Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

01. Tétel Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "01. Tétel Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma"— Előadás másolata:

1 01. Tétel www.1843-chart.com Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma
Prófécia-iskola 2005 Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma Bevezetés, kontextus, elvek, cél és forma.

2 Kontextus, elvek, cél és forma
„Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!” (2Krón 20:20).

3 A prófécia célja „Népünknek a szentségben való megúju-lásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges munkánknak tekintenünk!” (Szemelvények, 1. kötet, 115. oldal).

4 A lelki élet megelevenedése
„A megújulás a lelki élet megelevenedé-sét, az értelem és szív erőinek megélén-külését, azaz a lelki halálból való feltá-madást jelenti.” (Szemelvények, 1. kötet, 121. oldal).

5 Nagy ébredés „Ha mi, mint nép megértjük, hogy ez
a könyv mit jelent számunkra, akkor nagy ébredés lesz sorainkban.” (Bizonyságtételek lelkészeknek, 45. oldal).

6 Új vallási tapasztalat
„Amikor Isten követői megértik Dániel és a Jelenések könyvét, akkor teljesen új vallási tapasztalatnak lesznek a részesei.” (The Faith I Live By, oldal).

7 A próféciák kutatói „Bármennyire fejlett legyen is valakinek a szellemi képessége, egy pillanatra se képzelje, hogy nincs szükség arra, hogy alaposan és szakadatlanul kutassa az Írásokat a nagyobb világosság elnyerése végett. Isten felszólít, hogy egyénenként kutassuk a jövendöléseket.” (Bizonyságtételek, 5. kötet, 708. oldal).

8 Hasogasd helyesen „Igyekezzél, hogy Isten előtt becsülete-sen megállj, mint oly munkás, a ki szé-gyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2Tim 2:15).

9 Nem támad saját magyarázatból
„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nap-pal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetek-ben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyará-zatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” (2Pt 1:19-21).

10 Isten kinyilatkoztatott titka
„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” (Ámos 3:7). „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük.” (5Móz 29:29).

11 Az ősi próféciák „Minél teljesebben fogadjuk el a Szent-lélek által és az Isten odaszentelt szolgá-in keresztül közzétett igazságot, annál mélyebbnek és biztosabbnak fognak tűnni az ősi próféciák. Meg fogunk bizo-nyosodni arról, hogy Isten emberei a Szentlélek késztetésének megfelelően szóltak. Az embereknek maguknak is a Szentléleknek befolyása alatt kell...

12 Az ősi próféciák ... lenniük ahhoz, hogy megértsék a Lélek prófétákon keresztül adott kije-lentéseket. Ezek az üzenetek nem az üzenetet közvetítőknek szólnak, hanem hozzánk, akik beteljesülésük közepette élünk.” (Szemelvények, 2. kötet, 109. oldal).

13 Hitünk alapja „Az evangélium szolgái a biztos próféci-ai beszédet mint a Hetedik Napot Ünneplő Adventisták hitének alapját mutassák be.” (Evangélizáció, 97. oldal).

14 Hitünk alapja „Isten Igéje jelenti hitünk alapját. Az Ige nem más, mint a biztos próféciai be-széd, és bizalmat igényel mindazoktól, akik hozzá közelítnek. Tekintéllyel bír, és magán hordozza annak bizonyítékát, hogy mennyei eredetű.” (Sign of the Times, június 2).

15 A legerősebb bizonyíték
„Krisztus Mózes könyvétől, a bibliai tör-ténet alfájától kezdve megmagyarázta nekik mindazokat a helyeket a Szentí-rásból, amelyek Reá vonatkoznak. Ha azonnal megismertette volna magát velük, akkor a szívük megelégedett lett volna és örömük teljességében nem éheztek volna semmi többre. Az volt a szükséges azonban számukra,...

16 A legerősebb bizonyíték
... hogy megértsék az ótestamentumi próféciák és előképek Krisztus mellett való tanúbizonyságtételeit. Ezekre kel-lett hitüknek felépülnie. Krisztus nem vitt véghez csodákat, hogy meggyőzze őket. Azt tekintette első feladatának, hogy megmagyarázza nekik az Írásokat. Eddig úgy tekintettek halálára, mint a mi összetörte, megsemmisítette...

17 A legerősebb bizonyíték
... minden reménységüket. Krisztus most megmutatta nekik a próféták könyveiből, hogy éppen ez volt a lege-rősebb kézzelfogható bizonyíték hitük számára.” (Jézus élete, oldal).

18 A prófécia meghatározása
„A próféciák teljesedését közvetlenül igazoló történelmi eseményeket vázol-tak fel a nép előtt, és a próféciákban az események jelképes sorozatát látták, mely elvezet a földi történelem végéig.” (Szemelvények, 2. kötet, 98. oldal).

19 Történelmi események A próféciák teljesedését a történelmi események igazolják. „A prófécia nem más, mint korai törté-nelem.” (James White).

20 A próféciák az események
Jelképes A próféciák az események jelképes sorozatai.

21 A földi történelem vége
Az eseméyek jelképes sorozata elvezet a földi történelem végéig. „Mindezek pedig példaképpen estek raj-tuk; megírattak pedig a mi tanulságunk-ra, a kikhez az időknek vége elérkezett.” (1Kor 10:11).

22 A Biblia könyveinek koronája
„A ‘Jelenések’ a Biblia valamennyi köny-vének koronája, befejezője. Dániel pró-féta könyvét is kiegészíti, illetve bevégzi. Az egyik könyv jövendölés, a másik ki-nyilatkoztatás, kijelentés. Az elpecsételt könyv nem a Jelenések könyve, hanem Dániel jövendölésének az a része, mely az utolsó napokra vonatkozik.” (Apostolok története, 398. oldal).

23 A prófécia érvényessége 1/2
„A hajdani próféták kevésbé szóltak azon időkhöz, amelyekben éltek. Inkább szóltak azokhoz az időkhöz, amelyekben mi élünk, hogy így a prófécia még tisztább legyen előt-tünk. ‘Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.’ (1Kor 10:11). ‘Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azok-kal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot...

24 A prófécia érvényessége 2/2
... az egekből küldött Szentlélek által; amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.’ (1Pét 1:12). A Biblia összegyűjtötte kincseit az utol-só nemzedék számára. Az Ótestamentum nagy és méltóságos eseményei megismétlőd-tek, és megismétlődnek az utolsó időben élő egyházban.” (Selected Messages, 3. kötet, oldal).

25 Ugyanaz a régi történet
„Az Ótestamentum emberei azokról az eseményekről beszéltek, amelyek napja-ikban megtörténtek, Dániel, Ésaiás és Ezékiel viszont nemcsak a jelenüket érintő igazságra figyeltek fel, hanem tekintetükkel befogták a jövőt is, azt, aminek az utolsó napokban történnie kell.” (Selected Messages, 3. kötet, oldal).

26 Prófétai engedelmesség
„És a prófétalelkek engednek a prófé-táknak.” (1Kor 14:32).

27 Útjelzők „Gonddal kell őriznünk az igazság nagy útjelzőit, melyek megmutatják helyün-ket a profetikus történelemben, hogy nehogy lerombolódjanak, és olyan el-méletek kerüljenek a helyükre, amelyek inkább zűrzavart, mintsem valódi vilá-gosságot nyújtanak.” (Szemelvények, 2. kötet, 97. oldal).

28 Azok mutatják meg helyünket.
Helyünk a próféciában Azok mutatják meg helyünket.

29 Próféciai vonal „Jól kell ismernünk a Szentírást ahhoz, hogy megláthassuk a próféciai vonalat, és megérthessük a próféták, Krisztus és az apostolok észrevételeit; nem marad-hatunk tudatlanságban; meg kell lát-nunk a nap közeledtét, és kétszeres lelkesedéssel kell buzdítanunk egymást hűséges, alázatos és szent életre.” (Review and Herald, július 31).

30 Parancsra új parancs 1/2 „Ki tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-e és a csecstől elválasztottakkal-e? Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez. Ő, aki ezt mondá nékik: ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradtat,

31 Parancsra új parancs 2/2 és ez a pihenés! És nem akarták hallani! És lőn nékik az Úr beszéde, parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabály-ra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és hátra essenek és összetöressenek és tőrbe jussanak és megfogassanak!” (Ésa 28:9).

32 Ugyanaz a próféciai vonal
„Benne [a Jelenések könyvében] ugyan-az a próféciai vonal jelenik meg, akár a Dániel könyvében. Isten megismételt néhány próféciát, hogy hangsúlyozza azok fontosságát. Az Úr nem ismétel olyan tanításokat, amelyek ne lennének kifejezetten jelentősek.” (Manuscript Releases, 9. kötet, 7-8. oldal).

33 Dániel könyvének kiegészítője 1/2
„A próféciák pontról pontra teljesednek. Minél szilárdabban állunk a harmadik angyal üzenetének zászlaja alatt, annál világosabban értjük meg Dániel próféciáit. A Jelenések könyve Dániel könyvének kiegészítése. Minél teljesebb mértékben fogadjuk el a Szentlélek és az Isten odaszentelődött szolgái által köz-zétett igazságot, annál mélyebbnek és bizto-sabbnak fognak tűnni az ősi próféciák. Meg fogunk bizonyosodni arról, hogy...

34 Dániel könyvének kiegészítője 2/2
... Isten emberei a Szentlélek késztetésének megfelelően szóltak. Az emberek maguknak is a Szentlélek befolyása alatt kellett lenniük ahhoz, hogy megértsék a Lélek prófétákon keresztül adott kijelentéseit. Ezek az üzenetek nem a kijelentést közvetítőknek szólnak, hanem hozzánk, akik beteljesülésük közepette élünk.” (Szemelvények, 2. kötet, oldal).

35 Azonos tárgykör „Eszmém az volt, hogy a két könyvet összekössük. Dániel könyvére következ-zék a Jelenések könyve, mivel több vilá-gosságot áraszt a Dániel által felvetett tárgykörökre. A cél az, hogy e két köny-vet összekössük, ugyanis mindkettő azonos tárgykörben mozog.” (Bizonyságtételek lelkészeknek, 50. oldal).

36 Megadott sorrend 1/2 „Az első, második és harmadik angyali üzenet hirdetésének helyét az ihletett ige pontosan megállapította. Egyetlen pontocskát sem szabad elvenni belőle. Egyetlen emberi tekintélynek sem adatott meg az a jog, hogy az Ószövetséget az Újszövetséggel helyettesítse, vagy hogy ezen üzenetek helyén változtasson.” (Counsels to Writers and Editors, oldal).

37 Megadott sorrend 2/2 „Minden, amit Isten a próféciai történe-lemben a múltra nézve meghatározott, be is következett, ami pedig még előt-tünk áll, az is be fog következni a meg-felelő időben.” (Szemelvények, 2. kötet, oldal).

38 A történelem ismétlődik
„A történelemben és a próféciában Isten Igéje felvázolja az igaz és a hamis között folytatott hosszadalmas harcot. A múlt eseményei meg fognak ismétlődni.”   (Szemelvények, 2. kötet, 104. oldal). „A Jelenések könyvét Dániel könyvével együtt tanulmányozzátok, mert a törté-nelem ismétlődik.” (Maranatha, 30. oldal).

39 A prófécia ismétlődik „Isten megismételt néhány próféciát, hogy hangsúlyozza azok fontosságát. Az Úr nem ismétel olyan tanításokat, amelyek ne lennének kimondottan fontosak.” (Manuscript Releases, 9. kötet, 7-8. oldal).

40 Nagy és ünnepélyes események 1/3
„Nagy és ünnepélyes események küszöbén állunk. Több prófécia gyors egymásutánban teljesedik. A hatalom minden eleme munkához lát. A múlt történelme megismétlődik...  Mialatt a föld történelmének végéhez közeledünk, különösen az utolsó időkre vonatkozó próféciákat kell tanulmá-nyoznunk. Értsük meg az Újszövetség...

41 Nagy és ünnepélyes események 2/3
utolsó könyvének igazságait. Sátán sok lélek értelmét elvakította, hogy csak örvendtek, ha kifogást találhattak arra, hogy tanulmányozását elkerülhessék.” (Bizonyságtételek lelkészeknek, 50. oldal).

42 Nagy és ünnepélyes események 3/3
„A Szentírás egybegyűjtötte kincseit az utolsó nemzedék számára. Az Ószövet-ség nagy eseményei és áhítattal telt cselekményei megismétlődnek és meg fognak ismétlődni az utolsó napokban élő egyház életében is... Az egybegyűj-tött igazságok nagy erővel jelennek meg szemünk előtt, a mi tanulságunkra.”  (Selected Messages, 3. kötet, 339. oldal).

43 Események, melyeket ismernünk kell 1/2
„Minden, amit Isten a próféciai történe-lemben a múltra nézve meghatározott, be is következett, ami pedig még előt-tünk áll, az is be fog következni a megfe-lelő időben. Isten prófétája, Dániel, a saját helyén áll, s ugyanígy János. A Jelenések könyvében a Júda törzséből való oroszlán megnyitotta a próféciát tanulmányozók előtt a Dániel könyvét,...

44 Események, melyeket ismernünk kell 2/2
s így Dániel a saját helyén áll. Bizony-ságot tesz arról, amit az Úr látomásban feltárt előtte a nagy és ünnepélyes ese-mények kapcsán, amelyeket beteljese-désük küszöbén állva ismerniük kell.” (Szemelvények, 2. kötet, oldal).

45 A halottak beszélnek 1/2 „Isten fényt derített a folyóiratainkra vonat-kozólag. Miben áll? – Elmondta, hogy a halottak beszélnek. Hogyan? – Munkájuk által. Meg kell ismételni azon úttörők szavait, akik tudták mekkora erőfeszítésbe kerül az igazság rejtett kincseinek felderítése, és akik munkánk alapjának lefektetésén fáradoztak. A Szentlélek vezetése alatt haladtak lépésről lépésre. Egyenként ezek az úttörők elmúlnak. Azt a parancsot kaptam, hogy engedjük e férfiak írásainak újranyomtatását.

46 A halottak beszélnek 2/2 Tárjuk a nép elé azokat az igazságokat, amelyek hitünk alapját jelentik. Meg kell értenünk hitünk tartóoszlopait, - azokat az igazságokat, amelyek azzá a néppé fejlesz-tettek minket, amelyek vagyunk, és amelyek lépésről lépésre vezettek minket.” (Counsels to Writers and Editors, oldal).

47 Régi ösvények „Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézze-tek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!” (Jer 6:16). „És megépítik fiaid a régi romokat, az ember-öltők alapzatait felrakod, és neveztetel rom-lás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.” (Ésa 58:12).

48 Alapzatok, útjelzők és határok
„A te felebarátodnak határát el ne told, a mely határt az ősök vetettek a te örökséged-ben, a melyet örökölni fogsz azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ad néked, hogy bírjad azt.” (5Móz 19:14). „Átkozott, a ki elmozdítja az ő felebarátjá-nak határát! És mondja az egész nép: Ámen!” (5Móz 27:17). „Ne bontsd el a régi határt, melyet csinál-tak a te eleid.” (Péld 22:28).

49 Szent jelentőségű munka
„A prédikátoroknak és a népnek is szent je-lentőségű munkát kell végezniük! Tanulmá-nyozniuk kell Isten népe útjának történetét! Nem szabad megfeledkezniük arról, ahogyan Isten a múltban vezette népét! Meg kell újul-niuk! Elő kell számlálniuk azokat az igazsá-gokat, amelyek elértéktelenedtek azok szá-mára, akiknek nem volt személyes tapaszta-latuk arról az erőről és világosságról, amely segítette azok megértését. Ezeket az igazsá-gokat eredeti frissességükben kell a világ elé tárni.” (Szemelvények, 1. kötet, 149. oldal).

50 Újra és újra „Isten újra és újra megmutatta nekem, hogy népének múltbeli tapasztalatai nem halott történések. Ne tekintsünk e feljegyzett tapasztalatokra, mintha lejárt évkönyvek lennének. A feljegyzéseket észben kell tartani, mert a történelem megismétlődik.” (Publishing Ministry, 175. oldal).

51 Két tanú 1/3 „A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.” (Jn 8:17). „Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.” (Jn 5:31). „Két tanú vagy három tanú szavára halállal lakoljon a halálra való, de egy tanú szavára meg ne haljon.” (5Móz 17:6).

52 Két tanú 2/3 „Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármi-lyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.” (5Móz 19:15). „És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.” (Jel 11:3).

53 Két tanú 3/3 „Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú vallomására megáll minden dolog.” (2Kor 13:1). „Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten.” (MBT) (1Móz 41:32).


Letölteni ppt "01. Tétel Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések