Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Megújulás Operatív Program"— Előadás másolata:

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08 pályázat Novákné Lapostyán Zsuzsanna

2 A pályázat célja: A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását célzó képességek fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatásban.

3 A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése.
Kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széles körű elterjesztése. A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség érvényesítése. 16 100 185 792 Ft. Forrást az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése biztosítja.

4 Részcélok: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, meghonosítása. Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása. Digitális írástudás elterjesztése, gyakorlattá válásának támogatása.

5 Milyen az oktatás magatartása?
Az oktatási rendszer nem képes kompenzálni a társadalmi különbségekből származó hátrányokat Erősen szelektív iskolarendszer és iskolai gyakorlat Gyerekek közötti mentális, képességbeli különbségek Beszűkült lehetőségek a hagyományosan működő, erősen verbális tudásra alapozó iskolákban Az iskolában szerzett tudások nagy része alig használható az iskola világán kívül A diákok jelentős arányban elveszítik tanulási motivációikat – iskolából kimaradó fiatalok

6 A MÚLT – az ALAPOK: HEFOP 2.1 és 3.1
A közoktatás átfogó fejlesztése a NFT HEFOP program intézkedései keretében kezdődött ( /8) 2.1: Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben (A és B komponens) 3.1: Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képessége, és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése 3.1.1-es kiemelt projekt címe: „pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira”

7 A HEFOP fejlesztése, módszertana és szempontjai
Tanórai differenciálás heterogén csoportban Kooperatív tanulás Tevékenységközpontú pedagógiák eszközei A drámapedagógia eszközei Egyéni és csoportos projektmunka Átfogó tanítási szakaszok (epochák) beillesztése a tanítási-tanulási folyamatba Prezentációs technikák, IKT eszközhasználat elsajátítása és alkalmazása

8 Tanulói értékelési formák gazdagítása
Hatékony tanuló-megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnózis Attitűdváltást segítő programok pedagógusok számára Az inkluzív nevelés szempontjainak megismertetése, helyzetelemzés és stratégiatervezés, programadaptáció Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés Óvoda-iskola átmenet támogatása Módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére

9 AZ ÚJ Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013)
Az ÚMFT keretében történik a folytatás: A XXI. század iskolája Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Az oktatás tartalmi fejlesztésének támogatása Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Informatikai eszközök beszerzése Regionális Operatív Program(ok) (ROP) Iskola-felújítások támogatása Finanszírozás: Európai Uniós strukturális alapok

10 Az alapoktatás és szakképzés végére a fiatalokban ki kell alakulnia a kulcskompetenciák egy olyan szintjének, amely felvértezi őket a felnőttlétre, és ezeket a kompetenciákat az élethosszig tartó tanulás részeként egész életük során fejleszteniük, gondozniuk és frissíteniük kell.

11 A TÁMOP célrendszere, struktúrája
Átfogó cél: az aktivitás növelése Specifikus célok A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehango-lásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlő-ség támogatása Az egész életen át tartó tanulás támogatása A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása

12 Stratégiai prioritások
Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra belépés ösztönzése A felsőoktatás tartalmi, szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Az alkalmazkodó-képesség javítása Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

13 TÁMOP 3. átfogó célkitűzései
A közoktatás alapozza meg a gazdasági növekedést azzal, hogy jobb minőségű, felkészültebb munkaerőt bocsát ki a munkaerő-piacra – versenyképesség javítása az alkalmazható tudás fejlesztésével A hangsúly a tanulók egyéni eredményességére és sikerességére helyeződjön – az egyének szintjén teremtődjenek meg az egész életen át tartó tanulás feltételei Professzionális pedagógia támogassa a célok teljesülését Csökkenjen a szelekció és szegregáció, mérséklődjenek az oktatási egyenlőtlenségek Növekedjen az oktatási rendszer hatékonysága (adott ráfordítás mellett javuljon a tanulói teljesítmény) Növekedjen az iskolahasználók elégedettségi szintje

14 Kulcskompetenciák Európai Unió 1. Anyanyelven folytatott kommunikáció
2. Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4. Digitális kompetencia 5. A tanulás megtanulása 6. Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7. Vállalkozói kompetencia 8. Kulturális kifejezőkészség Hazai – NAT 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3. Matematikai kompetencia 4. Természettudományos kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. A hatékony, önálló tanulás 7. Szociális és állampolgári kompetencia 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

15 Tantárgyfüggetlen (általános ) kompetenciák
Problémamegoldás Hibakeresés Döntéshozatal Rendszerelem-zés és tervezés Együttműködés Nyitottság Empátia Szociális interakció Társas érzékenység Felelősségérzet Szervezőképes-ség Döntéshozatal Érvelés Vita Kommunikáció Szóbeliség Írásbeliség Képi információ feldolgozása Információkezelés IKT Forráskezelés A kommunikáció értékelése

16 Alapelvek Cselekvésközpontú tanulásszervezés
Mélységelvű tanítás („kevesebb több”) Gyermekközpontú módszertan Differenciálás, egyéni tanulási utak Kooperáció Életszerű tartalmak Árnyalt értékelés Tanári szerepváltozás Befogadó környezet

17 TÁMOP programcsomag elemei
Koncepció Programterv Tanulói eszközök Tanári eszközök Értékelő eszközök Digitális eszközök Modulok rendszere Támogató rendszer továbbképzés+mentorálás

18 Eszközök A kompetencia alapú oktatási programok tanári segédletei Segédletek, feladatlapok, kézikönyvek, elektronikus adathordozók évfolyamonként, kompetenciaterületenként. Tanulói modulfüzetek, segédletek Az iskola számára két kötelező és legalább egy választható kompetenciaterületi program alkalmazása szükséges. Kötelező bevezetni legalább egy-egy tanulócsoportban a „Szövegértés-szövegalkotás”, valamint a „Matematika” teljes tanórai lefedettséget biztosító programot. Egyéb eszközi elemek Szertári demonstrációs eszközi elemek, kellékek, mérő, értékelő és digitális taneszközök.

19 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A pályázatban előírt kötelező elemek: legalább egy tanulócsoportban „szövegértés-szövegalkotás” területen teljes tanévet átfogóan és teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása legalább egy tanulócsoportban „matematika” területen teljes tanévet átfogóan és teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

20 legalább egy tanulócsoportban további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: Kt. 52. § (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább % mértékig (3 év alatt felmenő rendszerben) műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása legalább egy műveltségi területen óvoda esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program bevezetése, alkalmazása

21 kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint életpálya építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása alapfokú művészetoktatási intézmények

22 újszerű tanulásszervezési eljárások, modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia). legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként legalább egy témahét megszervezése tanévenként legalább egy moduláris oktatási program (egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés) megszervezése tanévenként

23 digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT eszközzel valósuljon meg)

24 Kötelezően megvalósítandó továbbképzések:
Menedzsment-képzés a vezetőknek 1. Változásmenedzsment, projektmenedzsment Célja a változások kezelése, az innovációs tevékenységek összehangolása, beépítése a pedagógiai folyamatokba, projektmenedzsment készségek és ismeretek elsajátítása. Intézményi cél a fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása.

25 Menedzsment-képzés 2. Új oktatásszervezés az intézményben: projektpedagógia, tantárgytömbösített oktatás Célja, hogy az új módszerek megismerésével a vezetők felkészüljenek a kompetencia alapú oktatás alkalmazásából adódó oktatásszervezési feladatokra, ismerjék azokat a feltételeket, amelyek intézményi szinten szükségesek a korszerű módszerek beépítéséhez az intézmény pedagógiai gyakorlatába. 2x30 óra, a vezetők számára kötelező.

26 Általános pedagógiai módszertani képzés 1.
Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Célja, hogy a pedagógusok megismerjék és elsajátítsák a kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelő új tanulásszervezési módszerek alkalmazását (projektoktatás a tanórán, műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül, tantárgytömbösített oktatás). Valamennyi, a programba bevont pedagógus számára kötelező.

27 Általános pedagógiai módszertani képzés 2. (választás alapján)
Valamennyi, a programba bevont pedagógus számára egy képzési program kötelező. Célja, hogy a tanultak a pedagógusok oktatásszervezési eljárásaiban, tanóravezetésében, értékelési módszereiben, kommunikációjában fenntartható módon honosodjanak meg. kooperatív tanulás tanórai differenciálás heterogén csoportban

28 hatékony tanuló-megismerési technikák
osztályzat nélküli pedagógiai értékelés tevékenységközpontú pedagógiák professzionális tanári kommunikáció drámapedagógiai óvoda-iskola átmenet tanulás-tanulása (tanulásmódszertan)

29 A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés
A választott a kompetenciaterületen a programok, programcsomagok bevezetését, adaptációját vállaló pedagógusok számára nyújt felkészítést. A választott kompetenciaterület és életkori szakasz függvényében kötelező.

30 Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés
IKT eszközök alkalmazása az SDT és az interaktív táblák használatával a tanórákon ill. a tanórai felkészülésben, az IKT alapú eszközök használatának pedagógiai módszertana. Valamennyi, a programba bevont pedagógus számára kötelező.

31 Az IPR alkalmazására, hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés
Célja, hogy a pedagógusok elmélyítsék készségeiket a hátrányos helyzetű és roma származású gyermeke integrált nevelésével kapcsolatban. Kötelező, ha a hh tanulók aránya meghaladja a 40%-ot, vagy a fenntartói közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv előírja.

32 Az IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzés
Célja, hogy a pedagógusok saját élményű, a hh és roma tanulók együttnevelésével kapcsolatos gyakorlatok segítségével készüljenek fel az integrált nevelésre. Tantestület választhat: tanórai differenciálás a gyakorlatban kooperatív tanulás a hh tanulók integrált nevelésének elősegítésére professzionális tanári kommunikáció integráló iskolai környezetben a tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés

33 drámapedagógia a hh tanulók integrált nevelésének elősegítésére
multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés árnyalt értékelés a gyakorlatban hatékony tanuló-megismerési technikák óvoda-iskola átmenet könnyítése Kötelező, ha a hh tanulók aránya meghaladja a 40%-ot, vagy a fenntartói közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv előírja.

34 Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) együttnevelésére felkészítő képzés
Célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében részt vevő pedagógusok megismerjék a befogadó pedagógia elméletét és gyakorlatát, segítséget kapjanak a legfontosabb tanulásszervezési, speciális pedagógiai eljárások, együttműködési színterek kialakításához. Kötelező, ha van SNI gyerek.

35 Taneszközök beszerzése
Kompetencia alapú tankönyvek, taneszközök, oktatási programcsomagok beszerzése: tanulói taneszközök, segédletek, tanári módszertani kézikönyvek, segédletek, egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek, értékelési eszközök. Beszerzésük, alkalmazásuk a pályázatba bevont pedagógusok és tanulócsoportok, tanulók száma és a választott kompetencia területek, fejlesztési irányok szerint kötelező.

36 Intézményi innovációt támogató tevékenységek
Tantestületi felkészítő nap a projekt indításakor. A pályázati innováció céljait és eszközrendszerét, a projekt szakmai tevékenységeit áttekintő szakmai nap a pedagógustestület egésze és iskolahasználók képviselői számára. Kötelező.

37 Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosításához kapcsolódó munka
Célja az innovatív oktatásszervezési eljárások: tantárgytömbösített oktatásszervezés, projektmódszer, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása, komplex oktatási programok módszertanának beépítése a pedagógiai programba, felkészülés azok alkalmazására. A helyi tanterv fejlesztése a kompetenciafejlesztő oktatási programok, módszertani eljárások adaptációjához. Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. Kötelező.

38 Jó gyakorlatok átvétele, adaptációja, hálózati tanulás
Célja az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése, a már kifejlesztett és kipróbált jó gyakorlatok megismerése és adaptációja. Egymástól tanulják meg a pedagógiai gyakorlatukban, osztálytermi folyamataikban bevált szakmai eszközrendszer adaptációját az intézmény helyi sajátosságainak megfelelően. Pl. a projektpedagógia és tantárgytömbösített oktatás sajátos tanulásszervezési eljárásainak megismerése a gyakorlatban., lehetnek nemzetközi jó gyakorlatok is. Legalább 1 jó gyakorlat megismerése kötelező.

39 Az önálló intézményi innováció megvalósítását támogató egyéb szakmai együttműködések kialakítása, egyéb szolgáltatások igénybe vétele Célja, olyan szakmai együttműködések kialakítása és egyéb szolgáltatások igénybe vétele, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósításához, ill. támogatja azt. Pl. színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok tervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás. Kötelező.

40 Fenntartási kötelezettség
Biztosítani kell a projekt zárásától számított 5 éves fenntartását, különösen a módosított helyi tantervnek és pedagógiai programnak megfelelő gyakorlat folytatását legalább annyi tanulócsoportban, mint a projektben érintett tanulócsoportok és pedagógusok száma, a kompetencia alapú oktatás módszertanának alkalmazását, azoknak a tanulásszervezési eljárásoknak, módszereknek az alkalmazását, amely elősegíti és lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás elterjedését, az integrált nevelés céljainak megvalósítását pl. projektmódszer, tantárgytömbösített oktatás, kooperatív tanulásszervezés, a hh tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében tett beavatkozások megvalósítását és az eredmények fenntartását.

41 A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot 2020. dec
A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot dec. 31-ig elkülönítetten meg kell őrizni.

42 …………….. konklúziók

43 Az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire a tanárok, akik alkotják.
Az eredményes tanulás elképzelhetetlen színvonalas tanítás nélkül.

44 „Ha egy ország bizonyítani szeretné, hogy polgárait jól fizetett munkásokként érdemes alkalmazni, akkor nem elég, ha megközelíti ezeknek az országoknak a teljesítményét, túl is kell szárnyalnia. A világot nem érdeklik sem a hagyományok, sem a múltban kivívott hírnév, a gyenge teljesítményre nincs mentség, a szokások vagy a kialakult gyakorlat pedig senkit nem érdekel. A sikert azok az egyének és országok fogják kivívni, akik és amelyek gyorsan tudnak alkalmazkodni, akiknek nem szokásuk a siránkozás és nyitottak a változásra.” Andreas Schliecher Oktatási Igazgatóság, OECD

45 Eredményes, jó munkát kívánok! Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések