Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Skultéti József Szociális Klaszter Nyíregyháza, 2011. február 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Skultéti József Szociális Klaszter Nyíregyháza, 2011. február 15."— Előadás másolata:

1 Skultéti József Szociális Klaszter Nyíregyháza, 2011. február 15.

2  A „normatív állami hozzájárulás születése”  A következetlenség következményei  2004 MÉCS  2007 HGCs-1  2009 HGCs-2  2011 HGCs-3  ………???

3 *az otthon-közeli ellátás (221 450.-Ft/fő) 65 %-át igényelheti a települési önkormányzat szociális étkeztetés+nappali ellátás után. BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2011. Normatíva megnevezése2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011. Idősek Otthonai (Ft/ellátott/év) 700 000 v.689 000 v. - átlagos szintű ápolás769 200730 000700 000785 000772 700635 650 - demens betegek ápolása 815 000800 000 787 450710 650 - emelt színvonalú ellátás 640 000*560 000* 543 200309 350 Értelmi Fogyatékosok és 820 600815 000800 000 787 450710 650 Pszichiátriai Betegek Otthonai (Ft/ellátott/év) Átmeneti szállás, éjjeli 548 000 525 000 516 750468 350 menedékhely (Ft/ellátott/év) Nappali ellátás (Ft/ellátott/év)200 000197 000220 000 214 650206 100 Házi segítségnyújtás120 000104 800111 500 173 000 - 275 000 171 000- 270 000 221 450 - otthonközeli ellátás* 166 080 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 62 00050 00040 00030 00029 500 pályázat 55 360 Étkeztetés 75 60070 80081 20082 00064000-91050 Utcai szociális munka (szolgálatonként) 6 300 0005 750 0005 000 000 4 921 6004 543 750 Kötött normatíva 23 0009 400 Szociális továbbképzés és szakvizsga (Ft/fő)

4 évházi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás étkeztetés 2000. 1030 forint/fő (L) 1. 2001.1100 Ft./fő (L)/ Gond Központ 2,2 mFt- 3,3 mFt. 3-5 efős település 2002.1160 Ft./fő (L)/ Gond Központ 2,4 mFt- 3,5 mFt. 3-5 efős település 2003.1300 Ft./fő (L)/ Gond Központ3 mFt- 4 mFt 3-5 efős település2 500 000 forint/szolgálat 2004. 1300 forint/fő (L)/Gond Központ3 mFt- 4 mFt 3-5 efős település /GondKörzet 1 313 300 forint/körzet max 3 efő 2005. 120 000 ft/számított ellátott 2. 62 000 forint/ellátott75 600 forint/ellátott 2006.104 800 forint/fő50 000 forint/fő70 800 forint/fő 2007.111 500 forint/fő40 000 forint/fő81 200 forint/fő 2008. 190 000 forint/fő(275 000 forint/fő- 173 700 forint/fő – az 1 főre eső jöv. a NYMIN 150%-át nem haladja meg, vagy meghaladja) 30 000 forint/fő82 000 forint/fő 2009. 270 700 forint/fő - 171 000 forint/fő (az 1 főre eső jöv. a NYMIN 150%-át nem haladja meg, vagy meghaladja)/ 29 500 forint/fő 10 efőnél nagyobb és 40 készülék szoc rászorultaknak 91 050 forint/fő – 1 főre NYMIN 150%-a alatt, 80 700 Ft/fő 150- 300 % között, 64 000 Ft/fő meghaladja a 300 %-ot 2010. 221 450 forint/fő 3. 1. Alap-hozzájárulás a települési önkormányzatoknak 1993. évi III. törvényben meghatározott különösen a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás fizetendő térítési díj normatív kedvezményének biztosítása. Az alap-hozzájárulás a települési önkormányzatot az 1999. január 1-jei lakosságszám alapján illeti meg. 2. A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtásban részesített személyek száma és az egy ellátottra vonatkozó átlagos gondozási óraszám alapján illeti meg. 3. Az otthonközeli ellátáshoz nyújtott hozzájárulás x %-át igényelheti a tel. Önk., aki a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását együttesen/vegyesen biztosítja.

5 A fővárosi szociális intézmények működési bevételeinek arányváltozásai - 2000.-2010. BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2011.

6  Hazai szakemberek a Szociális Érdekegyeztet ő Munkacsoport (SZÉM) keretei között 2004-ben kialakítottak egy új fogalmat a bentlakásos intézményekben él ő id ő sek ápolási – gondozási rászorultságának mérésére: ez a Homogén Gondozási Csoport (HGCS)  A munkacsoport tagjai között szociális szakemberek és gerontológiával foglalkozó orvosok voltak: Csepregi Teréz - Csoó Lászlóné - dr. Egervári Ágnes - dr. Gabányi József - Pesti Györgyné - Tóth Árpádné.  Több hónapos munkával, az egészségügyi és szociális nyelvezet összehangolásával, a pontrendszer többszöri átdolgozásával és az intézményekben való kipróbálásával született meg a Homogén Gondozási Csoport fogalma és az adatlap.  A szakmai kérdések körével foglalkozó munkacsoport els ő lépésben az ápolási – gondozási igények felmérésére szolgáló egyszer ű bb adatlapot dolgozott ki, a kés ő bbiekben az egyes tevékenységek normaidejének meghatározására, ill. az ápolási- gondozási kategóriák megállapítására tett javaslatot.

7 Az ápolási- gondozási függ ő ség mérésének egyszer ű, jól mérhet ő, reprodukálható módja a HGCS besorolás.  6 kérdéscsoport köré rendezett adatlapon vizsgáljuk az egyes funkciókat és képességeket, valamint az egészségügyi ápolási tevékenység szükségességét  A gondozottak besorolása 4 gondozási csoportba történik, melyek a megközelít ő en hasonló gondozási tevékenység, a függ ő ség mértékében „homogének”.  A szociális gondoskodás szempontjából vizsgálva a gondozási függ ő séget; irreleváns, milyen betegség idézte el ő a kialakult állapotot. Nem az egészségkárosodás folyamatát és mértékét, hanem az ennek eredményeként kialakult aktuális állapotot vizsgálja a módszer.  A következ ő oldalakon a HGCs-2 modellkísérlet dokumentumait tekintjük át:

8 E GYSZERŰSÍTETT PÉNZÜGYI TÁBLÁZAT 2008 DECEMBER 31- ÉN SZAKMAI TEVÉKENYSÉGENKÉNT (pl. idős, demens mozgássérült stb.) INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ ADATAI I NTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE C ÍME, ELÉRHETŐSÉGE - MAIL S ZAKMAI PROFIL Ö SSZES HGCS Ü GYINTÉZŐ NEVE E LÉRHETŐSÉG T EL. E - MAIL G ONDOZÁSI NAPOK SZÁMA 2008 NAP É LELMEZÉSI NAPOK SZÁMA 2008 NAP ÖSSZES DOLGOZÓ főÁ POLÁSBAN DOLGOZÓK SZÁMA fő B EVÉTELEK M EGNEVEZÉSÉRTÉK E /F T N ORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS F ENNTARTÓI TÁMOGATÁS S ZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ P ÁLYÁZATI FORRÁSOK E GYÉB BEVÉTEL B EVÉTELEK ÖSSZESEN Anyagköltség S ZAKMAI ANYAGOK (gyógyszer, egyszer használatos eszközök) G YÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK É LELMEZÉSI ANYAGOK E GYÉB ANYAGOK A NYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN (7- TŐL 10- IG M UNKABÉR KÖLTSÉG ÁPOLÁSBAN, ELLÁTÁSBAN DOLGOZÓK MUNKABÉRE BÉRJELLEGŰ KIFIZETÉSE E GYÉB TEVÉKENYSÉGBEN DOLGOZÓK MUNKABÉRE BÉRJELLEGŰ KIFIZETÉSE Ö SSZES MUNKABÉR M UNKABÉREK KÖZTERHE B ÉR + KÖZTEHER ÖSSZESEN E GYÉB F ENNTARTÓÜZEMEK, SEGÉDÜZEMEK KÖLTSÉGE ; (konyha költség nyersanyagköltség nélkül, segédüzemek költsége bér nélkül!) E GYÉB KÖZVETLEN KÖLTSÉG Ö SSZESEN KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK (11+16+17+18) F EDEZET Ü ZEMI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK ( REZSI KÖLTSÉGEK ) T EVÉKENYSÉG SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE I NTÉZMÉNYI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG E LLÁTÁS TELJES ÖNKÖLTSÉGE Beruházási kiadások K IADÁSOK MINDÖSSZESEN B EVÉTELEK – KIADÁSOK EGYENLEGE

9 Ellátott neve: ________________________ Felmérést végző személy:______________________ Állapotfelmérés időpontja: 2011.│__│__│.│__│__│ Tevékenység Segítség 1.Térbeli- időbeni tájékozódás 1: ha mindig, mindenkor térben, időben, személyeket illetően tájékozott esetenként segítségre, tájékoztatásra szorul, 2: enyhe probléma, 3: közepes probléma, 4: súlyos probléma, 5: általában térben, időben tájékozatlan 2. Helyzetnek megfelelő viselkedés 1: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelelően viselkedik esetenként bonyolultabb helyzetekben segítségre, korrekcióra szorul, 2: enyhe probléma, 3: közepes probléma, 4: súlyos probléma, 5: az adott helyzetnek nem megfelelő viselkedés 3. Tevékenységek, funkciók 3.1. Étkezés 1: a tevékenységet az ellátott önállóan rendszeresen és helyesen elvégzi (segédeszközzel vagy anélkül) illetve az adott funkciónak birtokában van. Ha a tevékenységet az ellátott önállóan nem rendszeresen és/vagy nem helyesen végzi el, értékelje, milyen mértékű segítségre szorul, 2: enyhe probléma, 3: közepes probléma, 4: súlyos probléma, 5: ha a tevékenységre az ellátott nem képes A 3.3 ill. 3.5 nem ugyanazt jelenti, lehet, hogy a gondozott számára WC használata már nem kivihető, de székletét- vizeletét tartani képes. 3.6: Képes-e megfogalmazni, ill. elmondani a panaszát, megérti-e amit mondanak neki. 3.7: Rábízható-e az előírt gyógyszerek adagolása, szedése. 3.8: Ágyban megfordulni, felülni, ágyból kiülni-átülni székre, asztalhoz, stb. 3.9: Ha valaki pl. kerekes székkel önálló, akkor ez a válasz 2! 3.2. Öltözködés 3.3. WC használat 3.4. Tisztálkodás 3.5. Kontinencia 3.6. Kommunikáció 3.7. Terápia követés 3.8. Helyzetváltoztatás 3.9. Helyváltoztatás 4. Látás 1: ha jól lát, átlagos fényviszonyok mellett tájékozódik, tárgyakat felismer, de olvasni, TV-t kezelni már nem tud…, 2: enyhe probléma, 3: közepes probléma 4: súlyos probléma, 5: nem lát 5. Hallás 1: ha átlag-közeli hangerő mellett a beszédet megérti halláskárosodása kommunikációs zavart okoz, 2: enyhe probléma, 3: közepes probléma, 4: súlyos probléma 5: ha nem hall 6. Szakápolási teendők 6.1. Vitális funkciók megfigyelése naponta többször egyszerű választás: rászorul-e az adott szakápolási tevékenységre 2: igen 1: nem naponta hetente 6.2. Vizsgálati anyagok vétele - hetente gyakrabban 6.3. Kötözés, sebellátás 6.4. Decubitus kezelése, kötözése I. stad 64. Decubitus kezelése, kötözése II. stád 64. Decubitus kezelése, kötözése III. stád 6.5. Táplálkozási intervenció (gyomorszonda, PEG szonda) 6.6.Gyógytorna, egyéb rehabilitáció (masszázs) 6.7. Egyéb egészségügyi szaktevékenység injekció infúzió peritoneális dialysis oxigénterápia fájdalomcsillapítás (kanül, gyógyszer, eszköz) 6.9. Állandó felügyelet igénye összpontszám: HGCS :

10 I. TÁRSAS KAPCSOLATOK ÉS SEGÍTŐKPontszámIII. ÉLETKÖRÜLMÉNYEKPontszám 1. Milyen családi környezetben él?1. Lépcső Családtagokkal él0Lakás/ház földszinten, lépcső nélkül, vagy liftes házban.0 Egyedül él1Sok lépcső, lakás az emeleten1 2. Van-e a lakóhelyén a törvényben előírt alapellátási szolgálat?2. A lakóhely kényelmessége (ha nincs, ugorjon az 5. kérdésre)A lakás kellően tágas, egy szinten helyezkedik el, kerekes sszékkel bejárható.0 Igen0Zsúfolt lakás, küszöbökkel, sok szőnyeg1 Nem3Több szintű lakás/ház, kerekes szék számára alkalmatlan2 3. Milyen gyakran találkozik a hivatásos segítőkkel?3. Fűtés Mindennap, akár többször is0Kényelmes és hatékony0 Hetente többször1Költséges, vagy fizikai munkát igényel1 Ritkán (havonta egyszer- kétszer),24. Víz Soha3Meleg víz hozzáférhető a konyhában / fürdőszobában0 4. Milyen a kapcsolata ezekkel a segítőkkel?Nincs meleg víz1 Harmónikus, bizalomteli0Nincs vezetékes víz2 Konfliktus, feszültség terheli15. Fürdőszoba / WC Tarthatatlan, ellenséges3Lakáson belül, kényelmesen megközelíthető, kerekes székkel is0 5. Hogyan alakultak társas kapcsolatai az utóbbi időben?Kis méretű, vagy nem jól megköelíthető, lakáson kívüli1 Új embereket ismert meg, nem változott0Lakáson kívüli2 Néhányan elmaradtak16. Telefon Szinte minden kapcsolata megszakadt2Lakásban van (vagy mobiltelefon használata megoldott)0 6. Meg van elégedve társas kapcsolataival és az elérhető segítséggel?Nincs1 Úgy érzem, figyelnek rám, szükség esetén gondoskodnak rólam07. Világítás Elfogadható, ez van1Van áramszolgáltatás0 Egyedül, elhagyatva érzem magam2Nincs áramszolgáltatás1 II. TÁRSAS TEVÉKENYSÉGEKAz áramszolgáltatást kikapcsolták2 1. Életkor8. Bevásárlás 70 alatt0A mindennapi élethez szükséges boltok jól elérhetőek0 70- 80 között1Korlátozott lehetőségek, pl. csak egy kis üzlet.1 80- 90 között2Minden bolt messze van2 90 fölött39. Tömegközlekedés 2 Mi volt a foglalkozása?Megálló 1 km-en belül0 Rendszeres, önálló kereső tevékenységet folytatott1Nincs a közelben megálló1 Alkalmi munkákat végzett, illetve nem volt munkája2IV. ANYAGI HELYZET 3. Milyen gyakran hagyja el otthonát?1. Van-e rendszeres jövedelme? Naponta0z 1993.lvi III.tv.4. § (1) a szerint Legalább hetente egyszer- kétszer1 - mindenkori nyugdíjminimum ötszörösét meghaladó0 Szinte soha2- háromszoros és ötszörös között3 4. Hogyan változott érdeklődési köre az utóbbi időben?- kétszeres és háromszoros között5 Nem változott0 - kétszerese alatt7 Szinte semmilyen érdeklődésének megfelelő programja nincs.12. Van-e saját megtakarítása, a szociális törvény értelmében vett vagyona? 5. Meg van elégedve jelenlegi helyzetével?A törvény 4§ (1) b szerint0 Teljesen, nem érzem korlátozva magam0??1 Kicsit korlátozva vagyok, de ezt elfogadom1A törvény 2§ (1) ba-ban meghatározott mértéket sem éri el2 Nem, a korom/ betegségem megakadályoz sok mindenben23. Van-e tartásra kötelezhető hozzátartozója Igen, és segíti is anyagilag0 TÁRSAS KAPCSOLATOK___ / 14Igen, de anyagilag nem segít1 TÁRSAS TEVÉKENYSÉGEK___ / 10Nincs2 ÉLETKÖRÜLMÉNYEK___ / 144. Saját maga intézi anyagi ügyeit? ANYAGI HELYZET___ / 12igen0 nem1 SZOCIÁLIS FELMÉRÉS ÖSSZPONTSZÁMA___ / 50

11 A vizsgálat célja: a módszer alkalmassága az intézményi ellátás szükségességének megítélésére. A vizsgált minta: az idősellátás területén, az alapszolgáltató (4)- és szakellátó (26) intézmények gondozottai közül 794 idős ember az idősotthonok-, +98 fő várólistán szereplő várakozó állapota lett az eszközzel vizsgálva. A vizsgálat tapasztalatai:  A gyakorlatban is jól használható a HGCS I.-IV. gondozási csoportok kialakítása.  A módszer egyszerű, a napi munkába illeszthetően elvégezhető, időigénye néhány perc rutinos vizsgáló esetében.  Alkalmas arra, hogy a gondozott állapotváltozásait kövessük – így akár rendszeres jelentésre, a finanszírozás lehívásához is használható.  Összehasonlítva a gondozási függőség alapján kialakított gondozási csoportok rendszerét más európai modellekkel, a HGCS jól megfeleltethető azokkal.

12 Összességében:  Gyakorlati használata tervezhetőbbé teszi az intézményi munkát, a gondozási csoportok kialakítását és a gondozószemélyzet létszámát és összetételét,  az intézmény-alapú finanszírozás helyett a gondozott állapotától függő, differenciált finanszírozás alapjául szolgálhat,  Az eszköz (a HGCS) jól alkalmazható mind alapellátások, mind a szakosított ellátások esetén. A felmérés által homogén csoportok alakíthatók ki, amelyeknél a közös nevező, a gondozási függőség.  A szociális szolgáltatás felhasználói számára a HGCS egyik fő kihatása, hogy kiszámítható, a felmérési adatlap közismertté, nyilvánossá tehető, így a potenciális felhasználók számára is világossá tehető a bekerülés feltétele. S ez arra is lehetőséget nyújt hosszú távon, hogy maguk az érintettek is befolyásolni tudják a szolgáltatások formáját és minőségét.  A HGCS előnye, hogy az állapotfüggő ellátások felmérése által a kompetencia határok világossá válhatnak egészségügy és szociális terület között. A HGCS a szociális ellátásban meglévő „természetes” volumenkorlát (a gondozási nap alapú elszámolás) mellett az állapotfüggő differenciált finanszírozás eszköze lehet a csoportosítva megjelenő szakápolási teendőkkel esetleg az egészségügyi kasszát is megcélozva! HGCS: a Multifunkciós rendszer amely alkalmas arra, hogy viszonylag objektívan bemutassa az ellátott rászorultságát, dependenciáját, függőségét és ellátási igényét, akkor az a rendszer alkalmassá tehető az állami támogatás (NORMATÍVA); a személyi térítési díj és a létszámnorma megállapítására.

13  A helyzet kezelése 2008.01.01. után!!! Szakmai program: a szociális és egészségügyi határterületi tevékenységek tartalmi feltérképezése – az alap- és szakápolási tevékenység mérése prospektív vizsgálat keretében. Hipotézis:  az alap- és szakápolási, gondozási tevékenység az ápolási osztályon ill. tartós bentlakásos intézményben hasonló, a szakmai tartalom mérhet ő és összevethet ő.  A HGCS módszer alkalmas eszköz az intézményekben ellátottak állapotának követésére.  A HGCS alkalmas a gondozási tevékenység alapján történ ő jelentésre és a teljesítmény finanszírozás alapjául szolgálhat  Lehetséges a szakápolási tevékenység mérése és kiegészít ő finanszírozása a HGCS besorolás alapján.

14 A projekt paraméterei:  20 szociális és 5 eü. intézmény 1829 adatlap, közülük 1554-en szociális intézmények lakói. Ez az összes idősotthoni lakó mintegy 3 %-a, az egészségügyi intézményekben ápoltak közül 275 főt vizsgáltunk. A minta közel hatoda, 16,3%-a bekerült az előző modellkísérlet mintájába is.  A vizsgáltak átlagéletkora 77,2 év, ffi/nő: 26,9-76,1 %. intézmények:  19 intézmény szolgáltatott adatot  A 19 intézményben 3033 idős él  2446 normál szinten, 256 emelt szinten, 331 demens  Átlagos ellátotti létszám: 159,6 – de 3 intézmény jelentősen felhúzza az átlagot  1519 betöltött álláshely – 80 álláshely intézményenként, 1,9967 állás idősenként  Érdekesség: 2003-ban éppen ennyi volt  Gondozók száma: 885 - 58,2%-a a teljes állománynak, 3,4 idős jut egy gondozóra költségoldal – intézményi adatok  A 19 intézmény összköltsége 6,1 milliárd Ft volt,  3,3 milliárd Ft a személyi jellegű kiadások (54,03%) (2003: 59,3%)  0,6 milliárd Ft élelmezés (10,08%) (2003: 10,4%)  0,1 milliárd Ft gyógyszer (1,59%) (2003: 2,0%)

