Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prófécia-iskola 2005 Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prófécia-iskola 2005 Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma."— Előadás másolata:

1 Prófécia-iskola 2005 Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma

2 Kontextus, elvek, cél és forma „Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!” (2Krón 20:20).

3 A prófécia célja „Népünknek a szentségben való megúju- lásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges munkánknak tekintenünk!” ( Szemelvények, 1. kötet, 115. oldal). ( Szemelvények, 1. kötet, 115. oldal).

4 A lelki élet megelevenedése „A megújulás a lelki élet megelevenedé- sét, az értelem és szív erőinek megélén- külését, azaz a lelki halálból való feltá- madást jelenti.” (Szemelv é nyek, 1. k ö tet, 121. oldal).

5 Nagy ébredés „Ha mi, mint nép megértjük, hogy ez a könyv mit jelent számunkra, akkor nagy ébredés lesz sorainkban.” (Bizonyságtételek lelkészeknek, 45. oldal).

6 Új vallási tapasztalat „Amikor Isten követői megértik Dániel és a Jelenések könyvét, akkor teljesen új vallási tapasztalatnak lesznek a részesei.” (The Faith I Live By, 345. oldal).

7 „Bármennyire fejlett legyen is valakinek a szellemi képessége, egy pillanatra se képzelje, hogy nincs szükség arra, hogy alaposan és szakadatlanul kutassa az Írásokat a nagyobb világosság elnyerése végett. Isten felszólít, hogy egyénenként kutassuk a jövendöléseket.” (Bizonyságtételek, 5. kötet, 708. oldal). A próféciák kutatói

8 „Igyekezzél, hogy Isten előtt becsülete- sen megállj, mint oly munkás, a ki szé- gyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2Tim 2:15). Hasogasd helyesen

9 „És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nap- pal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetek- ben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyará- zatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” (2Pt 1:19-21). Nem támad saját magyarázatból

10 „Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” (Ámos 3:7). „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük.” (5Móz 29:29). Isten kinyilatkoztatott titka

11 „Minél teljesebben fogadjuk el a Szent- lélek által és az Isten odaszentelt szolgá- in keresztül közzétett igazságot, annál mélyebbnek és biztosabbnak fognak tűnni az ősi próféciák. Meg fogunk bizo- nyosodni arról, hogy Isten emberei a Szentlélek késztetésének megfelelően szóltak. Az embereknek... „Minél teljesebben fogadjuk el a Szent- lélek által és az Isten odaszentelt szolgá- in keresztül közzétett igazságot, annál mélyebbnek és biztosabbnak fognak tűnni az ősi próféciák. Meg fogunk bizo- nyosodni arról, hogy Isten emberei a Szentlélek késztetésének megfelelően szóltak. Az embereknek maguknak is a Szentléleknek befolyása alatt kell... Az ősi próféciák

12 ... lenniük ahhoz, hogy megértsék a Lélek prófétákon keresztül adott kije- lentéseket. Ezek az üzenetek nem az üzenetet közvetítőknek szólnak, hanem hozzánk, akik beteljesülésük közepette élünk.” (Szemelvények, 2. kötet, 109. oldal). Az ősi próféciák

13 „Az evangélium szolgái a biztos próféci- ai beszédet mint a Hetedik Napot Ünneplő Adventisták hitének alapját mutassák be.” (Evangélizáció, 97. oldal). Hitünk alapja

14 „Isten Igéje jelenti hitünk alapját. Az Ige nem más, mint a biztos próféciai be- széd, és bizalmat igényel mindazoktól, akik hozzá közelítnek. Tekintéllyel bír, és magán hordozza annak bizonyítékát, hogy mennyei eredetű.” (Sign of the Times, 1989. június 2). Hitünk alapja

15 „Krisztus Mózes könyvétől, a bibliai tör- ténet alfájától kezdve megmagyarázta nekik mindazokat a helyeket a Szentí- rásból, amelyek Reá vonatkoznak. Ha azonnal megismertette volna magát velük, akkor a szívük megelégedett lett volna és örömük teljességében nem éheztek volna semmi többre. „Krisztus Mózes könyvétől, a bibliai tör- ténet alfájától kezdve megmagyarázta nekik mindazokat a helyeket a Szentí- rásból, amelyek Reá vonatkoznak. Ha azonnal megismertette volna magát velük, akkor a szívük megelégedett lett volna és örömük teljességében nem éheztek volna semmi többre. Az volt a szükséges azonban számukra,... A legerősebb bizonyíték

16 ... hogy megértsék az ótestamentumi próféciák és előképek Krisztus mellett való tanúbizonyságtételeit. Ezekre kel- lett hitüknek felépülnie. Krisztus nem vitt véghez csodákat, hogy meggyőzze őket. Azt tekintette első feladatának, hogy megmagyarázza nekik az Írásokat. Eddig úgy tekintettek halálára, mint a mi összetörte, megsemmisítette... A legerősebb bizonyíték

17 ... minden reménységüket. Krisztus most megmutatta nekik a próféták könyveiből, hogy éppen ez volt a lege- rősebb kézzelfogható bizonyíték hitük számára.” (Jézus élete, 702-703. oldal). A legerősebb bizonyíték

18 „A próféciák teljesedését közvetlenül igazoló történelmi eseményeket vázol- tak fel a nép előtt, és a próféciákban az események jelképes sorozatát látták, mely elvezet a földi történelem végéig.” (Szemelvények, 2. kötet, 98. oldal). A prófécia meghatározása

19 A próféciák teljesedését a történelmi események igazolják. „A prófécia nem más, mint korai törté-nelem.” (James White). Történelmi események

20 A próféciák az események jelképes sorozatai. Jelképes

21 Az eseméyek jelképes sorozata elvezet a földi történelem végéig. „Mindezek pedig példaképpen estek raj- tuk; megírattak pedig a mi tanulságunk- ra, a kikhez az időknek vége elérkezett.” (1Kor 10:11). A földi történelem vége

22 „A ‘Jelenések’ a Biblia valamennyi köny- vének koronája, befejezője. Dániel pró- féta könyvét is kiegészíti, illetve bevégzi. Az egyik könyv jövendölés, a másik ki- nyilatkoztatás, kijelentés. Az elpecsételt könyv nem a Jelenések könyve, hanem Dániel jövendölésének az a része, mely az utolsó napokra vonatkozik.” (Apostolok története, 398. oldal). A Biblia könyveinek koronája

23 „A hajdani próféták kevésbé szóltak azon időkhöz, amelyekben éltek. Inkább szóltak azokhoz az időkhöz, amelyekben mi élünk, hogy így a prófécia még tisztább legyen előt- tünk. ‘Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.’ (1Kor 10:11). ‘Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azok- kal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot... A prófécia érvényessége 1/2

24 ... az egekből küldött Szentlélek által; amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.’ (1Pét 1:12). A Biblia összegyűjtötte kincseit az utol- só nemzedék számára. Az Ótestamentum nagy és méltóságos eseményei megismétlőd- tek, és megismétlődnek az utolsó időben élő egyházban.” (Selected Messages, 3. kötet, 338-339. oldal). A prófécia érvényessége 2/2

25 „Az Ótestamentum emberei azokról az eseményekről beszéltek, amelyek napja- ikban megtörténtek, Dániel, Ésaiás és Ezékiel viszont nemcsak a jelenüket érintő igazságra figyeltek fel, hanem tekintetükkel befogták a jövőt is, azt, aminek az utolsó napokban történnie kell.” (Selected Messages, 3. kötet, 419-420. oldal). Ugyanaz a régi történet

26 „És a prófétalelkek engednek a prófé- táknak.” (1Kor 14:32). Prófétai engedelmesség

27 „Gonddal kell őriznünk az igazság nagy útjelzőit, melyek megmutatják helyün- ket a profetikus történelemben, hogy nehogy lerombolódjanak, és olyan el- méletek kerüljenek a helyükre, amelyek inkább zűrzavart, mintsem valódi vilá- gosságot nyújtanak.” (Szemelvények, 2. kötet, 97. oldal). Útjelzők

28 Azok mutatják meg helyünket. Helyünk a próféciában

29 „Jól kell ismernünk a Szentírást ahhoz, hogy megláthassuk a próféciai vonalat, és megérthessük a próféták, Krisztus és az apostolok észrevételeit; nem marad- hatunk tudatlanságban; meg kell lát- nunk a nap közeledtét, és kétszeres lelkesedéssel kell buzdítanunk egymást hűséges, alázatos és szent életre.” (Review and Herald, 1888. július 31). Próféciai vonal

30 „Ki tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-e és a csecstől elválasztottakkal-e? Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez. Ő, aki ezt mondá nékik: ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradtat, Parancsra új parancs 1/2

31 és ez a pihenés! És nem akarták hallani! És lőn nékik az Úr beszéde, parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabály- ra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és hátra essenek és összetöressenek és tőrbe jussanak és megfogassanak!” (Ésa 28:9). Parancsra új parancs 2/2

32 „Benne [a Jelenések könyvében] ugyan- az a próféciai vonal jelenik meg, akár a Dániel könyvében. Isten megismételt néhány próféciát, hogy hangsúlyozza azok fontosságát. Az Úr nem ismétel olyan tanításokat, amelyek ne lennének kifejezetten jelentősek.” (Manuscript Releases, 9. kötet, 7-8. oldal). Ugyanaz a próféciai vonal

33 „A próféciák pontról pontra teljesednek. Minél szilárdabban állunk a harmadik angyal üzenetének zászlaja alatt, annál világosabban értjük meg Dániel próféciáit. A Jelenések könyve Dániel könyvének kiegészítése. Minél teljesebb mértékben fogadjuk el a Szentlélek és az Isten odaszentelődött szolgái által köz- zétett igazságot, annál mélyebbnek és bizto- sabbnak fognak tűnni az ősi próféciák. Meg fogunk bizonyosodni arról, hogy... Dániel könyvének kiegészítője 1/2

34 ... Isten emberei a Szentlélek késztetésének megfelelően szóltak. Az emberek maguknak is a Szentlélek befolyása alatt kellett lenniük ahhoz, hogy megértsék a Lélek prófétákon keresztül adott kijelentéseit. Ezek az üzenetek nem a kijelentést közvetítőknek szólnak, hanem hozzánk, akik beteljesülésük közepette élünk.” (Szemelvények, 2. kötet, 108-109. oldal). Dániel könyvének kiegészítője 2/2

35 „Eszmém az volt, hogy a két könyvet összekössük. Dániel könyvére következ- zék a Jelenések könyve, mivel több vilá- gosságot áraszt a Dániel által felvetett tárgykörökre. A cél az, hogy e két köny- vet összekössük, ugyanis mindkettő azonos tárgykörben mozog.” (Bizonyságtételek lelkészeknek, 50. oldal). Azonos tárgykör

36 „Az első, második és harmadik angyali üzenet hirdetésének helyét az ihletett ige pontosan megállapította. Egyetlen pontocskát sem szabad elvenni belőle. Egyetlen emberi tekintélynek sem adatott meg az a jog, hogy az Ószövetséget az Újszövetséggel helyettesítse, vagy hogy ezen üzenetek helyén változtasson.” (Counsels to Writers and Editors, 26-27. oldal). Megadott sorrend 1/2

37 „Minden, amit Isten a próféciai történe- lemben a múltra nézve meghatározott, be is következett, ami pedig még előt- tünk áll, az is be fog következni a meg- felelő időben.” (Szemelvények, 2. kötet, 103-104. oldal). Megadott sorrend 2/2

38 „A történelemben és a próféciában Isten Igéje felvázolja az igaz és a hamis között folytatott hosszadalmas harcot. A múlt eseményei meg fognak ismétlődni.” „A történelemben és a próféciában Isten Igéje felvázolja az igaz és a hamis között folytatott hosszadalmas harcot. A múlt eseményei meg fognak ismétlődni.” (Szemelvények, 2. kötet, 104. oldal). „A Jelenések könyvét Dániel könyvével együtt tanulmányozzátok, mert a törté- nelem ismétlődik.” (Maranatha, 30. oldal). A történelem ismétlődik

39 „Isten megismételt néhány próféciát, hogy hangsúlyozza azok fontosságát. Az Úr nem ismétel olyan tanításokat, amelyek ne lennének kimondottan fontosak.” (Manuscript Releases, 9. kötet, 7-8. oldal). A prófécia ismétlődik

40 „Nagy és ünnepélyes események küszöbén állunk. Több prófécia gyors egymásutánban teljesedik. A hatalom minden eleme munkához lát. A múlt történelme megismétlődik... Mialatt a föld történelmének végéhez közeledünk, különösen az utolsó időkre vonatkozó próféciákat kell tanulmá- nyoznunk. Értsük meg az Újszövetség... Mialatt a föld történelmének végéhez közeledünk, különösen az utolsó időkre vonatkozó próféciákat kell tanulmá- nyoznunk. Értsük meg az Újszövetség... Nagy és ünnepélyes események 1/3

41 utolsó könyvének igazságait. Sátán sok lélek értelmét elvakította, hogy csak örvendtek, ha kifogást találhattak arra, hogy tanulmányozását elkerülhessék.” (Bizonyságtételek lelkészeknek, 50. oldal). Nagy és ünnepélyes események 2/3

42 „A Szentírás egybegyűjtötte kincseit az utolsó nemzedék számára. Az Ószövet- ség nagy eseményei és áhítattal telt cselekményei megismétlődnek és meg fognak ismétlődni az utolsó napokban élő egyház életében is... Az egybegyűj- tött igazságok nagy erővel jelennek meg szemünk előtt, a mi tanulságunkra.” (Selected Messages, 3. kötet, 339. oldal). (Selected Messages, 3. kötet, 339. oldal). Nagy és ünnepélyes események 3/3

43 „Minden, amit Isten a próféciai történe- lemben a múltra nézve meghatározott, be is következett, ami pedig még előt- tünk áll, az is be fog következni a megfe- lelő időben. Isten prófétája, Dániel, a saját helyén áll, s ugyanígy János. A Jelenések könyvében a Júda törzséből való oroszlán megnyitotta a próféciát tanulmányozók előtt a Dániel könyvét,... Események, melyeket ismernünk kell 1/2

44 s így Dániel a saját helyén áll. Bizony- ságot tesz arról, amit az Úr látomásban feltárt előtte a nagy és ünnepélyes ese- mények kapcsán, amelyeket beteljese- désük küszöbén állva ismerniük kell.” (Szemelvények, 2. kötet, 103-104. oldal). Események, melyeket ismernünk kell 2/2

45 „Isten fényt derített a folyóiratainkra vonat- kozólag. Miben áll? – Elmondta, hogy a halottak beszélnek. Hogyan? – Munkájuk által. Meg kell ismételni azon úttörők szavait, akik tudták mekkora erőfeszítésbe kerül az igazság rejtett kincseinek felderítése, és akik munkánk alapjának lefektetésén fáradoztak. A Szentlélek vezetése alatt haladtak lépésről lépésre. Egyenként ezek az úttörők elmúlnak. Azt a parancsot kaptam, hogy engedjük e férfiak írásainak újranyomtatását. A halottak beszélnek 1/2

46 Tárjuk a nép elé azokat az igazságokat, amelyek hitünk alapját jelentik. Meg kell értenünk hitünk tartóoszlopait, - azokat az igazságokat, amelyek azzá a néppé fejlesz- tettek minket, amelyek vagyunk, és amelyek lépésről lépésre vezettek minket.” (Counsels to Writers and Editors, 28-29. oldal). A halottak beszélnek 2/2

47 Régi ösvények „Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézze- tek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!” (Jer 6:16). „És megépítik fiaid a régi romokat, az ember- öltők alapzatait felrakod, és neveztetel rom- lás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.” (Ésa 58:12).

48 Alapzatok, útjelzők és határok „A te felebarátodnak határát el ne told, a mely határt az ősök vetettek a te örökséged- ben, a melyet örökölni fogsz azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ad néked, hogy bírjad azt.” (5Móz 19:14). „Átkozott, a ki elmozdítja az ő felebarátjá- nak határát! És mondja az egész nép: Ámen!” (5Móz 27:17). „Ne bontsd el a régi határt, melyet csinál-tak a te eleid.” (Péld 22:28).

49 „A prédikátoroknak és a népnek is szent je- lentőségű munkát kell végezniük! Tanulmá- nyozniuk kell Isten népe útjának történetét! Nem szabad megfeledkezniük arról, ahogyan Isten a múltban vezette népét! Meg kell újul- niuk! Elő kell számlálniuk azokat az igazsá- gokat, amelyek elértéktelenedtek azok szá- mára, akiknek nem volt személyes tapaszta- latuk arról az erőről és világosságról, amely segítette azok megértését. Ezeket az igazsá- gokat eredeti frissességükben kell a világ elé tárni.” (Szemelvények, 1. kötet, 149. oldal). Szent jelentőségű munka

50 „Isten újra és újra megmutatta nekem, hogy népének múltbeli tapasztalatai nem halott történések. Ne tekintsünk e feljegyzett tapasztalatokra, mintha lejárt évkönyvek lennének. A feljegyzéseket észben kell tartani, mert a történelem megismétlődik.” (Publishing Ministry, 175. oldal). Újra és újra

51 „A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.” (Jn 8:17). „Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.” (Jn 5:31). „Két tanú vagy három tanú szavára halállal lakoljon a halálra való, de egy tanú szavára meg ne haljon.” (5Móz 17:6). Két tanú 1/3

52 „Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármi- lyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.” (5Móz 19:15). „És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.” (Jel 11:3). Két tanú 2/3

53 „Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú vallomására megáll minden dolog.” (2Kor 13:1). „Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten.” (MBT) (1Móz 41:32). Két tanú 3/3


Letölteni ppt "Prófécia-iskola 2005 Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma Bevezetés Kontextus, elvek, cél és forma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések