Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jenei Ágnes A meggyőző kommunikáció NKE-KTK Kommunikáció előadás 201 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jenei Ágnes A meggyőző kommunikáció NKE-KTK Kommunikáció előadás 201 2."— Előadás másolata:

1 Jenei Ágnes A meggyőző kommunikáció NKE-KTK Kommunikáció előadás 201 2

2 Tartalom A meggyőző kommunikáció – megközelítések A meggyőző kommunikáció – a kommunikátor A meggyőző kommunikáció – az üzenet A meggyőző kommunikáció – a befogadó Meggyőzés a médiakommunikációban: a reklám

3 A meggyőző kommunikáció A meggyőzést célzó kommunikáció: –Az egyén tudatos törekvése arra, hogy valamilyen közlemény továbbításával megváltoztassa a másik egyén vagy egyénekből álló csoport véleményét, attitűdét, viselkedését –C é lja, hogy a befogad ó attitűdjeinek megv á ltoztat á s á val befoly á solja a befogad ó magatart á s á t. Kiindul ó felt é telez é s: kommunik á ci ó / ü zenet  attitűdv á ltoz á s  magatart á sv á ltoz á s. A magatart á s azonban nem minden esetben v á ltozik meg. –(Pl. bizonyos rekl á mok tetszenek é s a term é kről is pozit í v v é lem é ny ü nk alakul ki, azonban m é g sem v á s á roljuk meg!)

4 A meggyőző kommunikáció –A meggyőzést célzó kommunikáció megítélhető aszerint, hogy mennyiben sikerült a kívánt viselkedést előidéznie (hatás, attitűd megváltozása) Beh ó dol á s, engedelmess é g: –szimpatikus, vonz ó a kommunik á tor, beh ó dolunk neki, de csak jelent é ktelen dolgokban é s csak addig, am í g a szoci á lis mezőnkben van. Azonosul á s (identifik á ci ó ): –a kommunik á ci ó tartalm á t igaznak tartjuk é s megv á ltoztatjuk a v é lem é ny ü nket (attitűd ü nket), azaz hagyjunk magunkat meggyőzni. Belsőv é v á l á s (interioriz á ci ó ): –a kommunik á lt é rt é kek saj á t é rt é kekk é v á lnak (szocializ á ci ó ). A professzion á lis kommunik á tor egyszeri alkalommal nem v á lthat ki ilyen hat á st, legfeljebb azonosul á st. Ha valaki megk í s é rli az interioriz á lt é rt é keinket megv á ltoztatni, azonnal beindul a hallgat ó s á g v é dekez é si mechanizmusa, elutas í t á st, ellen á ll á st v á lt ki.

5 A meggyőző kommunikáció A meggyőzés tanulmányozása – az ókori retorikai iskolák -Arisztotelész A meggyőzés 3 tényezőjét különböztette meg: –1) forrás (ethos), –2) üzenet (logos), –3) a közönség érzelmei (pathos). A beszélő hitelességét alátámasztják (retorika): –a forrásnak intelligenciával (gyakorlati bölcsessége, kapcsolódás a közös értékekhez) kell rendelkeznie, –erkölcsös jelleműnek, valamint –jószándékúnak kell lennie. –Ciceró Tételesen kidolgozta a szónok feladatait –1) elkápráztatni (megteremteni a szónok hitelességét), –2) tanítani (pontosan szövegezett érveket találni az üzenet közvetítése érdekében), –3) meghatni (fölkelteni a közönség érzelmeit). –„A bölcsesség ékesszólás híján nem sokat használ a nemzetnek, viszont az ékesszólás bölcsesség híján sokat árt neki”

6 A meggyőző kommunikáció A meggyőzés tanulmányozása – a pszichoanalízis válasza –Pszichoanalitikus megközelítés (Freud) a mögöttes, szimbolikus jelentéseket hangsúlyozása befolyásolni rejtett motivációkra rátapintva, szimbólumokon keresztül lehetséges –Packard azt állította, hogy a hirdetések azért olyan hatásosak, mivel a pszichoanalízis módszerét használják föl (mélységszakértők). –Ernst Dichter kézikönyve a hétköznapi dolgok jelentéséről: rizs – termékenység, kesztyű lehúzása – erotikus, intim jeladás, tojás – növekedés és termékenység.

7 A meggyőző kommunikáció A meggyőzés tanulmányozása – tanulás-lélektani elképzelés –Az üzenetekre való visszaemlékezést növelhetjük pl. az ismétlések számának növelésével, az intenzitás fokozásával (erősebb ingerek), asszociációk kiváltásával és leleményességgel (humor, kreativitás). A tanulás legfontosabb motívuma azonban az ösztönzés: az üzenetet leginkább akkor tanuljuk meg és fogadjuk el, ha az vélt vagy valós előnnyel jár.

8 A meggyőző kommunikáció A meggyőzés tanulmányozása – kognitív megközelítés –Kognitív pszichológia, kognitív megközelítés A befogadó nem passzív, hanem aktív értelmező A meggyőzés attól függ, hogyan „vesszük az adást” A negatív érvek szinte sohasem meggyőzőek, a pozitívak pedig majdnem mindig Ha nem fér össze a kapott üzenet a saját meggyőződésünkkel feszültség alakul ki (Festinger, disszonanciaelmélet) –A kognitív disszonancia: pszichológiai diszkomfort érzés, ami akkor keletkezik, ha az adott személy meggyőződései, attitűdjei és cselekedetei nincsenek összhangban, inkonzisztensek. A meggyőzésre irányuló kommunikáció felhasználja az ésszerűsítés csapdáját: –1. lépés: kognitív disszonanciát teremt –2. lépés: megoldás felkínálása a bűntudat csökkentésére

9 A meggyőző kommunikáció A meggyőzés tényezői – kommunikátor – üzenet – befogadó

10 A meggyőző kommunikáció – a kommunikátor A sikeres meggyőzés tényezői, a kommunikátor –Kommunikátor akkor sikeres, ha A közönség elfogadja érzelmileg (szimpátia), továbbá hitelesnek és meggyőzőnek tartja Szimpátia azok iránt alakul ki bennünk, akik: –Kellemes, jó, csodálatra méltó tulajdonságai vannak, –Hozzánk hasonló érdekeik, véleményük, értékeik van, –Bizonyos készségekkel, szakértelemmel, nézetekkel rendelkeznek, –Pozitív attitűdökkel rendelkeznek irántunk (kedvelnek, szeretnek, elismernek bennünket). –Testi vonzerő (csak lényegtelen dolgokban befolyásol!), az elvárások kultúrafüggőek –Akkor érezzük szeretetreméltónak a kommunikátort, ha hozzánk hasonló Hitelesség: a közszereplők egyik leghatásosabb eszköze a hitelesség. A hitelességet, megbízhatóságot: –a megjelenés –a viselkedés, valamint –a reputáció (hírnév) alakítja.

11 A meggyőző kommunikáció – az üzenet A meggyőző üzenet megfogalmazása, megszerkesztése –A kommunikátornak úgy kell megfogalmaznia közleményét, hogy a szituációnak, a célnak, és a partnernek (előzetes tudásának, kulturális kompetenciájának, szükségleteinek) megfeleljen Partnerorientált kommunikáció –Eszközök: Racionális érvelés –(tények, adatok, összefüggések logikai levezetése, csúsztatás) emocionális ráhatás Vegyes érvelés

12 Verbális meggyőzés –Egyoldalú vagy kétoldalú, illetve „szendvics” érvelés –Konklúziók implicit vagy explicit levonása –Tények, adatok – hitelesség érzését kelti –Névválasztás, címválasztás, megcímkézés: –Nyelvezet –Analógiák keresése –Doromboló szavak –Totális megfogalmazások –Ritkaság érzésének keltése: „a készlet erejéig” –Viszonzás-kérés: „te tartozol nekem” –Következetesség, hagyományőrzés: „de hisz mindig így csináltuk.” –Társadalmi bizonyíték: „ez az élet rendje”

13 Verbális meggyőzés –Vonzalomra utalás: ha szeretsz, elfogadod, amit mondok” –Tekintélyelv hangsúlyozása: „mert én azt mondom” –Csúsztatás: „az emberek elutasítják ezt a magatartásformát; a politikusok kötelessége, hogy…” (csonka szillogizmus) –Csodaígéret –Örömbrigád-effektus –Vakcsoport képzése –Metaforák használata (fantáziát inspirálja) –Ismétlés –Fenyegetés, veszélyezettség érzésének keltése –Szakértelem hangsúlyozása –Szakértőre való hivatkozás –Vélt vagy valós előnyökhöz jutás ígérete –Kognitív disszonancia keltés és a megoldás felkínálása –Humor, irónia

14 Nonverbális meggyőzés Paraverbális meggyőzés –Hangsúly, hanglejtés, hangszín, ritmus, szünet Non-verbális meggyőzés: szerepelvárásnak megfelelés, szimpátia, vonzerő –Testbeszéd (tekintet, mimika, gesztusok, …) –Színek –Öltözék, hajviselet, tárgyak, lakberendezés, illatok, státus- hatalom- és presztízsjelek

15 Audiovizuális meggyőzés –zene, hangeffektusok, zörejek narratív szerkezet intertextuális utalás meglepetés, rendhagyó forgatókönyv szexuális vonzerő, gyerekek, állatok –Látványteremtés és időkezelés kameraállások, beállítások, plánok megválasztása, megvilágítás, montázstechnika, vágóképek megválasztása, különleges effektusok, számítógépes animáció célzatos használata Célja : fókuszolás, kiemelés, illusztrálás, ellenpontozás, értékelés, sűrítés Szerkesztési eszközök: tematizálás / elhallgatás interjúalany megválasztása sound bite kontextualizálás (hírpozicionálás)

16 Manipulációs trükkök címkézés (rossz skatulyába helyezés) csillogó általánosság tekintély-átutalás (elismert tekintélyre hivatkozás) hamis tanúsítás (ha ő (történelmi személy) is velünk lenne…) hivatkozás a józan észre kártyakeverés (igaz és hamis információk keverése) húzóhatás kiaknázása („a többség is így gondolja”) kapcsolatteremtés vitathatatlan értékekkel (Isten, haza, család)

17 Társadalmi célú kommunikáció társadalmi problémákra hívja fel a figyelmet TABU figyelemfelkeltő igyekszik rámutatni a megoldásra követésre méltó értékeket közvetít szemléletváltásra ösztönöz társadalmilag hasznosabb gondolkodás és életmód elfogadására buzdít közvetlen és közvetett kommunikációs formák (reklámtól rendezvényig) a társadalom problémái, értékei szocializáció, szociális biztonság művelődés, egészség, egészséges életmód, megelőzés, sport, család-, nő-, ifjúság- és gyermekvédelem, társadalombiztosítás, egészségügy, egészségpénztárak ellátó rendszerek, mentők, nyugdíjbiztosítás, élet-, vagyon-, közbiztonság, környezet, környezet- és természetvédelem, energia-felhasználás, helyes gazdálkodás, takarékosság, fogyasztóvédelem.fogyasztóvédelem

18 http://www.youtube.com/watch?v=sYZs7VJaAlQ&playnext=1&list=PLD070126163103701http://www.youtube.com/watch?v=sYZs7VJaAlQ&playnext=1&list=PLD070126163103701 - k http://www.youtube.com/watch?v=vA6WB1mh9ms&NR=1&feature=fvwphttp://www.youtube.com/watch?v=vA6WB1mh9ms&NR=1&feature=fvwp - óvszer http://www.youtube.com/watch?v=VwSRV1SIb8Uhttp://www.youtube.com/watch?v=VwSRV1SIb8U – pazarlás 1. http://www.youtube.com/watch?v=6AocS_UWYc0&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=6AocS_UWYc0&NR=1 – pazarlás 2. http://www.youtube.com/watch?v=XOA5hee_Kyghttp://www.youtube.com/watch?v=XOA5hee_Kyg - erőszak http://www.youtube.com/watch?v=hUnzdDk5Dgg idegennyelv http://www.youtube.com/watch?v=hUnzdDk5Dgg http://www.youtube.com/watch?v=FoXAjOYGW0Ehttp://www.youtube.com/watch?v=FoXAjOYGW0E - drog http://www.youtube.com/watch?v=ph6v83us-wchttp://www.youtube.com/watch?v=ph6v83us-wc - tbc http://www.youtube.com/watch?v=Zkai4RsOanMhttp://www.youtube.com/watch?v=Zkai4RsOanM – orosz „törődjön többet egészségével” http://www.youtube.com/watch?v=wYabDckclUU&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=wYabDckclUU&feature=related – személyes higiénia http://www.youtube.com/watch?v=9SdYgzE60kIhttp://www.youtube.com/watch?v=9SdYgzE60kI - AIDS http://www.youtube.com/watch?v=hxBqnELdq7chttp://www.youtube.com/watch?v=hxBqnELdq7c – nők elleni erőszak http://www.youtube.com/watch?v=wkzIWIMXtVYhttp://www.youtube.com/watch?v=wkzIWIMXtVY - védőoltás http://www.youtube.com/watch?v=PXvj7XW0U7Qhttp://www.youtube.com/watch?v=PXvj7XW0U7Q – H1N1 kínai http://www.youtube.com/watch?v=O7ybJRxhSj8http://www.youtube.com/watch?v=O7ybJRxhSj8 - állatok http://www.youtube.com/watch?v=ai5tGSKFyOEhttp://www.youtube.com/watch?v=ai5tGSKFyOE – drog lány http://www.youtube.com/watch?v=39iqWS5K8jc&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=39iqWS5K8jc&NR=1 – drog fiú http://www.youtube.com/watch?v=lwq53KL8aPUhttp://www.youtube.com/watch?v=lwq53KL8aPU – nők elleni erőszak http://vorosiszap.bm.hu/?p=561 http://www.youtube.com/watch?v=NDelLlLT8Gkhttp://www.youtube.com/watch?v=NDelLlLT8Gk - élettörténet http://www.youtube.com/watch?v=zjh3WgEo4yE&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=zjh3WgEo4yE&NR=1 – belga dohányzás ellen http://www.youtube.com/watch?v=dDLKwyzcHtY&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=dDLKwyzcHtY&NR=1 - breeze http://www.youtube.com/watch?v=_Xxvhx0Tgjchttp://www.youtube.com/watch?v=_Xxvhx0Tgjc - véradás http://www.youtube.com/watch?v=jaD_SE3kdW8http://www.youtube.com/watch?v=jaD_SE3kdW8 - norvég http://www.youtube.com/watch?v=iwu71q4MOoshttp://www.youtube.com/watch?v=iwu71q4MOos - ne dőlj be http://www.youtube.com/watch?v=8HH8suFvcnghttp://www.youtube.com/watch?v=8HH8suFvcng vakok és gyengénlátók http://www.youtube.com/watch?v=-N0xR40kN5Ehttp://www.youtube.com/watch?v=-N0xR40kN5E – dohányzás ellen 70-es évek Franciaország http://www.youtube.com/watch?v=w-JgR0uAbe0&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=w-JgR0uAbe0&feature=related – dohányzás ellen Fr. 2009 http://www.youtube.com/watch?v=nystXiGOQgchttp://www.youtube.com/watch?v=nystXiGOQgc – anorexia http://www.youtube.com/watch?v=gGRcy-59TAUhttp://www.youtube.com/watch?v=gGRcy-59TAU - benetton

19 A meggyőző kommunikáció – a befogadó lehetőségei A sikeres meggyőzés tényezői, a befogadó –Ahhoz, hogy a befogadó a kommunikátor szándékát értelmezze, dekódolja, szükséges: Aktív hallgatás, figyelem A befogadó értse meg az üzenetet (megértés) Üzenetet összefoglalni Visszacsatolást kezdeményezni, visszakérdezni –A hagyományos tömegkommunikációs eszközökkel szemben épp a visszacsatolás nem lehetséges, egyirányú, vertikális kommunikációt folytatnak : a kommunikátor és a befogadó viszonya aszimmetrikus.

20 A meggyőző kommunikáció – a befogadó –Jelentésátviteli mechanizmus: Az üzenetnek általában van egy kulturálisan elfogadott konvencionális jelentése, de a befogadó számára érvényes, egyéni jelentés a befogadáskor a befogadóban jön létre. Az ingerek, jelek észlelése szelektív: az adott pillanat szükségleteitől, korábbi szocializációtól függ; annak során tanultuk meg, mit vegyünk észre a világból, minek milyen jelentést tulajdonítsunk). Az észlelt üzenetet összekapcsolódik korábbi tapasztalatokkal, kognitív tartalmakkal.

21 A meggyőző kommunikáció – a befogadó szerepe az üzenet értelmezésében A jelentés-tulajdonítás változói, a befogadó állapota –fizikai állapot alapvető szükségletek kielégítettek – könnyebb a meggyőzés –önértékelés alacsony önértékelésű befogadók könnyebben meggyőzhetőek –intelligencia, tájékozottság, motiváció a gondolkodása nehezebb dolga van a meggyőzőnek –Kor, nem, társadalmi réteghez való tartozás, kulturális kompetencia, jövedelmi viszonyok –A nem (nemi szerep) – máshogy tekint a világra, másképp értelmezi az üzeneteket

22 Befogadás: az üzenet feldolgozása Az üzenet feldolgozása, fő-, és mellékútvonalak –Fő útvonal A főútvonalon a befogadó először megvizsgálja a hallott, befogadott gondolatokat és mérlegelik a jelentésüket. A főúton való haladás jelentős kognitív erőfeszítést igényel. –Kerülőútvonal A befogadó olyan információkra, jelzésekre hagyatkozik, amelyek segítségével gyors döntéseket hozhat A kerülőút lehetőséget ad arra, hogy felgyorsítsuk az üzenet elfogadását vagy elutasítását anélkül, hogy fontolóra vennénk a kérdés összetevőit és központi elemeit. –Főúton objektív, részletes információk, mellékúton az érzelmekre ható vagy humoros információk jutnak célba. –A két út közötti választást a befogadó motiváltsága (személyes érintettség, értelmezési igény), illetve információfeldolgozási képessége (figyelemelterelő hatások, elegendő ismeretanyag) határozza meg.

23 Befogadó-centrikus megközelítés Minél inkább testreszabott az üzenet, minél inkább figyelembe veszi a a befogadó tulajdonságait, kompetenciáit, attitűdjeit, körülményeit korát, nemét (jövedelmi viszonyait), életstílusát, kulturális kompetenciáját, aktuális szükségleteit, annál valószínűbb, hogy a kommunikáció sikeres lesz. Mindig kérjünk és adjunk visszajelzést!!!

24 Kérdések? Vége


Letölteni ppt "Jenei Ágnes A meggyőző kommunikáció NKE-KTK Kommunikáció előadás 201 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések