Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csoport tagok: Pap Imola Püsök Bernadett Szabó Ibolya-Melánia Vincze Adina-Mária Hajas Zsolt-Árpád 2012. nov. 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csoport tagok: Pap Imola Püsök Bernadett Szabó Ibolya-Melánia Vincze Adina-Mária Hajas Zsolt-Árpád 2012. nov. 17."— Előadás másolata:

1 Csoport tagok: Pap Imola Püsök Bernadett Szabó Ibolya-Melánia Vincze Adina-Mária Hajas Zsolt-Árpád 2012. nov. 17

2  A matematikai statisztikai módszerek pszichológiai alkalmazásának régi hagyománya van. A statisztika szó klasszikus értelemben kimutatások készítése, számszer ű összefüggések összegy ű jtése. A pszichometriai mérések matematikai statisztikai módszerekkel történ ő kiértékelésének óriási gyakorlati jelent ő sége, valamint a valószín ű ség- számítás alkalmazásával jelentkez ő ugrásszer ű fejl ő dése tette lehet ő vé a pszichológiai statisztika, mint önálló tudományág létrejöttét.

3 A műveltségi és pszichológiai mérések elméletével és gyakorlatával foglalkozó tudományterület, mely magába foglalja az emberi képességek, a tudás, a magatartás és személyiségjegyek mérését. személyek illetve személycsoportok közti különbségek tanulmányozásával foglalkozik. fő kutatási szempontja: a mintavétel technikája és a mérési módszerek matematikai statisztika elméletének kidolgozói:Charles Spearman, Louis Leon Thurstone

4 Többszörös lineáris regresszió Olyan statisztikai eljárás, melynek segítségével egy vagy több változó értékeib ő l megbecsülhet ő egy másik változó értéke. Olyan jelenségek leírására alkalmazható, amelyek között feltehet ő en lineáris kapcsolat áll fenn. Az eljárás során a függ ő és független változók adatait koordináta rendszerben ábrázoljuk, majd megkeressük a leginkább illeszked ő regressziós egyenest.

5  F ő komponens-analízis Olyan eljárás, melynek els ő dleges célja az adatcsökkentés és összegzés. Lényege hogy gyakran nagyszámú változóval dolgozunk, amelyek egymással korrelálnak. A kezelhet ő ség érdekében ezek számát csökkenteni kell. Az eljárás nemcsak kérd ő ív- szerkesztésnél, hanem a Wechsler-féle intelligencia- tesztnél is alkalmazható, ahol a több kérdésre adott válaszokból egyetlen jelenséget, az intelligenciát célunk jellemezni.

6 Faktoranalízis Célja a közvetlenül meg nem figyelhető összefüggések azonosítása megfigyelhető változók alapján. Kisszámú faktort próbál azonosítani, mely faktorok az összefüggő változók közötti kapcsolatot jellemzik. a személyiségpszichológiában alkalmazott Big Five személyiségvizsgáló kérdőív, melyet személyiségvonások faktorainak azonosításával alkottak meg.

7 A faktoranalízis lényege az alábbiakban foglalható össze: A vizsgált változókat csoportosítjuk az egymás közötti korrelációjuk alapján, egy-egy változócsoport mögött felismerhetünk egy közös komponenst, ún. faktort, amely közvetlenül nem mérhető, de jól értelmezhető, ábrázolni lehet a változócsoportok egymáshoz való viszonyát.

8

9 Diszkriminancia-analízis Olyan adatelemzési módszer, amelyet kategóriába tartozás előrejelzésére lehet használni, és amelynél a kritériumváltozó kategorizált és a becslő változók intervallumskálák. Az eljárás nagyon hasznos a pszichológiában, hiszen gyakori, hogy bizonyos kategóriába tartozást előre kell jelezni. Például, ha szeretnénk megjósolni, hogy egy új munkaerő jól fog-e teljesíteni az adott munkakörben, ha tudjuk, mi jellemzi a jól és rosszul teljesítőket, az adott személy jellemzőinek birtokában előrejelzés tehető az ő jövőbeli megfelelésére. A kiindulási esetek csoporthoz tartozása az eljárás kezdetén ismert, a később megjelenő újabb eseteké viszont nem. A módszer ezekre tesz előrejelzést.

10 Klaszteranalízis Összefüggések halmazát vizsgálja, nem tesz különbséget függő és független változó között, hanem a változók halmazán belüli kölcsönös összefüggéseket vizsgálja. A módszer nagyon hasznos például a marketing területén. Így ha tudjuk, hogy a vásárlók gondolatában mely termékek alkotnak egy klasztert, ezek egymás mellé helyezésével a boltok polcain jelentős extraprofitra tehetnek szert.

11

12 Többdimenziós skálázás Az eljárás során a válaszadók észleléseit és preferenciáit grafikus módon jelenítik meg. Az észlelt pszichológiai összefüggéseket geometriai relációkkal többdimenziós térben ábrázolják. Ezt a geometriai ábrázolást térbeli térképnek is nevezik. Az eljárás célja a dimenziók számának és természetének meghatározása, objektumok pozícionálása dimenziók mentén, valamilyen ideálisnak tartott dolog pozícionálása. Ezt az eljárást is gyakran alkalmazzák marketing-kutatásban. Például fogkrémek megítélése és elhelyezése a térképen két fontos dimenzió: a friss lehelet és a fogszuvasodás megelőzése alapján.

13  hu.wikipedia.org/wiki/Pszichometria  www.hrportal.hu/index.phtml?page=feature &id=31518


Letölteni ppt "Csoport tagok: Pap Imola Püsök Bernadett Szabó Ibolya-Melánia Vincze Adina-Mária Hajas Zsolt-Árpád 2012. nov. 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések