Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános szociológia Bernáth Krisztina Szocializáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános szociológia Bernáth Krisztina Szocializáció."— Előadás másolata:

1 Általános szociológia Bernáth Krisztina Szocializáció

2 Meghatározások az a folyamat, melynek során a biológiai egyedből társadalmi lény alakul ki (érett individuum) az a folyamat, melynek során az egyén internalizálja közvetlen környezete kultúráját az a folyamat, melynek során a tehetetlen csecsemő fokozatosan öntudattal bíró és értelmes személyiséggé válik, aki feltalálja magát abban a kultúrában, amelybe beleszületett. Egymáshoz kapcsolja a nemzedékeket (Turnbull, 1984)

3 Szocializáció Értelmezések a folyamat lezárul az individualizáció folyamatával: (összes szerepkör önálló életmódhoz+morális egyén: jó-rossz klbs.+tanulás megtanulása, stabil énkép) állandó folyamat: a kultúra internalizációja

4 Szocializáció A szocializáció folyamata. Két értelmezés Felnőtté válás az ösztönök kielégítésének társadalmilag meghatározott módjának az elsajátítása, az individualizáció befejeződése Folyamatos társadalmi tanulás és alkalmazkodás a változó társadalmi környezethez illetve az életkor függvényében változó társadalmi elvárásokhoz történő igazodás.

5 Szocializáció A biológiai függőség ÉlőlényÁtlagéletkorEllátásSzexuális érettség kialakulása % Fizikai növekedés Róka 122,7 Lemur 202,4 15 Csimpánz 355,7 31 Ember 7512,323,326,6

6 Szocializáció A társadalmi ritmusok – életkori szerepe Életút az életkori szerepek egymásutánisága A társadalmi életkor – elvárások és szerepek rendszere. Relatív, koronként, és társadalmi rétegenként társadalmanként változó. A kamasz- fiatalkor mint a társadalomfejlődés során kialakult „új” korszak. Csak a modern társadalmakban lett az életút elkülönülő, hosszabbodó szakasza.

7 Szocializáció Az integráció folyamta David Lockwood RENDSZERINTEGRÁCIÓ A modern társadalom intézményeibe történő illeszkedési készségek kialakulása Pl. munkamegosztásban elfoglalt hely Tartalmi ismeretek és viszonyulások a modern társadalom intézményeit illetően –pl. politikai és jogi kultúra SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ Személyes hálózatok kialakítása Az individuum kitermelésének és az individualitás, a személyiség érvényesítésének közegei A mikroközösségek, mint érzelmi, gazdasági, esetenként szociális védettséget biztosító hálózatok.

8 Szocializáció Primér szocializáció család, közvetlen környezet, alapvető emberi jellemzők elsajátítása, önfegyelem, szükségletek ti módon való kielégítése, koordináció, autoritás értelme, normativitás, amoralitás vége, alaptudás: szókészlet, tárgyak kezelése, mennyiségek, hangok kifejezése, nemi identitás

9 Szocializáció Szekundér szocializáció iskola, kortárscsoport, személytelenebb kapcsolatok, személyiség kialakulása, közösségi alkalmazkodás megtanulása, szerep, státus, pozíció, hierarchia, verseny, közösségi integráció

10 Szocializáció Analitikus fogalmak Primér Csoportok/Kapcsolatok Szekundér Csoportok/Kapcsolatok Szerep- komplexitás Komplex, de lazán definiáltEgyszerű egydimenziós, viszonylag jól definiált ÉrdekVan, de nem írható le egyértelműen Egy jól meghatározott érdek Személyiségi implikáció ÁtfogóHelyzetfüggő előre meghatározott KommunikációÁtfogó, kontextualizált, kevéssé formalizált Célorientált, formalizált Érzelmi vonzatok Magas jutalmak, szabadságEllenőrzés, majdnem száraz, minimális kielégülés TranzitivitásNem tranzitívek az egyénekBárki helyettesíthető

11 Szocializáció Primér szocializáció ÖNKORLÁTOZÁS - a szükségleteknek a társadalom által elfogadott/meghatározott formákban történő, mások viselkedéséhez kötött kielégítése. SZEREPEK - alapvetőnek tartott szerepek elsajátítása. ÉRTÉKEK - alapvetőnek tartott morális normák elsajátítása.

12 Szocializáció Szerepek - Mead 1.Utánzás - a közvetlen környezetben látottaknak mechanikus, fragmentált lemásolása. 2. Szerepjáték - absztrakt szerepek modellálása. 3. Szerepalakítás/szabályozó játék – aktív, adaptatív, személytelen viszonyok kontextusában.

13 Szocializáció Szerepek- G.H.Mead A kommunikáció, illetve a mások viselkedéséhez viszonyított koordináció (a mások feléje irányuló viselkedésének szabályszerűségei) meghatározó mozzanat az Én-kép kialakulásában A személytelen „általános mások” képzete – az általános értékeket és kulturális szabályok megértése.

14 Szocializáció Internalizáció: T.PARSONS átvesszük és bensővé tesszük környezetünk –Tudását –Mintáit –Szabályait –Szempontjait

15 Szocializáció A család szocializációs funkciói Partikulárisan létfenntartási, általánosabban gazdasági. Közvetít az egyén és a szűkebb társadalmi környezet között (nyitott/zárt) Érzelmi biztonság Alapvető szerepek elsajátítása. Személyiségi orientáció Szakmai orientáció. Státusközvetítés

16 Szocializáció A szekundér szocializáció PARSONS „Az egyén felszabadul azon primér kapcsolatok függőségeitől [implicit korlátoktól] amelyek a családon belül alakulnak ki A személyiség markáns körvonalazódásának és stabilizációjának a periódusa, az egyén autonómiájának kialakulása

17 Szocializáció Az iskola funkciói Funkcionális differenciálódás a család és a munkahely között, a család egyre kevésbé működik mint a gazdasági szféra és az egyén közötti közvetítő közeg. Az iskola mint a szakképzettség megszerzésének a színhelye és társadalmi mobilitásnak fő csatornája (státus és jogosítvány szerzés). A tudomány és a műveltség változó tartalmainak rendszeres, aktualizált és a különböző intézményes szférák igényeihez adaptált közvetítője.

18 Szocializáció Az iskola funkciói Kompetitív magatartás. Státus-egyenlőtlenség. Formális hierarchia. Koordináció, társadalmi ritmus, időbeosztás. Kritikáját ld. Ivan Illich Rejtett tanterv.

19 Szocializáció Az oktatási folyamat funkciói A társadalmilag hasznosnak tartott tudás átadása, a változó tartalmú általános műveltség megalapozása. A rendszerintegráció megvalósítása, a modern társadalom alapvetőnek tartott normáinak a közvetítése, azok internalizációja.

20 Szocializáció A kortárscsoport szerepe Plurális, csökkentett mértékű társadalmi ellenőrzésnek alávetett, többnyire szimmetrikus kapcsolatok. A ritualizáció csökkenése, az önkéntesség megnövekedett súlya. Dinamikus és változó tartalmú szerepkörök és hierarchiák. Alternatív a családtól eltérő értékrendek és viszonyulásmódok összeegyeztetése. Család kortárscsoport konfliktusos viszonya. A nemek közötti kontaktusok tartalmának az átalakulása.

21 Szocializáció Folyamatos társadalmi tanulás Reszocializáció Agymosás Felnőttoktatás Különböző szerepekre, életkori helyzetekre való szocializáció (anticipatív~)

22 Szocializáció Felhasznált szakirodalom Somlai Péter. 1997. Szocializáció Budapest: Corvina, pp. 24-30, 66-70, 96-103, 115-123, 154-160. A.R. – 302-303, 306-308, 311-312, 358-359, 361, 377-378, 380-386. A.G. –101-109, 418-421, *408-413 Erikson, E.H. (1968) ‘Az életciklus: az identitás epigenézise’ in Erős F. szerk. (1998) Megismerés, előítélet, identitás Budapest: Új Mandátum kiadó, pp. 311-324. Tomasello, M. (2002) Gondolkodás és kultúra Budapest: Osiris Kiadó, pp. 87-102

23 Szocializáció További szakirodalom *Szabóné Kármán Judit: Családi és iskolai szocializáció eltérő vonásai a roma gyermek életében http://www.mave.hu/ *Kiss T. (2000) ’Ifjúsági életszakasz és jövőstratégia az észak erdélyi nagyvárosok középiskolásai körében’ In Veres V (szerk.) Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban Kolozsvár: Limes, Budapest: Új Mandátum, pp. 109-142. *Kohli, M. (1990) ’Társadalmi idő és egyéni idő. Az életút a modern társadalom szerkezetváltozásában’ In Gellériné Lázár M. (szerk.) Időben élni. Történeti szociológiai tanulmányok Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 175-212. *Mead, G.H (1973) ‘Szerep-játék, szabályozó-játék és az általános másik’ in A pszichikum, az én és a társadalom Budapest: Gondolat, pp. 195-209.


Letölteni ppt "Általános szociológia Bernáth Krisztina Szocializáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések