Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kálvin a szabad akaratról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kálvin a szabad akaratról"— Előadás másolata:

1 Kálvin a szabad akaratról

2 Nehézségeink: Saját gondolatainkat olvassuk ki az igéből, nem azt, ami benne van Világi, filozófiai fogalmakkal akarunk bibliai igazságokat leírni mindent egyetlen logikai rendszerben akarunk összefoglalni

3 Szükséges megújulni elménkben is!
„újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Efezus 4,26) „ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12,2)

4 A nem lelki ember pedig nem fogadja el
1Kor. 2,14 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.

5 „Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük (izráelben), de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának.” (Róma 10,2)

6 Imádságban vezessen bennünket az Ige: és felfedted a gyermekeknek.”
„Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek.” (Máté 11,25)

7 Az ének szavával kérjük: Adj minékünk megújult szívet
És új indulatot, :/: Tehozzád mindenekben hívet És szent akaratot. Újítsd meg rajtunk a te képed, Mely áll szent életben, Hogy lehessünk választott néped, Élvén szeretetben. (RÉ 285,4)

8 Kinek van szabad akarata?
Szabad akaratunkból jöttünk ide… (!?) Pilátusnak volt szabad akarata? Jézust megöletőknek volt szabad akarata?

9 „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;
megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” János 8,31-32 Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8,36

10 A bűneset előtt az ember szabad akarattal rendelkezett !
- Istennel közösségben élt - Isten képét hordozta szabadságot kapott nem volt elzárva az ÉLET FÁJÁTÓL - választhatta a jót saját maga volt az oka elbukásának szabad akarattal rendelkezett !

11 Azonnal a bűneset után: Hol van a szabad akarata?
megnyílt a szemük rémület: „annak lát, aki vagyok!” azonnal lesz „takargatni valója” Isten közeledése félelmet vált ki bujkál (!) Isten elől képtelen bűnbánatra és bűnvallásra hárítja a felelősséget Hol van a szabad akarata?

12 Mit csináltál gyermekként, ha elestél, sáros lett a kezed,
az arcod, a ruhád?

13 Miért nem teszi ezt Ádám és Éva? NINCS SZABAD AKARATA A JÓRA!
MERT NEM TEHETI ! NINCS SZABAD AKARATA A JÓRA!

14 Az örök élet sínpárjáról átváltotta magát a kárhozat sínpárjára
Bűneset = váltóállítás Az örök élet sínpárjáról átváltotta magát a kárhozat sínpárjára „…látta az ÚR, …hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz” 1 Mózes 6,5 …

15 Átvilágítási jegyzőkönyv „Nincsen igaz ember egy sem,
nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik: Isten félelmével nem törődnek.” (Róma 3,10-18.)

16 „Az élő ÚRra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette!”
Bizonyára egyetértesz Dáviddal: „Az élő ÚRra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette!” (2Sám. 12,5) Nátán felfedte a bűnös személyét:

17 „Te vagy az az ember!”

18 Az értelmed befolyásolja az akaratod, az akaratod cselekedeteidet.
Ha elfogadod az Ige tanítását, merész gondolat, hogy mindened velejéig romlott, de az akaratod makulátlan maradt, az szabad! Az értelmed befolyásolja az akaratod, az akaratod cselekedeteidet. „…aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája.” (János 8,34)

19 „Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.”
„Akkor ki üdvözülhet?” „Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.”

20 „… miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé
Miért lehetetlen? „… miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.” (1Móz. 3,24) Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. (János 6,44)

21 Akkor hogyan lehet üdvözülni? „…ha valaki nem születik újonnan,
(János ev. 3. fejezetéből) „…ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” „…ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.

22 HK 54: Mit hiszel a közönséges keresztyén Anyaszentegyházról?
Hogy Istennek Fia az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által, az igazi hitnek egységében magának az örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe a világ kezdetétől fogva annak végéig: Azt oltalmazza és fenntartja. És hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.

23 és képessé tesz arra, hogy felismerd „… úgy szerette Isten a világot,
Isten Lelke újjászül, és képessé tesz arra, hogy felismerd „… úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.” (János 3,16-17.)

24 „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk,
hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” 2Kor. 5,21 És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Kol. 2,13

25 Isten Szentlelke által újjászül, hogy újjászült értelmeddel
– szabaddá tett akaratoddal – „elfogadhasd” a kegyelmet. Az újjászületésre – mely teljesen Isten munkája – az ember válasza a: a megtérés.

26 Akarod tudni, szabad akaratod van-e?
Engedelmeskedj Jézus felszólításának: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Márk 1,15)

27 Megtérésed bizonyítja, hogy szabaddá tette Isten az akaratodat.
Ez azonban nem a te tulajdonod. Krisztusban maradva szabad akarattal dönthetsz Isten mellett. Krisztuson kívül azonban nincs szabad, csak a bűnnek kiszolgáltatott szolgai akarat.

28 HK 64: Nem teszi könnyelműekké
HK 64: Nem teszi könnyelműekké. istentelenekké az embereket ez a tudomány? Nem. Mert lehetetlen, hogy aki igaz hit által Krisztusba oltatott, a háládatosság gyümölcseit ne teremje.

29 Tiltakozik ez ellen az énünk! Hiszen én tértem meg!
Akkor báb lennék Isten kezében? Nem báb vagy Isten kezében – ezért szabadítja fel az akaratodat, hogy ne csak a bűn szolgai engedelmességre legyél képes, hanem megújult értelmeddel örömmel követhesd Jézust.

30 Hálaadásunk bizonyítja: Hálát adsz Istennek megtérésedért.
Vajon miért teszed ezt? Mert szíved mélyén tudod, hogy ez teljes egészében csak Istennek köszönhető!

31 nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként,
Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. 1Thessz. 2,13

32 Könyörgésünk bizonyítja: Imádkozol mások megtéréséért,
hogy Isten munkálja ki bennünk, ami ehhez szükséges. Vajon miért teszed ezt? Mert tudod szíved mélyén, hogy ez nem tőled, hanem Istentől függ!

33 aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket,
hátha az Isten megadja nekik egyszer, (ha talán adna nékik az Isten megtérést) hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. 2Tim. 2,25

34 Döntési helyzetbe Isten hoz: az ő tetszésének megfelelően.”
Akkor ki dönt? Döntési helyzetbe Isten hoz: „mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” Filippi 2,13

35 nem játszható ki egymás ellen!
Isten szuverenitása és az ember felelőssége nem játszható ki egymás ellen!

36 Mi a haszna, mit épülünk belőle?
Krisztushoz kényszerít Imádságra buzdít: Isten tudja csak megnyitni a szíveket Igéje előtt Felelősségre ébreszt: a könyörgés és igehirdetés szolgálata mellett maradjak ösztönöz: tegyek meg mindent, mert semmi sem rajtam múlik

37 Ezért, amint a Szentlélek mondja: „Ma, ha az ő szavát halljátok,
ne keményítsétek meg a szíveteket… (Zsid 3,7-8) „…igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus.” (Fil 3,12)

38 Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek;
ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Efezus 5,16-17.)

39 Kegyelme már régóta vár, Ma még lehet, ma még szabad,
"Siessetek, hamar lejár, Kegyelme már régóta vár, Ma még lehet, ma még szabad, Borulj le a kereszt alatt. Ha elkésel, mi lesz veled? Hogy mented meg a lelkedet? Lezárul a kegyelmi út, Lelked örök halálba jut. Elszáll a perc, az életed: Ma még, ha jössz, elérheted. Ne késs tovább, ne várj tovább: Ma kérd Atyád bocsánatát!" (Füle Lajos)

40 Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra,
hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Kolossé 1,12-14


Letölteni ppt "Kálvin a szabad akaratról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések