Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA TÁMOP 2.3.3.A/1, TÁMOP-2.3.3.A/2, TÁMOP 2.3.3.B MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS MUNKAIDŐ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA TÁMOP 2.3.3.A/1, TÁMOP-2.3.3.A/2, TÁMOP 2.3.3.B MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS MUNKAIDŐ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA."— Előadás másolata:

1 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA TÁMOP 2.3.3.A/1, TÁMOP-2.3.3.A/2, TÁMOP 2.3.3.B MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS MUNKAIDŐ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁHOZ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ILLETVE A KONVERGENCIA RÉGIÓK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI ILLETVE NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

2 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA TÁMOP 2.3.3 CÉLJA Hosszú távon: Vállalkozások alkalmazkodóképesség és versenyképesség növelése Vállalkozások alkalmazkodóképesség és versenyképesség növelése Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, képzettségi szintjük és munkájuk hatékonyságának növelése Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, képzettségi szintjük és munkájuk hatékonyságának növelése Rövid távon: Munkahely megőrzés Munkahely megőrzés Munkaidő átszervezése Munkaidő átszervezése Munkanélkülivé válás megelőzése Munkanélkülivé válás megelőzése

3 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA R ENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A komponens Keretösszeg: KONV: 16 000 000 000 Ft KMR: 4 000 000 000Ft Támogatás összege: Min: 2 000 000 Ft Max: 150 000 000 Ft 1 300 000 Ft/fő Támogatás mértéke: Képzési tám. esetén: 70-80% Átmeneti tám. esetén: 100 % B komponens Keretösszeg: KONV: 8 000 000 000 Ft KMR: 2 000 000 000 Ft Támogatás összege: Min: 10 000 000 Ft Max: 600 000 000 Ft 1 300 000 Ft/fő Támogatás mértéke: Képzési tám. esetén: 60-70% Átmeneti tám. esetén: 100 %

4 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA PÁLYÁZÓK KÖRE A komponens Egyéni vállalkozók Jogi személyiségű gazdasági társaságok Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok Szövetkezetek Legalább 5 főt foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozás Legfeljebb 249 főt foglalkoztató nagyvállalkozás B komponens Jogi személyiségű gazdasági társaságok Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok Szövetkezetek Legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalkozás

5 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA K IZÁRÓ OKOK A komponens aki, vagy amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.3. és 2.1.5. pályázatikonstrukciók, továbbá a HEFOP-3.4.1/2008/1 konstrukció keretében a 2007., 2008.évben már részesült támogatásban, és a pályázat benyújtásakor le nem zártprojekttel rendelkezik aki, vagy amely 2007 óta részesült munkahelymegőrző támogatásban, illetve aki,vagy amely az Állami Foglalkozatási Szolgálat „Munkahelyek megőrzéséért” címűmunkaerő-piaci program keretében, továbbá az Országos FoglalkoztatásiKözalapítvány által meghirdetett MEGŐRZÉS- 9122/2009, MUNKÁBA-9124/2009, ésÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009 azonosítószámú pályázati kiírásokon a 2009. évbentámogatásban részesült. B komponens aki, vagy amely 2007 óta részesült munkahelymegőrző támogatásban, illetve aki, vagy amely az Állami Foglalkozatási Szolgálat „Munkahelyek megőrzéséért” című munkaerő-piaci program keretében, továbbá az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett MEGŐRZÉS-9122/2009, MUNKÁBA-9124/2009, és ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009 azonosítószámú pályázati kiírásokon a 2009. évben támogatásban részesült;

6 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA K ÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ( MINDKÉT KOMPONENS ESETÉN ) A képzésbe bevont munkavállalók számának képzési projektenként minimálisan el kell érnie a 2 főt. (határozatlan idejű vagy a projekt ideje alatt határozott idejű munkaviszony kell) A munkaszerződésben rögzített munkaidő 20%-át, de legalább 96 órát képzésben és a képzéssel kapcsolatos tevékenységekkel kell töltenie a bevont teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak. A képzésben és a képzéssel kapcsolatos tevékenységekkel töltött idő nem haladhatja meg a képzésbe bevont munkavállalók munkaszerződésében rögzített munkaidejét a projekt megvalósításának időtartama alatt.

7 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA Egy résztvevő több képzésben is részt vehet, de ugyanazon a képzésen kizárólag egy alkalommal. Egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló képzésben (kontaktórán való részvétellel) töltött idejének el kell érnie a 60 órát. Részmunkaidőben (legalább átlagosan napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló esetén a képzésben töltött időt arányosan kell kiszámítani. (Napi 6 órás részmunkaidő esetén a 45 órát, napi 4 órás részmunkaidő esetén a 30 órát el kell érnie a képzésben töltött időnek.) K ÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ( MINDKÉT KOMPONENS ESETÉN )

8 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA A projekt megvalósításának időtartamát a leghosszabb idejű képzésben résztvevő munkavállaló(k) képzési idejét figyelembe véve kell meghatározni. Az egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított – bérköltség a képzés kontaktóraszámának 1,6-szerese. Az elszámolható bérköltség legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér kétszerese lehet. Illetve a B komponens esetén a kötelező legkisebb minimálbér háromszorosa lehet. (A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott minimálbér figyelembevételével.) K ÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ( MINDKÉT KOMPONENS ESETÉN )

9 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA K ÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK ( MINDKÉT KOMPONENS ESETÉN ) Képzések Szakmai képzés Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló képzés Szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges bemeneti kompetenciák fejlesztésére irányuló képzés (OKJ, FAT) Személyi jellegű költségek elszámolása Minimálbér 200% illetve 300%-a Képzési támogatás esetén a teljes támogatás max. 50%-a Tájékoztatás, nyilvánosság

10 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ( MINDKÉT KOMPONENS ESETÉN ) Képzési költségek: Képzés költsége1200 Ft óra/fő,B komponens esetén 2000 ft/óra/fő Szállás Utazás Tankönyv – 10 000 Ft/fő Vizsgadíj – 16 000 Ft/fő Személyi jellegű költség Egyéb költségek Átmeneti támogatás esetén: tájékoztatás, könyvvizsgálat, bankköltség Képzési támogatás esetén: de minimis Képzési költség max 15%-a

11 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA Elszámolható közterhek : társadalombiztosítási járulékok (jelenleg 29%), munkaadói járulék (jelenleg 3%), továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO), jelenleg 1950 Ft/hó. (Nem számolható el a szakképzési hozzájárulás - bérköltség 1,5%-a -, mert annak 33%-át önrészként elszámolhatja a vállalkozás.) A támogatás 1 főre jutó maximális összege 1,3 millió Ft lehet. A támogatás egy főre jutó összege az egy munkavállalóra (célcsoporttagra) jutó, a képzéssel kapcsolatos, és a személyi jellegű – kivéve a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerülő – költségek támogatástartalmát jelenti. E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ( MINDKÉT KOMPONENS ESETÉN )

12 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA A PROJEKT Megkezdés: Beadás után azonnal A: június. B: szeptember. Értesítés: A: 50 napon belül B: 75 napon belül Megvalósítás: min. 3 hónap, max. 12 hónap Fenntartás: Munkavállalói létszám nem változhat / nagyvállalatoknál legalább a dolgozók 1/3-ra van fenntartási kötelezettség/

13 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA E GYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATBAN Más támogatással nem kombinálható Amennyiben a támogatandó projekt franchise-hálózathoz kapcsolódik, csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha a franchise-rendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozás. A pályázathoz üzleti elemzést és foglalkoztatási tervet kell mellékelni. Be kell mutatni a válság előtti időszakot, a válság okozta nehézségeket, valamint a helyzet kezelése érdekében tett vagy tervezett intézkedéseket.

14 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA Ö NRÉSZ ELEMEI ( MINDKÉT ESETBEN ) Ö nr é sz elemeiIgazol á s m ó dja bankhitel a hitelint é zet á ltal kiadott hitel í g é rv é ny, vagy megk ö t ö tt hitel/k ö lcs ö nszerződ é s sz á mlap é nz, bankbet é t a sz á mlavezető vagy hitelint é zet á ltal kiadott igazol á s a sz á mlap é nz, bankbet é t ö sszeg é ről, é s annak megl é t é ről n é vre sz ó l ó é rt é kpap í r a sz á mlavezető vagy hitelint é zet á ltal kiadott igazol á s a saj á t forr á s r é sz é t k é pező é rt é kpap í rok ö sszeg é ről, é s azok megl é t é ről Amennyiben a sz á mlap é nz, bankbet é t rendelkez é sre á ll á s á t t ö bb banksz á mlakivonattal vagy banki igazol á ssal k í v á nja igazolni egy hitelint é zetn é l vezetett t ö bb sz á ml á r ó l vagy t ö bb hitelint é zetn é l vezetett sz á ml á kr ó l, akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkoz ó egyenleget kell tartalmaznia. a projekt megval ó s í t á sa é rdek é ben v é grehajtott tőkeemel é s A tőkeemel é sről é s ö sszeg é ről sz ó l ó tagi, k ö zgyűl é si hat á rozat, a tőkeemel é s v é grehajt á s á t igazol ó c é gb í r ó s á gi v é gz é s, a sz á mlavezető vagy hitelint é zet á ltal kiadott igazol á s a t ö rzstőke emel é s c í m é n befizetett ö sszegről tagi (tulajdonosi) k ö lcs ö n A tulajdonos, illetve a tagok hat á rozata a k ö lcs ö n ny ú jt á s á r ó l, az á ltaluk kiadott í g é rv é ny, megk ö t ö tt szerződ é s

15 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA A DMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A komponens 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig Támogatható projektek száma: KMR: min. 25 db KONV: min. 100 db B komponens 2009. július 15-től 2009. december 31-ig Támogatható projektek száma: KMR: 5-60 db KONV: 5-60 db

16 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA S ÚLYOZOTT ÓRADÍJ A) képzés óraszáma 100, résztvevők száma 20 csoportban 500, képzés összes költsége 50 000 000 Ft – fajlagos óradíj 1 000 Ft. B) képzés óraszáma 250, résztvevők száma 10 csoportban 200, képzés összes költsége 60 000 000 Ft – fajlagos óradíj 1 200 Ft Súlyozott átlagos óradíj: (50 000 000+60 000 000)/(100*500+250*200)=1 100 Ft.

17 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE Napi 8 óra csökken Napi 6 óra Bruttó bére: 280 000 Ft/hó Szuperbruttó: 371 550 Ft/hó Havi munkaidő: 174 óra Képzési költség: 300 000 Ft Időtartam: 120 óra (6 hó) Munkavállaló kieső munkaideje napi 2 óra Egy munkaórára jutó – legfeljebb elszámolható – bére: 190 710 Ft/174 ó= 1100 Ft/ó Elszámolható bérköltség a képzés idejére: 1100 Ft/ó x 120óx1,6= 211 200 Ft Képzési költség: 300 000 Ft Bérköltség: 211 200 Ft Összesen: 511 200 Ft Átmeneti támogatás esetén (100%) = 511 200 Ft Képzési támogatás esetén (80%) = 408 960 Ft

18 NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "NOKA OKTATÁS és INNOVÁCIÓ NOKA TÁMOP 2.3.3.A/1, TÁMOP-2.3.3.A/2, TÁMOP 2.3.3.B MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS MUNKAIDŐ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések