Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyorsforgalmi utak építésének eljárásrendje az előkészítéstől az átadásig Vasvár, 2010. június 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyorsforgalmi utak építésének eljárásrendje az előkészítéstől az átadásig Vasvár, 2010. június 25."— Előadás másolata:

1 Gyorsforgalmi utak építésének eljárásrendje az előkészítéstől az átadásig Vasvár, 2010. június 25.

2 A B C D E F G H I J K L Bevezető, tartalom

3 Az 1988 é vi I. t ö rv é ny 29 § 1 bekezd é s alapj á n az orsz á gos k ö zutak é p í ttetője a Magyar Á llam kiz á r ó lagos tulajdon á ban l é vő, orsz á gos k ö z ú th á l ó zat fejleszt é si é s é p í ttetői feladatainak ell á t á s áé rt felelős a Nemzeti Infrastrukt ú ra Fejlesztő Zrt. 2003. é vi CXXVIII. t ö rv é ny é s a 2007. é vi LXVIII sz. tv. m ó dos í t á sa a Magyar K ö zt á rsas á g gyorsforgalmi ú th á l ó zat á nak k ö z é rdekűs é g é ről é s fejleszt é s é ről ( „ Aut ó p á lya t ö rv é ny ” – Atv.), 1004/2007. (I.30.) Korm. Hat. a 2007-2013 k ö z ö tti időszakban megval ó s í tani tervezett gyorsforgalmi utak indikat í v list á j á r ó l (K Ö ZOP - K ö zleked é si Operat í v Programban) 1063/2007 (VIII.15.) Korm. Hat. Az ú j Magyarorsz á g Fejleszt é si Terv K ö zleked é s Operat í v Programja 2007-2008 é vekre vonatkoz ó Akci ó terveinek, valamint a K ö z é p-magyarorsz á gi Operat í v Program kiemelt projektek list á ja kieg é sz í t é s é nek j ó v á hagy á s á r ó l. T ö rv é nyi h á tt é r:

4 - Tervez é s: nyomvonal kijel ö l é s, k ö rnyezetv é delmi tanulm á ny k é sz í t é se, enged é lyez é si terv, é s kiviteli terv k é sz í t é se - Enged é lyeztet é s: k ö rnyezetv é delmi é s é p í t é si enged é lyek - Ter ü letelők é sz í t é s: ter ü letszerz é s, lőszermentes í t é s, r é g é szet - V á llalkoz á sba ad á s: M é rn ö k é s a V á llalkoz ó kiv á laszt á sa k ö zbeszerz é sei elj á r á son - Kivitelez é s: Munkater ü let á tad á st ó l a műszaki á tad á s- á tv é teli elj á r á sig - Forgalomba helyez é s: forgalomba helyez é si enged é ly megszerz é se Gyorsforgalmi utak megval ó s í t á s á nak főbb tev é kenys é gei:

5 A k ö z ú ti k ö zleked é s alapvető felt é teleit, az abban r é sztvevő szem é lyek é s szervezetek jogait é s k ö telezetts é geit a k ö z ú ti k ö zleked é sről sz ó l ó 1988. é vi I. t ö rv é ny hat á rozza meg. A t ö rv é ny hat á lya kiterjed a k ö z ú ti k ö zleked é sben r é sztvevőkre, a k ö z ú ti j á rművekre, az utakra, az utak k ö rnyezet é re é s a k ö z ú ti k ö zleked é st szolg á l ó l é tes í tm é nyekre. A k ö z ú ti k ö zleked é ssel ö sszef ü ggő á llami é s ö nkorm á nyzati feladatok k ö z ö tt t ö bbek k ö z ö tt felsorolja a k ö z ú th á l ó zat fejleszt é s é t, fenntart á s á t é s ü zemeltet é s é t is. A t ö rv é ny a 11. § (2) bekezd é s é ben k ö zvetlen ü l is foglalkozik a nyomvonalak kijel ö l é s é vel. 2003. é vi XXVI. T ö rv é ny az Orsz á gos rendez é si tervről. 5 é vente fel ü lvizsg á latra ker ü l, utolj á ra 2008-ban volt, 2008. é vi I. tv Ú T 2-1.201:2008 K ö zutak tervez é se (KTSZ) é s egy é b Ú t ü gyi Műszaki Elő í r á sok ( Ú ME). Tervez é s é s enged é lyeztet é s:

6 Megval ó s í that ó s á gi tanulm á ny Egy, vagy t ö bb h á l ó zati elem megval ó s í t á s á ra, á talak í t á s á ra kiterjedő beruh á z á si elk é pzel é sek indokolts á g á t, illetve a lehets é ges megold á si v á ltozatokat vizsg á lja. Az ö sszehasonl í that ó s á g é rdek é ben egyszerűs í tett k ö lts é gbecsl é st, forgalmi é s k ö lts é g-haszon vizsg á latot tartalmaz. R é sze egy ö sszegző é rt é klel é s, mely a gazdas á gi, t á rsadalmi, k ö rnyezeti szempontok figyelembev é tel é vel k é sz ü l. Tervez é s é s enged é lyeztet é s:

7 Előzetes (K ö rnyezeti) Vizsg á lati Dokument á ci ó (EVD) elk é sz í t é se a k ö rnyezet v é delm é nek á ltal á nos szab á lyair ó l sz ó l ó 1995. é vi LIII. T ö rv é ny é s a v é grehajt á s á ra kiadott, a k ö rnyezeti hat á svizsg á latr ó l sz ó l ó elő í r á sainak a 314/2005.(XII. 25.) Korm. Rendelet R.4. mell é klet é nek megfelelően k é sz ü lnek. A tartalmi k ö vetelm é nyek meghat á roz á sakor a fel ü gyelős é g figyelembe veszi, hogy mi az az inform á ci ó, ami megfelel a tervez é s é s enged é lyez é s adott szakasz á nak, a tev é kenys é g é s a v á rhat ó an hat á sviselő k ö rnyezeti elemek, rendszerek jelleg é nek, valamint ami é sszerűen é s m é lt á nyosan megk ö vetelhető a jelenlegi ismeretek é s vizsg á lati m ó dszerek alapj á n. Előzetes k ö rnyezetv é delmi enged é lyez é si szakasz Ebben a szakaszban ker ü l vizsg á latra az EVD dokument á ci ó. A hat ó s á g az Orsz á gos K ö rnyezetv é delmi, Term é szetv é delmi é s V í z ü gyi Főfel ü gyelős é g (OKTVF) az aut ó p á lya-t ö rv é nyben foglalt gyorsforgalmi utak tekintet é ben, egy é bk é nt a ter ü letileg illet é kes fel ü gyelős é gek. A hat á rozatban ker ü l(nek) kijel ö l é sre azok a nyomvonal(ak) (max. 2), mely(ek)re a k é sőbbiekben a r é szletes hat á stanulm á nyt el kell k é sz í teni. Tervez é s é s enged é lyeztet é s:

8 Nyomvonal-kijel ö lő tanulm á nyterv Ú t ü gyi Műszaki Elő í r á sban Ú T 2-1.201:2008 K ö zutak tervez é se (KTSZ) é s egy é b Ú t ü gyi Műszaki Elő í r á sok ( Ú ME) A megval ó s í that ó s á gi tanulm á ny é s az előzetes k ö rnyezetv é delmi enged é ly alapj á n ö ssze á ll í tott dokument á ci ó. Nyomvonal meg á llap í t á sa korm á nyrendelettel A korm á ny á ltal kiadott rendeletben ker ü l meg á llap í t á sra a gyorsforgalmi ú t nyomvonala (tengelye), illetve az att ó l 250-250 m-re fekvő é rintett ter ü letek helyrajzi sz á mai ker ü lnek felsorol á sra a rendeletben. Ezekre a NIF Zrt-nek előv á s á rl á si joga van, mely a f ö ldhivatali nyilv á ntart á sba is bevezet é sre ker ü l. Tervez é s é s enged é lyeztet é s:

9 K ö rnyezeti Hat á stanulm á ny (KHT) elk é sz í t é se 1995. é vi LIII. t ö rv é ny é s a v é grehajt á s á ra kiadott, a k ö rnyezeti hat á svizsg á latr ó l sz ó l ó a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a k ö rnyezeti hat á svizsg á lati é s az egys é ges k ö rnyezethaszn á lati enged é lyez é si elj á r á sr ó l) 1.sz. mell é klete szerint gyorsforgalmi ú t (aut ó p á lya, aut óú t) hat á svizsg á lat k ö teles tev é kenys é g. Elj á r ó hat ó s á g: ter ü letileg illet é kes k ö rnyezetv é delmi, term é szetv é delmi é s v í z ü gyi fel ü gyelős é g, illetve a 2003. é vi CXXVIII. Tv. szerinti esetekben az Orsz á gos K ö rnyezetv é delmi, Term é szetv é delmi é s V í z ü gyi Főfel ü gyelős é g hat á svizsg á latra k ö telezett tev é kenys é gnek a) a k ö rnyezeti elemekre (f ö ldre, levegőre, v í zre, é lővil á gra, é p í tett k ö rnyezetre Natura -2000, ez ut ó bbi r é szek é nt a műeml é kekre, műeml é ki ter ü letekre é s r é g é szeti ö r ö ks é gre is), b) a k ö rnyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezet é re, k ü l ö n ö sen a t á jra, telep ü l é sre, é ghajlatra, term é szeti ( ö kol ó giai) rendszerre val ó hat á sainak, tov á bb á c) az előbbi hat á sok k ö vetkezt é ben az é rintett n é pess é g eg é szs é gi á llapot á ban, valamint t á rsadalmi, gazdas á gi helyzet é ben - k ü l ö n ö sen é letminős é g é ben, ter ü lethaszn á lata felt é teleiben - v á rhat ó v á ltoz á soknak az egyes esetek saj á toss á gainak figyelembev é tel é vel t ö rt é nő meghat á roz á s á ra, valamint a tev é kenys é g ennek alapj á n t ö rt é nő enged é lyezhetős é g é re terjed ki. A vizsg á latot a tev é kenys é g egyes szakaszai - telep í t é s, megval ó s í t á s, felhagy á s - szerint megk ü l ö nb ö ztetve kell elv é gezni. Tervez é s é s enged é lyeztet é s:

10 A k ö rnyezeti hat á stanulm á ny á ltal á nos tartalmi k ö vetelm é nyeit a R. 6. sz á m ú mell é klet tartalmazza. A hat á ster ü let kiterjed é s é t a 7. sz á m ú mell é klet é ben foglaltaknak megfelelően kell meghat á rozni. Fontosabb jogszab á lyok: Natura-2000 ter ü letek 275/2004. (X.8.) Felsz í n alatti é s felsz í ni vizek v é delme 201/2004. (X.19.) é s a 219/2004.(VII.21.). Zaj é s rezg é s elleni v é delmi 284/2007 (X.29.) Korm. rend., levegő v é delme 21/2001 (II.14.) Korm. rend. K ö rnyezetv é delmi enged é lyez é si szakasz - É rintett telep ü l é seknek megk ü ld é se, kif ü ggeszt é s - Szakahat ó s á gi nyilatkozatok megk é r é se, é s megk ü ld é se a telep ü l é sek jegyzőinek. - K ö zmeghallgat á s - Az é rdemi é szrev é telek a hat ó s á g megvizsg á lja - Hat á rozathozatal (kiadja, elutas í tja) Tervez é s é s enged é lyeztet é s:

11 Enged é lyez é si terv elk é sz í t é se Ú ME 2-1.201:2008 K ö zutak tervez é se (KTSZ) Műszaki ( ú t, h í d, v í z é p í t é s, forgalomtechnika, k ö rnyezetv é delmi, k ö zmű, stb.), tanulm á nyterv (műszaki v á ltozatok ö sszehasonl í t á sa, é s megval ó s í that ó s á g vizsg á lata), kisaj á t í t á si, ö r ö ks é gv é delmi tanulm á nyterv, kezelői lehat á rol á si terv. Építési engedélyezési eljárás A k ö z ú ti k ö zleked é sről sz ó l ó 1988 é vi I. t ö rv é ny 29-35 § ú t é p í t é se, kezel é se, fenntart á sa, megsz ü ntet é se é s elbont á sa fejezet. Atv. 3 fejezet, a t ö bbsz ö r m ó dos í tott 15/2000. (XI. 16.) K ö ViM rendelet az utak é p í t é s é nek, forgalomba helyez é s é nek é s megsz ü ntet é s é nek enged é lyez é s é ről, valamint a 2004. é vi CXL. t ö rv é ny a k ö zigazgat á si hat ó s á gi elj á r á s é s szolg á ltat á s á ltal á nos szab á lyair ó l É rintett telep ü l é seknek megk ü ld é se, kif ü ggeszt é s Szakahat ó s á gi nyilatkozatok megk é r é se, é s megk ü ld é se a telep ü l é sek jegyzőinek. K ö zmeghallgat á s Az é rdemi é szrev é telek a hat ó s á g megvizsg á lja Hat á rozathozatal (kiadja, elutas í tja) Az enged é lyez é si elj á r á st gyorsforgalmi utak vonatkoz á s á ban a Nemzeti K ö zleked é si Hat ó s á g Kiemelt Ü gyek Igazgat ó s á ga, egy é b utak tekintet é ben a Nemzeti K ö zleked é si Hat ó s á g illet é kes ter ü leti igazgat ó s á gai folytatj á k le. Tervez é s é s enged é lyeztet é s

12 Kiviteli, vagy Aj á nlati terv (tenderterv) Ú ME 2-1.201:2008 K ö zutak tervez é se (KTSZ) Az é p í t é sienged é ly-hat á rozat alapj á n k é sz í tett, az é p í tm é nyek megval ó s í t á s á ra alkalmas, a műszaki kialak í t á sokat é s megold á sokat enged é lyez é si tervn é l r é szletesebb kidolgozotts á g ú tervdokument á ci ó, amely kiemelten fontos a műt á rgyak tekintet é ben (ebben az esetben ism é telt hat ó s á gi j ó v á hagy á s sz ü ks é ges) Az aj á nlati terv a p á ly á ztat á shoz sz ü ks é ges, bőv í tett kiviteli terv (p á ly á zati felh í v á s, ú tmutat ó a p á ly á z ó nak, SZF, k ö lts é gvet é si ki í r á s, műszaki elő í r á sok t é telek tartalma) bőv í tett kiviteli terv Tervez é s é s enged é lyeztet é s

13 Csak é rv é nyes é p í t é si enged é ly birtok á ban kezdhető meg! Ter ü letszerz é s A kisaj á t í t á si terveket a tervező adja be a K ö zigazgat á si Hivatalba 77/2008. (IV.3.) korm. rendelet alapj á n a F ö ldhivatali é s É p í t é s ü gyi z á rad é kol á s v é gett. Ter ü letszerz é s t ö rt é nhet: - ad á s-v é tel: é rt é kbecsl é s, aj á nlatt é tel, elfogad á s eset é n az Ü gyv é di iroda ad á sv é teli szerződ é st k ö t - kisaj á t í t á s: é rt é kbecsl é s, aj á nlatt é tel, a tulajdonosok nem fogadja el akkor pedig az Ü gyv é di iroda kezdem é nyezi a ter ü let- kisaj á t í t á si elj á r á st a K ö zigazgat á si Hivataln á l a 2007. é vi CXXIII. Tv alapj á n. A K ö zigazgat á si Hivatal a 2004. é vi CXL. t ö rv é ny a k ö zigazgat á si hat ó s á gi elj á r á s é s szolg á ltat á s á ltal á nos szab á lyair ó l (KET) é s a kisaj á t í t á si t ö rv é nyben elő í rtak szerint folytatja le. Amennyiben a k ö zigazgat á si t á rgyal á son siker ü l meg á llapodni a tulajdonossal, akkor a NIF Zrt. k é rheti a tov á bbi folyamat felf ü ggeszt é s é t é s sor ker ü l az ad á s-v é teli szerződ é s megk ö t é s é re. Ha nincs meg á llapod á s ú gy a K ö zigazgat á si Hivatal hat á rozatban rendelkezik a tulajdonjogr ó l é s a v é tel á rr ó l. Területelőkészítés

14 R é g é szet 2001 évi LXIV tv. a kulturális örökség védelméről és a 21/2007 (III. 26.) OKM rendelet alapján szerződéskötés a Kulturális Örökségvédelmi Szolgálattal (KÖSZ), vagy a megyei múzeumokkal. - nagy beruházás esetében (5MrdFt felett) a Kulturális Örökségvédelmi Szolgálattal - egyébként az érintett megyei múzeum(ok)mal. A feltárások alapja az örökségvédelmi tanulmányterv. A lőszermentesítés a régészeti feltárásokat megelőző tevékenység. A lőszermentesítést abban az esetben ha szerződés a KÖSZ-szel történik, akkor a KÖSZ végzi el. Ha a megállapodás megkötése a megyei múzeum(ok)kal történt, abban az esetében a NIF Zrt. külön pályáztatja. Területelőkészítés

15 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) alapján (2009. április 1-én módosult) Mérnök kiválasztása: a vállalkozói tender dokumentáció kiadását megelőzően történik. A Mérnök már a tenderdokumentáció észrevételezésében részt vesz, és közreműködik a Vállalkozó pályáztatási eljárásban (kérdés – válaszok időszaka). Vállalkozó kiválasztása: a véglegesített tenderdokumentáció alapján, és a Kbt. előírásainak megfelelően elkészül az ajánlati felhívás. Bírálati időszak után eredményhirdetés és szerződéskötés. Építés pályáztatása

16 - Munkaterület átadás-átvétel (birtokhatárpontok átadása, szállító utak egyeztetése az útkezelőkkel). - Kivitelezési munkák - Vállalkozó készre jelentése - Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása a kezelők bevonásával (megvalósulási terv és a minősítési dokumentáció átvétele) - Tulajdonjogi átvezetési dokumentáció elkészíttetése (megvalósulási térkép, telek összevonási terv) Megvalósítás

17 15/2000 (XI.16.) KöVim rendelet alpján. Forgalomba helyezési eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóság folytatja le a szakhatóságok bevonásával. Feltétele: - a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása - a szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatok megléte - a kezelői hozzájáruló nyilatkozatok megléte - forgalomtechnikai szemle lefolytatása - a tulajdonjogi átvezetés kezdeményezése a körzeti földhivataloknál. Amennyiben a szakhatóságok és kezelők hozzájáruló nyilatkozataiban esetlegesen előírt – a forgalom biztonságát nem veszélyeztető - feltételek még nem teljesültek, úgy a Közlekedési Hatóság ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt adhat ki. A végleges forgalomba helyezési engedély az előírt feltételek teljesülése után kérhető meg. Forgalomba helyezés

18 16/2006. (XII.28) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól. Rendelkezik: - A projekt kiválasztás eljárásairól - Előzetes projekt javaslatok szelekciójáról - Részletes projekt javaslatok kiválasztásáról - A támogatási szerződés megkötéséről, illetve módosításáról - A közbeszerzési eljárások lefolytatásáról - A megvalósítás nyomon követéséről - A projekt fenntartása, dokumentumainak nyilvántartásáról és megőrzéséről. KÖZOP finanszírozási rendszer

19 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Gyorsforgalmi utak építésének eljárásrendje az előkészítéstől az átadásig Vasvár, 2010. június 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések