Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7/11/20141 Emberi Jogi Központ Human Rights Center Az Emberi Jogi Központ független és pártatlan civil szervezet (intézmény), legfőbb célkitűzése a délvidéki.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7/11/20141 Emberi Jogi Központ Human Rights Center Az Emberi Jogi Központ független és pártatlan civil szervezet (intézmény), legfőbb célkitűzése a délvidéki."— Előadás másolata:

1 7/11/20141 Emberi Jogi Központ Human Rights Center Az Emberi Jogi Központ független és pártatlan civil szervezet (intézmény), legfőbb célkitűzése a délvidéki magyarság jogvédelme, esélyegyenlőségének kiharcolása. The Human Rights Center is an independent civil organization (institution), regardless of party affiliation. Its most aim is to legally protect the Hungarians in Vojvodina and to fray out their equality of chance.

2 7/11/20142 Az adott régió specifikus helyzete a) multietnikus régió - a terület etnikai arányainak mesterséges megváltoztatása (a menekültek betelepítése a többségében magyarok által lakott területekre) csak tovább fokozta a szórványosodás folyamatát b) közvetlen konfliktusveszély - a kölcsönös sérelmek, amelyek a történelmi tudatból táplálkoznak (a történelmi igazságtétel elmaradása), a kisebbségi közösség „démonizálása” - a betelepített menekült lakosság intoleráns viselkedése - a szerb állam nem állja útját az erőszaknak, kettős mérce érvényesülése The specific character of the given region a) multiethnic region - the artificial alteration of the territory’s ethnic proportion (settlement of the refugees in the territories mostly inhabited by the Hungarians) only increased/increases further the process of becoming sporadic b) direct risk of conflict - the mutual grievances that take nourishment from the historical consciousness (the historical jurisdiction did not took place), „demonization” of the ethnic community - the intolerant behaviour of the inhabitants that were naturalised - the questionable constitutionality - the Serb state does not keep the violence down, the emergence of a double scale

3 A délvidéki magyar közösség helyzete a) magyarellenes atrocitások és jogsértések b) gyűlöletbeszéd a médiában c) statisztikai kimutatások a rendőrségen dolgozók etnikai arányainak megoszlásáról megoszlásáról d) magyarellenes népirtás a Délvidéken The situation of the Hungarian community in Vojvodina a) anti-Hungarian atrocities and infringement of lawful rights b) hatred words in the media c) statistical returns on the distribution of the ethnical proportions working on the police d) anti-Hungarian genocide in Vojvodina 7/11/20143

4 a) magyarellenes atrocitások és jogsértések Szerbia a dokumentált esetek sokasága ellenére sem állja útját az erőszaknak – fölháborítóan enyhe ítéletek születnek, sőt legtöbb esetben az elkövetett bűncselekmények következmények nélkül maradnak. Ez a magatartás csak tovább fokozza a különböző etnikumúak közötti feszültséget. a) anti-Hungarian atrocities and infringement of lawful rights In spite of the multitude documented cases, Serbia does not keep violence down – shockingly gentle verdicts are brought in, moreover in most cases the committed crimes remain without any result. This attitude only increases further the tension between the different ethnic groups. 7/11/20144

5 5 A táblázatban található adatokat sajtójelentések, illetve saját dokumentálás alapján állítottuk össze (az incidens megtörténtének idejét vettük figyelembe). A feltüntetett adatok csupán a dokumentált esetekre vonatkoznak, mert sok esetben előfordul, hogy a sértettek nem merik bejelenteni az ellenük elkövetett támadást, vagy egyszerűen - a rossz tapasztalatok miatt - értelmetlennek tartják ezt megtenni. Az incidensek kategorizálása 2003 200420052006200720082009 Január- Április Fizikai támadás 112625119143 Falfirkák, fenyegető tartalmú levelek és röpiratok terjesztése, magyar nyelvű feliratok átfestése, valamint magyar kulturális intézmények és szobrok megrongálása 1123971177 Katolikus temetők, templomok, vallási emlékhelyek megrongálása 51033 13 Verbális támadás, gyűlöletbeszéd, fenyegetés 510114635

6 7/11/20146 Classification of the incidents 200320042005200620072008 2009 January- April Physical assault 112625119143 Graffities, threatening letters, spreading pamphlets, repainting the Hungarian inscriptions, ruining the Hungarian cultural institutions and statues 1123971177 Ruining the catholic cemeteries, churches and other religious monuments 51033 13 Verbal insults, loathing speeches, threats 510114635 The data in the following scheme are press release, respectively we have framed it up on the basis of our own documentation (we have focused on the date of the incident when it has occurred). The represented data only refer to the documented cases, because in most cases the injured parties do not dare to report the insult, or simply – because of the bad experience – they find it beyond reason.

7 7/11/20147 Az átfestett szenttamási helységnévtábla Repainted place-name panel in Szenttamás (Srbobran) Magyarok kussoljatok Magyarországra! Hungarians go to Hungary!

8 7/11/20148 Megöljük a magyarokat! We will kill the Hungarians! Lavró Tihamérnak szerb szomszédjai súlyos sérüléseket okoztak Lavró Tihamér’s Serb neighbors has caused him serious injuries

9 7/11/20149 Tilos a bejárat a kutyáknak, horvátoknak, magyaroknak és a bosnyákoknak (2007. augusztus 9.) No entry for the dogs, Croatians, Hungarians and Bosnians (09 August 2007) Gyilkoljuk le a magyarokat! (2007. augusztus 14.) Let’s murder the Hungarians! (14 August 2007)

10 7/11/201410 Magyarverés Péterrévén (2007. augusztus 12) Beat of the Hungarians in Péterréve (12 August 2007)

11 7/11/201411 Mirnics Gyulát 2008. január 25-én bántalmazták, Újvidéken Gyula Mirnics was abused on 25 January 2008 in Újvidék (Novi Sad) K. Roland súlyos sérüléseket szenvedett 2008. június 14-én Roland K. suffered serious injuries on 14 June 2008

12 7/11/201412 2008. július 19-én lövedék csapódott a temerini a Szirmai Károly MME épületének üvegfalába. On 19 July 2008 there was a projectile impact on the Károly Szirmai MME building’s glass partition in Temerin.

13 7/11/201413 2008. október 24-én Szabadkán egy 20 főből álló szerb csoport megvert egy magyar családot On 24 October 2008 a group consisting of twenty Serb people beat a Hungarian family 2008. november 7., Temerin „Halál a magyarokra” 07 November 2008 Temerin ”Death to the Hungarians”

14 7/11/201414 2009. január 8., Átfestették a Tiszaszentmiklósra vezető helységnévtábla magyar feliratát 08 January 2009, The Hungarian inscription on the place-name panel in Tiszaszentmiklós was repainted. 2009. február 14., Temerin „Magyarokat a jég alá” 14 February 2009 Temerin ”Hungarians under the hail”

15 7/11/201415 2009. Február 14., Temerin. A település magyar megnevezésének feltüntetése egyesek számára nem kívánatos 14 February 2009, Temerin The indication of the settlement’s Hungarian denomination is unwished for some people

16 7/11/201416 2009. március 17., Zombor. Boxerrel támadtak Balog Eliot, 16 éves bezdáni fiúra 17 March 2009, Zombor. Eliot Balog, at the age of 16 from Bezdán was attacked with weapons for hand-to- hand fights

17 b) gyűlöletbeszéd a médiában A szerb médiában napjainkban is jelennek meg uszító hangvételű, más nemzetek kultúráját, történelmét és identitását semmibe vevő írások. b) hatred words in the media Nowadays in the Serb media still appear writings with inciting intonations, disregarding other nations’ culture, history and identity. 7/11/201417

18 c) statisztikai kimutatások a rendőrségen dolgozók etnikai arányainak megoszlásáról 2004 júliusában Vojislav Koštunica kormányfő javaslatot tett a multietnikus rendőrség megalakítására a vegyes etnikumú településeken. A multietnicitás elve és gyakorlata mind a mai napig nem érvényesül a Délvidéken. Kishegyes községben a 2007-es pályázaton a tíz pályázó közül öt magyar nemzetiségű volt, ennek ellenére egy magyar nemzetiségű jelentkezőt sem vettek fel, holott a lakosság 55,92 %-a magyar. c) statistical returns on the distribution of the ethnical proportions working on the police c) statistical returns on the distribution of the ethnical proportions working on the police In July 2004 Prime Minister Vojislav Koštunica put forward a suggestion on the establishing of a multiethnic police in the settlements with mixed ethnicities. The principal of multi-ethnicity and its practice has not succeeded up to the present day in Vojvodina In 2007 in the community of Kishegyes, on the occasion of an opened competition, among ten applicants five people were Hungarians. Even so, not even a Hungarian person was admitted, though 55,92 % of the population is Hungarian. 7/11/201418

19 KözségAlkalmazottak száma Magyarok száma Magyarok aránya a községben % Szenttamás44121,95 Temerin41329,50 Törökbecse47419,23 7/11/201419 Incorporate town Number of employees Number of Hungarians The proportion of the Hungarians in town % Srbobran44121,95 Temerin41329,50 Novi Bečej47419,23

20 d) magyarellenes népirtás a Délvidéken 1944-1945-ben a jugoszláv katonai közigazgatás tisztogató osztagai szörnyű népirtást hajtottak végre a Délvidéken - szakértői becslések szerint -, több mint 20 000 (egyes becslések szerint az áldozatok száma elérheti a 40 000–et is) ártatlan magyart végeztek ki. Az elkövetett gaztettekért még egyetlen magas rangú szerbiai politikus sem kért bocsánatot, a hozzátartozóknak nem ítéltek meg kártérítést, a bűnösöket nem vonták felelősségre, nem törölték el a kollektív bűnösség elvét, ráadásul a levéltári archívumokat zárva tartják a tényfeltáró munkát végző kutatók előtt. d) anti-Hungarian genocide in Vojvodina In 1944-1945 the purifier parties of the Yugoslavian military civil service performed a terrible holocaust in Vojvodina. According to the professional estimations, more than 20 000 (according to some estimations the number of victims can reach even 40 000) innocent Hungarians were executed. Never a one Serbian politician of high standing has apologized for the committed foul deeds, the folks have not been adjudicated a relief, the criminals have not been hold responsible, and the principle of the collective culpability has not been abolished, furthermore the archives are locked in front of those people whose job is to reveal the reality. 7/11/201420

21 Ajánlások, amelyek elősegíthetnék a délvidéki magyar közösség helyzetének javulását Szerbia EU-s csatlakozásának legyen a feltétele az 1944-1945-ben elkövetett délvidéki magyarellenes vérengzések szerb részről történő beismerése, az elkövetett bűncselekmények felkutatása, a kollektív bűnösség eltörlése és a hivatalos bocsánatkérés Az EP ad hoc küldöttségének 2005-ös jelentését kiegészítésre javasoljuk az autentikus jogvédő szervezetek dokumentációival, továbbá javasoljuk, hogy a jelentés mihamarabb kerüljön megvitatásra Javasoljuk, hogy jöjjön létre egy nemzetközi megfigyelő bizottság, amely monitoring tevékenységet látna el a Délvidéken, állandó jelleggel Az esélyegyenlőség és a specifikusság kritériumait figyelembe véve, szubregionális alap létrehozását javasoljuk, amely eredményesebbé tenné a kisebbségi jogvédő szervezetek munkáját a régióban Recommendations that would foster the situation of the Recommendations that would foster the situation of the Hungarian community in Vojvodina Let it be Serbia’s joint term to the European Union to admit the slaughters committed in 1944-1945 against the Hungarians in Vojvodina, to seek out the committed crimes, to abolish the principle of collective culpability and to officially offer apology We propose to complete the ad hoc delegation’s report of the European Parliament in 2005 with the documentations of the legitimate legal protector organisations; moreover we suggest the discussion of the report with as little delay as possible We recommend to establish such an international observer committee that would constantly handle a monitoring activity Having due regard to the equality of access, we propose the establishing of a sub-regional fund that would cause effective work for the minority legal protector organisations in the region 7/11/201421


Letölteni ppt "7/11/20141 Emberi Jogi Központ Human Rights Center Az Emberi Jogi Központ független és pártatlan civil szervezet (intézmény), legfőbb célkitűzése a délvidéki."

Hasonló előadás


Google Hirdetések