket, ne támadd elmédet, képes megérteni az új filozófiát és paradigmát, sőt ezt magad is képviselheted, ne ítéldd magad gyengének, alsórendű tudatodat és életviteledet megváltoztathatod, légy boldog, minden jó út oda vezet, hogy isteni lényként másokat is segíts egyesülni Istennel.”

15 Az egyesülés fogalma Keresztes Szent János: A Kármelhegy útja (1591)  Az Istennel való belső egyesülés: lelkiházasság, szeretetházasság;  A lélek kimondhatatlan kincsekben, kiváltságokban és kegyelmekben részesül, felkeni az Isteni Szentlélek szeretetével, tudásával és titkokat nyilatkoztat ki előtte;  Isten két kegyelemben részesíti az emberi lelket: 1. Igen nagy erősséggel ruházza fel, és teljesen megtisztítja; 2. Bevezeti a magasabb egyesülés lakodalmas házába, avagy a lelkiházasságba;

16 Az egyesülés fogalma 2. Keresztes Szent János: A Kármelhegy útja (1591)  A lélek kimutatja háláját a kegyelemért: 1. Jegyese iránt való szeretetből egészen meghal a világ számára, leveti még legcsekélyebb gyarlóságait is; 2. Egészen odaadja magát Őneki és nem tart vissza a maga számára semmit; 3. Ajándékul felajánl egy erényekből font és szeretet-szalaggal összekötött szép koszorút;  A szeretetnek ilyen nagy és rendkívüli zálogai lehetővé teszik, hogy Kedvesével való frigye az egész örökkévalóságon át tart.  A mennyei boldogság elérhetővé válik.

17 Az egyesülés két szintje Keresztes Szent János: A Kármelhegy útja (1591) „..Isten mindig benne van a lélekben, megadván jelenléte által és fenntartván annak létét, azért nem mindig adja meg neki a természetfölötti létet. Ezt ugyanis nem adhatja meg, csakis a kegyelem és szeretet révén, már pedig ez nincs meg minden lélekben; s azokban, amelyekben megvan, szintén nincs meg egyenlő fokban, hanem az egyikben nagyobb, a másikban kisebb a szeretet. Ebből következik, hogy az a lélek egyesül jobban Istennel, amely előbbre van

18 Az egyesülés két szintje Keresztes Szent János: A Kármelhegy útja (1591) a szeretetben, vagyis, amelynek akarata jobban megegyezik az Övével. Amelyiknek akarata pedig teljesen megegyezik és teljesen hasonló az Övéhez, az teljesen egyesülve van az Istennel és természetfölötti módon hozzá hasonult. Ebből az következik, hogy minél több van van valamely lélekben a teremtményből és annak tehetségeiből, minél több érvényesül ezekből vágyaiban és szokásaiban, annál kevésbé alkalmas erre az egyesülésre. Ugyanis nem engedi át magát teljesen Istennek s

19 Az egyesülés két szintje Keresztes Szent János: A Kármelhegy útja (1591) nem hagy neki szabad kezet abban, hogy természetfölöttivé alakítsa át. A léleknek tehát semmi másra nincs szüksége, mint arra, hogy megszabaduljon ezektől a természetes ellentmondásoktól és különbözőségektől; mihelyst megteszi, Isten, aki természetes módon s a természeti törvények alapján amúgy is egyesülve van vele, természetfölötti módon fog vele összeköttetésbe lépni, t.i. a kegyelem útján.” (131-132.o.)

20 A beavatás elméletei  Az ősi igazság egy, amelynek két oldala van. Az egyik oldal az ember törékenysége és bűnössége. A másik oldal a lélek csodássága és isteni tartalma. Az ember egyszerre földi lény és isteni lény, de az egységet önmagában is akkor találja meg, ha a földön is isteni lénnyé válik. Ember-Istenné. Isten-emberré.”

21 A beavatás definíciói  Rálépni az útra virtuális beavatás, járni az úton effektív beavatás; a beavatás lényegében egy transzmisszió, hozzátéve, hogy ez két eltérő értelemben az, egyrészt a spirituális befolyás, másrészt egy tradicionális tanítás transzmisszió- jaként; a létezőről csak akkor lehet mondani, hogy „transzformálódott”, ha effektív módon egy szupraindividuális állapotba lépett át, majd pedig az emberfeletti állapotba. Az összes beavatás valódi célja a Végső Megszabadulás vagy a Legfőbb Azonosság. (René Guénon)

22 A beavatás definíciói  A kenyér azt látszik jelölni, hogy „Isten belénk lép”, a bor pedig azt, hogy „mi lépünk Istenbe”. Egyik oldalon ez a kegyelem jelenléte, a másikon az egyesülő kialvás. Isten az az Abszolút és tökéletes Alany, aki vagy belép a kontingens és tökéletlen alanyba, vagy pedig asszimilálja ezen alanyt azáltal, hogy megszabadítja az eltárgyiasult alanyiság béklyóiból. A kenyér az üdvözülésre, a bor az egyesülésre vonatkozik. (Frithjof Schuon)  A beavatás a lét mikéntjének ontológiai megváltozásával egyenértékű. (Mircea Eliade)

23 A beavatás típusai (M.Eliade kategóriái – Az eredet bűvöletében)  Korosztályi beavatások (egyesítés a Természetfeletti Lénnyel kollektív rítusban)  Titkos társaságokba való beavatás (kulturális beavatás a transzcendens világba csoportos rítusban)  Misztikus beavatás (például sámánná, orvosságos emberré válási beavatás misztikus úton, eksztatikus élményen keresztül, tehát megtörténhet rítus nélkül is)

24 Élet az imaenergiával James Redfield: Shambala titka  A legfontosabb Felismerés: Magas szintű, vizualizált imamező és imaenergia létezik, s kiárad minden emberből és hat a világra;  Első kiterjesztés: javítsuk a szervezetünkbe fizikailag bejuttatott energia minőségét, hangolódjunk rá a bennünk lévő finom energiák forrásaira, majd vizualizáljuk a belőlünk kiáradó energiamezőt;  Második kiterjesztés: a kiterjesztett energiamező erősíti az éberség és figyelem állapotát és várjuk a következő intuíciót vagy véletlent;

25 Élet az imaenergiával James Redfield: Shambala titka  Harmadik kiterjesztés: a kiáradó imaenergia erősítse meg a többi embert, s emelje fel őket a felsőbb énnel való együttműködésre;  Negyedik kiterjesztés: az energia kiáradásának tartósítása, tekintet nélkül a félelmet és haragot gerjesztő élethelyzetekre; a negatív rémképek állandó elhárítása;  Negyedik kiterjesztés második lépése: pozitív hozzáállás azért, hogy a spirituális világ és kultúrája létrejöjjön;

26 Élet az imaenergiával James Redfield: Shambala titka  További kiterjesztés: más emberekre való negatív gondolatok kizárása a tudatunkból;  A kiterjesztés csúcspontja: a dakinik (angyalok) létezésének elfogadása, s az angyalok felhatalmazása a közbelépésre és az energiánkhoz való csatlakozásra.  Összefoglalva: Isten küldötteiként az isteni akarat támogatása, összekapcsolódás a teremtő energiával, majd az imamező tudatos kiárasztása a többi ember felé, s megbízások adása az angyaloknak; minden vallás óriási, egységes imamezővé egyesülése.

27 A konzekvenciák  „ Ne rettenjünk meg, hogy minden vallás, minden hit, mint teológia más nyelven, más fogalom-hálóval beszél Isten és Ember kapcsolatáról. Nyelven túli képességünk, hogy a Legfőbb Alanyt és földi képmását, az isteni és esendő Embert a tudomány és a metafizika közös nyelvével beazonosítsuk. Ha ez esetleg mégsem sikerül, a földi valóságon túllépő egyesülésben megélhetjük.”

28 Lépcsőfokok a beavatásig  a pszichikus képességek kitágítása  egyesülés az előző életekkel, sorsokkal  a misztikus egyesülés virtuális megélése  először az egyén szupraindividuális állapotának elérése,  az új magas tudatállapotokba való jutás  a transzcendens egyesülés Istennel (élőként és fizikai halottként)

29 Összefoglalás  „Tedd fel magadnak, Barátom, a kérdést: meddig fogod még a döntést halogatni és aztán magad ellen diadalra vinni?”

30 Új beavatás elmélet?  Formafeletti és szupraformázott magas tudással történő beavatás  Isteni (felsőbbrendű) és szupraindividuális tudattal történő beavatás  Szakrális, reguláris beavatás tradicionális szervezettel  Újraszakralizált és szupraszemélyes társadalommal történő beavatás  Szupraindividuális személyes beavatás  Az isteni kegyelem, az isteni beavatás elérése

31 Új életforma  Az Új Életforma nem más, mint az Istennel történő egyesülés, s az ennek megfelelő isteni (keresztény) életforma gyakorlása. Ennek feltétele az alacsony rendű életből való végleges kiszakadás. A magasabb rendű élet szintjeinek (a szupraindividuális és az azon túli misztikus-transzcendens életnek) az elérését szolgálja a beavatás. Miután már régen nincsenek effektív beavatást végző tradicionális szervezetek, ennek ellátása hallatlan erőfeszítéseket követel.

32 Keresztes Szent János üzenetei  Ha nincs hatalmadban, hát akkor csinálj erényt a szükségből. Mert hiszen arra is figyelmeztetni akarlak, hogy én sokszor megengedem az ördögnek, - bár mindig csak bizonyos korlátok között – hadd sanyargassák, kísértsék és tegyék próbára az én aráimat, mint egy másik Jóbot, azért hogy megismerjék önmagukat, alázatosak legyenek és gyakorolják a türelmet, mely amint az Apostol mondja leánya a szeretetnek. (I Kor. 13, 4.)

33 Keresztes Szent János üzenetei  Értsd meg végre valahára azt akarom, hogy nagyra nőj, s ez indít arra, hogy vigasztalásaimnak forrását, vagyis keblemet, lekötözzem, habár te ezt nem érted s ez nem is neked való. Nem azért teszem tehát, hogy téged elijesszelek, amint neked látszik, mert hiszen akiket én szeretek, azokat próbára teszem és megsanyargatom. (Apok. 3, 19.)

34 Keresztes Szent János üzenetei  A kisdednek való anyatej és táplálékok közé lehet sorozni továbbá a látomásokat, a kinyilatkoztatásokat, a szellemek megkülönböztetését és mindazokat a kegyelmeket, melyeket „ingyen adott”-nak neveznek, mert hiszen azok számos esetben összeférnek még a halálos bűnnel is. Ezeket jegyzi össze az én Apostolom a korintusiakhoz írt levelében. (I Kor. 12, 8.)

35 Keresztes Szent János üzenetei  Mikor azonban megjött annak az ideje s ő már megnövekedett az erényben, úgyhogy elbírta felnőttek eledelét, vagyis szenvedését, melyről szóltam az én szolgámnak, Ananiásnak (Ap. Csel. 9, 16.), akkor elhagyta a kisdednek minden eledelét és nekifeküdt azoknak, melyek férfiaknak valók, vagyis azoknak, melyekről ugyanabban a korintusi levélben beszél. Ezek közé tartoznak a szeretet, a türelem (II Kor. 10, 10-13.), mindenféle szenvedések, szorongatások, sanyargatások és keresztek, melyekkel ő annyira dicsekedett. Ezek a tartalmas ételek s legfőképpen az a szeretet, amely nem tűr meg maga mellett gyöngeségeket és halálos bűnt, mint kisdedek eledelei.

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! vargacsaba@vargacsaba.hu


Letölteni ppt "Hogyan nőhetünk naggyá? Személyes feladatok a következő húsz évben Varga Csaba"

Hasonló előadás


Google Hirdetések