15 A kutatás tapasztalatai:  A HGCS ápolási-gondozási szükségletfelmérést alkalmasnak ítélték, hogy a szociális és egészségügyi ellátórendszerben az idősek állapotának követésére, időszakos jelentések alapjául szolgáljon.  A felmérés tapasztalatai azt mutatták, a szociális intézmények munkatársai éppen úgy képesek az adatlapok kitöltésére és a kérdőívek megválaszolására - mint ahogyan az egészségügyben ez már gyakorlat.  A HGCS alapú állapotfüggő differenciált finanszírozás. A projekt ajánlásai:  Geriátriai szemléletű idősellátás (nappali centrum )  Kövesse az ellátottat a finanszírozás  Szakápolási feladatok finanszírozása  Ágazatok közti együttműködés  Képzési átjárhatóság költségoldal – HGCS2 struktúra Teljes kiadás =  Szakmai (ápolás-gondozás) költsége: 2,48 milliárd Ft - 41,3% (2004: 52,2%)  Hotelszolgáltatás költsége: 3 milliárd Ft – 49,9% (2004: 47,8%)  Központi irányítás költsége: 0,53 milliárd Ft - 8,8% (2004: nem volt mérve) A program felvetette egy új finanszírozási modell kereteit: önköltség= 1.bázis normatíva +2. HGCS I-IV szerint állapotfüggő kiegészítő finanszírozás (III –IV ) +3. kiegészítő OEP támogatás (ha van szakápolási tevékenység is) + 4. térítési díj (amit az ellátott fizet)

16  Kiszámíthatatlan és folyamatosan változó finanszírozás és szabályozás,  határterületi finanszírozatlanság,  nem épül egymásra az alap- és a szakellátás  az eredményesség nem számít  kikényszeríthetetlen ellátási kötelezettség  előírások vannak, de nincs hozzá elégséges forrás – és nincs is számon kérés,  az ellátási felelősség – települési szint, adminisztratív előírások (településnagysághoz kötött ellátási kötelezettség)  szükséglet és ellátás közvetlen megfeleltetése.

17 KözfinanszírozásMagánfinanszírozás Szakmai költségek – gondozási rászorultság HGCS-klaszterek (3 vagy 4) alapján differenciált, az utolsó klaszterben belépő OEP-finanszírozás rögzített jövedelemhatár alatt nyugdíj meghatározott része, afölött további kiegészítés Szakmai költségek – jövedelmi rászorultság jegyzői jövedelemvizsgálathoz kötött voucher családon belüli transzfer, intézményen belüli kiegyenlítés Hotelköltségek fix összegű központi költségvetésből relatíve alacsony változó összegű egyszeri belépési díj és térítési díj is tükrözi

18 Középtávon:  a demográfia, a gondozási rászorultság és a szolgáltatások által nyújtott ellátás kapcsolatának elemzése és előrejelzése  rugalmas szabályozás az alapellátási szolgáltatókra, erős civilesítés, belépési korlátok enyhítésével, több klienscsoportra kiterjedő szakmai profillal  modellkísérletek  szolgáltatáscsomagok előkészítése, sztenderdizáció  a jövedelmi rászorultság szempontjának érvényesítése a finanszírozásban

19 Hosszú távon:  gondozási rászorultság visszaépítése a jogosultságszabályozásban  gondozási rászorultsághoz igazított szolgáltatáscsomagok, és ezekhez társuló finanszírozás  fejkvóta helyett gondozási rászorultsági csoport alapú finanszírozás  egészségügyi források bevonása  ápolásbiztosítási rendszer  magánforrások fokozott bevonása  kliensút-szabályozás: esetmenedzser  a gazdasági növekedés miatti aktivizálódás megnöveli a keresletet a minőségi elhelyezéssel párosuló magas színvonalú ellátás iránt

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Skultéti József Szociális Klaszter Nyíregyháza, 2011. február 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések